VOLUME 2 BOOK 1
FAITH ROOTS CHIKORO CHEBHAIBHERI
MAGAMBA MUNA MWARI
Bhuku rezvidzidzo
na
Willie George
ZVIRI MUBHUKU


Nhanganyaya................................................................................................................i

Mashandisirwo ebhuku iri.............................................................................................iii

Yambiro kumudzidzisi wevana......................................................................................vi

Zvinodiwa (Zvingabatsira chidzidzo)..............................................................................vii

Chidzidzo chekutanga:

Vanhu vakaputsa chivimbiso.....................................................1 Shamwari yaBennie itsva (Kamutambo).....................................4 Musasungwa zvisina kufanira (Chidzidzo)...................................6

Dzokororo................................................................................8

Chidzidzo chechipiri:

Debora naBaraki......................................................................9 Kutendeuka kwaBennie (Kamutambo)....................................13

Rwirai Jesu (Chidzidzo)...........................................................15

Dzokororo..............................................................................17

Chidzidzo chechitatu:

Mwari vanodana Gideon...........................................................19

Ichokwadi Petro Mwari vanokuregerera (Kamutambo)..............22

Kuvhima (Ngano)......................................................................24

Dzokororo.................................................................................26

Chidzidzo chechina:

Gideon anokurira vaMidiani........................................................27

Muranda waMwari ane umhare (Kamutambo)............................30

Gonzo mhini (Ngano)..................................................................33

Dzokororo.................................................................................35


Chidzidzo chechishanu:

Samson anorwira Israeri.............................................................37

Kugadzirisa (Kamutambo)..........................................................47

Mwari ndizvese (Chidzidzo).......................................................43

Dzokororo.................................................................................45

Chidzidzo chechitanhatu:

Kukunda kwaSamson pakupedzisira..........................................47

Muchato (Kamutambo)..............................................................51

Sam negava (Ngano)..................................................................53

Dzokororo..................................................................................55

Chidzidzo chechinomwe:

Hana anowana mwana ................................................................57

Amai vakavimbika (Kamutambo)..................................................60

Kuvimbika (Ngano)......................................................................62

Dzokororo....................................................................................64

Chidzidzo chechisere:

Mwari vanotaura naSamuel..........................................................65

Terera huchapupu (Kamutambo)..................................................68

Zano rasatani (Ngano)..................................................................71

Dzokororo...................................................................................74

Chidzidzo chechipfumbamwe:

Vanhu vanokumbira mambo..........................................................75

Munhuhwidzi wezvekudya.............................................................78

Albert mvuu (Ngano)....................................................................80

Dzokororo...................................................................................83

Chidzidzo chegumi:

Mukomana anoziva Mwari...........................................................85

Chii chaizvo chakakosha (Kamutambo)........................................88

Bhiza rakaremara (Ngano)...........................................................90

Dzokororo..................................................................................93

Chidzidzo chegumi neimwe:

David naGoriati..........................................................................95 Muurayi wemhondi (Kamutambo)...............................................99

Kukunda mubani (Ngano).........................................................102

Dzokororo................................................................................105

Chidzidzo chegumi nembiri:

David naJonathan.....................................................................107

Shamwari yakatendeka (Kamutambo).......................................110

Rudo runofukidza mirwi yezvivi (Chidzidzo)...............................112

Dzokororo................................................................................114

Chidzidzo chegumi nenhatu:

David murume wengoni............................................................115

Chakaipa chinoenda kunechakaipa...........................................118

Watononoka............................................................................120

Dzokororo...............................................................................122

Chidzidzo chegumi nena:

Kuparara kwaSauro.................................................................123

Mapatya akasiyana (Kamutambo).............................................126

Njodzi pagomo regirazi (Ngano)................................................129

Dzokororo................................................................................132

Chidzidzo chegumi neshanu:

David murume hwehunhu..........................................................133

Kunyengera kana kusanyengera (Kamutambo)..........................137

Mwari vanoumba hunhu hwedu kuti husimbe (Chidzidzo)..........139

Dzokororo...............................................................................141

Chidzidzo chegumi nenhanhatu:

Soromoni anosarudza njere.......................................................143

Kuita kwakachenjera (Kamutambo)..........................................146

Bhasikoro raJimmy (Ngano)......................................................148

Dzokororo.................................................................................150

Chidzidzo chegumi nenomwe:

Soromoni anovaka Temberi......................................................151

Mambo akachenjera (Kamutambo)..........................................154

Moyo muchena (Chidzidzo)......................................................157

Dzokororo................................................................................159

Tsanangudzo yemutambo waDavid................................................................................161NHANGANYAYA


Ndinofara kukupai bhuku rezvidzidzo zvebhaibheri. Ndine chivimbo kuti zvidzidzo izvi zvichva makomborero kuvana venyu. Zvidzidzo izvi zvine umbowo chaiwo hwekuti vana venyu vanorarama mahuri.


Bhuku rino rine zvidzidzo gumi nezvinomwe rinodzidzisa chitenderano chekare kubvira kuvatongi uyekuvakwa kwetemberi yaSoromoni zvinotaura matambudziko akaonekwa nevana veIsraeri nekuda kwekusaterera. Asi mune izvi zvose taedza kuti tiburitse hunaku hwaMwari uye kuti tisatambudzike. Zvidzidzo zvizhinji izvi zvinoenderana nemararamiro edu uye nenzira dzakanaka dzekuti tidzidze kubva madziri. Tinokwanisa kudzidza kubva mukutadza kweIsraeri sezvinotaurwa nevaKorinte 10:11 uye tosimba pakutenda.


Ndinovimba kuti Mweya Mutsvene achaita kuti chokwadi chinyatsoonekwa mukurarama kwevana, kuti Baba vedu ndiMwari vakanaka uye vane hanya nesu nguva dzose.


Kuti unotsowana umbowo hwakakwana pamusoro pezvidzidzo zvino, tora nguva uchizviverenga usati wazvipakurira kune vamwe. Rega Mweya Mutsvene awedzere ruzivo rwako muchidzidzo chega chega uye nenzira yakanatsonaka yekupakurira nayo kune vamwe.


Ichi chinokwanisa kuva mudziyo wakanaka wekushandisa kudzidzisa vana vako chokwadi chemweya, asi gara uine pfungwa iyi mumusoro mako: Kana uchida kuti chidzidzo chipinde mumusoro mevana, chinofanira kutanga chapinda mumusoro mako, iwe mudzidzisi.


Mwari ngavakupe njere, nepfungwa dzakadzama nemoyo murefu waunoda mubasa rako rerudo pavana vadiki.


Wenyu muushumiri hwevanakomana nevanasikana,


Willie George


ZVINODIWA


300 Chifananidzo 322 Jehova

301 Munamati wechifananidzo 323 Muporofita

302 Deborah 324 Araki yesungano

303 Barak, Abner 325 Sauro

304 Hondo yemuvengi 326 Madhongi

305 Hondo yemuvengi ichitiza 327 Samueri

306 Hondo yeIsraeri 328 Mambo Sauro

307 Gideon 329 David achiri mudiki

308 Mutumwa 330 Hwai

309 Atari yaMwari 331 David aine rekeni

310 Inda 332 Mhuka

311 Hondo yaGideon 333 Goriati

312 Manoah nemudzimai wake 334 Jonathan

313 Samson, Samuel 335 Pfumo

314 Samson akasimba 336 David

315 Shumba 337 Bhotoro remvura

316 Mazino eshaya 338 Muroyi

317 Delilah 339 Mambo David

318 Samson bofu 340 Mambo Ishbosheth

319 Midhuri 341 Mambo Soromoni

320 Hannah 342 Vakadzi vaviri

321 Eri 343 Temberi yaSoromoni


Mumashure mekunge wacheka zvinhu izvi, unokwanisa kuzvichengeta muhamvuropu huru. Isa mufananidzo kubvira pana 300 kusvika pa310 muhamvuropu imwe chete woramba uchiisa gumi muhamvuropu imwe chete kusvika ose apera. Mifananidzo yaunoda kushandisa inochengeteka zvakanaka uye hainetsi kutsvaga.


Unokwanisa kugadzira bhodhi rako rekunamira mifananidzo iyi nekurovera Jira refuranera nyoro pabhodhi. Apo rinenge richiri nyoro, ripende sedenga kana sevhu uchishandisa mamaka. Izvi zvinokupa bhodhi rakanaka chose. Kana uchida mitsara inonyatsoonekwa, rega furanera ritange raoma usati washandisa mamaka.


Kuti ukwanise kushandisa mabhodhi aya nekukurumidza, gadzira, mabhodhi maviri kuti ugoronga mutambo wako pamabhodhi ose pane kushandura mifananidzo nguva dzose. Unokwanisa kumbosendeka bhodhi rine mifananidzo yausati woshandisa kusvikira wave kuda kuishandisa.


VANHU VAKAPUTSA CHIVIMBISO


Chidzidzo chekutanga


Ndima yekuverenga: Vatongi 1:1 -3:12


Chokwadi: Kutamba nevanhu vasakarurama kunounza zvivi nekuparadza upenyu hwako.


Ndima yemusoro: I vaKorinte 15:33, "Musanyengerwa, ushamwari hwakaipa hunoipisa tiska dzakanaka.


Kamutambo: "Shamwari yaBennie itsva"


Chidzidzo: Chidzidzo chekuita "Musasungwa zvisina kufanira."


Zvinobatsira: Vanhu (*), Chiumbwa (300), Vanamati vezvifananidzo (301), Debora (302), Gideon (307), Murume akasimba

Samson (314), * Unogona kuunganidza vanhu nekushandisa vanhu vakawanda vepanezvimwe zvidzidzo kana kushandisa vaIsrael (200)


Kumudzidzisi


Mwari vaida kuti vaIsraeri vazova zvapupupi zvavo zvesimba rake uye tsitsi dzake kumarudzi ose. Nekuda kwekusaterera Mwari , vaIsraeri vakabvumidza vaKenani kudyara navo, vaIsraeri vakatanga kuita zvakarambidzwa naMwari, izvi zvakavhura nzira kumuvengi kuti atange kuita mabasa ake okuvapa makomborero ake ave pavari kuti ivo vagozovawo makomborero kuvamwe.


Tikava nekubatira pamwe uye ushamwari nevasingagari mukuterera Mwari. pakanguva kanotevera hupenyu hwedu hunoparadzwa. Bhaibheri rinotidzidzidzisa kuti, tiri munyika, asi hatisi venyika ino. Hatifanirwe kurarama muno munyika kuti tibatane nevasingatendi. Hatifanirwe kurega kurarama kwavo kuchiitawo kurarama kwedu. Tinofanirwa kurarama kwakasiyana, kurarama kwaKristu Jesu kuve kurarama kwedu kuti vamwe vaone uye vagouya kuzomutsvaga.


Zvirimo


I. Nekuterera sungano yaMwari, Israeri yakamira serudzi rwakasiyana munyika

A. Mwari akayambira vaIsraeri kuti vasaita zvisungo uye kugura nevaKenani.

1. Mwari anotiyambira nekuda kwekuita zvinhu zvakaipa nokuti anotida haadi kuti tirwadziswe.

2. Mwari akziva kuti vaKenani vakagara apa kuparadzwa kwaizouya kuvana veIsraeri.

3. Mwari akataurira vaIsraeri kuti vabudise vaKenani pavaigara.

B. VaKenani vaiva rudzi rusakarurama.

1. Vairumbidza satani nekunamata zvifananidzo.

2. Vaipa vana vavo semipiro kuzvifananidzo (Mapisarema 106:36-38)

3. Vaivenga tsika dzakanaka nemagariro akanaka.

C. Mwari akarambidza vaKenani kana vamwe vanhuwo zvavo kuti vaende pasungano yavo kana kutenda mitemo yavo nekuva vaizotevera vaJuda mukutenda.

1. Mwari havaremekedzi munhu. (Mabasa avapositori 10:34-35).

2. VaKenani vaida kururama vainge vave nemukana.

3. Mwari anotaura chokwadi uye akavimbika.

4. Mwari haanga dziviriri vanopandukira shoko rake.

II. VaIsraeri vakatyora chivimbiso chavo havana kubudisa vaKenani munyika mavo.

A. Verudzi rwaIsraeri vazhinji vakabvumidza vaKenani kugara navo.

B. Mwari vaiva vakagadzirira kuchenesa nzvimbo iyi, asi vaIsraeri havana kubata pamwe

naye.

1. Mwari akanga akamirira kuti vaIsraeri vataure nevaKenani kuti vabve.

2. Mwari havangatirambidze zvakaipa (Jakopo 4:7)

3. Patinoramba satani uye zviyedzo zvekuita zvakaipa. Mwari vanosimbisa simba redu nesimba ravo.

C. Mamwe marudzi haana kukwanisa kuzvidzora kana kuona kunakidza kwezvavakapiwa senhaka naMwari.

1. Havatore mukana wechisungano chavo naMwari.

2. Mamwe maKristu anorega satani achivabira kunze kwekuti vashandise kodzero yavo munaKristu.

D. Kusarurama kwemaKenani kwakapa vaIsraeri kusarurama.

1. VaIsraeri vakaroorana nevasingatendi. (II vaKorinte 6:14-18)

2. Vakatanga kunamata zvifananidzo naMwari wenhema.

3. Kutenda kwavo munaMwari kwakaparadzwa uye zvese neuchapupu hwekuzivisa dzimwe ndudzi.

E. Vavengi veIsraeri vakarwisa nyika yavo vakakunda.

III. Kunyangwe vanhu vakakanganisa Mwari akamutsa pakati pavo vatongi kuvadzikinura.

A. Mwari ane tsitsi nguva dzose pakutonga.

B. Nevatongi vavakamutsirwa, VaIsraeri vakatanga kuterera Mwari, iye akavaropafadza.

C. Pakafa vatongi vanhu vakadzokera kuhuori.

1. Unoita sei kana mudzidzisi kana vabereki vasipo?

2. Mwari anoona zvose zvaunoita (Zvirevo 15:3)

D. Mwari aida kupa vaIsraeri makomborero akawanda asi haana kuzokwanisa nekuda kwekuti vakanga vasingatereri.


Dzidziso yemweya mutsvene


Mwari vanotipa shamwari dzakanana.

Kana tangokumbira chete.

Kwete vanoda kumanikidza nekurwa.

Asi vanoda kuita zvakarurama.

Sezvo tiina Jesu mumoyo medu,

Pashoko rake hatibve.

Saka hatisarudze shamwari dzisakarurama.

Tinosarudza kutevera MwariSHAMWARI YABENNIE ITSVA


Kamutambo Chidzidzo chekutanga


Vatambi: Bennie, Johnny, Moyo waBennie


Bennie: Varume, zvakaoma kuva mutendi muraini muno. Vese vakomana vezera rangu vanotuka nekuita zvisakarurama. Pese pandinosangana navo ndinopedzesera ndaakuita zvandisingafanirwi kunge ndichiita.


Johnny: (Johnny anopinda) Iwe Bennie wakabatikana here?


Bennie: Ah-a Kwete handina, chii chiri kuitika?


Johnny: Nhasi vakomana vakawanda tichaenda kugaraji kwana Tendai. Mai vake nababa vake vaenda kuruzevha, Tendai aba imwe fodya yababa vake vasati vaenda. tese tiri kunoputa. Unodawo kuuya here?


Bennie: Ho-o, ah-a hameno fanotungamira. Pamwe ndingazouya mushure mekanguva.


Johnny: Zvakanaka, asi usazononoke, unowana midzanga yapera.

(Johnny anobuda)


Bennie: Varume ndoita sei? Ndinoda shamwari asi vakomana ava hadzisi shamwari dzakanaka. Ndinoda wekutamba naye, asi hapana.

(Moyo waBennie unopinda)


Moyo: Iwe Bennie, unofanira kurega kutamba nevakomana ava. Zvinondikanganisa.


Bennie: Ndinozviziva, asi ndoita sei nazvo? Hapana munhu ari padyo wekutamba naye uye handidi kurarama hupenyu hwangu muusungwa.


Moyo: Haufanire kugara upenyu hwako semusungwa. Mwari ane mhinduro yako.


Bennie: Anayo? Zvakanaka ngatiinzwei.


Moyo: Jesu anoti muna Marko 11:24, "Saka ndinoti kwamuri, zvinhu zvose zvamunonyengetera muchikumbira, tendai kuti mazvigamuchira mugova nazvo. Zvinosanganisira shamwari dzakanaka, uye tiri kunamata totenda kuti Mwari vaponese vamwe vedu ava nekuvapenyera.


Bennie: Wauya zvakanaka! Ndaakutonamata izvozvi. Waita zvako moyo ndozokuona.(Moyo anobuda)


Bennie: (Anokotamisa uso hwake onamata) Mwari baba ndine urombo nekuti ndanga ndichitamba nevanhu vasina kururama. Ndichirega zviiito zvavo zvichindikanganisa kurarama. Ndapota ndiregererei. Panguva ino ndinokumbira shamwari itsva dzakarurama. Ndinotenda kuti ndinodzigamuchira nemuzita ramamboJesu. Mwari tumai vashandi venyu kuvana ava vandanga ndichitamba navo. Vaitei vazive Jesu muzita ramambo Jesu Amen.

(Johnny anopinda kafara)


Johnny: Bennie, Bennie fembera kuti chii chakaitika!


Bennie: Chii Johnny?


Johnny: Ndiri munzira ndichibva kugaraji kwana Tendai, pane kamukomana kakandimisa kakandiudza nezvaJesu. Ndakaponeswa, Bennie! Jesu akapinda mumoyo mangu, Handichadazve kuita zvakaipa. Unoziva munhu asingadi kuita zvakaipa? Ndiye munhu wandinoda ave shamwari yangu.


Bennie: Handidi kuita zvinhu izvozvo Johnny ndakagara ndisingadi (anorereka musoro). Ndinoda kuva neshamwari ndobvumirana nadzo. Achifara. Jesu anogara mumoyo mangu, Johnny. Usati wasvika ndanga ndatofunga vekurega kutamba nemi vakomana, ndokutenda kuti Mwari vachandipa shamwari dzakarurama. Uri mhinduro yemunamato wangu.


Johnny: Tichava nehushamwari hwakasimba Bennie! Uye ndanga ndichitofunga nzira yekubatsira vamwe vedu kuti vazive nezvaJesu uyu.

(Vese vanobuda)

MUSASUNGWA ZVISINA KUFANIRA


Chidzidzo chekutanga


Dindingira: MaKristu anofanirwa kungwara pakusarudza shamwari (II vaKorinte 6:4)


Zvinodiwa: Vana vaviri (kunyanya vakomana) nekechemu mbiri. Kana pasina kechemu shandisai tambo.


Gadziriro: Iti mumwe mwana aite 'seafa'. Mukomana uyu anomirira muhedheni, akafa pamweya. Mukomana akafa anopinzwa muchikoro osungirirwa pane mumwe wake.


Chidzidzo


Nhasi tinoda kukutaurirai kuti zvakakosha sei kusarudza shamwari dzakarurama. Shamwari dzedu dzine simba pamusoro pehupenyu hwedu. Saka tinofanirwa kungwarira pakusarudza. Bhaibheri rinotiudza pana II vaKorinte 6:14. "Musasungwa zvisina kufanira pajoko pamwe chete nevasingatendi nokuti kururama kungava noukama hweiko nekusarurama? Zvinoreva kuti hatifanire kutamba nevasakarurama vasingatendi Jesu.


(Pinzai mukomana akafa)Apa tine mufananidzo wakanaka wemweya wezvinenge zvakaita munhu asina Jesu. Kana usina Jesu mweya wako wakafa. Mukomana uyu haana kufa zvechokwadi ai anotibatsira kuti mutadzi akaita sei mukati . Kufa.


Zvinoshungurudza kuziva kuti vanhu vazhinji varikufamba nekutaura, kusevenza nekutamba nekufema, vakafa mukati memiviri yavo inorarama asi mweya yavo yakafa.


(Unzai mukomana wechipiri kumberi kwemba yekudzidzira) Mukomana uyu mutendi. Mupenyu kuna Mwari. Ane muviri unorarama nemweya mupenyu, ana Jesu mumwoyo. (Vasunganidzei pamwe).


Kana muKristu akaita hushamwari nemunhu asina Jesu anosvisungirira ruoko rwake pamunhu akafa, usazvisunge nemunhu asingazivi Jesu kana kumuda.


Kusungwa pamwe nemuhedheni kunokutadzisa kutora mari basa rake zvakakosha. MaKristu anofanira kusimudza maoko awo kana achirumbidza Mwari. (Ita mwana mutendi asimudze maoko uchaona kuti zvinomuremera) Kubatana navasakarurama kunokutadzisa kurumbidza Mwari.


Uchirai maoko muchiimbira Mwari vana. Mukomana uyu anedambudziko nekuti akabatwa neshamwari. Ngativhurei mabhaibheri tiverenge II vaKorinte 6:14 . Ipai mukomana mutendi bhaibheri muratidze vana kuti vaone kuti ane dambudziko pakuriverenga. Verenga II vaKorinte 6:14. Mavakukwanisa kuona kuti Mwari sei vasingadi kuti tive neushamwari nevahedheni. Vanotidzorera mumashure.


Ivo vane Moyo munyoro kune vasingazivi Jesu asi usaite hushamwari hwakadzama navo. Usabatana nevakafa.


DZOKORORO


Shandisai shoko


Une ushamwari kana muvakidzani anoita zvakaipa anoda kuti uzviitewo here? Unoti chii kwaari? Kana vese vapindura bvunza vana mibvunzo yese) Vanoziva here kuti uri muKristu? Wakambovaudza here nezvaJesu?Ngatinamatei. Ndiwe ungangove munhu anovaudza nezvamambo.


Mwari baba, ndinonamatira shamwari dzangu. Ndinokumbira mutumire mubati wenyu munzira dzavo kuti vavaudze nezvaJesu kana ndiri ini mubatiri. Ndinokumbira mundipe kushinga nemashoko ekutaura. Satani nezita rajesu ndinokuraira kuti usavapofomadze. Vaone kubwinya kweshoko raMwari. Maita baba, nezita rajesu, Ameni.


Mibvunzo


1. Chii chakaita israel ive nyika yakakosha panyika dzose?

2. Sei Mwari vachitiyambira pamusoro pezvakaipa?

3. Mwari akaraira vaisrael kuti vaite sei vaKenani?

4. Chii chaiita vaKenani vave vanhu vakanyanya kuipa?

5. MuKenani kana mumwewo munhu angaende pasi pesungano yaMwari sei?

6. Mwari ane vanhu here vaanongosarudza kuropafadza?

7. Mwari anodzivirira vanhu here vasingaterer shoko rake?

8. VaIsrael vakapunza chirangano chavo naMwari sei?

9. Sei Mwari akatadza kubatsira vaIsrael kuchenesa nyika yavo?

10. Mwari anotirambira zvakaipa here?

11. Ndiani anofanira kutaura nasatani kuti asatiedze?

12. Sei mamwe marudzi asina kuwana nhaka yavo nekufarira?

13. Tikasashandisa kodzero dzedu munaKristu chii chinoitika?

14. Kuipai kwakaiswa pavaIsrael navaKenani?

15. Huchapupu hweIsrael kune mamwe marudzi hwakaita sei?

16. Ndiani akasimudzwa naMwari kusunungura vanhu vake?

17. Chii chakaitika vatongi pavakafa?

18. Unofanirwa here kungoterera kana vabereki nematicha varipo chete?

19. Sei Mwari akaona zvakaoma kuropafadza vanhu veIsrael?

20. Chii chinoitika kana tikabatana nevanhu vasingararami muhutsvene?
DEBORA NABARAKI


Ndima yekuverenga: Vatongi 4:1-24


Chokwadi: Hutungamiriri hwaMwari hunofanira kukudzwa nekutevedzwa.


Ndima yemusoro: Zvirevo 29:2, "Kana vakarurama vachitonga vanhu vanofara. Asi kana munhu wakaipa achibata ushe, vanhu vanogomera."


Kamutambo: "Kutendeuka kwaBennie"


Chidzidzo: "Rwirai Jesu"


Zvinobatsira: Debora (302), Baraki (303), Hondo yemuvengi (304),

Kutiza kwehondo yemuvengi (305), Hondo yaIsrael(306)


Kumudzidzisi


Nyatsorondedzera kukosha kwekutevedzera vatungamiriri vaMwari nekuva nerukudzo kune avo vari pazvigaro. Vatungamiriri vaMwari sevabereki, mafundisi vakasarudzwa naMwari vamiriri vake. Tikasakudza varume nevakadzi ava pachokwadi tinenge tisingatereri Mwari. Hapana rudzi, sangano, kana kereke ingabudirire pasina mutungamiriri akanaka, uye pasina rukudzo kuvatungamiriri ivavo. Kurudzira vana vako vave vatungamiriri mukutenda, kururama, pachokwadi, uye muRudo.


Zvirimo


I. Vana vaIsraeri vanoputsa sungano yaMwari, vopinda muzvivi.

A. Vatongi vaiva varume nevakadzi vaisimudzirwa naMwari kuti vave vatungamiriri vemweya vachiita zvinodiwa naMwari pavanhu vake.

1. Mwari vakatipa vabereki nevamwe vatungamiriri vakarurama kuti vatibatsire kuita sarudzo yakanaka.

2. Vanofanirwa kutererwa nekuremekedzwa.

B. Ehud, murume akatendeka akatonga Israeri kwemakore masere.

1. VaIsrael vakateedza utongi hwaEhud, makomborero aMwari akava pamusoro pavo.

2. Apo Ehud akafa, vaIsraeri vakasiya nzira dzaMwari vakatadza.

C. Kutadza kwavo kwakavaunzira kudzvinyirirwa kwavo.

1. Jabin, ishe weKenani akapamba Israeri akavaita varanda.

2. Kutadza nguva dzose kunounza kutukwa.

3. Kudzvanyirirwa ndiko kumwe kutukwa kunounzwa nezvivi.

III. Mwari akamutsazve mumwe mutongi wechikadzi ainzi Debora.

A. Debora akamira akaitira basa rake mumahofisi avaporofita.

1. Mwari vanoshandisa varume nevakadzi mubasa ravo.

2. Debora akazodzwa neMweya mutsvene kuti aite basa.

3. Mwari vakamupa njere uye kuona nekunzwisisa kutungamirira vana veIsraeri.

B. Debora akatuma nhume kunodaidza Baraki.

1. Mwari anokutungamirira pavanhu vakarurama nenguva chaiyo kuti basa rake riitwe.

2. Akataurira Baraki nemweya waMwari kuti asarudze varume zviuru gumi kuti vanorwisa muvengi.

C. Kurwisa kwaifanira kutungamirirwa nemweya mutsvene waMwari.

1. Varwi veKenani, vakatungamirirwa nemukuru wavo Sisera vaine ngoro mazana mapfumbamwe dzesimbi.

2. VaIsraeri vakanga vasina zvombo zvachose (Vatongi 5:8)

D. Baraki akaramba kuenda kuhondo kunze kokuti Debora aende naye.

1. Akaziva kuti kuzodzwa kwaiva panaDebora, uye haaizorwa pasina munhu akazodzwa.

2. Mazuva ano mutendi wese ane kuzodzwa kwemweya mutsvene kuri maari. (1 Johane 2:27).

3. Tinokwanisa kubuda takasimba kunorwisa muvengi nekuti Mwari havatisiyi tega kana kutiramwa.

4. Debora akabvuma kuenda naBaraki.

E. Debora akaporofita mazwi maviri ehungwaru.

1. Shoko reungwaru nderimwe rezvimwe zvipo zvemweya mutsvene zvakataurwa muna 1 vaKorinte 12.

2. Chipo ichi chinotaura zvichaitika chouya mukuporofita neavo vanomirira basa raMwari pakuporofita.

3. Debora akaporofita kuti Mwari vachapa hondo yaSisera mumaoko evana veIsraeri, uye kuti Sisera achauraiwa nemukadzi.

F. Achitevedza hutungamiriri hwaDebora, Baraki akaunganidza varume zviuru gumi akaenda kunosangana nehondo yaSisera.

III. Nekuda kwekuterera kwaDebora, Mwari vakarwira Israeri, vadzvinyiriri vakakurirwa.

A. Kutya nekusanwisisa zvakabata hondo yaSisera vasati vambosangana navaisraeri.

1. Apo tinoterera Mwari nekutaura nendimi nekurumbidza Mwari satani anotya

ovhiringika.

2. Varume vaSisera vakatanga kuurayana panzvimbo pekuuraya vaIsraeri.

3. Vakatanga kutiza pakurwisana.

B. Barak nevaIsraeri vakatandanisa vavengi.

1. Hazvina kunyunyuta,vakatora zvombo zvemasoja akanga afa ndokushandisa kupedzesa hondo.

2. Israeri vakaparadza varwi kusvika vapera.

C. Apo Sisera akatiza pahondo, mukadzi ainzi Jaeri akamupa pekuvanda.

1. Akavanda mumusasa, nekuti akanga aneta akakotsira.

2. Apo akanga arara Jaeri akatora sando nembambo yemusasa akarovera mbambo musoro maSisera.

D. Shoko rese rakataurwa naDebora nemweya waMwari rakaitika.

1. Ichi ndicho chiratidzo chechiporofita chechokwadi.

2. Vamwe vanhu vanongoporofita, asi zvavanotaura hazviitiki, hatifanire kuvaterera.

E. VaIsrael vakaponeswa nekuti vakaterera Mwari ndokutevera vatungamiriri vake.


Chidzidzo chemweya mutsvene


Vabereki nevatungamiriri

Tibatsirei nekudzidza zvakanaka

Mwari vanoda titerere izvo

Kuti tive nehupenyu hurefu

Rwakazara nerudo nerugare

Kururama nekutenda

Rumbidzai Mwari pavatungamiriri venyu.

Vanamatirei mazuva ose.

KUTENDEUKA KWABENNIE


Kamutambo Chidzidzo chechipiri


Vatambi: Bennie, Sara, izwi ramai, izwi remudzidzisi wechirume

(Bennie ari pasiteji amai vachidaidza)

Izwi ramai: (Varipanze) Bennie, Bennie!


Bennie: (Achipopota) Muri kudei?


Izwi ramai: Ndinoda kuti utsvaire mugaraji baba vasati vauya.


Bennie: Varegererei kutsvaira vega? Sei ndirini ndinongozviita?


Izwi ramai: Buda imomo, utsvaire izvozvi chikomana!


Bennie: (Achitevedzera) Buda imomo, utsvaire izvozvi chikomana!(Achipopota) Handisi kuzozviita. Handisi kuzotsvaira mugaraji macho!


(Sara anopinda)

Sara: Uri kupopotera amai pamusoro pei?


Bennie: Vanoda kuti nditsvaire mugaraji baba vasati vauya, asi handisi kuzotsvaira.


Sara: Unorevei kana uchiti hauzi kuzotsvaira?


Bennie: Handisi kuzotsvaira, handisini ndaisa tsvina yacho, saka ndinotsvairirei?


Sara: Nekuti bhaibheri rinoti kunaLamentations 3:27, "Zvakana kuti munhu atakure joko rake achiri muduku zvoreva kuti unofanirwa kuzvininipisa kuvakuru vako woterera kuti kana wazokura unozokwanisa kuita mutungamiriri.


Bennie: Joko randinoziva nderemombe rekusungisa mombe ndiro randiine basa naro.


Sara: Ukasashandura hunhu hwako Bennie, uchazvidemba.(Anobuda)


Bennie: (Achitukirira) Uchazvidemba - handimbo! (Anoenda)

(Mushure kusvondo muzvidzidzo zvevana)


Mudzidzisi: (Vanonzwika vasiri pasiteji) Saka vana murangarire nguva dzose kuremekedza avo vakaiswa naMwari pamusoro. Naizvozvo makomborero aMwari anoramba ari pamusoro penyu. Modzidza kuva vatungamiriri vakarurama vemangwana. Chiendai zvenyu.

(Bennie naSara vanopinda)

Sara: Mudzidzisi wedu wesvondo yevadiki haasi chipo here Bennie?


Bennie: Anondifungisa tsoko!


Sara: Bennie! Ndinokunyarira. Hauna kutomboterera zvako zvavanga vachidzidzisa? Unofanirwa kukudza vabereki nevadzidzisi. Ukabvumidza hunhu husakarurama muupenyu hwako, nhamo ichakutevera.


Bennie: Handizvibvume, ndinoita zvandinoda uye zvose zvinoita zvandinoda (anobuda).


Sara: (Anotarisa mudenga) Mwari, ndinokumbira muve netsitsi pana Bennie muchengetedzei, momubatsira ashandure hunhu hwake. (anobuda )


Bennie: (anopinda achifemereka nekutya) Vakomana ndanga ndafa! Mota iya yanga yandirova wena. Handizivi kuti zviri kufamba sei. Baba vatsika bhodhi rangu rekutambisa nemota. Bhasikoro rangu raponja mavhiri ose. Hapana kana chimwe chakanaka.


(Sara anopinda)

Bennie: Sara ndibatsirewo.


Sara: Zvaita sei?


Bennie: Zvese zvakangominama! Ndaita dambudziko risiri kuda kubva pandiri. Ndoita sei Sara?


Sara: Tendeuka.


Bennie: Kutendeuka?


Sara: Ndizvozvo, kutendeuka, ukasashandura hunhu hwako hwakaipa unopinda mumatambudziko. Mwari vanokuda Bennie, vanetsitsi, varikubvisa zvese zvakaipa kuti zvisakuwire.


Bennie: Ndava kushandura hunhu hwangu izvozvi, ndicharemekedza vatungamiriri vaMwari nekuvakudza.


Sara: Ucharopafadzwa nezvawaita.


RWIRAI JESU


Chidzidzo chechipiri


Dindingira: Iva wakasimba kumirira basa raMwari.


Zvinodiwa: Girazi remvura risina chinhu, chigaba chemvura, kanduru, machisi, bhaibheri nepani.


Gadziriro: Isa zvinhu zvose patafura pazvinoonekwa nevana.


Chidzidzo


Unoziva kuti zvakakosha sei kuti timire tichirwira kuti vanhu vazive Jesu? Zvakakosha. Mwari nguva dzose vanotarisisa munhu angamire akasimba pakuita basa renyu. Nezvinhu zviri patafura ndichakuratidzai kuti tinofanirwa kumira sei tichirwira Jesu.


Vakomana navasikana vazhinji vanotya kutaurira vamwe kuti vanoda muponesi mambo Jesu. Kunyangwe mumakereke. Vatenderi vechidiki vanotya kutanga kurumbidza Mwari kana kunamata. Hatifanirwe kurega paine chimwe chinhu chinotitadzisa kumirira shoko raJesu.


Zvimwe zvinhu hazvishande kana zvisina kumira zvakanaka. Wakambozviedza here kushandisa girazi rakapidigurwa. Harishande kusvika warigadira. (Chimboedza kudira mvura mugirazi rakapidiguka). Kana rakaradzikwa? (Zviedze) Magirazi akagadzirirwa kushandiswa akagara oiswa mvura.


Kana girazi rikashandiswa nemazvo rinova chikomborero. Rikasashandiswa nemazvo rinova chituko. (Pidigura girazi wodira mvura) Girazi rinofanira kugadzikwa, kana muKristu achida kuzara nezvakanaka anofanirwa kumira naJesu.


Unoziva here kuti pawakaramba kuudza vamwe kuti unoda Jesu wakafanana negirazi rakapidigurwa. Wakanzi umirire Mwari. Wakasikirwa kumurumbidza chete.


Iye zvino chitarisa bhaibheri, kuzarurwa kwedu naMwari. Asi bhaibheri haringashandiswi rakapidiguka kana uchibva nekurudyi ucheverenga kuenda kuruboshwe. Wakamboedza here kuverenga bhaibheri rakapidiguka. (Pidigura bhaibheri rako) Hazvishande rinoda kumira zvakanaka.


Chinotevera tine machisi nekanduro ndochimwe chinhu chinogona kungoshanda chakamira zvakarurama. (Batanidza kanduro). Tikashandisa makanduro sezvinofanirwa anojekesa mumba. Harinyatsoona kana rakapidigurwa. Akagadzirwa kuti anyatsomira.


Kanduro rikapidigurwa harishande zvakanaka zvachose. Pindura kanduro woisa pamusoro pepani. Rinonyungudka, zvinonyungudika izvozvo zvodzima moto. Zvinodzima nekuti rakagadzirirwa kumira rakatarisa mudenga. Saka tadzidza kuti zvimwe zvinhu zvinoda kungoshandiswa zvakamira chete.


Mibvunzo


Ungafunga here chimwe chinhu chinongosevenza chakamira?

Vakomana navasikana vangamira sei pana Jesu?

Ungafunge here mumwe munhu akaita kuti uite zvakanaka pamusana pekumira naMambo Jesu?
DZOKORORO


Shandisai shoko Chidzidzo chechipiri


Une mumwe munhu here waunofunda naye kana shamwari yaunoyemura? Tiudze nezvake.


Mibvunzo yemutambo


1. Sei Mwari aipa vaIsraeri vatongi?

2. Ndiani watakapiwa naMwari anoiya tisarudze zvakanaka?

3. Basa redu nderei zvichienderana nehutungamiriri hwa Mwari?

4. Zita remurume akatonga Israeri kwemakore masere ainzi ani?

5. VaIsraeri vakazviunzira kudzvanyirirwa sei?

6. Sei tichipinda pakuedzwa nguva zhinji?

7. Zita remukadzi akasimudzirwa Ehud afa rainzi ani?

8. Ibasa ripi raiitwa naDebora?

9. Mwari anongoshandisa varume chete here pakuparidza?

10. Murume akadaidzwa naDebora ainzi ani?

11. Ndiani aiva mutungamiriri wehondo asina Debora?

12. VaIsraeri vairwa nei?

13. Sei Baraki akaramba kuenda kuhondo asina Debora?

14. Ndivana ani mazuva ano vazodziwa vaMwari?

15. Taura mashoko eungwaru akataurwa naDebora?

16. Chii chakaitika kuhondo yaSisera pavakano sangana nevaIsrael?

17. Mukadzi akapa Sisera ruyamuro ainzi ani?

18. Akaitei apo akanga arara?

19. Chii chinowonekwa pachiporofita chechokwadi?

20. Sei vaIsraeri vakarwirwa?


MWARI VANODANA GIDEON


Chidzidzo chechitatu


Ndima yekuverenga: Vatongi 6:1-32


Chokwadi: Vanhu vake vakatendeuka, Mwari vanetsitsi vanovasunungura.


Ndima yemusoro: Vongai Jehova, nokuti wakanaka, nokuti ngoni dzake dzinogara nekusingaperi.


Kamutambo: Ichokwadi, Petro, Mwari vanokuregerera"


Chidzidzo: Ngano - "Kuvhima"


Zvinobatsira: Vanhu * vashumiri vemudzimu (300), Gideon (307), Ngirozi (308) ungaite vanhu vaungade nekushandisa vanhu vakasiyana vekuzvimwe zvidzidzo. Kana kuva Kenani woshandisa vaIsraeri.Kumudzidzisi


Vanhu vazhinji vanokanganisa ngoni dzaMwari nekuonesa. Mwari havaite uye havadi zvitema. Asi vanomirira uye vanofara neNgoni." Dzidzisa vana kukosha kwekuva nehukama nekugara muri pamwe chete naMwari uye kuti chero tikatadza, aripo kuregerera, otisuka kubva muzvivi zvedu otiratidza tsitsi pakukanganisa kwedu.


Chimwe chinhu chechokwadi chichawanikwa muchidzidzo chino, inyaya yekutenda yakataurwa naMwari vachireva Gideon. Mwari vanotaura zvisipo kunge zviripo. Tikabvuma Mwari zvavanotidzidzisa tobvumirana nazvo. Tinova zvaanotaura, Gideon akabvuma zvaakadaidzwa nazvo naMwari akazova murume ane mukurumbira neumhare.Zvirimo


1. VaIsraeri vanoputsa zvekare sungano yavo naMwari.

A. Mwari vakavimbisa kudzivirira Israeri nekuvaita vanhu vakabudirira kana vachimuterera.

(Deut: 29:9).

1. Nokuti zvipikirwa zvaMwari ndezvedu munaKristu. (II Vakorinte 1:20)

2. Zvipikirwa izvi tinozviona kana tichiterera shoko raMwari.

B. Kana tichiterera Mwari nemitemo yavo, tinoshanda nekuenderana nemitemo inoita kuti akomborero auye kwatiri.

1. Semuenzaniso, kupa chegumi nekutenda kunounza kubudirira.

2. Kuterera vabereki kunounza utano une upenyu hurefu (VaEfeso 6:1-3)

C. Kana tisingatereri Mwari nemitemo yake, tinozviisa panguva yakaoma.

1. Tinozviisa muhusungwa hwasatani?

2. Hatikwanise kumisikidzana nasatani pasina shoko raMwari?

D. VaIsraeri vakaputsa chitsidzo, vakadzvanyirirwa nevaMidiani kwemakore manomwe.

1. VaMidiani vakaparadza zvipfuyo zvevaIsraeri.

2. Vakaparadzawo chikafu cheIsraeri.

II. Vanhu vakatanga kurangarira kunaka kwaMwari vakatanga kunamatira kudzikinurwa.

A. Nguva dzose Mwari vanonzwa minamato yekutendeuka.

1. Kutendeuka zvinoreva kushandura moyo, nepfungwa wosiya zvakaipa woita zvakarurama.

2. Mwari vanofanira kuva nengoni neavo vanotendeuka.

B. Mwari vakapindura minamato yevanhu vakatuma ngirozi kumurume wechidiki weIsraeri ainzi Gideon.

1. Ngirozi yakawana Gideon achipura zviyo paruware.

2. Gideon aiviga zviyo kubva kuva Midiani.

C. Mwari vakataura naGideon kuburikidza neNgirozi.

1. Ngirozi yaMwari yakati kuna Gideon "Murume ane simba neumhare."

2. Gideon aiva asiri mukundi, asi Mwari havatarisi zvinhu sesu.

3. Mwari vanotaura mashoko ekutenda kudaidza zvisipo kunge zviripo

(VaRoma 4:17) - Tinofanirwa kutevedza maitiro aMwari.

4. Mwari vakamutaurira kutungamiira vaIsrael vachirwa nevaMidiani.

D. Mwari akapa Gideon chiratidzo chekuti aitaura chokwadi.

1. Gideon paakaisa chikafu padombo, ngirozi yaMwari yakachibata netsvimbo yako.

2. Moto wakabuda padombo ukamedza chikafu.

3. Hatidi chiratidzo chakaita saichocho kuti tizive kuti Mwari vari kutaura nesu. Jesu akati semakwai ake tinoziva izwi rake (John 10:4)

III. Gideon akazadzikisa mirairo yaMwari yekutanga.

A. Mwari vakataurira Gideon apunze atari yaBaari avake yaMwari atari panzvimbo iyoyi.

1.Gideon akazadzwa nesimba remweya mutseve waMwari akaenda kunoshanda.

2.Husiku ihwohwo, akaita zvakataurwa naMwari akapa mupiro kunaMwari.

B. Zuva ramangwana varume vakatsamwa, vakauya vachida kuuraya Gideon kuti apwanye atari yaBaari.

C. Baba vaGideon vakarambidza, "Kana Baari ari Mwari regai arange Gideon iye pachake.

1. Hapana zvakaitika kuna Gideon nokuti Baari haazi Mwari.

2. Jehova Mwari ndivo chete Mwari wezvokwadi uye anorarama.


Dzidziso yemweya mutsvene


Mwari anondida, Mwari anondida

Mwari anondida, izvi ndinozviziva

Akatuma mwana wake, Jesu kuti ndizive

Chero ndikaita zvakaipa

Anongondida zvakafanana

Ndinokumbira andiregerere

Anondiregerera nezita raJesu.
CHOKWADI, PETER, MWARI VANOKUREGERERAKamutambo Chidzidzo chechitatuVatambi: Peter, John, Maria Magdelene, mukadzi mutauri


(Peter naJohn vanotaurirana mushure merufu rwaJesu)

Peter: Varume ndiri gwara, handibvume kuti ndozvandakaita. Sei ndakaita mbwende yakadaro?


John: Unofanira kuzvikanganwa, Peter. Tese tinokanganisa.


Peter: Hapana umwe akaita zvandakaita. Jesu paaiva mumatambudziko, apo varwi vakamutora kuti anobvunzwa, ndakaramba kuti ndinomuziva.


John: Waitya, hawaifanira kudaro,asi hazvichaita kusahndura. Unofanira kutambira ruregerero rwa Mwari.


Peter: John, Mwari angandiregerere sei? Ivo vanhu vakarovera Jesu vakandibvunza kuti ndaiva mumwe wevadzidzdi vake here, ndikavaudza kuti handitombomuziva.


John: Hapana zvawaimbokwanisa kuita kumisa varume ivavo. Moyo yavo yakaora yaingoda kuita izvozvo, kurovera mambo wedu Jesu.


Peter: Ndakamboedza kubatsira Jesu kuti atize apo vakauya mubindu. Ndakabvisa mumwe wevarume ivavo nzeve.


John: Jesu akanga asingadi kutiza, Peter. Akatodzorera nzeve yacho iwe waibvisa?


Peter: Unoziva, zvinoshamisa. Boka revanhu vakaipa riye rakaramba richingoda kuuraya Jesu, kunyangwe akange aporesa nzeve yemurume uya. Vanhu vaya vakanga vakazara noruvengo.


John: Jesu aikwanisa kutiza, asi zvinenge zvaireva kuti aida zvake kuti vamubate.


Peter: Ya-a mhani. Vakanaga vasingamude John. Vaimuvengerei zvakadaro? Haana waakambotadzira.


John: Unoziva chinhu chakandityisa zvikuru ndeizvo zvaka taurwa naJesu apo aiva akarembera pamuchinjiko.


Peter: Chii ichocho?


John: Akati, "Baba varegerereri nokuti hapana chavanoziva." Aida kunyangwe vakamuvenga. Akavaregerera.


Peter: Unofunga iwe kuti kana Jesu akazomuka angandiregerera here?


John: Dai Jesu ari mupenyu, Peter, ndinoziva aikuregerera. Jesu haambokuvenga- kunyangwe wakaudza vavengi vake kuti hauzi mumwe wevadzidzi vake.


Peter: Ndinongodemba kuti dai anga achiripo. Handizova neimwe shamwari kunze kwake muhupenyu hwangu zve.

(Mary Magdelene anopinda)


Mary: Peter! John! Huyai kurumidzai! Kurumidzai !


John: Dzikama, Mary, zvaita seiko?


Mary: Ndaona Jesu! Haana kufa! Mutumbi wake hausisimo muhwiro, uye ndasangana naye mubindu.


Peter: John unofunga ............


John: Ndinofunga ichokwadi. Ndinoda kuona Jesu zvakare.


Peter: Kana ari mupenyu, dai akarega kundipengera.


Mary: Peter usatya. Jesu havambokupengera. Atondiudza kuti anoda kukuona.


John: Tichiri kuitei pano ? Handei kuhwiro!

(Vese vanobuda)


Mutauri: Jesu akaregerera Simon Peter, Akava ndiye mudzidzi akazosimba kupfuura vese. Akaparidzira vanhu vakauraya Jesu. Vanhu vazhinji vakaziva Jesu semuponesi nekuda kwaPeter.

KUVHIMA


Ngano Chidzidzo chechitatu


Fox akanga akamirira nguva yekupisa kuti vagonovhima nhoro kwaienda vanhu verudzi rwake. Aiva nemakore gumi namaviri, aka ndiko kaiva kekutangawo kuenda nababa vake, vaDombo kunotarisa nhoro.


Fox aibhabhadzira kadhongi kake, kakanga kachidonha makushe nekuti chando chakanga chapera. Fox aiziva kuti mumazuva mashoma anotevera Dombo aive muvhimi, uye aizivikanwa pakunyatsoona. Saka aiiziva kuti vachaenda kunotarisa nhoro dzitenderera kumakomo. Dombo aizikanwa pakufembedza. Aikwanisa kuziva kwafamba netumhuka tudiki pakaoma. Fox aida kuva nenjere sababa vake.


Mumwe musi mangwanani ngwanani, Fox akamutswa nekuzunguzwa nababa vake. Akamuka ndokubuda panze achinyahwaira, achisiya amai vake nehanzvadzi nhatu vakarara. Panze bhiza jena ainge akamira, ishe aizvikudza. Akaudza Dombo zvekuita akabva akurumidza kutora nhava ndokuzadza nenyama yenhoro yakaomeswa yakasangana nechando, akabva apa Fox zviratidzo zvekuti auye neuta nemuseve nepfuti.


Fox akamisa kadhongi kake akakwira ndokutevera baba vake kubva muguta. aifara chaizvo apo aipfuura makoronga achienda musango. Aiva muvhimi chaiye wenhoro!


Basa raDombo rakanga rakakosha chaizvo. Aifanirwa kutsvaga kwakaungana nhoro oudza vamwe kuguta. Guta rose rairongedza voenda kunhoro. Varume vaivhima, vakadzi vaibatsira kuyanika nyama nematehwe. Nhoro ndiwo kwaiva kurarama kwavomaIndia. Matehwe vaiita mbatya, magumbeze nenhava. Nyama yenhoro ndicho chaiva chikafu chavo. Mabhonzo aishandiswa semidziyo yekubikisa.


Fox aitevera ari muzasi mababa vake apo madhongi aifamba muhuswa hurefu. Dombo akakwira pamusoro pegomo ndokutarisa kwese kwese. "Idzo-o!" akadaidzira achinongedzera kubani raive kure. "Nhoro, dzakawanda nhoro," Fox akadoedza kudongorera asi haana kudziona. Maziso amudhara anoona zvakanyanya, aifunga apo aiedzawo kutarisa nhoro dzaifura.

"Iye zvino unofanira kudzokera kumusha," akadaro Dombo.

"Unonoudza vanhu kuri kufurira nhoro. Ukurumidze mwanangu usawane chinokuvhiringa munzira."


Fox akatendeutsa dhongi rake, ndokutanga kumhanya kumusha. Aifanira kusvika zuva rodoka kana aisamira. Akamhanyisa dhongi rake asin a chaifunga kunze kwekuda kusvika kumusha. Ndingade sei kumira mumumvuri wezidombo iro munotonhorera, akafunga Fox. Ndomborara kwekanguva ndozomuka ndoenda. Fox akaburuka padhongi ndokurisungirira pamuti. Padyo pemuti paiva nezidombo iri raiva nemumvuri. Akazvambarara ndokuvhara maziso. Ndinongoti rarei ndomuka. Akarara kukasviba, ndokuzomuka.

"Husiku hwaenda! akadaidzira Fox. "Ndararisa." Akamhanya kunotora dhongi rake asi pakanga pasisina, dhongi raknge raenda. Baba vangu havachazondibvumidza kuvhimazve nhoro, aifunga zvake achifamba kuenda kumusha.


Mwedzi wakanga uri mumakore, Fox akanga asinganatsi kuona apo aitsika. Aifunga kuti achawona moto wemuguta. Ipapo aknzwa ave kudonha. Akawira mugomba maiva nematombo,"Yowe-e!" akadanidzira. Gumbo rake rairwadza zvekuti akada kuchema, asi akashinga akarega kudonhedza misodzi.


Akanga azvipinza mumatambudziko. Airamba achifunga kudzvokorwa kwaaizoitwa naDombo apo aizoziva kuti aita zveubenzi. Akaedza kubuda mugomba asi gumbo raimurwadza.


Zuva rakabuda, rikamutsa Fox uyo akanga asina kurara zvakanaka nekuda kwegumbo rairwadza. "Handichafa ndakabvumidzwa kunovhima nhoro futi," akadaro Fox. Zvishoma shoma Fox akaedza kumira ndokutanga kukamhina achinanga kumusha. Akafamba zuva rose achinetseka kuti chii chichaitika asvika kumusha. Kuda nhoro dzatobva, akafunga, ndini ndinenge ndiine mhosva vanhu vakaenda nekusiko.


"Fox," izwi raishevedza kubva kure. Aiva Dombo, aiva nekadhongi kaFox. Fox akanzwa kunyara apo baba vake vaiuya kwaari.

"Waita zvinhu zvakapusa mwanangu," akadaro Dombo.

"Ichokwadi baba," akabvuma Fox. Handichavhima ini, akafunga.

"Kwira padhongi rako tiende kunhoro! akadaro Dombo.

"Asi ndakundikana kuudza vari kumusha naishe Bhiza jena," akadaro Fox "Vanoziva sei kune nhoro?"

"Ndavatumira chiratidzo chehutsi, mwanangu," akadaro Dombo. "Vanouya nekukurumidza , ndinokuregerera pane zvawaita izvi nokuti uri mwana wangu. Kurumidza hande tinouraya nhoro.


Fox akamhanyisa dhongi rake achienda nababa vake vakananga kwaiva nedanga renhoro. Moyo wake waifara kuti baba vake vaimuda uye kuti vamuregerera. Iye zvino aizova muvhimi wenhoro chaiye.
DZOKORORO


Shandisai shoko


Wakambobvuma here kuti wakanganisa kushamwari yako ukakumbira ruregerero? Zvaiva zvakaoma here? Zvakazoita sei?


Mibvunzo yemutambo


1. Mwari vachatichengeta nekuita tibudirire riiini?

2. Chii chinoitika tikasaterera Mwari toshandira pamwe nezvaunoda?

3. Chii chinoitika tikasaterera Mwari?

4. Ndiani akadzvanyirira Israeri kwemakore manomwe?

5. VaMidiani vakaitirei vaIsraeri?

6. Mwari anonzwa here minamato yekutendeuka?

7. Zvinorevei kuti kutendeuka?

8. Mwari anoratidzei kune vanotendeuka?

9. Ndiani murume wechidiki akatumirwa ngirozi naMwari?

10. Mwari akataurei kuna Gideon?

11. Mwari akadaidza Gideon kuti chii?

12. Mwari anotarisa sei zvinhu?

13. Chii chiratidzo chakapiwa Gideon?

14. Tinodawo here zviratidzo kubva kuna Mwari?

15. Chii chakatanga kuudzwa Gideon naMwari?

16. Vamwe varume vemuguta vaida kuita sei nenyaya yaGideon?

17. Mabasa aani anoparadzwa tikaterera Mwari?

18. Ndiani akamisa vanhu kuti vasauraya Gideon?

19. Baba vaGideon vakati chii?

20. Kune vamwe vaMwari here kunze kwaJehova?GIDEONI ANOKURIRA VAMIDIANI


Chidzidzo chechina


Ndima yekuverenga: Vatongi 6:33 - 7:25


Chokwadi: Hakuna chakaomera Mwari kuita.


Ndima yemusoro: Varoma 8:31, "..... kana Mwari achitirwira ndianiko uchatirwisa.?"


Kamutambo: "Muranda waMwari ane umhare"


Chidzidzo: Ngano - "Gonzo mhini"


Zvinobatsira: Hondo yemuvengi (304), hondo yeIsraeri (306), Gideon (307),

Dehwe (310),hondo yaGideon (311)


Kumudzidzisi


Jesu akati zvose zvinhu zvinogoneka kunevanotenda. Kana vatendi vakatevera Mwari, vachiita zvavanoudzwa, vanokwanisa kuita zvose. Mwari vanofara kuzviratidza pazvinhu zvinenge zvichiratidza kuti zvakaoma. Tikaterera kuna Mwari, vavengi vedu havatiparadzi, asi vanozviparadza ivo. Hazvinei kuti vakasimba sei. Jehova nguva dzose vanosarudza zvinhu zvisina basa, kupusisa vakachenjera. Ipapo hapana anozobvunza kuti anofanira kupiwa mbiri ndiyani kunyangwe mamwe matambudziko edu ahikonzerwa nekusaterera kwedu, Mwari vanongova netsisti kwatiri. Tsitsi dzavo handiperi.


Zvirimo


I. Vamidianite vavabatsiri vavo vakasimuka kuparadza Israeri.

A. Zvuru nezviuru zvevarwi vevavengi zvakauya Israeri.

1. Vakaungana pabani reJezreel.

2. Kana vanhu vachipandukira vanhu vaMwari, vanenge vachipandukira Mwari. (Mabasa evapositori 9:3-57)

B. Varwi ava vakanga vatumwa nasatani kurwisa Israeri.

1. Satani akavenga Mwari asi haagone kuenda kunosangana naye. Saka anoedza kurwadzisa Mwari nekuparadza vanhu vake.

2. Satani anofanira kuva iaziva kuti Mwari varikugadzira chimwe chinhu chakakosha kuva Israeri nekuda kwekushanyira kwake Gideon.

C. Mweya waMwari wakafamba pana Gideon kuti aunganidze varume veIsraeri, zviuru makumi matatu ane zviuru zviviri vakauya.

D. Gideon akada kunyatsobata chokwadi kuti ndiMwari vanotaura.

1. Akaisa dehwe rehwai panze humwe husiku, akakumbira Mwari kuti dova rive padehwe chete risava pasi. Usiku hwaitevera akakumbira kuti dova rive panyika kwete padehwe.

2. Mwari vakashanda nedehwe raGideon vakamuvimbisa kundiso.

E. Hatifanire kubudisa "matehwe" panze pamberi paMwari mazuva ano.

1. Mwari vanoda titungamirirwe nemweya mutsvene nekuti tiri vana vake,

(VaRoma 8:14).

2. Jesu wakati Mweya mutsvene ndiye akatitungamirira kwete kuti tichatungamirirwa

nematehwe nezviratidzo.(Johane 16:13-14)

II. Mwari vaida kuunza rusununguko kuva Israeri kuti vanhu vagoziva kuti ndivo musununguri.

A. Mwari vakaudza Gideon kuti adzosere vamwe vanhu vaitya.

1. Gideon akadzorera varume zviuru makumi maviri ane zviuru zviviri kumisha yavo.

2. Mwari havatibatsire kana tichitya. Vanodaira kutenda kwedu.

3. Mwari havana kumbotipa Mweya wekutya (II Timotio 1:2) saka usatye.

B. Mwari vaida Gideon ashandise hondo dikiwo.

1. Aiziva kuti vaIsraeri vakakunda nevarume zviuru gumi vanozvirumbidza.

2. Apo varume vaGideon vakaenda kunonwa mvura mukakova Mwari akamuudza kuti atore varume vaikasva mvura seimbwa.

3. Varume mazana matatu kubva mu zviuru gumi ndivo vakagona.

4. Gideon akatumira kumusha zviuru zvipfumbamwe zvine mazana manomwe.

C. Kukuda kwevanhu vashoma ava kwairakidzika sezvakaoma, asi zvakaoma kumunhu zviri nyore kuna Mwari.

III. Mwari vakapa kundiso kuhondo yaGideon.

A. Hurongwa hwaMwari hunoratidza kuve hweubenzi.

1. Zvakakosha kuterera Mwari kunyangwe zvichiratidza kunga zvisina musoro.

2. Mwari vanotsvaga zvinhu zvakapusa zvenyika ino kupusisa vakachenjera

(1 vakorinte 1:27)

3. Mwari akarotesa mumwe wevarume kusimbaradza Gideon.

B. Gideon akaita hurongwa hwaMwari.

1. Varume vake vakatora hwamanda, nezvirongo nezhenje mukati.

2. Varume vakaiswa muzvikwata zvitatu, vakakomba hondo huru yemuvengi.

3. Gideon pakapa chiratidzo varume mazana matatu vakaridza hwamanda, vakapunza hari, ndokutanga kudaidzira, "Munondo waJehova newaGideon."

C. Vakakunda.

1. Vakavhunduka vaIsraeri ndokusimuka kuti varwe.

2. Kusanzwisisa nekutya, vakatanga kutambisa minondo zvinotyisa, vakaurayana ndokutanga kutiza.

3. Gideon akadaidza vaIsraeri vese vaiva pedyo kuti vazobatsira kutandanisa muvengi, vakaparadza vaMidiani.


Dzidziso yemweya mutsvene

Pese panouya dambudziko muupenyu

Hazvinei kuti rakakura sei.

Ndino rangarira zvakataurwa naMwari pana (vaFiripi 4:13)

"Ndingaite zvose naiye unopa simba."

Hapana chakandiomera

Hazvinei kuti chinoratidzika sei?

Mwari vanondipa kundiso.MURANDA WAMWARI ANEUMHARE


Kamutambo


Vatambi: Gideon, mubvunzi wechikadzi


Mubvunzi: Nhasi pano tichaona murwi akasimba. Ndinoti akambotungamirira varume vake pahondo apo murume mumwe airwa nevanhu mazana mana ane makumi mashanu akakurira! Ngatimuchingamidzei.


Gideon: (Gideon anopinda)

Mangwanani, mangwanani.


Mubvunzi: Mangwanani murwi mukuru , vaGideon, zvinofadza kuva neni nhasi pano. Hatiwanzo wani vanhu vakaita mukurumbira.


Gideon: Ndinoti ndaremekedzwa kuva nemi pano. Ndaida chose kwenguva yakareba kuti ndive nemi pachirongwa chenyu.


Mubvunzi: Titaurirei nezvenguva iyo Mwari vakatanga kukudaidzai, makanga musina kuwanda here vaMidiani?


Gideon: Ndakanga ndakahwanda. Ndaipura zviyo pasi pematura kuti vaMidiani vasandione. Vaipisa chikafu chedu mazuva iwayo.


Mubvunzi: Saka apa ngirozi yaMwari yakauya kuzokuonai?


Gideon: Ichokwadi. Aiva Mwari pachake aita sengirozi. Ndakapotsa ndapunzika pandakamuona.


Mubvunzi: Akati chii?


Gideon: Vakandidaidza kuti murume ane simba neumhare.


Mubvunzi: Unofanirwa kuva waiva mushingi.


Gideon: Unotamba here? Ndaiva huku zvayo. Saka ndaiva ndakahwanda vaMidiani, ndakanga ndichitya.


Mubvunzi: Saka, sei Mwari vakadaro?


Gideon: Aitaura nekutenda. Mwari vanoona zvinhu zvakasiyana nemaonero edu . Vanhu vazhinji vangadai vainditi mbwende, asi Mwari vakandiudza kuti ndiri mhare.


Mubvunzi: Mwari vanotaura zvisipo sezviripo.


Gideon: Ndakazviti, "Gideon unofanirwa kuterera Mwari nekutenda zvataurwa naMwari. Uri mhare."


Mubvunzi: Chii chakazoitika?


Gideon: Mwari vakandifadza apo vakati ndiparadze atari yaBaari, uye ndiunganidze vanhu vekuparadza vaMidinani.


Mubvunzi: Ndiani anonzi Baari?


Gideon: Baari izita rechimufananidzo icho vanhu vainamata, vachitadza kunamata Mwari. Chokwadi vainamata Satani.


Mubvunzi: Wakapwanya here atari yacho?


Gideon: Unotofanira kubvuma ndakaipwanya. Dzimwe shamwari dzangu neni takanopwanya, ndakapa mupiro kuna Mwari, ndokupwanya atari yaBaal.


Mubvunzi: Vanamati vaBaari vakaita sei?


Gideon: Remangwana racho vakaungana vachironga kuda kundiuraya. Baba vangu vakavarambidza asi vakanga vandipandukira.


Mubvunzi: Waitya here apo vaMidiani vaiuya kuzokurwisai?


Gideon: Ndakamboyedzwa nekutya, asi ndakaziva kuti Mwari vachandibatsira , kwaiva nevarume zviuru zana zvine varume makumi matatu nevashanu muhondo yevaMidiani.


Mubvunzi: Iwe wakaunganidza varume zviuru makumi matatu nezviuru zviviri kurwisa, ndizvo here?


Gideon: Ya-a asi Mwari vakati tikakunda nevarume vakawanda kudaro munhu wese

aizozviti ndini ndakakunda pasina simba raMwari. Saka vakaita ndidzorere vamwe varume vese kumisha kusiya kwevarume mazana matatu.


Mubvunzi: Wakasarudza varume mazana matatu chete kurwisa hondo yevanhu zviuru zana zvine varume makumi matatu ane vashanu?


Gideon: Taiva mazana matatu naMwari mumwe chete, kana muna iye munokunda.


Mubvunzi: Panguva iyi waida kuti Mwari akutungamirirei, ukashandisa dehwe kuti uratidzwe gwara naMwari.


Gideon: Ichokwadi. Ndakakumbira Jehova kuti kana vaizondibatsira, vaifanirwa kundipa chiratidzo. Ndakakumbira kuti dehwe rinyorove pasi pakakomberedza pakaoma.


Mubvunzi: Saka dehwe rakanga rakanyorova pasi pakaoma?


Gideon: Hongu. Usiku hwakatevera ndakakumbira Jehova andipe chimwe chiratidzo kuti pasi panyorove dehwe rakaoma. Mwari vakandinzwa dehwe rikaoma pasi pakanyorova.


Mubvunzi: Vatendi vazhinji vanoisa matehwe pamberi paMwari mazuva ano.


Gideon: Hongu, ndizvozvo. Vanonamata, "Mwari kana muchida kuti ndiende kuOhio, itai kuti mangwana kunaye."


Mubvunzi: Vatendi vanofanirwa kuedza Mwair here?


Gideon: Kwete mazuva ano hazvisisina kukodzera. MaKristu ave nemweya waMwari uri mavari . Vanofanira kuziva neMweya mutsvene uri mavari zvavanofanirwa kuita. Ndaiva ndisina mweya mutsvene mukati mangu nguva iyoyo.


Mubvunzi: Gideon kukunda kwako vaMidiani kwakakatyamadza.


Gideon: Zvaifadza. Takavakomberedza ndokuridza hwamanda, ndokusimudza mwenje. Vakamuka pavakanga varere ndokutanga kuurayana.


Mubvunzi: Hondo yose yakasimuka ndokutanga kutiza?


Gideon: Hongu takavatandanisa kusvika tatoneta, vakamhanya setsuro. Hausati wamboona kumhanya kunoita maMidianite kana avhundutswa.


Mubvunzi: Handizvizive, kana vana vakaramba satani neshoko raMwari anomhanya zvakanyanya achitiza.


Gideon: Ndinobvumirana naizvozvo.


Mubvunzi: Tafara chaizvo kuva newe pano Gideon.


Gideon: Anga ari makomborero kuva pano. Chisarai vana vaMwari vaneumhare.


Mubvunzi: Zvakanaka, Gideon. Ngatimuombererei maoko.

(Vanoombera)
GONZO MHINI


Chidzidzo chechina Ngano


Kwaivapo, nerimwe gonzo rainzi mhini. Mhini aigara muzimba zihombe mumusha wevapfumi mudhorobha. Imba iyi yaiva yemhuri yekwaMufudzi, uye vaiva vatendi. Vaiwanzoita zvidzidzo zvebhaibheri, kunamata nezvimwe zvakadaro. Mhini aida kuterera vanhu vachinamata nekupakurirana shoko raMwari. Aiwanzoterera ari pakamwena pakona.


Mhini aiva nezvose izvo gonzo ringade, aiva nedura rakazara nzungu nyimo, chibage uye kadendere kekurarira. Aitamba mudendere make achizvivaraidza apo vanhu vaiimba kusvikira akotsira.


Nekuti vekwaMufudzi vaiva maKristu, mhini haana kumboita nhamo yechikafu. Mhini aiva nezvose, kunze kwechinhu chimwe chete. Aingotya zvinhu zvose. Aivhunduka mumvuri wake chaiwo. Mhini akatadza kuziva kuti sei aitya kudaro, aingogara achiti, "Ndinofunga ndini gonzo rinotya kudarika mamwe ese munyika. Ndinongotya zvinhu zvese," Aitaura izvi mazuva ose.


Pamusoro peizvi zvose, vekwaMufudzi vaiva nekatsi yainzi Freddy. Freddy akambopotsa abata mhini, humwe usiku, mnini akanga apinda mukicheni achidya zvake keke, Freddy akapinda akamutadzisa. Mhini akatora kamedu kake kekeke akatarisa tarisa kuona kana kwakanga kusina muvengi ndokumhanyira mumwena wake.


"N'ewu, n'ewu!" Freddy akachema, ndokusvetukira kuna mhini apo aipinda mumwena. Zvakavhundutsa mhini zvokuti akaregedza keke rake ndokumhanyira mumwena. Freddy akabata kamuswe akazotadziswa nekakeke kakawira pameso pake.


Freddy akasvetuka ndokupa Mhini mukana wekuhwanda. Pakapinda Mhini mumwena aifemereka uye aibvunda. "Oh, maiwe ndave kutya, maiwe, dai ndisina kutya kudai."


Zuva rakatevera wekwaMufudzi vaiva nezvidzidzo zvabhaibheri, Mhini akaenda mudendere make kuti aterere. VaMufudzi ndivo vaidzidzisa musi uyu. Mhini akaterera.


"Isu semaKristu tinofanirwa kuitei,?" vakadaro vaMufudzi, "Kutambira zvose zvatinazvo muna Kristu. Tinofanirwa kutaura zvinoreva shoko raMwari kuti tisave nekunyunyuta, kufunganya, kurwara, kutya ...." Mhini akamuka ndokunyatso gara. VaMufudzi vaitaura pamusoro pekutya. Zvichida shoko raMwari ringandibatsira. Akabuda mudendere make ndokunyatsoti nemadziro kwati akaterera.


"Kana uine dambudziko," vakaenderera vaMufudzi, "Tsvaga zvinoreva shoko raMwari woita zvarinotaura, kwete zvinoreva dambudziko. Mhini haana kuzonzwa mamwe mashoko. Ndiyo mhinduro akafunga. Nguva yose iyi ndanga ndichingotaura dambudziko kuti ndini mbwende, munyika yese. Asi chii icho chinotaurwa neshoko raMwari chandinofanirwa kutaura?


Mhini akaenda ndokunotora bhaibheri rake ndokutarisa asi kusi kwemoyo wake kwaiva kuzere nekutya."Regai ndione," akadaro, "Bhaibheri rinoti Mwari havana kundipa mweya wekutya, asi wesimba, nerudo uye nepfungwa dzinonzwisisa. Rinotaura kuti kutya hakungauyi pedo neni! Ndichataura zvinoreva shoko raMwari pamusoro pangu."


Saka zuva rakatevera paMwedzi miviri yakatevera. Mwari aipupura ndima yemubhaibheri iyi. pakapera mwedzi miviri iyi akanzwa kusimba uye kusatya mukati make. " Handina mweya wekutya, asi wesimba rudo, uye pfungwa dzakapinza!" akadaro mhini.


Rimwe zuva masikati. Mhini akafunga kunodya zvake kudya kwake kwemasikati panze. Haana kuziva kuti Freddy akamumirira pangoro panze.


"N'ewu!" akachema Freddy, apo aimhanya kubva pakuhwanda, Mhini akatanga kumhanya, akafunga handina mweya wekutya, uye hapana chakaipa chino ndiwira, mhini akamira ndokutendeuka.


Freddy akauya pedyo muromo wakavhurwa mazino achionekwa. "Ndinokuraira nezita raJesu!" akadaidzira Mhini. Freddy akamira seapera mweya. Katsi yakabwaira ndokutiza.


Nerubatsiro rweshoko raMwari mhini akakunda akatonga samambo nezita raJesu Kristu mumba mese.
DZOKORORO


Chidzidzo chechina


Shandisai shoko


Dzimwe nguva Mwari vanotitumira shamwari, mubereki, kana mudzidzisi anotenda zvatiri otikurudzira kuti tiite chimwe chinhu chataiti hachigoneke. Zvakamboitika kwauri here? Tiudze nezvazvo.


Mibvunzo yemutambo


1. Ndiani akasimuka kuparadza Israel?

2. Vakaita misasa yavo kupi?

3. Ndiani aikurudzira nekupa simba kuti varwise vaIsrael?

4. Ndiani anoedzwa kuparadzwa nasatani kuti arwadzise Mwari?

5. Gideon akaita sei kuti azive akanga achitumwa naMwari?

6. Tinofanirwa here kuisa "matehwe" pamberi paMwari mazuva ano?

7. Tinofanirwa kutungamirirwa naMwari sei?

8. Varume vangani vakaungana pekutanga apo vakadaidzwa naGideon?

9. Sei varume zviuru makumi maviri nezviiri vakadzoserwa kumusha?

10. Chii chisinga tererwi naMwari?

11. Chii chinotenderwa naMwari?

12. Sei Mwari vaida kuti Gideon ashandise varwi vashoma?

13. Gideon akazorwa nevarume vangani?

14. Hurongwa hwaMwari hwekukunda hunoonekwa sei?

15. Chii chakapiwa kune mumwe wevarwi chakapa Gideon simba?

16. Varume mazana matatu vakanga vakabatei mumaoko?

17. Hondo yaGideon yakaitei apo akavapa mucherechedzo?

18. VaMidianite vakaitei apo hondo yaGideon yakavashamisa?

19. Ndiani akadaidzwa kuti anobatsira kutandanisa hondo yemuvengi?

20. Kune dambudziko here ringanzi Mwari havarigone?
SAMSON ANORWIRA ISRAERI


Chidzidzo chechishanu


Ndima yekuverenga: Vatongi 13:1 - 15:20


Chokwadi: Simba redu rinobava kuna Mwari


Ndima yemusoro: VaEfeso 6:10 "......... ivai nesimba munashe, nomusimba rake guru."Kamutambo: Kugadzirisa


Chidzidzo: "Mwari ndizvese"


Zvinobatsira: Hondo yemuvengi (304), Ngirozi (308), Manoah

nomudzimai wake (312), Samson (313), mhitsa Samuson (314), shumba (315), Rushaya (316)


Kumudzidzisi


Kune musiyano unofadza kwazvo ungaiswe pakati paSamson nesvondo. Mwari akazviisa zvese musimba rake rinoshamisa. Zvese hazvikundikane kana zvairamba zvichiterera. Mwari zvese hazvina kuchengeta hutsvene hwazvo zvikapinda muusungwa. Svondo dzose dzakatanga kuverenga magwaro enhema zvimwechetezvo zvakawira Samson nevakdzi vatorwa. Kusaterera kwavo kwakavarwadzisa. Kana tikaramba tichiterera Mwari simba rake guru rinovapo kushanda matiri. Zvekuti zvinhu zvinoshamisa tinozviwana nekuda kweukuru hwake. Sezvakaita Samson panguva yake yekupedzesera pane zvaakaita mukururama zvichaitikawo nekukunda kwekereke yaMwari.


Zvirimo


I. Nekuda kwekusaterera, vaIsrael vakazviunzira zvakaipa pamusoro pavo.

A. Kunyangwe Mwari vaine tsitsi, havangakomborere kusaterera.

1. Dai Mwari vaikomborera vaIsrael pavairega kuterera nekumuramba, aizomanikidzwa kukomborera satani.

2. Mwari izvokwadi uye vanorarama muzvisungo zvavakaisa mushoko ravo.

B. Kuterera Mwari ndiko kunoita vanhu vaMwari vasiyane nevamwe.

1. Makomborero anonaya nekuda kwekuterera kwete nekuti tiri vanaani.

2. Mwari havaremekedze munhu, hazvinei nemakore edu, rudzi, kana zvakanga zvakaita upenyu hwedu.

C. Kudzvinyirira kwemaFirisitia kwakabva Israel, hakuna kurongwa naMwari, asi nasatani.

1. Kusaterera kunovhurira mukana kuzvakaipa.

2. Bhaibheri rinoti kutukwa hakuuyi pasina chikonzero (Zvirevo 26:2)

D. Mwari vakamutsa mudzikinuri.

1. Mutumwa waMwari akasvika kuna Manoah nemukadzi wake, vaiva vaIsrael verudzi rwaDan.

2. Ngirozi yakavaudza kuti mukadzi waManoah achava nemwana akakosha.

E. Mwana aifanirwa kuvamuNazari kubva kuna Mwari ari mudumbu maamai vake.

1. MuNazari munhu aingo-mirira basa reshoko raMwari.

2. Mazuva ano tine mapato mashanu ezvipo(vapositori, vaprofita, vaparidzi, mapasita navafundisi). Ava ndivo vanonzi vazodziwa vakadaidzwa naMambo Jesu kuita basa ravo(VaEfeso 4:11-12)

3. MuNazari, haaibviswa vhudzi, aisabvumidzwa kunwa zvinodhaka. (Numeri 6:2-5)

4. Vabatiri vaMwari vemapato mashanu aya vane zvavanofanira kuzadzikisa kuitira kuti basa ravo rifambike(1Timotio 3:1-7).

II. Mwari vakapa Samson simba guru kuti asunungure vana veIsrael.

A. Manoah nemukadzi wake vakatumidza mwana wavo zita rekuti Samson.

1. Apo Samson aikura, makomborero aMwari aiva pamusoro pake.

2. Paakapinda pabasa raMwari raakanzi aite. Mweya waMwari waiburukira paari panguva dzakasiyana womupa masimba anoshamisa.

3. Mweya waMwari unopa zvipo kuvatendi vanhasi. Vanopiwa nekuda kwake kuti vabatsire vanhu. (1 vaKorinte 12:7 - 11)

B. Rimwe zuva Samson akarwiswa neshumba.

1. Mweya waMwari wakauya paari akaraya shumba nemaoko.

2. Hatizivi kuti satani anouya riini asi simba raMwari wakagadzirira kumurwisa nguva dzose.

C. Samson aiva nekaruchiva kuvakadzi vechiFiristia.

1. Mwari akaraira vaIsrael kuti vasaroore mamwe marudzi, aiziva kuti aizoita kuti vanamate zvimwe zvimwari.

2. Samson akaroora muFiristia ainzi Timnath.

D. Atezvara vaSamson vakaroodza mwana wavo kune mumwe murume apo Samson akanga asipo.

1. Samson akabata makava mazana matatu ndokuasunganidza miswe ndokuisa moto pamiswe yacho.

2. Samson akarega makava achipinda muminda yavaFiristia.

E. VaIsrael vaitya kuzotsiviwa nevaFiristia.

1. Vakabata Samson vakamusunga vakamupa kuvaFiristia.

2. VaFiristia vaida kutonga Samson nekumurega akasungwa kuti vamukaurise. Mweya waMwari wakauya pamusoro paSamson.

3. Akadimura tambo akauraya vaFiristia churu nerushaya rwedhongi.

III. Samson akatonga Israel kwemakore makumi maviri.

A. Samson aibatsira vanhu veIsrael.

1. Tinokwanisa kuwana rubatsiro kuvatsvene vaMwari varume nevakadzi.

2. Anokwanisa kubatsira tese zvakasimba ndiMweya mutsvene.

B. Samson akaramba akasimba nekuti akachengeta chitsidzo chake naMwari.

1. Zvakakosha kuchengeta zvawataura kuna Mwari nevamwe.

2. Simba raSamson raibva kuna Mwari, kwete kunyama yake.

C. Tinogona kuvimba naMwari nhasi kuti tive nesimba reMweya saSamson verenga kuti ukunde chese chinounzwa nemuvengi.


Dzidziso yemweya mutsvene


Ndakasimba pana Jehova

Ndakasimba pana Jehova

Kana Satani akati "Iwe mwana uri mbwende."

Ndinoti "Satani uri murevi wenhema."

Nekuti ndinoverenga shoko raMwari, uye ndinonamata mazuva ose.

Neshoko raMwari ndinoriterera.

Ndakasimba pana Jehova uye ndine simba rake guru.


KUGADZIRISA


Kamutambo Chidzidzo chechishanu


Vatambi: Sara, satani, Moyo waSara


Sara: (Kuvhiringidzwa) Handisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Bhasikoro rangu rakabiwa, ndakatadza bvunzo kuchikoro uye imbwa yangu yakarasika. Hapana kana chimwe chete zvacho chiri kufamba zvakanaka. Asi chii chaizvo chiri kuitika?


Satani: (satani anopinda, anoseka) Ndine urombo, zvese zvakaminama. Hauone kuti zvakaoma (anotarisa vanhu). Zvino hokuno kutenda kwemutendi wanhasi, anotya haanzwisie, hupenyu mutoro. Havazive kuti simba raMwari vanaro, handisi kuzovaudza ini. (anotarisa Sara) Gara wakaparadzwa. Ndinofanirwa kuvhiringidza mumwe. (anobuda).


Sara: (Foni inorira) Ndianikowo? (anoenda kunotaura pafoni) Makadini? ... ehe, ndiro zita rangu ...... Ho-o zvakanaka makawana bhasikoro rangu ........ kupi!? ......kuMudzi!? ........Handina maritorero? ..... zvakanaka, maita zvenyu.(Sara anopinda) Sei zvese izvi zvichiitika pandiri? ndakaponeswa, ndinoenda kusvondo, sei zvichitika kwandiri ini?


(Moyo waSara unopinda)

Moyo: Ndinokwanisa kukuudza sei zvese izvi zviri kuitika.


Sara: Sei?


Moyo: Kuda kwasatani.


Sara: Ndisatani ari kuita mabasa ese aya?


Moyo: Ndiye ari kuzvikonzera.


Sara: Asi ndinoda Mwari , Mwari haasi mukuru kuna satani here?


Moyo: Hongu Mwari vakuru, asi kungoda Mwari hakukupe simba rekumisa muvengi.


Sara: Ndoita sei?


Moyo: Unofanirwa kushandisa zvombo zvaMwari. Zvinoita uve nesimba muna Mwari nemusimba rake.


Sara: Unorevei moyo?


Moyo: Wakanamata riini?


Sara: Nesvondo.


Moyo: Ko izvi zvese izvi zvakaitika riini?


Sara: Mazuva ese ... zvinoitika.


Moyo: Mwari akakupa midziyo yekushandisa Sara kuti usimbe. Unofanirwa kuishandisa kuvaka hupenyu hwako.


Sara: Ichokwadi handina kunge ndichishandisa zvakafanira saka satani anga aine mukana wekundirwisa.


Moyo: Iko zvino wazvinzwisisa. Unofanira kushandisa midziyo yaMwari, unowana simba raMwari richiuya mauri.


Sara: Wataura moyo. Ndavakuenda pakuzvivaka kutanga nhasi. Ndichashandisa midziyo yaMwari, kunamata, shoko uye kumurumbidza, kuti ndisimbe maari.


Moyo: Satani chenjera!


Sara: Ameni.MWARI NDIZVESE


Chidzidzo chechishanu


Chidzidzo chekuita


Dindingira: Simba redu rinobva kuna Mwari


Zvinodiwa: Bhatiri, makopa waya (Akavharwa)akareba marura maviri) asina kuvharwa kumberi, bulb nesocket rinemavoltage akafanana nebhatiri, rambi reparafini, nemachisi, rambi remagetsi.


Kugadzira: Edza bhatiri nekuribatanidza pasocket nebulb chizviparadzanisa. Iva nechokwadi chekuti pane pekubatidza magetsi. Ngazvive padyo zvese.


Chidzidzo


Nhasi tine mhando nhatu dzemwenje, rambi reparafini ndiro raishandiswa nanasekuru kareko (Risimudze) Sezvo tese tave nemagetsi tinokwanisa kurishandisa risimudze. Uye tine rimwe rambi remabhatiri pano.


Marambi matatu aya akafanana chinhu chimwe chete. Haakwanise kutipa chiedza asina rubatsiro, rambi rinoda parafini, rimwe rinoda magetsi, iri rinoda simba kubva kumabhatiri.


Ringashande here rambi kana risina kubatidzwa? Mwenje ungashanda here usina parafini? Bulb ringashanda here pasina bhatiri. Marambi aya akafanana nevanhu. Akagadzirirwa kupa chiedza kana simba raiswa maari. (Batidza rambi).


Hapana chatakwanisa kuita dai pasina simba raMwari riri matiri. Anotipa simba kuti tipenye. Ukabva pana Mwari rambi rako rinodzima. (Bvisa tambo).


Kare vanhu vaishandisa parafini kubatidza mwenje (batidza mwenje). iri rambi rinongoshanda kana riine parafini chete. Tambo inodhonza parafini yobatira rambi robvira. Kana parafini yapera rinodzima.


Tinoda Mwari saiye midzi yedu. Tinofanirwa kudzidza kudhonza simba kubva kwaari. Tinokwanisa kuita izvi nekuzadza moyo nepfungwa dzedu neshoko. Tozadzwa nesimba semwenje topa chiedza murima.


(Dzima mwenje woita kuti bhatiri nebulb zvishande) Bhatiri iri nebulb zvine zano razvinoda kutipa. Ngatitarise tione kuti chii? Bulb rinoti,"Ndinoda kupenya ndipe vanhu chiedza, ndokusaka ndiripo." Unoziva here kuti nzara iri muhana memumwe nemumwe ndeyekupa Mwari rukudzo nembiri? Ndiko kusaka takasikwa.


Bhatiri rinochema, "Ndinoda kupa simba kubukb, ndinoda kumubatsira kuti ape vanhu chiedza. Bhatiri, parafini nemagetsi, zvakafanana naMwari. Anoda simba rake riyerere nematiri.


Tikarangarira kuti Mwari ndizvese, tinopenya pana Jesu. (Batanidza waya kubulb) ndiye simba tiri mwenje. Hatingapenyi kana asina kutipa simba rake. Simba rake ndiro ratinoda. Ndiyani angati, ndicharamba ndakabatirira pana Jesu"?DZOKORORO


Chidzidzo chechishanu


Shandisai shoko


Wakambova nenguva here muupenyu yawakaziva kuti simba rako ishoma kana kuti kuda kwako kwanga kusina kusvika paunoda, wakadaidza Mwari vakakupa simba? Tiudze nezvazvo.


Mibvunzo yemutambo


1. Mwari akamboropafadzwa kusaterera here?

2. Chii chinopa vanhu vaMwari mutsauko nevanhuwo zvavo?

3. Kusaterera kunopa mukana kunaani?

4. Ndiyani aitungamirira kudzvinyirirwa kwevana veIsrael?

5. Zita rababa vaSamson rainzi ani?

6. Samson akanzi aizove chii?

7. Zvii zvaive zvitsidzo zvavaNazari?

8. Ndiyani kuchitenderano chitsva akafanana namuNazari wekuchitenderano chekare?

9. Ndiani aipa Samson masimba?

10. Ndiani aipa Samson nemaoko?

11. Chii chaikundikanwa naSamson?

12. Mukadzi weFirisitia akaroortwa naSamson ainzi ani?

13. Samsonakaita sei apo akaziva kuti atezvara vake vakaroodza zve mukadzi wake?

14. Sei vaIsrael vakasunga Samson vakamupa kumaFirisita?

15. Chii chakaitika apo vaFirisita vakada kuramba vakamusunga?

16. Samson akatonga Israel makore mangani?

17. Tinofanira kuwana rubatsiro kunaani?

18. Sei Samson akaramba akasimba.

19. Ndizvo here kuti Samsoniva akasimba nekuti asimudza masimbi mazuva ose?

20. Tinotenda mwari nekuda kwei mazuva ano?KUKUNDA KWASAMSON PAKUPEDZESERA


Chidzidzo chechitanhatu


Ndima yekuverenga: Vatongi 16:1-31


Chokwadi: Hushamwari hwakaipa hunokurudzira zvisakarurama.

Ndima yemusoro: II Vakorinte 6:14, "Musasungwa zvisina kufanira pajoko pamwe chete navasingatendi."


Kamutambo: "Muchato"


Chidzidzo: Ngano - "Sam negava"


Zvinobatsira: Murume akasimba Samson (314), Deriya (317),

Bofu Samson (318), zvipanda (319).


Kumudzidzisi


Hushamwari huri pakati paSamzon naDeriya ndiwo muenzaniso unorwadza unoitwa nevatendi vemazuva ano nokusatevedza zvinoda Mwari kudzivirira kusaita hukama nevasingatendi. Nyaya yekufunga kuti uchavachinja iwe nekuva nehushamwari navo kwakabvisa vakawanda pana Mwari. Isimba reshoko raMwari rinoshandura vasingatendi, kwete waniso kana ushamwari. Kana vakaudzwa izvi vachiri vadiki, pane kuzozvinzwa vave mukati mazvo. Upenyu hwavo hunenge hwaoma saka vaudzei vasati vave mazviri. Donzvo chairo kuvaudza kuti kana shamwari yake isingafarire zvemweya mutsvene nekurarama kwake, chokwadi haafadzwe kana nechimiro chako uye haisi shamwari yechokwadi.


Zvirimo


I. Kukundikana kwaSamson nekusaterera Mwari waiva mutemo waMwari wekuti vasaroore

vaFirisitia zvakamupinza mumatambudziko.

A. Akaenda Gaza akanopedza usiku nechifeve.

1. Varume vemuguta pavakaziva kuti Samson arimo vakaenda kunomumirira pamagedhe kuti vagomuuraya mangwanani.

2. Samson akabuda pakati peusiku, akapwanya misuwo nemagonhi akazvitakura kuenda nazvo pamusoro pegomo.

3. Varume vegita vakarega Samson achienda.

B. Samson akada mumwe mukadzi weFiristia.

1. Zita rake rainzi Deriya.

2. Aigara kubani reSoreki.

C. Samson akaramba achirega kuterera Mwari kuti asiyane nevakadzi vatorwa.

1. Mwari nguva dzese nguva yekuti vasiye zvivi vatendeuke (VaRoma 6:23)

II. Kusaterera kwaSamson kwakamupedzera simba.

A. Vatongi veFirisitia vakavimbisa Deriya chioko muhomwe.

1. Chioko muhomwe mubhadharo unopuwa munhu kuti aite zvisiri pamutemo.

2. Vakavimbisa Deriya hupfumi hwakawanda kana achinge avaudza kuti simba raSamson raibva pai.

B. Deriya akafarira chaizvo chivimbiso ichi.

1. Akanga asingade Samson, saka akamumanikidza kuti amuudze kuti simba rake raibva pai.

2. Kana munhu asingakudi iwe pachako, vanokushandisa kuti vawane zvavanoda.

C. Samson akanyengedza Deriya katatu achimuudza kuti zvimwe zvinhu zvinoita kuti ashaye simba.

1. Akamuudza kuti kusungwa netambo nomwe dzegirini dzisina kumboomeswa kunoita ashaye simba.

2. Akamuudzazve kuti kusungwa netambo dzisina kumboshanda zvinoita apere simba.

3. Akamuudza kuti akasungwa motsi dzevhudzi rake dziri nomwe pamwechete zvinoita kuti apere simba.

D. Deriya akanyengetedza Samson kusvika azotaura chokwadi.

1. Akamunetsa mazuva ose kusvika amuudza.

2. Ukaramba uchifamba mumzira yevasakarurama unopedzesera woitawo nzira dzavo.

3. Akamuudza kuti vhudzi rake rikabviswa aizofanana nevamwe varume.

4. Kubvisa kwake vhudzi kwaiva kusaterera Mwari nemitemo yake yevaNazari.

E. Deriya akanyengedza Samson.

1. Aakamuvaraidza akarara pagumbo pake.

2. Samson akarara, Deriya akabvisa vhudzi rake akadaidza vaFirisitia.

3. Samson akamuka akaona kuti simba rake rainge rapera.

III. Samson akanyadziswa nemaFiristia, asi akazova nekumwe kukunda.

A. VaFiristia vakaita Samson muranda.

1. Vakamubvisa maziso vakamusunga nengetani.

2. Vakamuti apote achisunda chigayo chikuru chaiva mutirongo umu.

B. Apo vhudzi raSamson raibuda, akdzosera chitsidzo chake cheuNazari naMwari.

1. Mwari vanomirira nguva dzose kuti titendeuke kana tichinge tatadza.

2. Vanoda kutiregerera nekutibatsira.

C. Rimwe zuva Ishe weFirisitia akafunga kuita mutambo.

1. Vakaunza Samson kuti azova chiseko chavo naMwari.

2. Vakarumbidza Mwari wavo Dagon nekubata Samson asi kwiangova kutadza kwaSamson kwakaita kuti abatwe. (Zvirevo (5:22)

D. Apo vanhu vaimuseka, Samson akaenda nekamwe kakomana kakamutungamirira pazvipanda zvaiva zvakabata mudhuri wemba.

1. Samson akanamata akakumbira Mwari kuti vamupe masimba kuti apunze zimba iri.

2. Mwari vakanzwa munamato wake. Zimba rakadonha vaFirisita zviuru zvitatu vakaparadzwa.

3. Pakukunda kwekupedzesera uku, Samson akauraya vaFiristia vakawanda kupfuura vaakauraya pakurarama kwake.

E. Kunyangwe upenyu hwaSamson hwakapedzesera nekukunda, Samson akadzidza chidzidzo chakaoma.

1. Zvakawanda zvaifanira kuwanikwa dai Samson akaterera Mwari.

2. Hazvibhadhare kuita hushamwari nevasakrurama.


Dzidziso yemweya mutsvene


Shamwari yechokwadi inoda zvakakunakira.

Anoda uterere mirairo yaMwari.

Uite zvakanaka pamberi paMwari.

Kuterera vabereki.

Saka, kana vana vaunotamba navo

Vachikudzidzisa nzira dzakaipa,

Vasiye, Mwari anokupa

Shamwari yechokwadi inomuziva.MUCHATO


Kamutambo Chidzidzo chechitanhatu


Vatambi: Bennie, Sara


Sara: Bennie! Bennie! uri kupi? Ndinoda kutaura newe, Bennie!


Bennie: (Bennie anopinda) Uri kudeiko Sara? Ndine basa mhani!


Sara: Basa! uri kuitei?


Bennie: Ndiri kunyora tsamba yakakosha.


Sara: Kuna ani?


Bennie: Hazvinei nemi izvo, vaMazivazvose, chii chauri kuda?


Sara: Ndazviona kuti wave nemusikana kuchikoro.


Bennie: Ehe-e saka chii chanetsa?


Sara: Unozivei pamusoro pemusikana uyu Bennie?


Bennie: Ndinoziva zvakawanda.


Sara: Sechii?


Bennie: Ane miromo mitsvuku, maziso matema anopenya. Vhudzi rinoerera, uye pasvondo anopiwa madhora makumi maviri echikafu.


Sara: Ndizvo chete zvaunoziva?


Bennie: Ndizvo chete zvandinoziva? Mupfumi futi akanaka. Chii chimwe chandichada kuziva ipapo?


Sara: Pane zvimwe zvinhu zvakakosha kupfuura izvozvo.


Bennie: Mira pauri ipapo Bennie ndichambotora sando ndikurove unzwisise, nzeve dzako dzivhurike.


Sara: Pfungwa dzangu dzinonzwisisa. Dzako ndoo dziri kuruza. Ndakazviona kuti hausi kuverenga bhaibheri nekunamata zvawaiita.


Bennie: Nekuti ndinenge ndichitaura naLulu pafoni kwemaawa maviri husiku hwega hwega.


Sara: Hauna kuenda kusvondo, svondo rakapera zvekare.


Bennie: Lulu haaende kusvondo, saka aida kuti tisangane kupaki.


Sara: Uri hama yangu pakuita sei kana uri zidofo rakadai?


Bennie: Unorevei?


Sara: Hauone here Bennie? Lulu haadi Mwari. Ukanyanyova neushamwari hwakadzama naye iwe unenge uchibva pana Mwari.


Bennie: Ndanga ndisina kumbozvifunga, zvimwe ndingaite atendeuke ade Mwari?


Sara: Haufanire kuva nehushamwari naye, chingomuudza nezvaJesu.


Bennie: Asi, asi, asi mari yese iya, nerunako ruya!


Sara: Zvakakosha kupfuura ukama hwako naMwari Bennie.


Bennie: (Anorereka musoro) Kwete, ndinofunga zviri nani kubvarura tsamba yandanga ndichinyora.


Sara: Tsamba yei?


Bennie: Yandanga ndichinyora kuti tiroorane.


Sara: Hausati wasvika zera rekuroora.


Bennie: Ndinofunga runako rwaLulu nemari zvaita njere dzangu dzirasike.


Sara: Haungazvidembi nekuita sarudzo yakanaka. Bhaibheri rinoti kutamba nevanhu vasina kururama kunoparadza hunhu hwakarurama hwaunorarama.


Bennie: Ya-a, handizi kuzoparadza, ndichararamira Jesu.


Sara: Hauzombova dofo mumashure mezvo.SAM NEGAVA


Chidzidzo chechitanhatu Ngano


"Sam," akadaidzira vaZijena, "Kurumidzai kwirai pabhiza renyu tinosiiwa nechitima!" Sam akabatisa matomu ake ndokukwira pabhiza rake. Iye nababa vake vaimhanyira kunobata chitima muGweru. Vaifanira kufamba mamaira makumi maviri mumakoronga nematondo kwemaawa matatu. Vaienda kuBulawayo kunotarisa puraze remombe, uye vaZijena vakavimbisa kuendesa Sam kumutambo wekutengeserana we Trade fair.


"Totofamba zvakasimba mwanangu kana tichida kubata chitima," vakadaro vaZijena, "ndicho chitima chekupedzesera. Pasvondo chinoenda kuBulawayo chichibva Gweru kamwe chete. Sam aimhanya ari pamberi vakapfuura makoronga nemakomo vachimhanya.


Sam aifarira kuenda kuBulawayo akafunga makomo nemakoronga asi chaainyanyofarira kuenda kuTrade fair. Hana yake yakarova nemufaro. Vakamhanya kweawa rimwe chete. Baba ndokutanga kufamba zvishoma kuti mabhiza ambozorore. Sam akatanga kutarisisa nzvimbo yaaifamba apo mabhiza aifamba zvishoma. Ipapo maziso aSam akaona chimwe chinhu kumberi kwake, chaiva chimwana chegava.


Sam akaburuka pabhiza ndokutora kaMwana kaye ndokukwira bhiza rake. Baba vakatarisa mumashure vakaona Sam asara kure vakapopota. Fambisa Sam! Tinofanirwa kufambisa.


Sam akamhanya kuna baba vake akavaratidza kamwana kegava. " Ndingakachengeta zvangu here baba? Ndapota zvangu? akadaro Sam.

"Unochiisa pai kana tava kuGweru? vakabvunza baba. Hazviite kupinda nacho muchitima, kunyangwe zvakadaro hangakwanise kufambisa wakachibata."

"Asi chiri chega baba," akadaro Sam.

"Amai vacho vanochiwana nekukurumidza, izvozvi vari kuto tevera."

"Ndinotsvaga munhu muGweru anosara akandichengetera."

"Hazviite, chiise pasi tiende," vakadaro baba, ndokutanga kumhanya.

Sam akaita seaisa pasi asi iye aisa mubhegi make, akamhanyisa bhiza rake ndokubata baba vake. Vakabva vasvika muGweru, panokwirirwa chitima pakanga pakazara vanhu vaida kukwira sezvo chitima chakanga chogadzirira kutakura. VaZijena vakananga kwaizosara kwakachengetwa mabhiza kusvika vadzoka. Sam paakatanga kubvisa zvinhu zvake kakava kaya kakabuda kachimhanya, Sam akakatandanisa.


Sam akakatandanisa achipinda nerumwe rukisheni kusvika kapinda mudondo ndokubva katsakatika. Sam akakatsvaga akakashaya akabva afunga nezvechitima, ndinofanirwa kudzokera.


"Baba vangu vaenda kupi, vaenda kuchiteshi," chitima pakanga pasisina chakanga chaenda. "Chitima chaenda kupi?, Ko mudhara vaenda kupi? akafunga Sam. Akaenda panotengeswa matikiti akabvunza, "VaZijena vaenda nechitima cheBulawayo here?"


"Hongu, vaZijena eh, asi ndiwe mwanakomana wavo, vandipa tsamba yekuti ndikupe."


Tsamba yakanga yakanzi:


Anodiwa Sam,


Zvanga zvisingaite kuti ndisare nechitima, kunyangwe wanga uchitandanisa kakava kako. (Ndakuona uchikaisa mubhegi). Mari yawanga uchifanira kukwirisa chitima pamwe nekubhadharisa kuTrade fair, ndaisa muhamvuropu. Woenda kumba kwamai Mapuranga kwavanochengeta vaenzi, wobhadharisa nemari yandasiya , ndozokuona ndadzoka. Vachakuchengeta kusvika ndadzoka. Ndinovimba kuti uchadzidza kuti zvimwe zvinhu zvakakosha kupfuura tumwe tunhu tudiki twunokutadzisa kuita zvaunofanira kunge uchiita.


Vanokuda, Baba


Sam akatanga kufamba akananga kwamai Mapuranga. Akafunga hupenzi hwaakaita nekusaterera baba vake ndokuzvitadzisa mukana werwendo rwaifadza. Ndadzidza chidzidzo kubva pane izvi, akafunga Sam. Baba vaitaura chokwadi. Zvimwe zvakanyanyokosha kudarika tumwe twunhu tudiki twunotitadzisa kuita zvatinenge tichifanira kuita.


Sam akafanana nevamwe vanhu vemubhaibheri vaivimbisa Mwari votadza kuchengeta zvavakataura. Samson akaramba achiona vakadzi veKenani kunyangwe Mwari akanga avaudza kuti hunhu hwavo hwakaipa. Kakava kakaita kuti Sam asiiwe nechitima. Deriya akaita kuti Samson aite chivi. Usarega chimwe chinhu chichikubvisa pakutenda shoko raMwari nekutevedza shoko rake.
DZOKORORO


Chidzidzo chechitanhatu


Shandisai shoko


Wakamboita shamwari yawaifarira yaiita zvinonakidza asi asina basa naMwari? Dzichiri shamwari dzako here nanhasi? Tiudze nezvazvo.


Mutambo wedzokororo - Murume ane simba


Zvinodiwa: Bhodhi, pepa risina mitsetse, tape


Muchishandisa pepa risina mitsetse, chekai varume vaviri vakasimba, vezvikwata zviviri. Vaisei kumativi maviri pabhodhi. Chekai anenge matombo, makumi maviri kubva papepa mobva maisa pakati pevarume ava.


Kana chimwe chikwata chapindura mubvunzo nemazvo, chipei rimwe dombo muchiiisa pamurume wacho akasimba. Kana zvikwata zviviri izvi zvapedza motarisa kuti ndechipi chikwata chine murume akanyanyosimba. (ane matombo akawanda kudarika mumwe).


Mibvunzo yemutambo


1. Ndezvipi zvinhu zvakaipa zvakasanganikwa nazvo naSamson muGaza?

2. Zita remukadzi akadanana naSamson rainzi ani?

3. Mwari vakapa Samson nguva yekuita sei apo airamba asingatereri Mwari kuti asiyane

nevakdzi vatorwa?

4. Chii chinoitika vanhu vakaramba vachitadza?

5. Chii chakavimbiswa Deriya kana akawana paibva simba raSamson?

6. Kana mumnhu asingadi iwe, anokubata sei?

7. Kangani kakanyengedzwa Deriya naSamson?

8. Zvii zvaakamunyepera?

9. Sei Samson akazotaurira Deriya chokwadi?

10. Chii chaakamuuudza?

11. Sei kana vhudzi raSamson raiva ragerwa aibva aita sevamwe varume?

12. Deriya akaitei kunaSamson?

13. VaFirisita vakatonga sei Samson?

14. Ibasai rakapiwa Samson nevaFirisita?

15. Pakatanga kukura vhudzi raSamson akaita sei?

16. NdiMwari upi airumbidzwa navaFirisita kuti akavabatsira kubata Samson?

17. Apo vaiva pamutambo, Samson akakumbira kuti mukomana amuise kupi?

18. Samson akanamatirei?

19. VaFirisita vangani vakafa apo Samson akapunza imba?

20. Ndechipi chimwe chidzidzo chakadzidzwa naSamson nenzira yakaoma?HANA ANOWANA MWANA


Chidzidzo chechinomwe


Ndima yekuverenga: I Sameri 1:1-31


Chokwadi: Mwari haangashandisi vanhu vasingatereri.


Ndima yemusoro: Isaya 1:19. Kana muchida muchiterera muchadya zvakanaka zvenyika.


Kamutambo: "Amai vakavimbika"


Chidzidzo: Ngano - Kuvimbika


Zvinobatsira: Chikomana Sameri (313), Hana (320), Eri (321),

Tebanekari (208)


Kumudzidzisi


Vana ndivo zvibereko zvezvawavadzidzisa. Hapana mwana anoita zvakaipa ichingova tsaona. Mwari vakaisa vabereki kuti vave vadzidzisi vevana nenzira dzakakodzera. Vabereki vazhinji, kunyangwe avo vanoda Mwari nekumubatsira saEri vanoedza kupa basa iroro kuna Mwari kana kukereke, vozoona kuti hakuna munhu, basa ravo ravakapiwa naMwari. Kuda kwaHana kuva nemwana anorerwa muutsvene, nepfungwa dzaEri dzekurega kuraya vana vake zvakava nemusiyano mukuru. Chinhu chikuru chekuudza vana kuti Mwari vanotora kuterera sechinhu chakakosha. Kunyangwe muupenyu hwevana vadiki. Kana vakadzidza kuterera vari vadiki,vanofamba mumaropafadzo aMwari.


Zvirimo


I. Hana akanamatira mwanakomana sezvo ari iye waaida.

A. Zvaiva zvakaoma kuti Hana aite mwana nekuti aiva ngomwa.

1. Ungomwa hwaHana hwakaita ave munhu akasuwa.

2. Murume wake Erikana, aive nemumwe mukadzi, aya ndiwo aiva maitiro enguva iyoyo.

3. Erikana aiedza nepese paaigona kuti Hana afare asi zvakatadzika.

B. Hana aiva mutsvene.

1. Makore ese aienda nemurume wake kunorumbidza, kupa mipiro kutemberi yeShiloh.

2. Pennia, mukadzi waErikana wechipiri, aiseka Hana nekuti yaiva ngomwa, asi Hana aisatsamwa kana kupopota.

C. Hana akapinda mutemberi kunonamata.

1. Akachema akazvidurura pamberi paMwari.

2. Akaita chitsidzo kunaMwari chekuti vakamupa mwanakomana aizomupa kuti aite basa raMwari.

D. Eri Muirisita mukuru aiva akatarisa achiterera Hana.

1. Pakutanga akafunga kuti zvimwe akadhakwa nekuti miromo yake yaifamba asi hapana mazwi ainzwika nekuti ainamata mumoyo.

2. Paakanzwa chishuwo chake, akamutaurira nesimba kuti kuda kwake kuchaitwa semunhu aiva muranda waMwari.

3. Jesu akatitaurira kuti chese chatinoda nemoyo wese tikakumbira tichitenda, tinogamuchira (Mark 1:24)

II. Kudaira kutenda kwake, Mwari vakapa Hana mwana.

A. Hana akafara nekururama kwaMwari.

1. Akaziva kuti mwana wake aiva chishamiso.

2. Akamutumidza kuti Samuel zvinoreva "kukumbira kuna Mwari"

B. Zvisina kupokana Hana akadzidzisa Samuel kuterera achiri mudiki

1. Bhaibheri rinoti zvakanaka kuti munhu adzidze kuterera achiri mudiki

(Lamentations 3:27)

2. Rugare nehupenyu husingaperi ndizvo zvivimbiso zvevana vanoterera.

(VaEfeso 6:1-6)

C. Hana akazadzikisa chivimbiso chake kuna Mwari.

1. Pakarumurwa Samuel, akauya naye kutabenekari yaMwari pamwe chete nemupiro.

2. Akasiya Samuel naEri, mupirisita mukuru, nekuti akanga ataurira Mwari kuti achamupa agomusevenzera mazuva ose eupenyu hwake.

D. Eri akadzidzisa Samuel kunamata nemaitirwo ebasa.

1. Tinokwanisa kutaura naMwari nekuimba, kurumbidza nekunamata.

2. Izvi zvinogona kuitwa tiine mweya mutsvene kana nekunzwisisa kwedu.

III. Mwari vaigadzirisa Samuel kuti agozova mutungamiriri weIsrael nekuti mhuri yaEri yakanga

isina kuvimbika.

A. Eri haana kudzidzisa vana vake kuti varurame.

1. Vana vake Phineas naHophini vaiva vapirisita pachavo asi vaiva vasina kutendeka. Vainyengedza nekubira vanhu.

2. Kana vana vakasarairwa zvakanaka havamboita zvakanaka.

B. Mwari vakatuma murume akatendeka kuti amutsiure nekuti akanga achiregera vana vake vachiramba vachiita zvisakarurama.

1. Mwari nguva dzese vanopa vanhu mukana wekutendeuka vachisiya zvivi zvavo.

2. Eri haana kuterera kunyunyuta kwaMwari.

C. Phineas naHophini vakaramba vachipisa kushumira, maitiro avo akaipa akabvisa vanhu pakushumira nekuunza mipiro yavo kuna Mwari.

D. Kunze kokuti Eri arange vana vake, nekuvabvisa pabasa akati Mwari itai kuda kwenyu.

1. Hatingaise zvimwe zvinhu mumaoko aMwari iye akatipa simba rekuti tizviite.

2. Tinofanirwa kuita zvatakanzi tiite naMwari. Tikaita Mwari vanotibatsira kuzadzikisa.

E. Zviratidzo, kuona, nekuporofita kwaMwari kwaiva kushoma munguva yaEri nekuti akarwadzisa mweya waMwari nekusaterera.


Dzidziso yemweya mutsvene


Vana tererai vabereki muna Mwari,

Nekuti izvi zvakana uye zvinofadza Mwari.

Kudza baba namai vako.

Chivimbiso ichi ndechako.

Makomborero aMwari anova pamusoro pako.

Uye unorarama Makore akawanda.AMAI VAKAVIMBIKA


Kamutambo Chidzidzo chechinomwe


Vatambi: Hana, mubvunzi wechikadzi


Mubvunzi: Tinokugamuchirai kuchirongwa chedu. Nhasi tina amai vakakosha zvikuru. Pakutanga vakanga vasingakwanise kuita vana, asi kutenda kwavo kwakashanda vakaporeswa vakazoita vana vanomwe. Dangwe ravo Samuel, aiva muporofita ane mukurumbira. Chiregai tinzwe kubva kuna Hana.


(Hana anopinda)

Hana: Maita zvenyu, maita zvenyu.


Mubvunzi: Hana tafara zvikuru kuva newe pachirongwa.


Hana: Handaimborega kuuya kunyangwe dai paine chaitika.


Mubvunzi: Hana muchidimbu udza vana upenyu hwako


Hana: Ndakazvarirwa muIsrael, ndikakura, ndikaroorwa naErikana.


Mubvunzi: Akanga asina mumwe mukadzi here?


Hana: Ya-a, akanga akaroora Pennina. Varume vazhinji nguva iyoyo vaiva nevakadzi vairi.


Mubvunzi: Wakanga usingakwanise kuita vana, ndizvozvo?


Hana: Ichokwadi. Pandakaroorwa handina kukwanisa kuita vana. Zvairwadza, Pennina aiva nevana vakawanda, aipota achindiseka nekuti ndaive ndisina.


Mubvunzi: Sei chakanga chiri chinhu chakakosha kwauri kuva nemwana?


Hana: Ndaida vana kuti ndigozovarera kuti vaite basa raMwari.


Mubvunzi: Ndiwo marererwo anofanira kuitwa vana. Tiudze munamato wako.


Hana: Ndaiva kutebenakari yaMwari ndichiisa mupiro. Ndakaita chitsidzo kuti kana Mwari vakandipa mwanakomana ndichamupa kwavari kuti ashandire Mwari.


Mubvunzi: Uye Eri, mupirisita akakuudza kuti Mwari vachakupa zvawaida.


Hana: Ichokwadi, gore rakatevera ndakava nemwana mukomana ndikamutumidza zita rokuti Samuel.


Mubvunzi: Samuel zvinoratidza kuti akazova murume akarurama pana Mwari. Unofunga kuti chii chikonzero.


Hana: Ndakakudzidzisa kuterera, kana akarega ndaimurova.


Mubvunzi: Wairova neshamhu?


Hana: Ndairova. Zvaiva zvakakodzera. Ndinofunga pandakanyanya kumurova ndepaakapinda nedhongi mumba.


Mubvunzi: Wakambonzwa here kusabatwa kwevana zvakanaka.


Hana: Hongu, ndakazvinzwa asi kuraira vana hakusi kusavada, vanodsa kurairwa kuti kana uchivataurira vagoterera.


Mubvunzi: Chii chaunofunga kuti vana vevatendi vanoda kudzidza kazhinji.


Hana: Vana vemaKristu vanofanira kutanga kuterera panguva yekutanga apo vanotaurirwa kuita chimwe chinhu. Vakaterera vari vadiki, vanozoterera kunyangwe vakura.


Mubvunzi: Unofunga vana vanhu vanorova vana vavo vanovada here?


Hana: Hongu, bhaibheri rinoti ukasarova vana vako unenge uchivavenga.


Mubvunzi: Saka kuraira kwakarurama kunobatsira vana vave vakarurama nhai?


Hana: Ichokwadi. Ndakarera vana vangu nenzira iyoyo - vese.


Mubvunzi: Une vana vangani?


Hana: Vanomwe. Pandakapa Mwari mwana wangu wedangwe, ndakazoropafadzwa nevamwe vatanhatu.


Mubvunzi: Kuita kwaMwari . Zvakanaka, Hana, waita zvako wauya kuzotitandadza.


Hana: Neniwo ndatenda zvikuru, chisarai.


Mubvunzi: Ngatirovei maoko.
KUVIMBIKA


Ngano Chidzidzo chechinomwe


Tobaiwa Masawi yaive harahwa yaigara muchitangwena kunze kweguta. Aiva nemakore makumi manomwe. Mari yake yepenjeni yaiva shoma zvokuti airarama nekukwara kwata. Akanga asina motokari. Chaiva chinhu chakaoma kufamba kuti asvike kuguta. Saka kamwe chete pasvondo. Tonderai Manja aichovha bhasikoro rake kuenda kukatangwena. Tonderai aive nemakore gumi chete, aikwanisa kubatsira Tobaiwa Masawi pazvinhu zvakawanda, sekucheka huswa, kurasa marara uye kumuigira zvekudya zviri mubhasikoro.


Tobaiwa Masawi mazuva ese aida kubhadhara Tonderai, uye aiziva kuti mari akanga asina. Tonderai aiva akatendeka pakushanyira Tobaiwa pasvondo regarega.


Rimwe zuva masikati apo Tonderai aisvika pamba paTobaiwa Masawi, akanga akamira pasi pemumvuri. Kumeso kwake kwairakidza kushushikana.


"Zvakaita sei mudhara Masawi?" akabvunza Tonderai.

"Oo-o Tonderai," akadaro mudhara, "Handina kukwanisa kubvisa mari yemutero wemba kwemwedzi mitanhatu yapfuura. Ndatambira tsamba kubva kubhanga yekuti ndikasano bhadhara mangwana masikati, vanonditorera."

"Munoda marii? akabvunza Tonderai.

"Madhora mazana mapfumbamwe," akadaro Tobaiwa.

Regai ndimboona kana ndichikwanisa kubatsira akadaro Tonderai achitasva bhasikoro rake.


"Mira!" akadaro Tobaiwa, "Hazviite."

Tonderai akanga atopembera nemugwagwa.

Kumba, Tonderai akamhanyira mumba make ndokutora kagaba kake kaaichengetera mari, akatanga kuverenga.


"Madhora gumi nematatu ane mashereni makumi mashanu," akadaro Tonderai achiisa sendi rekupedzesera pasi. "Haitombokwani, Tonderai akashaya zvekuita.

"Zvaita sei?" vakabvunza amai, apo vakaona kusuwa kwake.

Tonderai akarondedzera zvose.

"Zvichanaka," vakadaro mai Manja.

Husiku Tonderai akashaya hope. Akatadza kubvisa pfungwa pane zvaizoitika kuna mudhara Masawi.

"Mwari," akanamata Tonderai, "Ndinoziva hamudi kuti Tobaiwa Masawi arasikirwe neimba yake. Ndinotenda muchabatsira nezita raJesu, Ameni"


Zuva remangwana Tonderai akamutswa nababa vake."Tonderai," vakadaro baba. "Amai vako neni, takanamata manheru. Mwari vakataura nesu kuti tipe Masawi mazana mapfumbamwe emadhora. Iyi mari yacho, chienda izvozvi unomupa."

Tonderai akadya kudya kwake kwemangwanani, ndokunanga kumba kwaMasawi. Mari yakange isingakwane muhomwe.


Ave kuda kusvika, Tonderai akapfuura nepanhandare yebhora. Tatenda akadaidza Tonderai! Tonderai! Tonderai akamira.

"Tinoda mumwe munhu kuti tikwane chikwata, huya titambe bhora? Tatenda akadaidzira.

Tonderai akatarisa nguva akaona dzisati dzasvika pakati pezuva. Pane nguva yekumbotamba ndozoenda. "Tinongoti tambei ndoenda," akadaro Tonderai.


Vatamba Tonderai akatarisa nguva akaona dzava kudarika zvishoma pakati pezuva. Hana yake yakarova . Akamhanyira kubhasikoro rake asina waataura naye. Akachovha misodzi ichierera apo aifunga kuti arwadzisa mudhara Masawi , baba namai vake.


"Mwari baba ndine urombo nekusavimbika. Ndiregerereiwo ndapota. Nezita raJesu Ameni."

akanamata Tonderai. Apo Tonderai aichovha achisvika pachivanze, mudhara akabuda mumba.

"Vekubhanga vatouya here? Tonderai akabvunza achifemereka. "Nemhosva yei, havasati, vandifonera vakati vachanonoka kuuya," akapindura Masawi.


"Halelluja!" akadaidzira Tonderai. "Mwari ngaakudzwe."

"Urikufarirei ko, Tonderai?" akabvunza Masawi.

"Izvi," akadaro Tonderai, apo aipa Masawi mari.


"Sei, mazana mapfumbamwe emadhora." akadaro Masawi achishamisika.

"Ndeyenyu yese," akadaro Tonderai. "Mwari vakataura nevabereki vangu varikungokupai." Misodzi yakatanga kuonekwa mumaziso emudhara.


Tobaiwa Masawi akabhadhara vekubhangi masikati iwayo. Usiku ihwohwo mudhara Masawi vakapa moyo wavo kuna Jesu. Vakatanga kuenda kukereke nemhuri yekwa Munjo. Apo akatanga kudzidza kugamuchira makomborero aMwari, akatanga kubudirira hazvina kuzotora nguva yakareba asati awana imba yakanaka muguta.


KUDZOKORORA


Shandisai shoko


Bhaibheri rinotitaurira kuti kana vabereki vachida vana vavo vanovaraira nekurova. Tiudze nguva iyo vabereki vako "vaikuda" vakakurova. Wakanga watadzei? Wakazozviitazve here?


Mibvunzo yekudzokorora mutambo


1. Sei zvakanga zvakaoma kuti Hana aite vana?

2. Zita remurume waHana rainzi ani?

3. Sei Hana nemurume wake vaienda kutemberi yeShilon gore rega rega?

4. Chitsidzoi chakaitwa naHana kuna Mwari?

5. Ndiani mupirisita mukuru akanga akatarisa nekuterera Hana apo ainamata?

6. Eri akafunga kuti Hana akaita sei pakutanga?

7. Akazomuudza kuti chii apo akanzwa chichemo chake?

8. Zita remwanakomana waHana rainzi ani?

9. Zvinorevei kuti Samuel?

10. Hana akatanga kuraira Samuel akura sei?

11. Hana akazadzikisa here chivimbiso chake kuna Mwari?

12. Hana akasiya Samuel kutemberi riini?

13. Eri akadzidzisei Samuel?

14. Tingataure sei naMwari?

15. Sei Mwari vakagadzirira Samuel kuti agozotonga Israel?

16. Vana vaEri vaiva mapirisita vaibata vanhu sei?

17. Chii chinoitika kana vana vakasarairwa zvakatsarukana?

18. Sei Mwari akatuma munhu akarurama kuzotaura naEri?

19. Chii chakaitwa naEri kuvanakomana vake, zvaiva zvakarurama here?

20. Sei munguva yaEri maiva nezviratidzo zvaMwari zvishoma?
MWARI VANOTAURA NASAMUEL


Chidzidzo chechisere


Ndima yekuverenga: 1 Samuel 3:2 - 4:22


Chokwadi: Mwari vanosimudza vatungamiriri vanotungamirira vanhu zvakarurama.


Ndima yemusoro: Isaya 59:19. ".... kana vavengi vouya serwizi runodira, Mweya waMwari uchavadzinga ivo."


Kamutambo: "Tererai huchapupu"


Chidzidzo: Ngano - "Zano rasatani"


Zvinobatsira: Hondo yemuvengi (304), Hondo yaIsrael (306),

Kakomana Samuel (313), Eri (321), Mwari (322),

Areka yesungano (324), Samuel (327)


Kumudzidzisi


Hutungamiri hwaMwari hunopa kundiso kurudzi, kereke, kana musha, kana husipo makomborero aMwari haaonekwe. Eri aiziva kuti ari kutadza asi hapana icho akaita kuzvigadzirisa. Pekupedzisira akaunza kuparadzwa kwemhuri yake, ndokutadzisa vana veIsrael kutadza kuona zviratidzo zvaMwari. Mwari vaida kuti vawane muromo unovamirira panyika, saka vakaona kuti Samuel akanga akadzidziswa kubva ari mudiki, kana Mwari vaida kuvimba nemukomana uyu nekumurakidza kutonga, zvingani nhasi uno zvaanga arakidza vana vanhasi mashoko ekukomborerwa? Kurudzira vana vako kuti vave neukama naMwari. Apo vanodzidza kunzwa izwi rake nekufamba munzira dzake, vachaona chokwadi chaMwari vozviisa panzvimbo yekuti vave vatungamiriri vaMwari vemumazera avo.


Zvirimo


I. Samuel akavaka hukama hwake naMwari, achiri chikomana.

A. Ukaswedera pedyo naMwari, anoswedera pedyo newe (Jakopo 4:8)

1. Unoswedera pedyo naMwari nemunamato.

2. Unoswedera pedyo naMwari nekuverenga shoko rake nekuriita.

B. Shoko raMwari ndicho chinhu chakakosha munyika mese.

1. Jesu ndiye shoko raMwari John 1:1, Zvakazarurwa 19:13

2. Mwari vakakurisa shoko ravo kupfuura zuta ravo (Mapisarema 138:2)

C. Samuel akanga asingatye zvitsvene zvaMwari.

1. Usatye kubhabhatidzwa nemweya waMwari kana kutambira zvinhu zvese zvinobva kuna Mwari.

2. Mwari vanotida havambotityisidzira.

3. Mwari vakatipa mweya wesimba, Rudo newekuzvidzora (II Timotio 1:7)

D. Humwe husiku Mwari vakadaidza Samuel.

1. Samuel haana kuziva inzwi raJehova.

2. Akafunga kuti ndiEri amudaidza akabvunza kuti aidei.

3. Eri akanga asina kumudaidza akati adzokere anorara.

E. Mwari vakadaidza zita raSamuel kaviri zvekare.

1. Nguva imwe neimwe Samuel aimutsa Eri.

2. Pekupedzisira Eri akazoziva kuti Jehova vadaidza Samuel.

3. Akataura akati wadaidzwazve, udaire uchiti, "Taurai zvenyu Ishe, muranda wenyu anonzwa."

F. Mwari vakadaidza Samuel kechina, Samuel akaita sezvaakanga audzwa naEri.

1. Mwari vakataurira Samuel kuti nekuti Eri akaramba kutonga mhuri yake, Mwari vaizotonga.

2. Vakati vanakomana vaEri vaizofa vari muzvivi havaizoregererwa.

3. Mwari vakavimba kuti rudzi urwu ruchashanduka nezvaaizoraira mukomana uyu.

G. Zuva rakatevera Eri akati Samuel amuudze zvakataura naJehova.

1. Samuel akamuudza zvose zvaakataurirwa naJehova.

2. Eri aifanira kureurura ochema kuna Mwari kuti anzwirwe tsitsi, asi haana.

II. Samuel akakura akava murume ane mukurumbira waMwari.

A. Aiva akachenjera pane zvaaitaura aitaura chete apo mweya mutsvene

waimutungamirira.

1. Mashoko atinotaura akakosha.

2. Anotakura upenyu kana rufu, kutenda kana kunyunyuta, kukunda kana kukundwa

(Zvirevo 18:21)

B. Vanhu vese vemuIsrael vakaona kuti Samuel aiva akazodzwa semuporofita

waMwari.

1. Muporofita chekutanga chake kuparidza shoko raMwari.

2. Anoziva zvakaitika, zviripo nezvichauya sezvoMweya waMwari unomuratidza.

Haazive zvese.

C. Mwari vakazviratidza kuna Samuel nemweya wavo, kuburikidza nesimba reshoko

reshoko ravo.

1. Mweya waMwari neshoko raMwari nguva dzose zvinowirirana.

2. Mweya mutsvene haukubvise pashoko, kana kuti shoko rinokubvisa pamweya mutsvene.

III. Zvese zvakaratidzwa Samuel zvichimirira Eri zvakaitika.

A. VaFirisitia vakauya kuzorwisa Israel vakaikunda.

B. VaIsrael vakaunganazve vakatora Areka yesungano kubva kutabhenekari yeSiloh,

vakaenda kunorwa.

1. Phineas naHophini vana vaEri vasakarurama ndivo vakaenda neAreka.

2. Varume vanokwana zviuru makumi matatu veIsrael, kusanganisa Phineas naHophini vakauraiwa, Atari yesungano ikatorwa nevaFirisitia.

C. Mutumwa akaunza nyaya inorwadza iyi kuna Eri.

1. Paakazvinzwa, Eri akapunzika paakanga akagara akatyoka mutsipa, akafa.

2. Eri akanga atonga Israel kwamakore makumi mana.


Dzidziso yeMweya Mutsvene


Tora kanguva mazuva ese

Kuverenga shoko raMwari

Unoona kuti unosimba

Inzwi rake unoterera

Muzive sezvaunozviita

Unozoona kuti ishamwari yako

Saka tora kanguva mazuva ese

Kuverenga shoko raMwari.TERERA UCHAPUPU Kamutambo Chidzidzo chechinomwe


Vatambi: Bennie, satani, Moyo waBennie


Bennie: Vakomana pane chiri pandiri chakashata. Vanhu vese vanotaura kuti, "Mwari vakanditi" kana "Mwari vakati." Handina chokwadi kuti Mwari vanotaura neni. Munhu anoziva sei kuti Mwari anotaura naye?


Satani: (satani anopinda) Iwe, chikomana, haungazivi kuti Mwari anotaura newe nekuti Mwari haatarue nevana vadiki. Anongotaura nevaparidzi uye vamwe vakangodaro.


Bennie: Zvichida anongotaura nevaparidzi, zvichida haataure nevadiki.


Satani:Uri kukurumidza kubata basa raMwari rakakosha zvekuti haataure nevadiki nezvazvo. Kuda kana wava nemakore makumi matatu kana makumi mana ungaedza kunzwa kubva kwaari, kunyangwe ipapo kashoma.


Bennie:Zvichida Mwari vachataura neni kana ndakura. Iye zvino havambotauri.


Satani:Ha-ha-a, amedza chirauro, anyura uyo-o. Basa ragonekwa, ndoenda kunonyepera mumwe zvekare. (Anobuda)


Bennie:Chokwadi zvinonakidza kanaMwari vakataura neni.


(Moyo waBennie unopinda)

Moyo:Mwari anotaura newe Bennie.


Bennie:Anotaura?


Moyo:Hongu anotaura.


Bennie:Saka sei ndisingazivi?


Moyo:Nokuti hauna kudzidza kuterera kwaari.


Bennie:Ndinofunga Mwari havataure nevadiki.


Moyo:Ndisatani anoisa pfungwa idzodzo.


Bennie:Ndiye?


Moyo:Ndizvozvo Mwari vakashandisa vana vadiki mubhaibheri mose kuti hurongwa hwavo hubudirire.


Bennie: Unotaura chokwadi Moyo. Ndinorangarira dzimwe dzenguva iyezvino, saDavid, nekakomana kakapa mbuva yako kuna Jesu, uye kakomana kakataurira Pauro kuti aida kuurayiwa. Vana chikamu chebasa raMwari.


Moyo: Usakanganwe Mwari pavakataura naSamuel humwe husiku aiva achiri kakomana.


Bennie: "Ndizvozvo!" Mwari anotaura nevana! Ndoziva sei kana achitaura neni Moyo?


Moyo: Chekutanga, Mwari anotaura nesu kubrikidza neshoko rake, bhaibheri. Ukaverenga kana kunzwa shoko raMwari uri kunzwa kubva kuna Mwari.


Bennie: Handina kumbofunga saizvozvo pese apa.


Moyo: Uye kana Mwari vachitaura newe, nguva dzose vanotaura mukati nechapupu chiri mumweya mako.


Bennie: Ungandipewo muenzaniso?


Moyo: Chokwadi, wakazvarwa patsva here?


Bennie: Hongu.


Moyo: Unoziva sei?


Bennie: U-u, Ndinongova nekugutsikana mukati mangu, kungonzwa kamweya kerugare kuziva kuti ndinoziva.


Moyo: Ndiwo mweya mutsvene unova chapupu nemweya wako kuti wakaponeswa. Unorangarira here nguva yawakadidzwa naJohnny achida kuti uende kumba kwavo, asi haana kukuudza kuti kwaiva neyi?


Bennie: Ya-a, ndakangonzwa kusazvifarira mukati mangu. Ndakazengurira, pane chakanga chisina kunaka, asi handina kuziva kuti chii mumusoro mangu. Ndakazozviziva mumashure kuti aida kuti nditarise naye mifananidzo isina kururama.


Moyo: Ndiwo mweya mutsvene iwoyo "waikuratidza" uchipa uchapupu kumweya wako kuti usazviite.


Bennie: Saka Mwari vanotaura neni nguva dzose.


Moyo: Ndizvozvo. Uye apo unozvizadza neshoko raMwari uye uchinamata nedzimwe ndimi, uchaona kuti chapupu ichi chiri mauri unochinzwa. Nokudzidza kutevedza mweya mutsvene paunotungamirira, unobudirira muna Mwari wova makomborero kuvanhu vakawanda.


Bennie: Vakoma fungai izvozvo. Mwari anotaura neni. Ndinoda kudzidza kuterera Mwari kakawanda.
ZANO RASATANI


Ngano Chidzidzo chechisere


Haji aiva mukomana ane makore gumi aigara mune mumwe musha uri kuIndia. Airima namai vake mumunda masikati. Husiku aitamba nevamwe vakomana vomumana mavo. Aiva mumwe wevakomana vashoma vaienda kusvondo. Vanhu vazhinji vainamata vamwari venhema.


Humwe husiku, Haji aitamba neshamwari dzake apo Sahib akaunganidza vakomana vose. Sahib aiva nemakore gumi nemaviri ekuberekwa. Uye aifurira vakomana vechidiki. Aingofunga zvemisikanzwa yekuitira vanhu vemunharaunda iyi.


"Huyai pano," akadaro Sahib, "Ndine hurongwa huchaita kuti museke." Vakomana vese vakaungana nekukurumidza vakamukomba. "Mangwana manheru, tichasangana kana nguva yapera apo Rajah anoenda kunorara," akazevezera Sahib. Tichaverera nepagedhi repamuzinda, tosunungura nzou dzake, todzinangisa kusvondo yemamishinari."


"Zvakaipa kudai?" akafunga Haji apo vamwe vakomana vaiseka. Asi haana zvake kuda kutaura chinhu nekutya zvaaizoitwa naSahib.

"Kereke inokurumidza kuwira mukati nekutsikwa nenzou nekuti yakavakwa nehuswa nematanda," akaenderera mberi Sahib.

"Asi tinorangwa," akadaro Jawa, mumwe wevakomana.

"Hatimboonekwa," akapindura Sahib. Kana pakangowanikwa mumwe wenyu anozviti bufu, ndinokuita zvinorova!" akarovanidza maoko. Vakomana vese vakadzungudzira misoro kubvumira, kunze kwaHaji. Akaramba akanyarara zvake apo Sahib aiudza vakomana hurongwa hwake, kuti nzou dzaizosunungurwa sei?


Vakomana vakabva vatanga zvavo kutamba, Sahib akatarisa kwaiva naHaji. "Ndinoziva kuti iwe naamai vako munoenda kusvondo kwemamishinari aya," akamutsidzira. "Asi kana ukangoudza munhu pamusoro pehurongwa hwedu, ndinokubata!" Haji akatya, aiziva kusakwana kwaSahib. Rimwe zuva akambobata nyoka akaiisa mubhasikiti remumwe mukomana aiedza kumudenha. Mukomana akapotsa arumwa.


Zuva rakatevera, Haji akamuka zvinyoro-nyoro. Haana kunge arara zvakakwana. Akaenda kumunda namai vake. Asi pfungwa dzake hadzina kubva pachirongwa chaSahib.


Unofanirwa kuita chimwe chinhu kuti umurambidze! akadaro Haji kakawanda mupfungwa dzake. Haji aiziva kuti vakomana vakawanda vakanga vasingadi kuita zvakaipa, vese vaifurirwa naShaib nehunhu hwake hwakaipa.


Akafunga kuudzamukoma Samuel nezvehurongwa hwaSahib. Asi akaziva kuti Sahib aizoita vamwe vakomana vese vavenge Haji. Kwapera nguva, chinhu chega chandingaite kurambidza Sahib kuita vakomana vese varambe kuita zvaanoda. Hana yake yakarova apo aifunga izvi, aitya.


Masikati Haji apedza kurima, mukoma Samuel vakauya kuzotaura naHaji naamai vake. "MuKristu angasimbe sei kana chimwe chinhu chakaipa chichimuvinga? akabvunza Haji.

"Unokwanisa kuzadzwa nemweya mutsvene," vakadaro mukoma Samuel, "Ndinokuratidza zvinotaura bhaibheri." Haji akaterera mukoma Samuel vachiverenga Bhaibheri, ndima dzekuzadzwa nemweya mutsvene. "Ungade kuverenga (Mabasa vapositori 2:1-4, 1:8)


Kana maKristu akazadzwa nemweya mutsvene, anogamuchira kushinga, anotaura ndimi," Vakamuudza mukoma Samuel. Haji akaziva kuti aida zvaiva zvataurwa namukoma Samuel. Vakanamata pamwe chete akataura nendimi. Akaona kusimba kwaakava nako wakaiata semweya wakapinda maari musi waakagamuchira Jesu semuponesi wake.


Iye zvino ndave kuzorambidza Sahib, akafunga Haji. Zuva rakadoka, Haji akaenda kunosangana nevamwe vakanga varangana. Vakomana vakatanga kuita mumwe mumwe vachisvika. Haji akaona kuti vese vaitya. Sahib akazosvika akatarisa vakomana. "Mese mauya," akadaro Sahib, "Handei!"


"Mirai!" akadaro Haji, vakomana vese vakamira vakamutarisa. "Hazvina kunaka kuti muite zvinhu zvakaipa, handizorega muchizviita," Haji akataura.

"Unotirambidza sei?" akanyinura Sahib.

"Ndinoridza mhere yomutsa Rajah," akapindura Haji.

"Uyai tione zvekuita nemunhu uyu vakomana," akadaro Sahib.

"Uyai tiite kuti Haji adembe kuti dai aiziva airamba akavhara muromo wake." Sahib akatanga kufamba achienda kuna Haji, vamwe vose havana kufamba.


"Huyai imi!" akashamarara Sahib akavatarisa.

"Musiye akadaro Sahib," akadaro Jawa. Haji ataura zvakanaka. Hatimbokurega uchiita izvi." Vamwe vose vakabvumirana. Sahib akavhunduka. Akatanga kutyisidzira Haji asi Jawa akapindira. "Ukangorova Haji, tese tinokugadzirisa Sahib." vakomana vakanga vashanduka vose vava kutevera Haji.


Sahib akamhanyira kumba kwavo apo vakomana vakaunganira Haji. "Wakashinga wena," akadaro mumwe mukomana. "Zvanga zviri zvinhu zvasatani kuita zvinhu zvakadaro," akadaro mumwe mukomana.


"Sahib anongofunga zvinhu zvehusatani nguva dzose," akadaro Jawa. Chikwata chose chakaratidza kushanduka.


Kwakanga kune rima uye nguva dzakanga dzapera saka vakomana vakafamba chinyararise vachidzokera kumba kwavo. Haji akafara kuti abvisa vamwe vake mumatambudziko.

"Dai usina kutirambidza," akadaro Jawa, "Dai tatosunungura nzou dzapwanya kereke."


"Wawana simba rose iri kupi?" akabvunza mumwe mukomana. Haji akapindura, "Nhasi ndazadzwa nemweya mutsvene." Apo vaienda kumba , Haji akaudza shamwari dzake nezvaJesu uye nekugamuchira simba raMwari. Haji akava mutungamiriri akanaka akatungamirira vamwe vake kuti vazive Jesu uye kuti vasafurirwa naSahibi.


DZOKORORO


Shandisai shoko


Wakambonzwa here Mwari vachikuyambira muhana mako nekuda kwechimwe chinhu. Chii chakaitika? Wakaterera here yambiro iyi? Tiudze nezvazvo.


Mibvunzo yekudzokorora mutambo


1. Samuel akatanga kuva neukama naMwari riini?

2. Chii chinoitika ukaenda pedyo naMwari?

3. Unoenda sei pedyo naMwari?

4. Sei shoko raMwari rakakosha?

5. Unofanira kutya here zvinhu zvemweya mutsvene?

6. Mweya rudzii watakapiwa naMwari?

7. Samuel akafunga kuti adaidzwa nani apo Jehova vakataura humwe husiku?

8. Jehova vakadaidza Samuel kangani?

9. Eri akataurira Samuel kuti ati chii?

10. Jehova vakataurira Samuel kuti chii nezva Eri?

11. Samuel akataurira Eri here zvaakaudzwa?

12. Dai Eri akaita sei zvaakanzwa zvakataurwa naMwari?

13. Sei Mashoko atinotaura akakosha?

14. Chii chakaonekwa nevanhu vese pana Samuel?

15. Ndezvipi zvinhu zviviri zvinomirira basa reuporofita?

16. Mweya waMwari neshoko raMwari zvinotaura zvimwe chete here?

17. Chii chakaitika apo vaFirisitia vakarwa nevaIsrael?

18. Chii chakazoitika apo vaIsrael vakaunganidzana vakaendazve kunorwa?

19. Eri akaita sei paakanzwa nezvakanga zvaitika kuhondo?

20. Eri akatonga Israel kwemakore mangani?
VANHU VAKAKUMBIRA MAMBOChidzidzo chepfumbamwe


Ndima yekuverenga: 1 Samuel 8:1 - 12:25


Chikwadi: Zvido zvaMwari ndizvo zvakakosha


Ndima yemusoro: Mapisarema 37:4, "Farikana kwazvo kuna Jehova iye agokupa zvinodikanwa nemoyo wako.


Kamutambo: "Munhuhwidzi wezvekudya"


Chidzidzo: Ngano - Albert mvuu


Zvinobatsira: Hondo yemuvengi (304), Hondo yeIsrael (306), Muporofita (323), Sauro (325), madhongi (326), Samuel (327), vanhu (*), mambo Sauro (328)

*Unokwanisa kuunganidza vanhu nekushandisa vatambi vezvimwe zvidzidzo kana vaIsrael.


Kumudzidzisi


Munyaya iyi Israel inotiratidza kausasimba kanowanikwa muvanhu vanorarama mazuva ano, kuda kufanana nanhingi. Zita rokuti muKristu rinoreva "Kufanana naKristu" Mwari vanoda kuti hupenyu hwedu hufanane naJesu kuti nyika ione kuti kune nzira yakanaka yekurarama. Tikatya kurwira Jesu nezvakanaka tinenge tichipinda mukuedzwa nasatani (Zvirevo 29:25) uye hurongwa hwaMwari neupenyu hwedu hunovhiringa zvakanaka kurumbidzwa naMwari pane kurumbidzwa nevanhu.


Mwari akabvumidza Israel kuti ive naIshe. Kunyangwe kwakanga kusiri kuda kwake. Mwari paakasika munhu akamupa sarudzo yekutsvaga zvakanaka. Mwari havamanikidze kana kumanikidzira dzira dzavo patiri. Tikaramba hurongwa hwake tichaona nhamo yesarudzo yedu, totakura mutoro wesarudzo yedu. Mwari mukutambudzika kwake netsitsi akavimbisa kuti achavakomborera kunyangwe vakamuramba samambo nekumunamata. Mwari vanotibatsira, kutiropafadza kunyangwe tichisarudza zvakaipa, kana chete tikatarisa kwavari tofamba munzira dzavo.


Zvirimo


I. VaIsrael vaida kuva naIshe.

A. Kusvika panguva iyi, Mwari ndivo vaiva Ishe wavo.

1. Aivatonga kubudikidza nevatongi nevaporofita.

2. Mwari akanga asina kuti vaIsrael vaite madzishe nekuti aiziva kuti vaizotungamirira

pakurasika.

B. VaIsrael vaida kuva naIshe kuti vafanane nemamwe marudzi.

1. Ndiani akakumbira mambo akanaka kudarika Mwari?

2. Tiri vanhu vakatengwa (1Petro 2:9). Kutengwa hazvireve kushaya basa, zvinoreva

kukosha pana Mwari.

C. Vana vaSamuel havana kuedza gwara rababa vavo . Vaitora chioko muhomwe vopa

mutongo wenhema.

1. Akati Ishe anoita varanda kubva pavanakomana vake nevanasikana ovabatira

mutero wakaoma.

2. Kunyangwe zvakadaro, nekuti vaIsrael vaida Ishe zvikuru, Mwari vakataurira

Samuel kuti achavapa Ishe.

II. Mwari vakatungamira Samuel kuti atsvage mambo.

A. Murume wechidiki ainzi Sauro, werudzi rwaBenjamini, akanga atumwa nababa vake kunotsvaga madhongi akarasika.

1. Sauro nemumwe muranda wababa vake vakatadza kuwana madhongi.

2. Vakafunga zvekuenda kunaSamuel, muporofita waMwari uyo vaitenda kuti aiziva kwaiva nemadhongi.

B. Mwari vakataurira Samuel kuti Sauro ari kuuya uye kuti ndiye wavaida kuti ave ishe

weIsrael.

1. Sauro aiva murume akarurama anozvininipisa.

2. Akanga akareba kupfuura vanhu vese veIsrael.

C. Samuel akazodza Sauro kuti ave mambo.

D. Samuel akataura naSauro nemweya waMwari.

1. Akaudza Sauro kwaaizowana madhongi.

2. Akaudza Sauro kuti aizosangana nevaporofita, mweya waMwari wouya paari, oporofita.

3. Akataurira Sauro kuti kuziva izvi kuchashandura upenyu hwake.

III. Samuel akaunganidza vaIsrael kuti avaratidze ishe wavo.

A. Vanhu vakaunganaMizpeh, ipapo Samuel akavatuka zvekare nenyaya yavo yekuda

ishe.

B. Samuel akakanda mijenya kuti avaratidze ishe.

1. Izvi zvakaitwa nekutenda, uye kuvimba naMwari kuti ndiye achaita kuti mijenya uwire paunoda.

2. Mazuva ano tine chapupu chemweya mutsvene kuti utitungamirire kuita sarudzo.

3. Mujenya wakwira pana Sauro.

C. Sauro, aiva akazvininipisa akanga akahwanda Samuel nevanhu asi Mwari

akavaratidza paaive.

D. Vanhu vakadaidzira,"Mambo ngaararame!" apo Samuel aipa humambo kuna Sauro.

E. Kuedzwa kweumambo hwaSauro kwakaita apo vaAmoni vakada kuparadza

Jabeshi guta reIsrael.

1. Sauro akaunganidza varume zviuru mazana matatu zvine makumi matatu veIsrael neJuda.

2. Vakafamba vachienda Jabashi vakaparadza vaAmoni.

F. Mumakore akatevera, Sauro akatanga kusaterera Mwari.

G. Mwari vakavimbisa kuropafadza Israel kunyangwe vaida mambo kana chete

vaizonamata Mwari.


Dzidziso yemweya mutsvene


M-u-k-r-i-s-t-u

Ndiri muKristu, Jesu anogara mandiri.

Kuti ndive saiye mazuva ose.

Ndorega mwenje wangu uchipenya,

Kuti vamwe vaone Kristu mandiri.

Ichi ndicho chido chemwoyo wangu.

M-u-k-r-i-s-t-u

Ndiri muKristu. Jesu anogara mandiri.


MUNHUHWIDZI WEZVEKUDYA


Kamutambo Chidzidzo chechipfumbamwe


Vatambi: Bennie, izwi ramai, satani


Bennie: (Achinhuhwidza) Mnnnnnnnnn, amai vanofanira kuva vari kubika zvikokisi, uye kunhuhwira kwacho ndizvo chaizvo zvandinofarira. Machokoreti. Amai! muri kubika makokisi emachokoreti here?


Izwi ramai: (Vari panze) Ndatobika kare. Achiri kumbopora .


Bennie: Mungandipewo mamwe?


Izwi ramai: Kwete, wadya zvihwitsi zvakakwana kwanhasi. Wozodya mangwana. ndichamboenda kwaamai Tawanda kwekanguva ndinodzoka iye zvino.


Bennie: Handidi kumira kusvika mangwana. Ndine nzara izvozvi.


Satani: (Satani anopinda) Iwe chikomana haungamirire mangwana kuzodya makokisi ayo?


Bennie: Handidi kumirira mangwana.


Satani: Ichokwadi, haufanire kumirira mangwana, anenge atonhora. Zvifunge, achipisa achitapirira pakati pemazino ako, achipfuura nepahuro achinanga mudumbu.


Bennie: Varume, ndingangorara izvozvi, asi amai vati hazvina kunakira hutano hwangu kudya nhasi.


Satani: Muka mhani chikomana, ngwara. Mwari haana here kuti anozokupa zvaunoda, abvisa amai kuti udye makokisi! Idya iwe havambozviziva.


Bennie: Mwari vakati vachandipa zvinoda moyo wangu, uye amai vaenda. Havambozviziva. Handichamira! Ndiri kuda makokisi. Nepakati pemazino neparurimi, tarisa dumbu, hawo ouya (Anobuda).


Satani: Ndamunyengedza! Ndizvo zvandinoda kana vana vachiita zvavanoda pane kuita zvinoda vabereki vavo. Vana havazive kuti vabereki vavo vanoziva kupfuura ivo uye vanoziva zvakakana. Kana vana vakaita zvavanoda vasingaterere vabereki, ndinowana maitiro ezvandinoda. Ha, ha, ha.(Satani anobuda)


Bennie: Mmmmmmmm, Mmmmmmmm. Aya ndiwo makokisi anga achinaka kupfuura ese andakambodya. Anga akanyorovera achitapira. Ndadya madhauzeni matatu , asi ndinenga ndazvimbirwa, ndazvimbirwa Oooooooooooh, mudumbu mangu mava kurwadza.


Izwi ramai: (Vari panze)Bennie! Bennie ndadzoka.


Bennie: Ooh, amai.


Izwi ramai: Huya ndikuudze Bennie, vekwana Tawanda vati vanoda kuenda newe kunodya pizza mozoenda kunoshambira, gadzirira uuye.


Bennie: (Kuvanhu) Varume, ndinoda pizza, uye kushambira ndiyo nzvimbo yandinofarira, asi mudumbu mangu muri kurwadza. (Kuna amai) Handidi kuenda, endai zvenyu ndinosara.


Izwi ramai: Waita sei Bennie? unoda pizza uye unofanira kushambira, uri kunzwa zvakanaka here?


Bennie: Kwete ndiri kurwara, mudumbu mangu muri kurwadza, handingaendi.


Izwi ramai: Asi wadya makokisi aya kani?


Bennie: Ehe-e hongu?


Izwi ramai: Tarisa izvi! asara mashoma, huya pano Bennie kurumidza!(Bennie anobva asi izwi ramai richiri kunzwika) Bennie ndakurambidza kudya makokisi aya nokuti ndinoziva zvakakunakira. Waita zvawanga uchida iwe, zvakutorera nguva yakana yawaifanira kupedza nanaTawanda. Ndinofunga wadzidza.


Bennie: (Izwi rake rinonzwika panze.) Ichokwadi amai vabereki vangu vanoziva zvakandinakira kupfuura ini.
ALBERT MVUUNgano Chidzidzo chechipfumbamwe


Kwaivapo neMvuu diki yainzi Albert. Albert aigara musango remuAfrica murwizi, mvuu dzinoda kushambira. Saka masikati ega ega apo zuva rakwira mvuu dzose dzaienda kurwizi kunozvinyika nekushambira kunze kwaAlbert, pakanga pasina mvuuu dzezera rake dzokutamba nadzo. Saka zvakanga zvisinganakidze kuenda kurwizi ega.


Naizvozvo musango maiva nekanzvimbo apo rwizi rwaipera ndokuita kadziva kadiki. Kadziva kakanga kasina kukura, kasina kudzika asi kakanaka. Masikati ege-ega, tumhuka twese twemusango twaiungana ipapo kutuhwina nekutamba. Paiva netwana tweshumba, ingwe, tutsoko. Tumhuka twese tudiki twaungafunge! Tushiri tudiki twaiunganawo mumiti yaive yakakomberedza tuchiimba nekubhururuka tuchitamba. Tutsoko twaifara tuchidanhuka miti. Aisunganidza mapazi pamusoro pedziva kuti atambe achidonha achikwira.


Albert aifarira kuenda kuchidziva pane kurwizi. Mhuka dzese dzaiveko dzaiva dzezera rake, kwaiva nedambudziko rimwe chete. Apo pese Albert aisvetukira mumvura, mvura yaibuda! kwaitora awa kuti chidziva chizare mhuka dzimwe dzese dzakanga dzave kuvenga Albert.


Rimwe zuva masikati, Albert asati asvika, dzimwe mhuka dzose dzakaita musangano. "Ini ndinoda Albert," yakadaro tsoko, "asi anokanganisa kufara kwedu tese."

"Ya-a," chakadaro chishumba. "Pese apo Albert anopinda mudziva, mvura inobuda, tomirira awa rose tisingatambi."

"Uyai tiverengane," yakadaro tsoko, "Ndivana ani vanoda kuti Albert arambidzwe kutamba pachidziva? Mhuka dzose dzakafara kuti Albert arambidzwe kutamba pachidziva ichi. Apo mhuka dzose dzaitamba masikati padziva, pasi pakanzwika kutinhira kwemvuu yaimhanya.

"NdiAlbert,!" chakadaro chimupanzi. "Mese budai mudziva nekukasika!"


Mhuka dzakabuda mudziva nenguva. Albert akauya achiroverana nemiti, miromo yake yakasvika kunzeve. Akangopinda, pfacha-a-a mvura ndokupera. "Albert" akadaro mutauriri wemhuka. "Nhasi taita sarudzo masikati ano uye tave kukurambidza kutamba padziva. Hakuzi kuti takakuvenga, Albert. Ndezvekuti pese paunosvetukira mumvura, mvura inobuda, zvokanganisa kufara kwedu tose. Tine urombo, Albert.


Albert akabuda ndokunanga kumba misodzi ichierera. "Paakasvika kumba muromo waAlbert wepasi wakanga wakarembera zvekunge uchabata pasi.


"Zvaita sei, Albert?" vakabvunza baba vake.

"Handina shamwari," akadaro Albert achipukuta misodzo. "Hakuna kana mvuu dzezera rangu, dzimwe mhuka dzose diki dzandirambidza kushambira nokuti ndikasvetukira mumvura, mvura yese inoenda panze."

"Chaunoda iwe kuva neimwe mvuu diki yekutamba nayo?" vakadaro baba, "Ndozvaunoda mwanangu?"

"Ndizvozvo," akapindura Albert.

"Vhura bhaibheri rako mwana, pana Marko 11:24 woverenga zvainotaura." vakapindura baba.

Albert akavhura bhaibheri ndokuverenga. "Saka ndinoti kwamuri, zvinhu zvose zvamunonyengetera nokukumbira, tendai kuti mazvigamuchira mugova nazvo."


"Jesu akatiudza kuti tiite sei mwanangu?" vakabvunza baba.

"Akati tikumbire Mwari zvatinoda, totenda kuti tichagamuchira, tinopiwa," akapindura Albert.


"Ndizvozvo," vakadaro baba mvuu. "Iye zvino ngatichiita izvozvo. Unonamata wotenda kuti Mwari vakupa shamwari."

"Mwari baba," akanamata Albert,"Ndinoda shamwari, iye zvino, ndinobvuma kuti ndawana imwe kubva kwamuri, nezita raJesu, ndinotenda. Ameni.

"Iye zvino toramba tichitenda nekurumbidza Mwari nekuda kweshamwari yako," vakadaro baba vaAlbert. "Hatichanamata nezvazvo zvekare , Jesu vanoti tinopiwa."


Svondo rese rakapera, mazuva ose, Albert aienda nedzimwe mvuu kurwizi. Mutsindo wakanzwikwa uchiuya kurwizi. Mvuu dzese dzakatarira kuti dzinone kuti ndiani. Musango makabuda zimvuu zihombe zibaba nemhuri yake.


"Kwaziwai," tiri vashanyi, tichangotamirawo kurutivi runo rwesango zvine basa here tikabatana nechikwata chenyu?"

"Huyai mese," dzakavatambira dzimwe mvuu.

"E-e zvakadaro pane mvuu diki here?" vakabvunza baba mvuu. "Mwana wangu anodawo shamwari."

Pakava nekufara mhuka dzose dzikatarisa Albert. Akabuda mumvura ndokuzvizivisa kuna Arnold.

"Uri mhinduro kumunamato wangu." akadaro Albert.

"Ndakanamatirawo shamwari zvekare!" akadaro Arnold.

Albert naArnold vakave shamwari dzechokwadi, vakakura vese musango reAfrica.


DZOKOROROChidzidzo chechipfumbamwe


Shandisai shoko


Wakamboda chimwe chinhu here, vabereki vako vakakuudza kuti hachina kunaka? Wakazochiwana here? Chii chakaitika?


Mibvunzo yekudzokorora mutambo


1. Sei Mwari vakanga vasingadi kuti vaIsrael vaite mambo?

2. Mwari akatonga sei rudzi rwaIsrael?

3. Sei vaIsrael vaida mambo?

4. Chii chakanga chakaipa pavana vaSamuel?

5. Chii chakarairwa vaIsrael naSamuel?

6. Zita remurume mudiki akasarudzwa kuti ave mambo naMwari ainzi ani?

7. Saul aiva worudzi rupi rwavaIsrael?

8. Saul aitsvagei paakafunga zvokunoona Samuel?

9. Sei Saul akaenda kuna Samuel?

10. Vaporofita vanoziva zvose here?

11. Nyora zvimwe zvinhu zvehunhu hwaSaul.

12. Sei Samuel akakwanisa kumuudza kwaiva nemadhongi?

13. Samuel akati chii chichaitika kuna Saul kana Mweya waMwari uchinge wave pamusoro

pake?

14. Samuel akaunganidza vanhu kupi kuti avaratidze mambo wavo?

15. Samuel akaratidza sei vanhu murume akanga asarudzwa naMwari?

16. Tinotungamirirwa sei pakusarudza sarudzo dzedu mazuva ano?

17. Saul aiva kupi pakakanda Samuel mujenya?

18. Kuedza kwasauro samambo kwakauya sei?

19. Chii chakazoitika kuna Saul makore akatevera?

20. Sei Mwari vaikomborera Israel kunyangwe vaida mambo?
MUKOMANA ANOZIVA MWARI


Chidzidzo chegumi


Ndima yekuverenga: 1 Samuel 16:1-13, 17:34-35, mapisarema 1


Chokwadi: Mwari anozviratidza kuvana


Ndima yemusoro: Mapisarema 77:12, "Ndichafungisa wo basa renyu rese, ndigotaura pamusoro pezvamakaita.


Kamutambo: Chii chaizvo chakakosha."


Chdidzidzo: Ngano - Bhiza rakaremara


Zvinobatsira: Samuel (327), Mambo Sauro, (328), David chikomana (329), makwai (330), David nerekeni (331)


Kumudzidzisi


Chinhu chakakosha kutaura muchidzidzo ichi ndezvekuti vana vanofanira kuva neukama hwakasimba naMwari. Havafanire kumira kusvika vayaruka, kuti vanzwe Mwari uye vave neukama naye. Nzira yekusakurira ukama kufungisisa shoko raMwari uye kukudza Mwari. Kurudzira vana vako kuita shoko raMwari uye kumunamata kumba. Vanofanira kuzviziva kuti Mwari vanoda kutaura navo mazuva ose. Kurudzira vakazadzwa nemweya mutsvene kuti vanamate Mwari nendimi.


Zvirimo


I. Nekuti Sauro akaramba achiregera kuterera Mwari, Mwari vakagadzirira Israel mumwe

mambo.

A. Hazviite kuti Mwari varopafadze munhu asingatereri.

B. Mwari vakatungamirira Sauro kumba kwaJese kuBeterehema kunozodza umwe wevanakomana vake kuti agova mambo mutsva.

1. Mwari vaizobvakachira zvkare Beterehema nemumwe mambo, mambo Jesu Kristu.

2. Zvichienderana nedzinza rake, Jesu aiva werudzi rwaJese.

C. Samuel haana kuudza mambo Sauro zvaaiita nekuti aiziva kuti Sauro aizoedza kumuuraya iye namambo mutsva.

D. Samuel akapinda mumba maJese, vana vaJese vanomwe vakapfuura nepaari.

1. Paakaona Eliaba akafunga kuti chokwadi uyu ndiye asanangurwa naMwari.

2. Asi Mwari haaone semaonero edu. Anotarisa Moyo (1 Samuel 16:7).

3. Mwari akataurira Samuel kuti pavanomwe hapana asarudzwa saMambo.

E. Samuel akabvunza kana Jese aiva nevamwe vana vakomana?

1. David, gotwe, aifudza makwai, akaunzwa kubva kuminda.

2. Mwari wakaratidza Samuel kuti David ndiye waaiva asarudza kuti ave mambo weIsrael. Saka Samuel akazodza David pamberi pemhuri yake.

II. Mwari vakadaidza David nekuda kwemoyo wake.

A. Kunyangwe David aiva chikomana, hwaro hwezvakarurama uye utungamiriri zvaaida semurume zvaive maari.

1. Maitiro ako uri mudiki anokanganisa hupenyu hwako hwese.

2. Saka zvakakosha kuzviisa pasi pemutemo woterera zvaunorairwa.

B. David aifudza makwai ababa vake, aipedza nguva yakakura ari ega.

1. Akadzidza kufunga Mwari neshoko ravo panguva iyi.

2. Akadzidza zvekare kuimba, kurumbidza Mwari. Makore ake mashoma akatevera akasarudzwa kuridza mbira nekuimbira mambo.

C. Zvinhu zvakakosha kuti upedze nguva naMwari?

1. Mwari vanotsvaga vanovanamata mumweya nemuchokwadi. (Johane 4:23)

2. Mwari vanoda kuzvigoverana newe vokugadzirira zvavakakuchengetera.

D. David anofanirwa kuva iterera vabereki vake.

1. Dai zvisina kudaro Mwari havaimusarudza kuti ave mambo.

2. David aiva nehumhu hwakanaka pakuita basa raanenge atumwa.

III. Nguva yaDavid yekurangarira shoko raMwari nekumurumbidza yakamubatsira panguva

yenhamo.

A. David aiva mufudzi, kwete aifudzira mari, aida zvikuru makwai ake.

1. Ndicho chinhu chikuru chekutarisa muvafundisi vesvondo. (Johane 10:11-13)

2. Vanoda mari vanongogara kana vachipiwa mugove wavo vafudzi vanopa hupenyu hwavo kumakwai.

B. Pazviitiko zviviri zvakasiya, makwai aDavid akavingwa nemuvengi.

1. Rimwe zuva shumba yakauya kuzoba gwayana. David akaitevera akaiuraya.

2. Imwe nguva gava rakauya kuzoba gwayana, asi David akariuraya nesimba raMwari.

C. Kana moyo wako nepfungwa zvakazadzwa neshoko raMwari uye nekurumbidza Mwari , unokwanisa zvose.

D. David akanyora Mapisarema yekutanga. Ukatevedzera zvainoreva unova mutsvene saDavid, verenga uwane shanduko.


Dzidziso yemweya mutsvene


Mwari ishamwari yangu. Mwari ishamwari yangu.

Haamboshaya nguva neni.

Mwari ishamwari yangu, Mwari ishamwari yangu.

Ndinoverenga shoko rake mazuva ose, ndinoimba zvoukuru hwake.

Anondipindura, pese pandinonamata,

Ndiri kuramba ndichimuziva pazuva rega rega.

Mwari ishamwari yangu.
CHII CHAIZVO CHAKAKOSHA


Kamutambo Chidzidzo chegumi


Vatambi: Bennie, Sara, Izwi ramai, Moyo waBennie


Bennie: Vakomana, yave nguva yechirongwa changu chandinofarira paT.V. "Tsoko dzemumhepo" Ndanga ndakamirira zuva rose kuti zvii zvaizoitika kubva pasvondo rakapera. Handimborega kuriona kunyangwe dai kukaita sei.


(Sara anopinda)

Sara: Bennie, Jimmy ari panze, akamirira kuti muende kunotamba mese.


Bennie: Usandinetse Sara, "Tsoko yemumhepo." yaakutotanga, uye handidi zvekukanganiswa.


Sara: Ko Jimmy?


Bennie: Muudze kuti ndichamufonera kana kamutambo aka kapera.


Sara: Iwewe ne T.V. (anobuda)


Bennie: Yava kutotanga, regai ndione, mapotato chips nemaputi zvatovepo. Tava kutanga.


Izwi ramai:(Rinonzwika vari panze) Bennie!


Bennie: Muri kudei amai?


Izwi ramai:Yave nguva yechidzidzo chedu chebhaibheri.


Bennie: Asi amai vakomana "Tsoko yemumhepo" iri kutotanga iye zvino paT.V izvozvi ko tikazoita gare gare?


Izwi ramai:Kwete tinofanirwa kuita izvozvi, dzima T.V uuye kuno.


Bennie: Asi, asi, asi ...


Izwi ramai:"Hakuna vana asi!" ndinokupa mamineti maviri.


Bennie: (akagumbuka) Mamineti maviri, handimbokwanisi kuona pekutanga. Sei tichimbodzidza bhaibheri racho?


(Moyo waBennie unopinda)

Moyo: Bennie


Bennie: A-a moyo ibva pano handisi kuda kutaura newe.


Moyo: Ndauya kuzopindura mubvunzo wako.


Bennie: Mubvunzo upi?


Moyo: Sei uchifanirwa kudzidza Bhaibheri?


Bennie: Handisi kuti kudzidza bhaibheri kwakaipa. Ndezvekuti amai vanosarudza nguva isinagite.


Moyo: Hapana nguva yakaipa kudzidza bhaibheri Bennie, asi tinoda kupindura mumwe mubvunzo pakutanga.


Bennie: Upi wacho?


Moyo: Zvakakosha zvacho?


Bennie: Unorevei moyo?


Moyo: Wakadziddzira kupi zvaJesu, kubva paT.V kana mubhaibheri?


Bennie: Mubhaibheri.


Moyo: Wakadzidzirepi kuporeswa kana kugara uri mutano, kubva ku"tsoko dzemumhepo" here kana mubhaibheri?


Bennie: Uu-u, mubhaibheri.


Moyo: Uye wakadzidzirepi kuti zvese zvaunoda unozviitirwa?


Bennie: (Anorereka musoro)Mubhaibheri.


Moyo: Waona Bennie, Mwari haakutsamwire kana uchiona T.V, asi unodawo kuwana nguva yaunopedza uchidzidza nekurangarira shoko raMwari nekumurumbidza, naizvozvo unozonzwa izwi rake, zvese zvaunoita zvinokomborerwa.


Bennie: Ndozvega zvandinoda moyo. "Tsoko yemumhepo ngaimire." Oh! mamineti angu maviri apera (Anodaidzira) ndiri kuuya Amai.
BHIZA RAKAREMARA


Ngano Chidzidzo chegumi


Henry aiva mukomana wemakore gumi. aigara mupurazi hombe kuTexas. Aida kwazvo purazi iri nezvese zvaiva mariri. Mhuri yake yaiva nezimba zihombe rakakomberedzwa nemiti. Padyo nemba paiva neka rukova kwaaienda kunoshambira nekuraura. Puraze iri raiva rakazara mombe uye raiva nemabhiza mashoma.


Mabhiza, akafunga Henry. Vese vasevenzi nababa vane mabhiza, asi ini handina. Henry akanga adzidzira kutasva mabhiza aine makore mashanu asi iye zvino anga asisawane nguva yakakwana yekutasva. Yaiva nguva yekufudzwa kwemombe saka mabhiza aiswera achishandiswa nevafudzi. Baba havaizorega Henry achitasva mabhiza usiku nekuti ainge aneta uye aida kuzorora kuti mangwana agotangazve basa. Kunyangwe zvakadaro, mabhiza aiva akakurisa kushandiswa naHenry.


Dai ndiine bhiza ranguwo, akafunga Henry, ndaienda kunofudza mombe. Ndaienda kunotorera amai tsamba. Ndaiita zvinhu zvakawanda. Henry akagara pamumvuri ndokutarisa baba vake nevafudzi vachitasva mabhiza kuenda kumafuro.


"Handei kunoraura Henry," akadaidzira mukoma wake aitambisa zvirauro nechigaba chehwemisi.

"Handidi!" akapindura Henry nezwi rehasha. Aiva akasuwa nekuti akanga asina bhiza. Akapinda mumba, ndokugara pasi, ndokutora bhuku rake raaidisisa remabhiza.


"Zvaita sei Henry?" vakabvunza amai vake.

"Ndinoda Bhiza!" akadaro Henry. Amai vaHenry vaishanda mukicheni vachigadzira kudya kwemasikati kwevanhu vekumombe. Henry akagara akaisa bhuku kumeso nekuti aichema.


"Unoziva here kuti bhiza raunoda rinoita mari yakawanda ," vakadaro amai.

"Asi dai ndiine bhiza ndaishandira baba kufudza mombe ndowana mari," Henry akadaro.

"Henry," vakadaro amai neizwi riri pasi, "Uri kuregererei kukumbira Mwari Bhiza?"

"Kunamatira bhiza?" akapindura Henry. "Munofunga Mwari vangandibatsira kuwana Bhiza?"

"Chokwadi anokubatsira!" vakadaro amai. " Mwari ndibaba vedu uye anotichengeta anoda tiwane zvatinoshuvira nemoyo yedu." Kakufara kanoshamisa kakasvika pamoyo paHenry. Akakanda bhuku rake pasi ndokumhanya panze.


Henry akamira pasi pemuti muhombe, ndokukotamisa musoro wake, akanamata. Baba vedu muri kudenga, ndinoziva kuti munondida uye ini ndinokudai. Makandinakira, ndinokukumbirai chinhu chakakosha. Ndinoda bhiza rakanaka. Ndinokumbira nezita raJesu, uye ndinobvuma kuti ndagamuchira bhiza. Ameni.


Masvondo mashoma akapfuura, Henry akaramba achitenda kuti Mwari vakanzwa achinamata. Rimwe zuva mumwewo sapuraze wepedyo akauya nemota yake pagedhi, kumashure kwemota yake kwaiva nekamwana kebhiza.


"Baba vako varipo here?" murume akabvunza. "Ndinoda kuvaona kuti tichinjane. Henry akamhanya kunodaidza baba vake.


"Mhoroi vaFrank," akadaro sapurazi kuna baba vaHenry. "Ndine handira rakawira mugomba usiku hwanezuro rikatyoka makumbo mairi, ndakatozoripfura. Handina mari inokwana kutenga imwe handira, saka ndanga ndichiti kuda tingachinjane. Chandinacho kuti tichinjane kabhiza aka."

Baba vaHenry vakatarisa bhiza ndokutaura nemurume. Asi Henry haana kunzwa izvo vaitaura. "Maita zvenyu vaFrank," akadaro sapurazi achibudisa bhiza. Baba vakatora bhiza ndokuenda naro panaHenry.


"Mwana iri ibhiza rako. Richengete," vakadaro baba. Hana yaHenry yakarova zvaityisa. Bhiza! Bhiza rangu pachangu! akafunga ndinoriti Kupenya. Henry aitasva bhiza rake mazuva ose, aibatsira kuunganidza mombe. Aienda kunotora tsamba dzaamai vake mangwanani ega ega. Husiku aiendesa Kupenya kudanga, origezesa, oripa koroni.


"Uchenjere kuripa koroni yakawandisa," baba vakaudza Henry. "Rikadya zvakawanda, rinozvimbirwa. Henry ainyatsoziva zvaizoitika kana Kupenya akazvimbirwa. Akamboona bhiza remumwe mufudzi rakambozvimbirwa,rakarwadziwa zvekuti rakatadza kufamba rikaurayiwa.


Henry akaenda naKupenya kumba kweshamwari yake rimwe zuva. Iye naKupenya vakatandanisa mukomana nebhiza rake. Pese Kupenya aikunda. Henry akazoenda kumba, akaburuka pabhiza ndokuriisa kudanga. Akanga anonoka pakudya kwemanheru nekumhanyira kwake kusvika kumba akakanganwa kuvhara gedhi.


Husiku ihwohwo, gedhi rakavhurika Kupenya akabuda. Rakawana saga rekoroni raiva risiri mudura, rakadya koroni yese, chifumi, Henry akakurumidza kumuka akamhanyira kudanga kuti anotasva Kupenya. Mudanga makanga musina chinhu asi Kupenya rakanga rakamira kumasaga. Apo akatanga kuenda kwaiva nebhiza rake, akamira, muromo ndokushama. Pane chakanga chaipa pana Kupenya. Aktendeuka ndokumhanyira kumba achichema. Amai vakasangana naye pamusiwo. "Zvaita sei?" vakabvunza amai Henry.


"Kupenya rakafufutirwa," akadaro Henry achichema.

"Anofanira kuva akadya saga rekoroni ramakasiya panze pedura," vakadaro baba. Totofanira kuripfura, ringazozviuraya nekupinda mugpmba kana kuti mapere anoriruma," vakadaro baba. "Ndine urombo Henry ndizvo chete tingaite, bhiza ringarwadziwa zvakanyanya tikasariuraya."


"Chimbomirai," akadaro Henry. "Tinganamata? Mwari vakandipa bhiza rangu uye handibvume kuti vanoda ndirasikirwe naro saizvozvi."

"Tinokwanisa kunamata, tobvumirana naMateo 18:19," vakadaro amai. Amai, Baba, Henry vakabatana maoko ndokubvumirana kuti Kupenya rinoporeswa. Henry akabvuma mumoyo make kuti Mwari vakamunzwa achinamata. Akaenda kumafuro kwaiva naKupenya ndokuribatsira kusvika kudanga. Henry akada kuchema nokuti mheni raitadza kufamba, asi akati, "Ndinotenda kuti Mwari vatinzwa tichinamata, saka bhiza rangu richanaka," Henry akaunganidza mahuswa kuti Kupenya adye, ndokudzokera kumba.


Mangwana Henry akamuka ndokudzokera kudanga. Kupenya raimhanya richitenderera richisimudza musoro. Rakanga raporeswa. Hana yaHenry yakarova akadaidzira nomufaro, akatasva bhiza ndokupoterera purazi rose.DZOKORORO


Chidzidzo chegumi


Shandisai shoko


Kutaurirana naMwari zvinoreva kutora nguva uinaye. Unogona kuita izvi nekunamata, kuimba, kana kuverenga bhaibheri rinova shoko rake.


Wakambova nenguva yakakosha iyo wakanzwa kuti uri pedyo naMwari here?


Mibvunzo yemutambo


1. Sei Mwari vakaitira Israel mumwe mambo?

2. Guta rakatungamirirwa Samuel naMwari kuti azodze mambo mutsva rainzi ani?

3. Ndoupi umwe mambo akabuda muguta rimwero?

4. Sei Samuel asina kuudza Sauro zvaaiita?

5. Vangani vana vaJese vakapfuura Samuel vachirambwa?

6. Mwari anotarisa sei vanhu?

7. Gotwe raJese rainzi ani rakazodzwa?

8. Basa raDavid mumba mababa vake raiva rei?

9. David aidaidzwa naMwari kuti murume akaita sei?

10. Maitiro ako uri mwana mudiki anogona kukanganisa hupenyu hwako here?

11. David aiitei apo aipedza nguva refu achirisa makwai ababa vake?

12. Ndiani aiiridzirwa mbira nekuimbirwa naDavid?

13. Ndiani anotsvagwa naMwari?

14. Unoziva sei kuti David aiterera vabereki?

15. Kurangarira shoko raMwari nekurumbidza Mwari kwakabhadhara David riini?

16. Mutsauko chii pakati pemufudzi nemusevenzi?

17. Ndedzipi mhuka mbiri dzakarwisa makwai aDavid?

18. David aiitei kana izvi zvaitika?

19. Unokwanisa kuita zvose kana zvaita sei?

20. Ungatevera zvakanyorwa mumapisarema api angaite uve mutsvene saDavid?DAVID NAGORIATI


Chidzidzo chegumi neimwe


Ndima yekuverenga: 1 Samuel 17:1-58


Chokwadi: Sungano yedu naMwari inoshandira avo vanoishandisa.


Ndima yemusoro: Johane 16:23, Zvose zvamunenge muchikumbira kuna baba vachakupai izvo nemuzita rangu.


Kamutambo: "Muurayi wemhondi"


Chidzidzo: Ngano - "Kukunda mubani"


Zvinobatsira: Hondo yemuvengi (304), Hondo yaIsrael (306),

Mambo Sauro (328), David chikomana chidiki (329),

David nerekeni (351), Goriati (333)


Kumudzidzisi


Chiitiko chaDavid naGriati chino sevenzeswa sechidzidzo chakakosha chekutenda mumagwaro. Zvakashandiswa naDavid kukurira Goriati zvinogona kushandiswa nhasi semashandisirwo azvakaitwa kare. Muupenyu hwako, stani anounza vanaGoriati vanotarisika sevasingakundwe mumararamiro ako kuti vaunze kutya nekukurirwa. Asi sezvakange Goriati ari kunze kwesungano yaMwari neIsrael, nasatniwo, chese chaanounza, chiri kunze kwesungano yatinayo naMwari kuburikidza naMambo Jesu Kristu. Apo David akasunungura kutenda musungano yake kubudikidza nemashoko akataura nekuita zirume Goriati rikaurawa. Saka nesuwo,"Goriati" wedu anodonha apo tinotaura shoko rekutenda toita chisungo chedu naMwari.


Zvirimo


I. Varwi veFirisitia vakauya kuzoparadza Israel

A. VaFirisitia vakatumwa naSatani kuparadza vanhu vaMwari.

1. Dzimwe nguva tinofanira kutarisana nevanotikakavadza.

2. Muvengi wedu chaiye ndisatani nemweya yakaipa. (VaEfeso 6:12)

B. Varwi veIsrael vakauya kuzosangana navFirisitia.

1. Pakutanga pakanga pasina Hondo.

2. VaFirisitia vakanga vakamira pagomo rumwe rutivi, vaIsrael vakamira pagomo rumwe rutivi, bani raiva pakati pavo.

C. Sauro mambo weIsrael ndiye aitungamirira hondo yeIsrael.

D. David akatumwa kwaiva nehondo.

1. Jese akatuma David kunopa vakoma vake chikafu.

2. Vakoma vaDavid vatatu vaiva varwi vehondo yaSauro.

II. VaFirisitia vaiva nezirume refu rainzi Goriati.

A. Goriati aiva murefu akareba mafiti gumi kana kuti gumi nematatu.

1. Goriati aiva murwi kubvira ari mudiki.

2. Aiva akakura zvekuti akanga akagadzirirwa zvombo zvakakodzerana naye. Paitotsvagwa munhu aimutakurira nhoo.

B. Kairi pazuva kwemazuva makumi mana Goriati aidenha varume veIsrael kuti vaunze munhu waangarwe naye.

1. Kurwa uku kwaisvika pakufa.

2. Vane rutivi rwainge ruine munhu akurirwa ndivo vaizoitwa nhapwa dzevanenge vaine munhu akurira.

C. Goriati akatuka Israel uye akashora Mwari.

D. David paakasvika pamisasa yeIsrael akanzwa mukundo waGoriati.

1. Akashamiswa kuona kuti hapana aida kurwisa Goriati.

2. Mambo Sauro vakanga vavimbisa hupfumi uye kukudzwa kumurume aizouraya Goriati.

E. VaIsrael vaifanira kurangarira kuti Mwari akambobatsira madzibaba avo kuparadza rudzi rwemazivanhu marefu aive akatodarika Goriati. (Joshua 13:12)

1. Kutya kwakaomesa mitezo yehondo yese.

2. Vakatadza kuona sungano yavo naMwari.

III. David akabvuma kurwa naGoriati.

A. David akaziva kuti ane sungano naMwari nekuti aiva mhodzi yaAbraham

1. Muna Kristu tiri mhodzi dzaAbraham (VaGaratia 3:29)

2. Zvivimbiso zvaMwari zvemakomborero kuna Abraham ndezvedu munaKristu.

B. David akaudza vakoma vake nevarwi vese kuti aida kurwa naGoriati.

1. Sauro paakanzwa izvi akadaidza David.

2. David akaziva kuti, nekuda kwesungano iri pakati pake naMwari haaizokurirwa.

C. Sauro akafadzwa nekushinga kwaDavid akabvuma kuti arwe naGoriati.

1. Sauro akaita David apfeke mbatya dzake dzekurwisa asi David aiva asina kuzvijaira.

2. Akafunga zvekushandisa zvaakanga ajaira, dombo nerekeni kwete zvombo zvehondo.

D. David akadzika ega kubani kunorwisa Goriati.

1. David aiva achangoyaruka.

2. Goriati akatuka Israel kuti yaunza munhu mudiki kuti amurwise.

3. Goriati akatuka David akamuudza kuti aizopa muviri wake kushiri dzedenga nemhuka dzesango.

E. David akazvigadzirira basa rake.

1. David akabvuma mumoyo make akataura nemuromo wake kuti achauraya Goriati

(I Samuel 17:36, 37, 46)

2. Jesu akati zvese zvatinobvuma mumoyo medu totaura nemiromo yedu zvinoitika (Marko 11:23)

3. David akashandisawo zita raJehova (1 Samuel 17:23)

F. David akashandisa rekeni nedombo ndokutema Goriati pamhanza.

1. Dombo iroro rakasimbaradzwa nesimba rokutenda.

2. Goriati paakapunzikira pasi, David akamhanya akamira pamusoro pake, akadimbura musoro wake nemunondo waiye Goriati pachake.

G. Nekukundwa kwGoriati vaFirisitia vakatiza nokutya.

1. VaIsrael nokufadzwa nekukunda kwaDavid vakatandanisa vaFirisitia ndokuva paradza.

2. Kutenda nguva dzose kunounza kukunda.


Dzidziso yemweya mutsvene


Ndikateverera shoko raMwari,

Ndoramba ndichifunga zvarinoreva,

Hazvina basa kuti idambudzikoi rinouya muhupenyu hwangu,

Ndinorangarira zvinoreva shoko muupenyu hwangu.

Ndopupura nemuromo wangu,

Ndotenda mumoyo mangu ndoita zvinoreva shoko,

Ndinoona zvivimbiso zvaMwari zvichipfuura.

Isungano yake neni newe.
MUURAYI WEMHONDI


Vatambi: David, mubvunzi wechikadzi


Mubvunzi: Nhasi tine muurayi wemhondi. Murume uyu mutendi chaiye musimba raMwari. Ari ega akauraya zimhondi, shumba chaiyo. Ngatitambirei David.


(David anopinda)

David: Mhoroi vana, maita nekundifarira.


Mubvunzi: David chinhu chinokumiririra zvikuru ndechekuti wakakurira Goriati pakurwa iwe uchiri mwana mudiki.


David: Ndinofanira kutenda kuti ndine rimwe simba guru raindibatsira.


Mubvunzi: Waitya here Goriati? Ndinoreva hauna kuona kunge uri chiseko apo waienda kuzirume rakareba mafiti gumi nemaviri?


David: Ndakambenge ndadzidzira ndisati ndarwisa Goriati ska ndakange ndisingatyi.


Mubvunzi: Unodzidzira sei kuuraya mhondi?


David: Rimwe zuva ndaiva kumafuro ndichifudza makwai ababa vangu. Ndaifunga shoko raMwari.


Mubvunzi: Tinoti ikoko kuita zvinorehwa neshoko raMwari.


David: Neniwo ndizvo zvandinofunga. Ndairangarira shoko raMwari nguva iyoyo, pakasvika shumba, yakauya ichimhanya ndokusvikobata gwai. Ndakasvetuka ndokumhanya kwairi, ndokuibata muromo ndokuibvarura.


Mubvunzi: Unoreva kuti wakarwisana neshumba?


David: Kwete kwenguva huru, yakabva yangofa apo ndakairova.


Mubvunzi: Wakambofungawo here kuti uchave murwi anoshamisa?


David: Ndinozviita nesimba raMwari. Ndakauraya mupurwa nenzira imwecheteyo.


Mubvunzi: Wakauraya mupurwa?


David: VaRoma 1:16 inotiudza kuti simba raMwari riri muvhangeri, saka kana ndikafunga vhangeri, simba raMwari rinofamba mandiri.


Mubvunzi: Ndiyo nzira yega here yekuva nesimba raMwari?


David: Kune imwe nzira inowanikwa pana Mabasa avapositori 1:8. Jesu akati, "Asi muchapiwa simba, kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu.


Mubvunzi: Saka, tikazadzwa neMweya mutsvene, tinenge tazara nesimba raMwari.


David: Ndizvozvo.


Mubvunzi: Tiudze marovero awakaita Goriati?


David: Baba vangu vakandituma kunopa vakoma vangu chikafu vaiva vaiva varwi muhondo yeIsrael. Ndiri pavari, ndakanzwa Goriati achituka nekumhura vaIsrael.


Mubvunzi: Ndinofunga vaitya.


David: Apo zimhondi raidaidzira masoja edu aihwanda . Ndipo ndakazofunga zvekumunyararidza.


Mubvunzi: Sei waiva nechokwadi chekuti unomukurira?


David: Nekuti ndakanga ndichiziva kuti Israel ine sungano naMwari. Sekuru Joshua naCaleb vakauraya mazimhondi mazhinji nerubatsiro rwaMwari.


Mubvunzi: Saka varume veIsrael vakanga vakanganwa zvese izvi?


David: Ichokwadi, asi ini ndaitevedzera izvi. Ndakatora matombo mashanu nerekeni yangu kuti ndinosangana naGoriati.


Mubvunzi: Sei wakatora matombo mashanu?


David: Nokuti Goriati aive nevabatsiri vake vakawanda, saka ndaida kuvaurayawo.


Mubvunzi: Wakadzidza sei kukanda dombo nerekeni zvakanaka kudaro?


David: Ndaidzidzira, asi ndaiziva kuti Mwari vachatungamirira dombo rangu saka ndakarikandira kuna Goriati.


Mubvunzi: Dombo rakamurova musoro ndokumudonhedza pasi.


David: Ndizvozvo saka, saka ndakamhanya kwaari ndokukwereta munondo wake ndokudimbura musoro wake.


Mubvunzi: Waisava utsinye here ihwohwo?


David: Zvaiva zviri nani pane kumurega iye neavo vasingatendi, vaFirisitia kuti vauye kuzoparadza vanhu vaMwari.


Mubvunzi: Ipapo waiva uchiziva. Une zvaungadawo here kuraira vana vedu?


David: Hongu, rangarirai shoko raMwari.


Mubvunzi: Waita zvako David nokuuya kuchirongwa chedu. Ngatiroverei David maoko.KUKUNDA MUBANI


Chidzidzo chegumi neimwe


Ngano


Kwaiva nerimwe bani kumahombekombe kwechamhembo kwe America raizivikanwa kunzi "Bani rezvivi." Mubani umu, maiva nechimwe chipuka chakaita segarwe, chaizviita mambo zvekare chaiva neutsinye. Chairwisa kana zvinhu zvikasafamba semadiro acho. Uye chikabata anenge achiita zvachisingade chaibva chamudya. Chipuka ichi chaiisa mitero yakakura padzimwe mhuka. Dzikatadza kubhadhara mhosva dzadzinenge dzatongerwa, dzairangwa zvakaoma. Makuhwa nenyaya dzekuti simba neutongi hwechipuka ichi hwaiva hwapera, zvakazara mubani. Asi hapana aiziva kuti vorarama sei vasisiri pasi pechipuka ichi.


Rimwe zuva Herbert, nzembe achishanda mumunda, apo machinda mairi echipuka ichi akauya kuzomukwazisa. Herbert yaiva nzembe yakanaka. Airiritira mhuri yake, aienda kusvondo mazuva mazhinji. Asi herbert haana kumbodzidziswa kuti atende Mwari. Haana kunge achiziva kuti bhaibheri rakavimbisa kuti Mwari vanopa zvese zvaunoda nekuda kwehupfumi huri mukubwinya kwaJesu Kristu. Saka Herbert aiva asina kupedza kubhadhara mutero.


"Herbert," rakadaro rimwe jinda, "Une mwedzi mitatu usati waterera, mambo vanoda kubhadharwa!"

"Ndiri kuita zvose zvandinokwanisa," akapindura Herbert. "Vaudzei vandinzwire tsitsi vaite moyo murefu, ndinovabhadhara zvose zvandisina kubhadhara."

"Ha-a ! rakafinyama jinda. "Ivo vave nemwoyo murefu? hapana mukana Herbert. Tichamuudza zvawataura, asi tinokuyambira kuti gadzirisa zvinhu zvako nekuti uchaenda kumuzinda waMambo." Machinda maviri akabva, Herbert akamira kushanda ndokuenda kumba.


Musha waHerbert waiva kanzvimbo kadiki kaiva murwizi rwaipinda mubani. "Zvaita sei Herbert? akabvunza mukadzi wake. Aiona kuti pane chimwe chinhu chaimunetsa. Herbert akamuudza nezvaiva zvataurwa nemachinda aMambo.

"Ah!," akashama Herbert, "Dai nyaya dzose dzaiva dzechokwadi."

"Nyaya dzipi?" akabvunza mukadzi.

"Dzekuti takasunungurwa muutongo hwechipuka ichi," akapindura.

Apo Herbert akanamata nekuverenga bhaibheri usiku uhu, akaona Zvakazarurwa 12:11, "Ivo vakamuda neropa regwayana, uye neshoko nokupupura kwavo .....," "shoko rokupupura kwavo," rakapinda mumoyo maHerbert.

"Ndizvozvo,!" akadaidzira Herbert. "Ndizvozvo!"

"Chii chacho? akabvunza mukadzi.

Herbert akaverenga Zvakazarurwa 12:11.

"Ndipo pataitadza kunzwisisa," akadaro Herbert. "Zvese zviri kutaurwa ndezvechokwadi. Hatisisiri pasi pehutongo hwechipuka ichi, asi kuti ndisu tiri kuramba tichizvidzvinyirira nekuda kwezvatinotaura."


Herbert akaramba achiverenga bhaibheri, akaramba achiona shoko raMwari richitaurwa zvakawanda pamusoro pake. Aiva ari mukundi nekuti zvese zvaaida zvaiitwa, uye kuti asatambudzike zvekare. Herbert akanga asunungurwa. Kudzidza kwake kwakadimurirwa nemunhu akagogodza pamusiwo. "Herbert," akadaidza mukadzi, "Ijinda ratumwa nechipyka chiya kuti uende kumuzinda. Hamheno, Herbert kuti chii chichaitika kwauri?" akatanga kuchema.


"Usacheme mudiwa," akadaro Herbert. "Ndinogara munzvimbo yakavanzika yavari kumusoro soro, hakuna zvakaipa zvinondiwira. Kudzidza kwaHerbert kwakabatsira. Kunze kwekupupura kukundwa neurombo zvaaichiita akatanga kutaura zvinotaura shoko raMwari, pamusoro pake.


Herbert akakurumidza kuendeswa kwaMambo nemachinda. Apo akasvika akamiswa pamberi pechipuka chiya.


"Ah mhoro Herbert chakatsvitsvinya chipuka, uri mumashure pakubhadhara mutero wako, saka ndiri kuda mubhadharo zvimirire tinzwe?"


"Mwari vangu vanondipa zvose zvandinoda nekuda kwekupfuma nekubwinya kwaJesu Kristu," Herbert akapindura. Kushinga kwake kwakavhundutsa chipuka. Chaifunga kuti Herbert achakumbira ruregerero nekanganwiro.


"Anokupa, ndizvo anokupa?"chakavhundutsira chipuka. "Tichaona, manheur uchavharirwa mugomba. Mangwanani ndichafungisisa mashoko ako." Herbert akanorara usiku ihwohwo achifara kuti shoko raMwari nderechokwadi.


Mangwanani akatevera Herbert akamira pamberi pechipuka, kunzwa mashoko ake. Ngagadzirira makwikwi iwe Herbert, uchimhanya natsuro magen'a."


Machinda akatanga kuzevezerana vachisekerera. Tsuro magen'a ndiye aiva mumhanyi aityisa mubani mese.


"Ukakunda," chakaenderera chipuka, "Hauchina chikwereti, asi ukasara, mukadzi wako anotengeswa wopedza upenyu hwako uchigara mumakomo!, unotii nazvo?


"Mukuru uyo ari mandiri, pane uyo ari munyika," akapindura Herbert. Chipuka chakashamiswa zvekare nekushinga kwaHerbert. "Tsuro magen'a!" chakadaro chipuka kumeso kwacho kwakazara nehasha, "Unopiwa mubairo wakanaka ukakunda mumakwikwi aya. Ukakurirwa uchapiwa kuhove.


"Tonhodzai shaya dzenyu hama," akadaro magen'a. "Ndinomusiya uyu ndakavhara masiso ane musoro wakoma."


"Pekumhanyira pakagadzirwa pevamhanyi vaviri, chiratidzo chekuti vatange kumhanya chakaitwa. "Go!" Chaingoonekwa pana magen'a waingova mufananidzo wemvere dzake uye kamuswe kaimbetuka. Herbert aingova chinhanho chishoma kubva pekutangira asi muromo wake waiva mamaira zana paawa, achiti, "Mukuru ari mandiri, pane uyo ari munyika." Akaramba achidaro.


Magen'a akamira amhanya maira imwe. "Zvakanyanya kupusa izvi." akadaro apo akatanga kudya matufu achigara pasi kuzorora. Magen'a haana kuzviziva kuti akadya matufu anokotsira. Akatanga kushama nyai nekuzamura, asina kufungidzira , akabatwa nehope.


Apo nguva yaifamba Herbert akapfuura magen'a. Akaramba achipupura shoko raMwari. Apo paikundirwa pakaramba pachiswedera pana Herbert. Magen'a akamuka zvishoma akakwiza maziso, ipapo, akabva aona Herbert. Magen'a akanga asina kuzvironga kuti agova muto wehove. Saka akamhanyisa, Herbert akanga atova pedyo nemutsetse wekupedzesera, asi magen'a aiuya akaipa. Herbert achazvikwanisa here izvi? Akatarisa mumashure akaona magen'a achipfuura, asi akatarisa mumashure, akanga atopfuura mutsetse nenguva. Herbert akakunda mumakwikwi.


Chipuka chiya chakafambisa muswe, machinda mazhinji akaendesa magen'a kudziva rehove.


"Chienda," chakadaro chipuka chichisvotwa kuna Herbert,"Asi ndichakubata zvangu!"

"Hakuna izvozvo!" akadaro Herbert. "Handichatongwa newe, izvozvi kusvika kusingaperi, neropa regwayana nekupupura kwangu." Naizvozvo Herbert akaenda kumba nemufaro, achiudza mhuka dzose idzo dzaida kuterera shoko raMwari.DZOKORORO


Chidzidzo chegumi neimwe


Shandisai shoko


Mwari akambokupa here kutenda kwakapfachukira? Dzimwe nguva pane chinhu chakanga chakaipa chaida kuitika, uye vanhu vese vakange vave kutya. Asi kutenda kwakakura muhana mako, ukaziva kuti Mwari vachakubatsira kukunda dambudziko iri. Tiudze zvakaitika.


Mutambo wekudzokorora.


Zvinodiwa: choko, bhodhi


Uchishandisa choko, nyora miromo miviri ichisekerera. Nyorazve mazino makumi maviri mumuromo wega wega. Penda mazino nechoko.


David aiva murwi akakunda mhandu dzake, shumba, mupurwa naGoriati mhondi. Nhasi zvikwata zviiri zvine mukana wekubvisa mazino mhandu yedu satani. Mhinduro yese yakanaka unodzima zino. Chikwata chinotanga kubvisa mazino ose chakakunda. Kana mukakurumidza kupedza rambai muchienderera nekutamba kaviri kana kudarika. Shandisa mibvunzo yezvimwe zvidzidzo.


Mibvunzo yemutambo wekudzokorora


1. Ndiani chaizvo akatuma vaFirisita kuparadza vanhu vaMwari?

2. Hondo yeIsrael yakangotanga nekusvikorwisa vaFirisitia here?

3. Sei Jese akatuma David kuhondo?

4. Ndiani aiva nyanzvi yeFirisitia?

5. Goriati aiva akakura sei?

6. Goriati aidaidzira kuti vana veIsrael vaite chii?

7. Nekumhura vaIsrael, ndiani chaizvo aimhurwa naGoriati?

8. Chii chakashamisa David apo akanzwa kudaidzira kwaGoriati?

9. Chii chakavimbiswa namambo Sauro kumunhu ainge auraya Goriati?

10. Sei kutya kwakanga kwaomesa mutezo wehondo yavaIsrael?

11. Chii chaizivikanwa naDavid chakamupa kushinga kubvuma kurwa naGoriati?

12. Sei tiri rudzi rwaAbraham nerwaDavid?

13. Chii chakapiwa David naSauro kuti ashandise kurwa?

14. Chii chakazorwisa nacho David?

15. David aive namakore mangani paakarwa naGoriati?

16. Chii chakaitwa naDavid chakamupa kukunda Goriati?

17. Izita raaini rakashandiswa naGoriati kurwisa?

18. Chii chakatungamirira dombo raDavid kunorova mhanza yaGoriati?

19. David akaita sei Goriati apo akadonha?

20. Chii nguva dzose chinounza kundiso?DAVID NAJONATHAN


Chidzidzo chegumi nembiri


Ndima yekuverenga: 1 Samuel 16:14-23, 18:1-9, 19:1-10, 20:1-42


Chokwadi: Rudo rwechokwadi rwunounza ushamwari rusingazvifungi.


Ndima yemusoro: John 15:14, "Imi muri hama dzangu, kana muchiita zvandinokurairai ini."


Kamutambo: "Shamwari yakatendeka"


Chidzidzo: Chidzidzo chekuita.


Zvinobatsira: Mambo Sauro (328), Jonathan (334), Munondo (335), David (336)


Kumudzidzisi


Zvakakosha kuumba ushamwari hwakanaka. Bhuku razvirevo rinotiudza kuti zviri nani kuva neshamwari iri padyo pane mukoma ari kure. Zvirevo anotiudza kuti kune shamwari ine hukama hwakasimba kupfuura avo vane ropa rimwe newe. Vanhu vashoma vakadzidza kuva shamwari dzakavimbika. Dzidzisa vana vako kuti vave shamwari nekuvaratidza hunhu hwerudo, ushamwari hwakaonekwa muupenyu waJonathana. Ratidza kukosha kwekufimbika nekupa. Kana tikasavimbika kushamwari dzedu, tingavimbika sei kuna Jehova (1 Johane 4:20)? Chimwe chinhu chinodiwa, iva nechokwadi sarudza shamwari dzakarurama.


Zvirimo


I. David naJonathan, mwana waSauro, vakava shamwari dzakavimbika.

A. Jonathan naDavid vakaita chisungo pamwe chete.

1. David auraya Goriati, sauro akauya naye kuti azogara mumba make.

2. Jonathan akazviona kuti ruoko rwaMwari rwuri pamusoro paDavid.

3. Pavakaita chisungo, Jonathan akapa David hembe yake yeumambo nezvombo zvake.

4. Vanhu vaviri vakaita chitsidzo, vanopira hupenyu hwavo kubatsirana.

B. Jonathan aida David kunyangwe aiziva kuti David achazova mambo panzvimbo yake.

1. Jonathan akanga asina chindini.

2. Kana tikada munhu, tinomupa nekuti rudo runongopa.

C. Mambo Sauro vaiva negodo vaida kuuraya David.

1. David aidiwa nevaIsrael vese nokuti aiva mushingi uye murume akachenjera.

2. Kuzvikudza kwaSauro hakwaikwanisa kufunga kuti David ndiye aidiwa nevanhu vakawanda kupfuura iye.

D. Jonathan akaparira kusafara kwababa vake nekutsamwa nekuva neushamwari hwakavimbika naDavid.

II. Kuvengwa kwaiva kwakaitwa David naSauro kwaiva kwakaipa uye kwaiva manyepo.

A. Nekuda kwekusaterera kwaSauro nekuzvikudza, akavhurira mweya yakaipa nzira kuti imunetse.

B. David aiimba nekuridzira Sauro mbira.

1. Paaiita izvi, mweya wetsvina waibva pana Sauro.

2. Kurumbidza nekunamata kunodzinga dhiabhorosi (Mapisarema 8:2)

C. Godo raSauro kuna David rakamusvitsa pakuedza kumuuraya.

1. Godo rinoita kuti uite zvimwe zvinhu zvawanga usingafanirwi kuti uite.

2. Hatifanirwe kuva negodo kune vamwe vanhu nekuti Mwari vane zvakakosha zvavakatirongera.

D. Jonathan akanyengetedza baba vake kuti vasiye David, Sauro akabvuma zvekunyepa.

E. Zvakare David akaridzira Sauro mbira dzake, aiva nemunondo muruoko.

1. Mweya wakaipa wakfurira Sauro kupotsera David nemunondo.

2. David akanzvenga , munondo ukabaya madziro.

F. David akaona kuti achitobva pamba paSauro.

1. Zvakanga zvisisina rugare kuti agarepo.

2. Sauro akaedza kuurayawo mwana wake Jonathan nokuti aidzivirira David.

III. Kunyangwe David naJonathan vaida kuva neushamwari hwepedyo, Godo raSauro

haraivabvumidza.

A. David naJonathan vakasangana pachihwande mumunda kuti vasimbise sungano pakati pavo.

1. Vaida kuva shamwari dzakanaka dzaigara pamwe chete.

2. David haaikwanisa kugara pamba paSauro zvachose, upenyu hwake hwaizopinda pakaoma.

B. Jonathan naDavid vakayeuchidzana kuti nekuda kwesungano iri pakati pavo, ivo nevana vavo vaizogara vari shamwari.

1. Shamwari dzakavimbika hadzisiyane kana mumatambudziko (Zvirevo 17:17)

2. Hushamwari hwechokwadi hahupere chero mukaparadzana.

C. Jonathan aiziva kuti Mwari vachashandisa David zvakasimba nekuchenjera kutanga kuisa upenyu hwake mubasa raMwari.

1. Kana uchida mumwe munhu , unomutora semunhu akakosha kupfuura iwe wovapa makomborero.

2. Tinokwanisa kukomborerwa nekupa uye kubatana nevarume vanoshandiswa naMwari.

3. Kupa kwaJonathan kwakazodzoserwa kumwana wake makore mazhinji apfuura.

4. Unokohwa zvawakadyara kana ukaramba uchipa usingadzore ruoko (VaGaratia 6:)

D. David akasiya shamwari yake Jonathan kutiza Sauro.Dzidziso yemweya mutsvene


Shamwari inokuda nguva dzose uye yakavimbika

Uchifara kana wakasuwa

Kuremerwa, kana kufarisa

Shamwari inokuda kana zvinhu zvichiendeka

Uye anokuda kana zvakaoma

Ndiyo mhando yeshamwari yandinoda kuva

Mhando yandinoda muupenyu hwangu hwese
SHAMWARI YAKATENDEKA


Kamutambo Chidzidzo chegumi nembiri


Vatambi: Bennie, Jimmy, Johnny


Bennie: Jimmy, huya kumba kwedu titambe bhora.


Jimmy: Ndinoda chaizvo Bennie, asi pane basa randiri kuita kumba.


Bennie: Uri kuita chii?


Jimmy: Ndiri kutsvaira mugaraji , kusakurira mubindu, kucheka huswa pachivanze nekutsvaira mumba mangu.


Bennie: Zvese zuva rimwe chete? Hazviite! Hapana angakwanisa kuzviita zuva rimwe.


Jimmy: Ndikasapedza nhasi, ndinopedzesa mangwana.


Bennie: Vakomana, haumbowana nguva yekutamba bhora.


Jimmy: Ndinozviziva.


Bennie: Iwe, mira, ko kana ndikakubatsira? Ipapo rinopera nekukurumidza tozotamba bhora.


Jimmy: Unorevesa here Bennie? Vakomana chokwadi hakuna shamwari dzakawanda vangaita zvakadaro.


Bennie: Chokwadi ndinorevesa, ndomboenda kunotora mbatya dzekushandisa ndozosangana newe mumashure mamaminetsi gumi nemashanu.


Jimmy: Wow Bennie ndiri kutadza kubvuma zvauri kuita. Uri shamwari yechokwadi.


Bennie: Ndokuona mamineti gumi nemashanu apfuura.


Jimmy: Zvakanaka (Vese vanobuda)


(Bennie anodzoka)

Bennie: Zvinonakidza kubatsira shamwari.


(Johnny anopinda)

Johnny: Hei Bennie, uri kuitei?


Bennie: Ndiri kuenda kwaana Jimmy kuti ndimubatsire kuita basa rake. Unoda kuuya kuzobatsira here? Rinokurumidza kana tiri vatatu.


Johnny: Munoda kuitei?


Bennie: Kucheka huswa, kutsvaira mugaraji, kusakurira mubindu nekutsvaira mumba, make.


Johnny: Yak! handiite izvozvo. Tarisa Bennie ndine mvumo yekunoona kuWacky water slide. Saka ndanga ndauya kuti uzoenda neni.


Bennie: KuWacky water slide, ndaida chaizvo kuendako kwemasvondo akawanda.

Johnny: Ndiwo mukana wako. Matikiti aya ndeanhasi chete.


Bennie: Nhasi chete? Asi ndaudza Jimmy kuti ndichamubatsira basa rake.


Johnny: Hazvina basa, mufonere umuudze kuti pane zvaiitika, une urombo hauchakwanisa, Ita mhani Bennie, ndava kutonzwa kutonhorera kwemvura izvozvi.


Bennie: Ndava pakati peshumba mbiri zvino, moyo wekuda kuenda kuWacky water slide, asizve zvakakosha kuva shamwari inovimbika yaJimmy.


Johnny: Hah...uh!


Bennie: Ndati handisi kuenda, ndinoenda kunobatsira Jimmy .


Johnny: Uri rema Bennie! Unosarudza basa pane kufara? Uri rema(Johnny anobuda achizunza musoro)


Bennie: Ndinofanira kuenda kwaana Jimmy. (Anobuda)


(Jimmy anopinda)

Jimmy: Bennie ishamwari yechokwadi chaiyo.


(Bennie anopinda)

Bennie: Ndagadzirira Jimmy, kushanda.


Jimmy: Handina kumbova neshamwari inenge iwe, Bennie fembera chii?


Bennie: Chii?


Jimmy: Ndaudza amai vangu kuti uri kuuya kuzondibatsira. Vati tikaita basa rese zvakanaka nhasi, mamngwana vanotiendesa kuWacky water slide zuva rose.


Bennie: Ho-o! Ngatichishandei.

RUDO RWUNOFUKIDZA MIRWI YEZVIVI


Chidzidzo chegumi nembiri


Chidzidzo chekuita


Dindingira: Rudo rwakatendeka


Zvinodiwa: Pini, penzura, maka, mabharuni akawanda madiki, mabharuni mahombe akati wandei, pabharuni diki rega-rega panofanira kuva nehombe rine ruvara rwakafanana naro.


Kugadzirira: Verenga nekufungisisa 1 Petro 4:8. Tambanudza mabharuni ose. Tambanudza bharuni diki pamusoro perabha yepenzura wopfekedzera bharuni rese mubharuni guru rakafanana naro kusiya chikamu chimwe chete bedzi kunze. Usabvumidze bharuni kuwira mukati rese. Nyatsobvisa penzura wofuridza bharuni diki riri mukati meguru. Bharuni guru rinotanga kukura pamwe nediki. Sunga bharuni diki, bata pawasunga apo unenge uchifuridza bharuni hombe. Usarega bharuni richirembera mubharuni hombe. Asunge pamwe chete. Unofanira kuva nebharuni rakafuridzwa riri mukati merimwe kunze kwebharuni. Kunze kwebharuni nyora nemaka manzwi aya, kupokana, godo, kutambudzika, kunyepa, kuba uye chivi. Iva nepini muruoko apo unodzidzisa.


Chidzidzo


Tichadzidza chidzidzo chekuva shamwari yakanaka. Bhaibheri rinotiudza kuti shamwari inokuda nguva dzose. Unoda here kuva shamwari yakanaka? Nguva zhinji tinozvirwadzisa isu nevamwe nekutsamwira shamwari, dzimwe nguva shamwari dzedu dzinoita zvinhu zvisina kunaka asi tinofanira kuvada.


(Bata bharuni rekupokana mumaoko) Senyaya yaTed naRonnie. Ronnie akapopotera Ted rimwe zuva kuchikoro, akataura zvinhu zvakaipa pamusoro paMary asi Mary yaiva shamwari yakanaka. Aiziva kuti Lisa aiziva chokwadi pane kuva negodo saka haana kumuvenga. (Putitsa bharuni rekunze)


Johnny naSteven vaive vapfumi vese vaigara mudzimba dzakanaka vese. Asi apo baba vaStephen vakarega basa vakanogara muimba yakaipa, shamwari dzaStephen zvinji dzaka regera kutamba naye.(Tora bharuni rekutambudzika) asi Johnny aida Stephen kwete kuti akapfuma asi kuti vaive neushamwari kunyangwe matambudziko akauya kumhuri yaStephen. Johnny akaramba iri shamwari.(Putitsa bharuni rekunze)


(Tora bharuni rakanyorwa kuti kunyepa) Rimwe zuva Chris akaudza Shelly zvekunyepa. Shelly akarwadziwa zvekuti akafunga kurega kutamba naChris zvekare. Asi ipapo akazofunga kutarisa nhema dziya. (Putitsa bharuni repamusoro) Akaziva kuti rudo runotarisisa chivi ndokutanga kubatsira Chris kuti arege kuramba achinyepa.


(Tora bharuni rakanzi kuba) Whitney naJeffrey vaiva shamwari dzakanaka. Whitney aiva nezvekutambisa zvakawanda, asi Jeffrey aiva nezvishoma. Rimwe zuva Jeffrey akaba chimwe chekutambisa chaWitney chaiva musoja. Apo Whitney akaona musoja wake ari kumba kwana Jeffrey aiva asingadi kuba asi zvaingomunetsawo. Saka akafunga kuramba achitamba naye. Akatarisa kumberi kwemabasa aJeffrey ndokutarisa moyo wake. (Putitsa bharuni rekunze)(Tora bharuni rechivi) Kwaiva nemurume aida kubatsira vanhu zvikuru. Aida kuti vafare, vasununguke kubva kuzvivi nezvirwere. Aishanda zvakasimba kuratidza vanhu kuti vave vakasunungurwa kubva kuzvivi. Asi vanhu vazhinji havana kuterera. Vanhu vazhinji havana hanya nezvakaitika kwavari, asi aivada zvakadaro. Aiva asingatarise zvivi zvavo, aiona kuti moyo yavo inoda Mwari. (Putitsa bharuni rekunze) Jesu havatarisi kukanganisa kwedu asi vanoona kuti kune kurarama matiri.


Rudo rwaMwari runonyaradza kurwadziwa kwese kovharidzira zvimwe zvinokonzera. Rudo rwaMwari haruone mabasa edu asi runongotida zvakadaro.
DZOKORORO


Chidzidzo chegumi nembiri


Shandisai shoko


Wakamboita shamwari yawaidisisa zvekuti waiita zvese kwaari? Mukaita sei kuti muve shamwari dzakanaka kudaro? Tiudze pamusoro pake.


Mibvunzo yekudzokorora mutambo


1. David akanogara kupi akauraya Goriati?

2. Chii chakaonekwa naJonathan nekuda kwehupenyu hwaDavid?

3. Zvinonzi chii kana vanhu vakavimbisana kubatsirana mukati meupenyu hwavo?

4. Jonathan aiva nehumbimbindoga here?

5. Sei Sauro aida kuuraya David?

6. David akamboita chimwe chinhu here kutsividza ruvengo rwaSauro?

7. Kusaterera nekuzvikudza kwaSauro kwakavhurira ani mukana?

8. David aiparidzira Sauro sei?

9. Chii chiitika kumweya wakaipa kana David atamba nekurumbidza Mwari?

10. Sei tisingafanire kuita godo?

11. Chii chakanyengetedza Jonatahan baba vake kuti vasaite?

12. Sauro akaedza kuuraya David nei?

13. Sei David akaona zvakakodzera kubva pamusha paSauro?

14. Sei Sauro akaedzawo kuuraya mwana wake?

15. Chii chakarambidza Jonathan naDavid kugara pamwe seshamwari dzaidanana?

16. Zvakapedza hushamwari hwavo here?

17. Ndechipi chinhu chimwe chinoratidza ushamwari hwechokwadi?

18. Sei Jonathan akaisa hupenyu hwake munaDavid?

19. Nguva dzose rudo runoitei?

20. Rudo neushamwari hwaJonathan hwakazodzoka kwaari sei?


DAVID MURUME WENGONI


Chidzidzo chegumi nenhatu


Ndima yemusoro: 1 Samuel 24:1-22, 26:1-25


Chokwadi: Tinofanira kuremekedza vatungamiriri vedu, varume vaMwari, nevamwe vatungamiriri vese.


Ndima yemusoro: Jakopo 4:11, Hama dzangu, musareverana zvakaipa.


Kamutambo: "Chakaipa chinoenda kuchakaipa"


Chidzidzo: Ngano - "Watononoka"


Zvinobatsira: Hondo yemuvengi (304), mambo Sauro (328), munondo (335), David (336), bhodhoro remvura (337)


Kumudzidzisi


Apa David akaratidza zvimwe zvinhu zveudzamu hwehunhu hwake zvinobudisa pachena kuti moyo wake waida Mwari. Rukudzo nekutambudzika kwenguva yakareba. Tikaremekedza nekukudza avo vakaiswa pazvinzvimbo naMwari tiri muchokwadi tinenge tichiremekedza nekukudza Mwari. Tikaramba kuremekedza vari pazzvigaro, satani haangambovi pasi peutongi hwedu muna Kristu (Jakopo 4:7). Nguva zhinji tinoshushikana kuti sei Mwari vachibvumidza vasakarurama pazvigaro uye kupa zvipo mukushumira vasakarurama. Mwari havatenderi chivi, asi kuti vane Moyo murefu kune avo vavanosimudzira, nekuda kwezvigaro zvavanazvo. Mwari anovapa mikana yose yekuti vatendeuke.


David aiziva kuti Mwari vakamuzodza kuti ave mambo panzvimbo yaSauro, asi haana kutora humambo kuita hwake. Akatambudzika nekuda kwaSauro nekuda kwechinzvimbo chaiva naSauro, ndokumirira Mwari kuti ivo vega vabate naye. Tinofanirwa kupokana zvishoma uye tonamata zvikuru tichiisa mumoyo vanotitungamirira.


Zvirimo


I. Godo raSauro rakaita adzinge David.

A. Sauro hapana chimwe aifunga kunze kwekuda kuuraya David.

1. Haana kumbofungisisa zvaaiita.

2. Godo nekuuraya ndizvo zvaingova mupfungwa dzake.

B. Bhaibheri rinotidzidzisa kuchengetedza pfungwa dzedu (II vaKorinte 10:4-5)

1. Ukabvumidza mifungo yakaipa kugara mauri, unozopedzesera waita zvakaipa.

2. Tinofanira kufunga zvinhu zvakanaka (vaFiripi 4:8)

C. Sauro paakanzwa kuti David akahwanda mugwenga reEngedi, akatora varume zvuru zvitatu kuti vamuwane.

1. David navarume vaaigara navo vaiva vakahwanda mubako.

2. Pavaiva vakahwanda, Sauro akapinda mubako imomo kuzorora.

D. Varume vaiva naDavid mubako imomo vakakurudzira David kuti auraye Sauro.

1. David akaramba.

2. Zvakadaro, Sauro nevamwe vaaiva navo varara, David akadimura mupendero wehembe yaSauro.

II. Sauro, angadai akaurayiwa zviri nyore naDavid, akazoona kusarurama kwake.

A. Sauro paakabuda mubako, David akatevera akamudana.

1. Sauro paakatendeuka David akakotamisa uso hwake.

2. Akamuratidza chijira chaaiva abvarura.

B. David aiva asingadi kukuvadza Sauro nekuda kwechigaro chaaiva nacho.

1. Tinofanira kuremekedza kuzodziwa, zvipo, uye, zvigaro zvaMwari, kunyange tisingagutsikane nevanhu vanoshandiswa naMwari.

C. Apo Sauro akaona kuti aikwanisa kuurayiwa nyore, akachema nekuda kwengoni dza David.

D. Sauro aiziva kuti rimwe zuva David achava mambo.

1. Akakumbira David kuti avimbise kuti haaizokuvadzi rudzi rwake.

2. David akavimbisa, kunyangwe akanga asina chinangwa chekuzorwadzisa mhuri yaSauro. Sauro akaenda kumba.

III. Sauro akakanganwa zvakare ngoni dzaDavid akatanga kumuvhima.

A. Zvekare Sauro akatsvaga David nevarume zvuru zvitatu.

1. Satani anoedza kuvhara pfungwa dzedu nekunyengedza (II vaKorinte 4:4)

2. Godo neruvengo zvakafukidza pfungwa dzaSauro kuti asaone kunaka kwaDavid nengoni dzake.

B. Hondo yaSauro yakaita musasa mugomo reHachila.

1. Nharirire dzaDavid dzakakurumidza kuziva kwaiva nehondo yaSauro.

2. Mweya mutsvene unotiratidza zvinhu zvatinoda kuziva (Johane 16:13)

C. Jehova vakakonzera hope kuna Sauro nevarume vake.

1. Vanhu vese nevatarisi vakarara.

2. David naAbishai mumwe wevarume vake vakapinda mumusasa.

D. David akatora munondo waSauro nebhodhoro rake remvura.

1. Abishai aida kubaya Sauro nemunondo kuti afe.

2. David haana kuzvibvumira pamusana pekukoshesa kuzodzwa kwaMwari.

E. David naAbishai vakabuda pamisasa. Ipapo David akamira pagomo raiva kure akadaidzira Abner, ndokumutsa vaiva mumusasa.

1. David akatuka Abner, muchengeti wamambo kuti akanga asingachengeti Sauro.

2. David akavaratidza munondo waSauro nebhodhoro remvura.

F. Zvekare, Sauro akaona kuti David aive nengoni kunyangwe akange asingakodzeri.

G. Tinofanira kuremekedza zvigaro zvakabatwa nevatungamiriri vehurumemnde dzedu.

1. Vashumiri vaMwari (VaRoma 13:1-6)

2. Tinofanira kuvanamatira pane kupokana navo (I Timotio 2:1-4)


Dzidziso yemweya mutsvene


Vakai vanhu, vakudzei

Shandisa mashoko ako kuvavaka vakwirire

Usataura mashoko akaipa pamusoro pavo,

Vasimudzire mumunamato.


CHAKAIPA CHINOENDA KUCHAKAIPA


Kamutambo Chidzidzo chegumi nenhatu


Vatambi: Sara, Izwi remoyo, Satani, Nellie


Sara: Nyoka iya, Nellie Murwira. Aseka hembe yangu itsva. Aiita kuti vasikana vese vandiseke. Oh ndikamubata, ndinomukandira muvhu, ndomudhonza vhudzi nekumumara kumeso kwake.


(Satani anopinda)

Satani: Hey, iwe chisikana, Nellie Murwira arikudzika nenzira. Kana ukamuona unoregererei kumurova? (anoseka obuda)


Sara: Nekuti Nelli murwira ari kuuya. Ya-a akasvika pano, ndinoda kuti ave nazvo. Ndinoda kumubvisa chiri kumeso. Ndinoda kutsika tsika shangu dzake itsva, ndomara kumeso kwake, ndomudhonza vhudzi. Haazombofazve akandiseka. Mira zvako kusvika ndakubata Nellie, uchazviona.


Izwi : (achidaidza ari panze) Sara!


(Sara anotarisa tarisa)

Izwi: Sara! Ndini moyo wako.


Sara: Uri kupi?


Izwi: Ndiri mukati mako.


Sara: Unodei?


Izwi: Ndinoda kuregerera Nellie.


Sara: Kuregerera Nellie? Handikwanise kuregerera Nellie, inyoka yemunhu.


Izwi: Chokwadi unokwanisa, ukasamuregerera zvichakurwadza kupfuura kurwadza kwazvinomuita.


Sara: Chokwadi.


Izwi: Ndicho chokwadi, bhaibheri rinoti vanamatirei vanokugodorai rinoti zvekare ida vavengi vako uvaitire zvakanaka.


Sara: Asi handingade Nellie, inyoka.


Izwi: Sara unoziva zvinotaura bhaibheri. Izvi ndizvo here zvinoda Jesu kuti uite?


Sara: Kwete.


Izwi: Saka regerera Nellie.


Sara: Zvakanaka. (Anokotamisa musoro) Baba ndinokumbira ruregerero nekugumbuka, nekurega mazwi akaipa achibuda mumuromo mangu. Mwari ndinoziva handifanirwi kuita izvi, uye rudo rwenyu runondipa simba rekuregerera Nellie. Ndinokumbira izvozvi nezita raJesu, kuti mundibatsire kuregerera Nellie, handichataura zvose zvaaita nhasi. Ameni.


(Nellie anopinda)

Nellie: Mhoro Sara.


Sara: Mhoro Nellie.


Nellie: Ufunge Sara pane zvandanga ndichida kutaura newe, ndanzwa kurwadziwa chose nezvinhu zvandaita kuchikoro.


Sara: Ndinozviziva hongu, uye ndine urombo, ndakuregerera.


Nellie: Une urombo? Asi yanga iri mhosva yangu, ndini ndaita zvese zvakaipa.


Sara: Asi ndakuregerera. Handisisinei nazvo. Nellie ndakuregerera nekuti Mwari ndizvo zvavanga vachida.


Nellie: Sara ndanga ndiri nyoka chaiyo, kusafunga kwangu. Unoona ranga richingova godo nekuti ndanga ndichida hembe seyako, amai vangu varamba kunditengera .


Sara: Zvakanaka, ndakuregerera, asi unozivei?


Nellie: Chii?


Sara: Kana ukauya kuzorara neni rimwe zuva, ndinokurega uchipfeka hembe iyi.


Nellie: Ho-o ungandipa? Sara chokwadi wakarurama.


Sara: Ndinofara chaizvo nekuti ndakuregerera, huya kuno titambe.WATONONOKA


Ngano Chidzidzo chegumi nenhatu


"Jerry, Steve" yave nguva yekudya! vakadaidza Mai Mboma.


Steve aiva shamwari yaJerry yepamoyo akanga arara kumba kwanaJerry. Havana kunge vakotsira, uye ikozvino vakanga vari mukati mekuona video yaJerry.


Amai Mboma vakakwira ndokugugudza pamusuo. Jerry, Steve, yave nguva yekudya." Hapana akazvinzwa. Amai mboma vakavhura musiwo, vakavhunduka. "Jerry hamusikunzwa ndichikudaidzai." Mai Mboma vakatsiura Jerry, vakaita kuti akanganise.

"Tarisai zvamaita. Mandiruzisa!" akadaidzira Jerry.

"Kuchava nekurwadziswa kukuru kupinda mutambo iwoyo mumineti imwe mukasaburuka pasi kunodya," vakadaro amai Jerry.


Jerry akapfiga T.V asingafari, iye naSteve vakaterera amai pasi kutafura yekudyira. "Bota!" akatsutsumwa Jerry. "Handizi kuzodya izvi ini!"

"Uri kudya, uye handidi kunzwa rimwe shoko kubuda muromo mako vakadaro Amai Mboma"

"Haudi bota, Handidi kunzwa rimwe shoko kubuda mumuromo mako," vakadaro Amai Mboma.

"Haudi bota, haudizve Steve? "Akabvunza Jerry, "Vaudze kuti haudi tigopiwe chimwe chinhu."

"Bota ndinorifarira," akadaro Steve, achidemba kuti dai ari kumwe kunhu. Vakomana vakapedza kudya, Jerry akasimuka patafura. "Handei Steve, handei kupaki."

"O-o maita zvenyu amai mboma nekudya kwamatipa," akadaro Steve. Muda tibvise zvese zviripatafura tikubatsirei?"

"Wadonhedza chivharo chako Steve?" akadaro Jerry. "Handei mhani iwe Jerry," aifamba achibuda.

"Enda zvako Steve," vakadaro mai Mboma. Ndichabvisa zvinhu. Waitazvako nekuva nesu husiku hwese.

"Maita zvenyu." akadaro zvekare Steve, achitevera Jerry panze. Steve akatsanangura zvainzwa pamusoro paJerry. Handinzwisisi varume zvaunoita!"

"Haunzwisise chii?" akabvunza Jerry.

"Mabatiro aunoita amai vako. Une utsinye uye hautende. Hautombovatenda zvako kana."

"Kuvatenderei?" akdaro Jerry "Ndiamai vangu, ibasa ravo. Handina kumbo kumbira kuzvarwa unozviziva?"

Vakomana vakapedza mangwanani ose vari kupaki . Vakatozoona vave masikati.

"Haufunge here kuti dai wafonera amai vako uchivaudza kuti hatisi kuuya kuzodya masikati?" Steve akabvunza Jerry.

"Iwe siyana nazvo zvako zvetutsika twako." akadaro Jerry. "Vanoisa mufiriji kana kurega chichidziya. Handiwanzofarira zvavanobika."

Vakaenda kumba kumazuva rodoka. Apo vakomana vakanga vapinda munzira yekwana Jerry, vakaona amburenzi muna muonde.

"Huya kuno." akadaidzira Jerry kuna Steve achimhanya kumba.

Apo vakasvika pachivanze, vashandi vemuamburenzi vaiunza munhu aive bamubhedha. Munhu akanga akafukidzwa nemucheka.


Maziso aJerry akakura akazara misodzi. Steve aifunga zvemwezvo. Ipapo amai Mboma vakaonekwa pamusuwo nemupurisa.

"Amai." akadaidzira Jerry. Jerry akamhanyira amai vake ndokuvabata nesimba rake rose. Misodzi yaingoerera, "Ndafunga kuti, kuti ..."

"Hapana chakaipa Jerry, ndimbuya Munemo vanogara pazasi apo vaenda kumusha kunova naJehova apo tanga tichirumbidza Mwari tese."

"O-o Amai," akadaro Jerry. "Handichazoregazve kuterera ndinotenda nekuti muri amai vakashinga!"KUDZOKORORA


Chidzidzo chegumi nenhatu


Shandisai Shoko


Wakambotaura zvakaipa here pamusoro pemumwe munhu ukazodemba? Tiudze zvakaitika.


Mibvunzo yemutambo


1. Chii chakasaka Sauro atandanise David?

2. Tinofanirwa kuita sei nepfungwa dzedu?

3. Chii chinoitika ukabvumidza mifungo yakaipa kugura mundangariro dzadzo?

4. Varume vangani vakasarudzwa naSauro kuvhima David?

5. David nevarume vake vaiva vakahwanda pai?

6. Pakarara Sauro mubako rimwero chii chakaitwa naDavid kunze kwekusada kumuuraya?

7. Sei David airamba kukuvadza Sauro?

8. Chii chinoitika kana usingaremekedzi vatungamiriri?

9. Chii chakaitwa naSauro apo akaona kuti dai David aida angadai akamuuraya?

10. Sauro aiziva here kuti rimwe zuva David achava mambo?

11. Chivimbiso chaakakumbira kuna David sezvo aiziva kuti achava mambo?

12. Godo neruvengo zvakafukidza pfungwa dzaSauro pai?

13. Apo hondo yaSauro yakauya kuzotsvaga David kechipiri, David akaziva sei kwaaive?

14. Ndiani anotiratidza zvatinoda kuziva?

15. Mwari vakaitei kuna Sauro nevarwi vake apo David naAbishai vakapinda mumusasa

mavo?

16. Abishai aida kuitei?

17. David akaitei panzvimbo pazvo?

18. Muchengeti wamambo ainzi ani?

19. Tinofanira here kuremekedza avo vane zvinzvimbo muhurumende yedu?

20. Tinofanira kuitei panekuvashora?KUPARARA KWASAURO


Chidzidzo chegumi nena


Ndima yekuverenga: 1 Samuel 28:3-25, 31:1-13


Chokwadi: Kupanduka kunounza kuparadzwa.


Ndima yemusoro: VaRoma 6:23, "Mubairo wezvivi ndirwo rufu.....?"


Kamutambo: "Mapatya akasiyana"


Chidzidzo: Ngano - "Njodzi pagomo regirazi.


Zvinobatsira: Hondo yemuvengi (304), Hondo yaIsrael (306), Eri (321),

Samuel (327), Mambo Sauro (328), Jonathan (334), David (336), Nyanga (338)


Kumudzidzisi


Nyaya yekuparadzwa iyi ndiyo imwe yanyaya dzinosuwisa mubhaibheri. Sauro ndiye akaita mukana wekutanga kutungamirira vasanangurwa vaMwari. Ese makomborero aaida aigona kuawana dai akangoterera chete. Kuterera kunotigarisa tiri panzvimbo iri pamberi paMwari apo makomborero ake akazara uye anogona kuva pamusoro pedu. Mwari anoziva zvatinoda kuti tigare tiri vakundi vasatani. Kusava nemoyo murefu kwaSauro nekuramba kumirira Mwari kwakamutungamirira kuhunhu husakarurama. Godo kutya pekupedzisira kuparadzwa. Nyatsotsanangura kuvana vako kuti kusaterera nekupanduka kunosangana "nemubairo" wavasingamboda kana chidimu chawo.


Zvirimo


I. VaFirisitia vakauya kuzopamba Israel.

A. Mambo Sauro vakavhunduka zvikuru vakasaziva zvekuita.

1. Apo Samuel aiva mupenyu, Sauro nguva dzose ainobvunza mazano.

2. Kupuwa mazano nemumnhu mutsvene anokuratidza Mwari neshoko rake.

B. Zvakanaka kuti iwe uzive utungamiriri hwaMwari pachako.

1. Tinokwanisa kuziva kutungamirira kwake nekuti Mweya wake uri matiri.

2. Kunamata mumweya nekuzadza moyo wako neshoko raMwari zvinobatsira kuti uzive hutungamiriri hwaMwari.

C. Sauro aienda kumapirisita kutsvaga nzira kubva kuna Mwari.

1. Mwari havapindure kuburikidza nemumapirisita kana imwe nzira.

2. Sauro akazvibvisa pana Mwari nekuda kwekusindimara kwekusaterera.

D. Mwari vakanga vakazara nengoni pana Sauro.

1. Vakamupa makore anopfuura makumi matatu kuti asiye zvakaipa ashandure hunhu hwake.

2. Kana vanhu vakaramba vari mukutadza, vachiramba kutendeuka, pekupedzisira Mwari vanobvisa ruoko rwavo pakuvarwira (Zvirevo 1:24-33)

E. Apo Sauro asina kuwana mhinduro nekukurumidza kubva kuna Mwari, akatendeukira kuna satani kutsvaga rubatsiro.

1. Akawana n'anga yekuEndor yaizobvunza mweya yakaipa.

2. Vanhu vazhinji vanoedza nzira dzaMwari, asi vakasawana mhinduro nekukurumidza, vanotsvaka ruzivo kubva kumuvengi.

II. Zvekare Sauro akatyora shoko raMwari nekutsvaga rubatsiro kuna satani.

A. Mitemo yaMozisi inorambidza zvachose kubvunzira kun'anga, vauki, vafemberi nevamwe vese vanoshandisa masaramusi.

1. Ngwarira vanhu nekushambadzwa kwekuda kuporofitwa nekushandisa zviratidzo zvemwedzi kutaura zvichaitika muupenyu hwako.

2. Usaende padyo nemitambo kana kumwe kusangana kunoita kuti utsvage kutungamirirwa nemweya kana "simba" kana unoita utore humwe hunhu husiri hwako.

B. Sauro akazvifukidzira kuti n'anga isamuziva.

1. Pakutanga, akanga adzinga n'anga dzese muIsrael.

2. Kana uchiita chinhu chakaipa iwe uchiziva chokwadi, unozvipa mhosva nekuda kwazvo, woedza kuzvivharidzira.

C. Sauro akakumbira mukadzi uyu kuti adaidze Samuel kubva kuvakafa.

1. Mweya yemadhimoni, inozivikanwa semweya yatakajaira, inoshandiswa nen'anga kumiririra vanhu vaimbova vapenyu, kukunyengedza kuti ufunge kuti vari kutaura nemunhu wacho chaiye.

2. Hakuna munhu anokwanisa kutaura nemunhu akafa.

D. Mwari vakaita chimwe chinhu chisina kumboitika panyaya yaSauro.

1. Mwari vakadzora mweya waSamuel kuti utaure naSauro.

2. N'anga yakaridza mhere nekutya apo yakaona kuti ndiSamuel.

E. Samuel akataura kutonga kwaMwari pamusoro paSauro.

1. Akamuudza kuti humambo hwabviswa paari hukapiwa David.

2. Akamuudza kuti iye nevana vake vachaurayiwa muhondo uye Israel ichakurirwa.

III. Kusaterera kwaSauro kwakaunza kutonga kwaMwari.

A. Hondo yavaFirisitia yakakunda vaIsrael ikavarasa rasa.

1. VaFirisitia vakatandanisa Jonathan nevanin'na vake vaviri vakavauraya.

2. VaFirisitia vakapfura Sauro nemuseve, vakamukuvadza.

B. Sauro asingadi kutapwa nevaFirisitia, akazvikanda papfumo rake akazviuraya.

1. VaFirisitia pavakaona mutumbi waSauro vakamucheka musoro ndokuturika

mutumbi wake pamadziro.

2. Vamwe varume veIsrael vakashinga vakauya usiku vakatora zvitunha zvaSauro nevana vake vakanozviviga.

C. Sauro akaramba kuterera mitemo yaMwari akazviparadza.

1. Dai chete akatendeuka, Mwari vangadai vakarwira Sauro nekumupa nzira.

2. Kusaterera kunongounza chete marwadzo nekuparadzwa.


Dzidziso yemweya mutsvene


Ndichaterera shoko raMwari

Ndichaterera shoko raMwari

Ndoripa nzvimbo yekutanga mumoyo mangu

Ndicharega richitonga moyo wangu nendangariro dzangu.

Ndoita zvarinonditaurira kuti ndiite.
MAPATYA AKASIYANA


Kamutambo Chidzidzo chegumi nena


Vatambi: Mubvunzi wechikadzi, Deke - mukristu akafara, akabudirira , Zeke - mumwe wemapatya, asingatendi ,anotarisirwa pasi akada kufanana naDeke asi aine tsvina nemamvemve.


Mubvunzi: Nhasi pachirongwa tine vakomana maptaya, asi havana kufanana. Vakarerwa pamwe chete pamba pamwe chete,asi zvakazoitika kuti mumwe nemumwe akasarudza nzira yake, mukomana wekutanga ndideke, ngatimukwazisei.


(Deke anopinda)

Deke: Kwaziwai, kwaziwai, makomborero aMwari anoshamisa, handizvo here?


Mubvunzi: Anoshamisa zvechokwadi. Tiudze kuti Mwari vakakuropafadza sei Deke.


Deke: Mwari vakandiropafadza nemakomborero ese avanokwanisa kupa. Ndakaponeswa ndikazadzwa nemweya unoera. Ndinodzidzisa kuchimwe chikoro chevatendi vebhaibheri. Handina kumborwara kunyange satani akaedza kumbondirwarisa.


Mubvunzi: Unorevei kana uchidaro?


Deke: Unoona Jesu akatora zvirwere mumuviri wake kuti tisarware zvakare. Akatidzikinura kubva kuzvirwere.


Mubvunzi: Hauna kana kumbokosora?


Deke: Ho-o, ndakambokosora, uye dzimwe nguva satani anoedza kuisa zvirwere pandiri, ndinonzwa kutambudzika, asi nguva dzose ndinoramba izvi.


Mubvunzi: Unoramba sei kurwara?


Deke: Taura shoko ramwari uchiti "Nemavanga aJesu, ndakaponeswa!"


Mubvunzi: Izvozvo zvinodzinga satani?


Deke: Zvinoshanda kana uchitenda shoko raMwari mumoyo mako.


Mubvunzi: Asi ko kana Mwari achida kuti urware?


Deke: Oh-o Mwari haadi. Bhaibheri rinoti kurwara kutukwa.


Mubvunzi: Ko ndedzimwe nzira dzipi Mwari akakuropafadza?


Deke: Ndiri mupfumi! Mwari vanondipa zvose zvandinoda zvichienderana nekupfuma mukubwinya kwavo.


Mubvunzi: Deke, Sei zviri nyore kwauri kutenda shoko raMwari?


Deke: Ndakadzidza kuterera shoko raMwari ndiri mudiki.


Mubvunzi: Mwana angakwanise kuterera shoko raMwari sei?


Deke: Nekuterera vabereki.


Mubvunzi: Unoreva kuti kuterera vabereki kunobatsira kuti uterere Mwari?


Deke: Ichokwadi, kuterera vabereki ndicho chinhanho chekutanga kuterera Mwari.


Mubvunzi: Zvakakosha izvi! Iye zvino tichava nemumwe wako pachirongwa.


Deke: Maita zvenyu nekuva neni.


(Deke anobuda)

Mubvunzi: Iye zvino ngatitambirei Zeke mumwe wemapatya.


(Zeke anopinda)

Zeke: Ko ndeipi?


Mubvunzi: Mati kudii?


Zeke: Ndinonzi Zeke.


Mubvunzi: Inga wakasiyana nemumwe wako, Deke.


Zeke: Upi? haanzwisise uya.


Mubvunzi: Mwari akakukomborera sei?


Zeke: Haasati, handisati ndaponeswa, zvekare handidi.


Mubvunzi: Sei uchidaro?


Zeke: VaKristu vese vanyengeri. Ndinoziva mumwe muparidzi, uye anofunga kuti akanyarara, ndakangofanana naye.


Mubvunzi: Hongu, Mwari vanongokuda semadiro avanoita munhu wese.


Zeke: Kana Mwari vachindida sei zvese izvi zvichiitika pandiri?


Mubvunzi: Zvinhu zvipi?


Zeke: Nezuro ndakarumwa nembwa.


Mubvunzi: Ndinoziva zvinorwadza.


Zeke: Chaiva chimbwa mupengo iye zvino ndave kunwa mazipiritsi.


Mubvunzi: Ndinokunamatira.


Zeke: Ah usazvinetse, handimboita zvakanaka, ndine maoko anozvimba zvekare ndine chirwere chechiropa.


Mubvunzi: Sei usingakumbire mukoma wako kuti akunamatire?


Zeke: Nyoka iya? anopenga uye anofunga kuti mutsvene. Haanzwisise.


Mubvunzi: Ndasangana naye, kwandiri zvauri kutaura izvi handizvo zvandaona.


Zeke: Akapusa uya, akapfuma asi ini ndine zvikwereti.


Mubvunzi: Waiterera vabereki here pawaiva mudiki?


Zeke: Zvavaida mudhara uya nemuchembere uya ini ndaiva ndisingazvidi, ndaiedza kusaterera zvese zvavaitaura.


Mubvunzi: Unosevenza here?


Zeke: Basa ? Zvakaoma kuwana basa nemafambisiro azviri kuitwa nemutungamiriri wenyika.


Mubvunzi: Upenyu hwako hwava munjodzi pamusana pekusakudza vatungamiriri . Wakanga usingatereri vabereki. Unotuka vatungamiriri uye hauterere Mwari.


Zeke: Handidi. Hapana anonditaurira zvekuita ini. Ndave kuenda handichadi zvepano.


(Zeke anobuda)

Mubvunzi: Iye zvino pave nemufananidzo mukuru wekusaterera. Munoda here kuita saZeke? Munoda here kusava naMwari, mogara upenyu hwakanyongana?


(Rega vana vapindure)

Munoda here kukomborerwa saDeke?NJODZI PAGOMO REGIRAZI


Ngano Chidzidzo chegumi nena


Terry naEddie vaive vakagara zvavo padanda kuseri kwemba yanaEddie, kwaipisa, uye vakomana ava vaifunga chimwe chinhu chekuita chinonakidza.

"Ndaneta kudhigidha," akadaro Terry. "Handisi kuda kutamba bhora zvekare."

"Zvimwe tingangofamba famba zvedu," akapawo zano rake Eddie.


"Yeah! Ndizvozvo!" akadaro Terry. Hatimbofamba famba. Hande kugomo reGirazi.

"Kwakanaka asi kure," akadaro Eddie.

"Kwete kana taenda nemabhasikoro edu, akadaro Terry. "Ita mhani uye tikumbire vabereki vako." Vese vabereki vaTerry naEddie vakabvumirana kuti hazviite kuenda kugomo reGirazi. Terry naEddie vakagumbuka zvikuru.


"Baba vangu vati kuGomo kune nyoka dzakawanda," akadaro Terry.

"Baba vangu havadi kuti tiende nekuti paiva nemugodhi," akadaro Eddie.

Saka vakomana vakabva vafunga kutambira kuseri kwedzimba, kwakabva kwasviba, vabereki vaEddie vakadzima magetsi. "Ndinoda zvekuenda kugomo reGirazi," akadaro Eddie. "Ndinoda kuona zvakaita mukati memugodhi iwoyo."


"Kana neniwo," akadaro Terry. Ndinofunga mune zvimwe zvinhu zvakanaka zvichirimo. Baba vangu vati pane kadombo kezvicherwa kachiri patarakita iripo."

"Wow!" akadaidzira Ediie. "Ndiwo mutobvu. Tinokwanisa kusundana imomo. Toita semudzuwerere chete kuti mukati idombo!"

"Handei! akadaidzira Terry.

"Unopenga here iwe?" akabvunza Eddie. "Tinobatwa, kana kusiri kudaro, kwasviba," akaramba.

"Ndine rambi mubhegi mangu! Ndine tambo dzekuti hatirasike mumugodhi, uye vanhu vese varara, havambotishaya,"akadaro Terry.

Vakomana vaviri vakatasva mabhasikoro avo ndokunanga kugomo reGirazi. Zvakatorera Terry naEddie awa imwe kusvika kwaipera nzira, mugodhi waiva nepaikwirwa napo pagomo asi pari papfupi. "Dai tikarega kusangana nenyoka," akadaro Terry. Vakomana vakasvika pamusiwo wemugodhi.

"Pakavharwa!" akadaro Eddie. "Kufambira mahara."

"Kwete, mira," akadaro Terry. Ndibatsire kubvisa mapuranga aya. "Eddie naTerry vakabvisa vachirova mapuranga. vabereki vedu vanoda kutirambidza kufara," akadaro Terry. "Hapana chiri pamugodhi pano chinotikuvadza."

Kwapera kanguva, pakava nemwena wavaikwanisa kupinda. Edii akapatidza Tochi ndokuona pakanzi "Ngozi musasvike, mune makomba," vakomana vakapinda nepachikwangwari ndokupinda mumugodhi.


"Handisi kuona dombo racho rinenge mota," akadaro Terry. Inofanirwa kuve kumashure pamwe panhu. Vakaramba vachienda mberi kwaiva kwakasviba. Vakasungirira tambo pachikwangwari ndokuramba vachimononora apo vaifamba. Eddie akatungidzazve rambi rake ndokuona zve chimwe chikwangwari chakanzi ngozi musapinde.

"Vakomana zvakanaka wena," akadaro Terry. "Tarisa uone kanzira, saka dombo iroro riri pamwe padyo. Akamhanya achisiya Eddie mumasure. "Usanditize" akadaro Eddie. Terry akahwanda Eddie nekumira parima. Eddie asati amuwana nerambi, mhere yakarira. "Maiwe-e! akawira mugomba raakanga asina kuona ndokubva panyarara.

"Uri kupi?" Eddie akaridza mhere

Akatsvaga pese nerambi, akaonazve pamwe pakanzi "Ngozi pane gomba." Akaenda paive negomba ndokutanga kutarisa, ndomaiva naTerry, akanga akarara semunhu akafa . Pekupedzesera Gomba rakanga rakadzika Eddie haaikwanisa kupinda.

"Terry, haunakukuvara here?" akabvunza Eddie. Haana kudaira. Ndotofanira kutsvaga rubatsiro, akafunga Eddie. Akanga asingakwanise kuburitsa Terry. Akamhanya kwekubuda nako ndokubuda. Akamhanya achidzika materu pagomo kuenda kwaiva nebhasikoro rake.


Kwapera awa, akasvika panzira yekumba kwavo. Akapotedzera bhasikoro akamhanyira kumusuwo. Akarova musuwo kusvika baba vavhura, vakashamiswa kuona Eddie.


"Terry akuvara, baba." akadaro Eddie. Baba vakamhanyira kuseri kwemba. "Kwete pano." akadaro Eddie. "Awira mugomba kumugodhi wegomo reGirazi."

"Kumugodhi?" "Hauna kunditerera." vakadaro baba vakamhanya kufoni, ndokudaidza amburenzi. Ivo naEddie ndokupinda mumota kuenda kwana Terry. Baba vaTerry vakauya nekukurumidza ndokunopfeka, vakapinda mumota ndokunanga kumugodhi.


Pavakasvika, veamburenzi vakanga vatomirira kuratidzwa kwekuenda nako. Eddie akavaratidza kwaiva naTerry. Vanonunura vakakurumidza kudzikisa munhu kuti ndokuburitsa Terry. pasina kanguva amburenzi yakanga yorova pasi kuenda kuchipatara naTerry nababa vake. Eddie nababa vake vakatevera chinyararise, rwendo rwekuchipatara rwakakurumidza.

Eddie akaziva kuti acharohwa saka aitya, asi zvikuru aityira Terry.


"Anoita zvakanaka," akadaro chiremba. "Achava muchipatara nguva yese yechirimo, asi anoita zvakanaka." Munhu wese akatura befu rekusununguka, nemashoko achiremba. Iye zvino kwasvika nguva iyo Eddie aizeza. Eddie nababa vakaenda kumba.


"Mwanangu wandinyadzisa," vakadaro baba. Eddie akakotamisa huso hwake. "Waita chinhu changa chichigona kukuuraya. Ndaverenga zvikwangwari zvitatu zvakanzi Ngozi mumugodhi mamapinda. Ini pachangu ndakuudza kuti pane ngozi ukandiita rema.

"Ndine urombo," akadaro Eddie apo aiedza kusada kuburitsa misodzi.

"Upenyu hune yambiro yakawanda," vakadaro baba, "Asi ukapinda mukati unorwadziswa." Baba vakaenda pasherefu ndokutora bhande. "Iyi iyambiro," vakadaro baba vachinongedza bhande. "Yakafanana nechikwangwari chinokuratidza nzira chaiyo yekubva kune ngozi."

"Ndinoda kurohwa, baba," akadaro Eddie.

"Ichokwadi," vakadaro baba. "Unomhanya uchipfuura chikwangwari chengozi kana uchiita zvandinenge ndakutuma." Eddie akakotama pamabvi ababa vake. "Eddie ukarangarira shamu iyi semucherechedzo wangu werudo nekuti handidi kuti upinde mukufurirwa.

Baba vakarova Eddie ndokumupuruzira, ndokunomurarisa.


Mugodhi wegomo reGirazi wakafanana nekusaterera - nzvimbo isisasvikwe ine ngozi. Kurova nekugadzirisa zvakafanana nezvikwangwari zvinozviisa zviri mberi zvakamirira kuti ubudiswe mumatambudziko. Ukasaterera kuyambiro unozozviona wave mugomba.


DZOKORORO


Shandisai shoko Chidzidzo chegumi nena


Kusaterera zvinoreva kuregera kuita zvawataurirwa, chiito. Kupanduka kwakasiyana - mafungiro emoyo anoti "Hapana anofanira kundiudza zvekuita, kana kuti handina basa newe."

Zvakamboitika kwauri here izvi? Chii chakaitika?


Mibvunzo yemutambo


1. Sauro nguva dzose aitsvaga rubatsiro kuna ani?

2. Rubatsiro rwaMwari nguva dzose runokunongedzera kupi?

3. Chii chinotibatsira kuti tizive utungamiriri hwaMwari?

4. Sauro akazvitadzosa sei kunzwa kuna Mwari?

5. Sauro akapiwa makore mangani kuti atendeuke achinje hunhu hwake?

6. Mwari anozoita sei kana vanhu vakaramba varimukupanduka vachiramba kutendeuka?

7. Sauro akaenda kupi apo Mwari vasina kumupindura?

8. Mitemo yaMozisi inotirambidza kutsvaga nzira kuna ani?

9. Mitambo ipi nevanhu vapi vaunofanira kusabata navo zvachose?

10. Sei Sauro akaenda akapfeka zvekuti asazivikanwe apo akaenda kun'anga?

11. Sauro akaudza mukadzi kuti adaidze ani adzoke kuvakafa?

12. Mweyai inotevedzera vanhu vakamborarama?

13. Mweya yokudyaira inoita sei?

14. Pane munhu here anokwanisa kutaurirana nemunhu akafa?

15. Ndiani akadzora mweya waSamuel kuti utaure naSauro?

16. Samuel akaudzei Sauro?

17. Vanakomana vaSauro vakaita sei pahondo yapakati pevaIsrael nevaFirisitia?

18. Sauro akaita sei apo akanga apfurwa nemiseve yevaFirisitia?

19. Sauro akazviparadza sei?

20. Kusaterera kunounzei?DAVID MURUME WEHUNHU


Chidzidzo chegumi neshanu


Ndima dzekuverenga: II Samuel 2:1-11, 3:1-21, 5:1-10, 9:1-13


Chokwadi: Mwari vanosimudzira hunhu


Ndima yemusoro: I Petro 5:6. Naizvozvo zvininipisei pasi peruoko rune simba rwaMwari, kuti akukudzei nenguva yakafanira.

Kamutambo: "Kunyengera kana kusanyengera"


Chidzidzo: Mwari vanoumba hunhu hwedu kuti husimbe.


Zvinobatsira: Abner (303), Hondo yaIsrael (306), David (336),Mambo

David (339), Mambo Ishbosheth (340)


Kumudzidzisi


Mwari vanofarira kurumbidza hunhu hwedu. Vanhu vane hunhu hwakaipa vanotambisa makomborero aMwari asi ivo vane hunhu hunoremekedzwa. Vanovimbwa navo nekubata makomborero a Mwari zvakarurama. Miedzo mizhinji inouya muupenyu hwedu kuparadza hunhu hwedu torarama hupenyu hwevatendi vanopupura nhamo. Tinofanirwa kutarisa chimwe nechimwe semukana wekumira pachokwadi naJesu toona shoko rake richishanda muupenyu hwedu.


David, kunyangwe akanga asina kanongo, aiva murume ane hunhu. Aive murume ane ngoni, chokwadi pashoko rake, aifarira kwazvo kufadza Mwari. Satani aitya kuona murume akaita saye achipiwa utongi, saka nzira yaDavid kuJerusalem yakanga yakaoma. Hunhu hunokurira zvimhingamupinyi. Kubudirira hakubve pakubatana kwezvinoitika asi pazvinhu zviri mukati memunhu. Umba chokwadi ichi muvana vako.


Zvirimo


1. Apo Mambo Sauro vakafa. David akatsvaka kutungamirirwa naMwari mugwara.

A. David aida kutungamirirwa naMwari.

1. Kunenzira dzakawanda dzekuita zvinhu, asi nzira yaMwari ndiyo yakarurama (Zvirevo 19:21)

2. Mwari vanotitungamirira neshoko ravo neMweya wavo.

B. Mwari vakataurira David kuti aende Hebron, uko rudzi rwa Judah rwakanomuita mambo.

C. Asi Abner, babamudiki vaSauro nemutungamiriri wehondo yeIsrael, vakaita Ishbosheth mambo weimwe nzvimbo yese yeIsrael.

1. Ishbosheth aiva mwana waSauro.

2. Akatonga mamwe marudzi gumi nerimwe aIsrael.

D. Abner aizviziva kuti Mwari vaida kuti David ave mambo weIsrael yose.

1. Aiziva kuti arikupandukira Mwari.

2. Akaramba kuzvininipisa ndokutevedza kuda kwaMwari kuva Israel.

E. Israel, pasi peutongo hwechiuto hwaAbner, vakarwa hondo dzakawanda naJudah, asi varume vaDavid vaikunda nguva dzose.

II. Nekuti vanhu vaisada hurongwa hwaMwari hwekuti David ave mambo weIsrael, akaramba

achingoshanda.

A. Dzimwe nguva vanhu vanoedza kudzivisa hurongwa hwaMwari.

1. Izvi zvakaitika, apo Abner naIshbosheth ndokuzofunga zvekubatsira David kudzora Israel.

2. Izvi zvikaitika, avo vanokanganisa vanozviparadza.

B. Abner akatsamwira maIshbosheth ndokuzofunga zvekubatsira David kudzora Israel.

C. Abner akaenda kuna David akaita chibvumirano naye.

1. Kana nzira dzemunhu dzichifadza Mwari, kana vavengi vake vanodzoka kuzoyanana naye. (Zvirevo 16:7)

2. Abner akabvuma kuunza Israel pamwechete nekubvuma kuti David ndimambo.

D. Joab, mukuru wehondo yaDavid, akanga asipo pakaitwa chibvumirano.

1. Paakazviziva, akadaidza Abner seaidz kutaurirana naye.

2. Apo Joab akaenda naye parutivi akamuuraya nekuti akanga auraya mukoma wake pakurwa.

E. David akashungurudzwa chose nekuita kwaJoab akachema rufu rwaAbner.

F. Vamwe varume vaviri vasakarurama vakauraya Mambo Ishbosheth ndokuunza musoro wake kuna David vachifunga kuti David achafara.

1. Kunyangwe Sauro naIshbosheth vakarambidza David kugara pachigaro kwemakore makumi maviri, David aivaremekedza uye aida kuchengeta chitsidzo chake naSauro kusarwadzisa mhuri yake.

2. David akati mhondi dziurayiwe.

III. Rudzi rwose rwaIsrael rwakaona ruoko rwaMwari pana Israel vakamugadza umambo.

A. Vakuru vaIsrael vakamuzodza kuva mambo.

1. Vaiziva nguva yese iyi kuti Mwari vaida ave mambo.

2. Zvakanaka kuona nekuziva zvipo uye kuzodzwa kuri muvanhu.

B. Chivimbiso chaMwari chakazadzikiswa.

1. Satani akaedza pese paaigona kuti David asagara pachigaro.

2. Asi nekuti David aiita zvakarurama pamberi paMwari, akakunda akatonga Israel makore makumi matatu nematatu.

3. Akanga atanga rudzi rwaJuda makore manomwe. Kukwanisa makore makumi mana.

C. David navarume vake vakafunga kuita Jerusalem guta guru raIsrael. Asi paiva

nezvimhingamupinyi zveJebusites.

D. VaJebusites vakan'ora David havana kufunga kuti angatora guta ravo nekuti rakanga rakakomberedzwa nerusvingo.

1. Kana vana vaMwari vakaisa moyo wavo pakutora chinhu, Satani ngabudire atarise.

2. Tinokwanisa kuita zvose kuburikidza naKristu anotisimbaradza.

E. Varume vaDavid vakakunda guta ndokuriita guta ravo guru.

F. David akarangarira chisungo chake naJonathan.

1. Akatora mwana waJonathan akaremara, Mephibosheth kuti agare naye pamuzinda semwana wake.

2. Tinofanira kuchengeta zvitsidzo zvedu (Mapisarema 15:4)

G. Hunhu hwaDavid hwakita ave ndiye mambo ane mukurumbira mukuru. Israel yose.


Dzidziso yemweya


Rudo nemufaro, rugare nemoyo murefu

Tsiye nyoro, kururama, nekutendeka

Moyo chena, nekuzvidzora

Rudo rwaMwari runoita hunhu hwangu huvandudzwe.
KUNYENGERA KANA KUSANYENGERA


Kamutambo Chidzidzo chegumi neshanu


Vatambi: Sara, Bennie, Satani


Sara: Vakomana, bvunzo yamangwana kuchikoro yechirungu inenge yakaoma. Ndanga ndichiverenga kwemaawa maviri, ndichiri pakati.


(Bennie anopinda)

Bennie: Hey Sara, ndanzwa kuti mangwana mune bvunzo yechirungu yakaoma.


Sara: Ndingangoti iri kunditorera husiku hwese kuverenga, wazviziva sei zvebvunzo?


Bennie: Gwinyai Moyo andiudza nezvayo.


Sara: Ndiye mukomana anogara pedyo neni mukirasi yechirungu. Sei anga achitaura newe nezvebvunzo?


Bennie: Unondidaka Sara, ndizvozvoka Sara?


Sara: Hongu ndinokuda.


Bennie: Uye ungandibatsira kana uchigona, handiti?


Sara: Hongu.


Bennie: Sara, Gwinyai ndiye mukuru wenhabvu. Anongotamba nevakomana vakangodaro. Ati kana ndikakuudza kuti urege kuvharidzira mhinduro dzako iye achikopa anozorega ndichitamba bhora.


Sara: Bennie kubira ikoko! Sei uchindikumbira kuita chinhu chakadaro?


Bennie: Ndapota Sara! Mazuva mazhinji ndaidawo kutamba nevakomana ava ndiwo mukana wangu iwoyu.


Sara: Sei uchida kutamba nevana vanonyengera nekuita zvakaipa? Shamwari dzerudzi irworwo dzinokusiya chero nguva apo wangoregera kuita zvavanoda.


Bennie: Ndapota Sara.


Sara: Kwete, handiite.


Bennie: Saka haundide (Bennie anobuda satani opinda)


Satani: Hanzvadzi yakanaka - asingabatsire hanzvadzi yako.


Sara: Ava kunzwira Bennie tsitsi.


Satani: Tsitsi? Unofanirwa kutonyara!


Sara: Ndinoda chaizvo kubatsira Bennie, asi uko kubira.


Satani: Hausiwe uri kubira Gwinyai ndiye ari kubira. Iwe unongorega kuvhara mhinduro dzako. Zvine basa rei akatarisa bepa rako?


Sara: Hongu, Gwinyai ndiye anenge achibira kwete ini. Oh-o, zvakangoipa, ndinenge ndichimubatsira kubira ndinozviziva. Handisi kuzozviita.


Satani: Ah, vanhu vechokwadi. Handina chandiri kufira apa. (Anobuda Bennie opinda)


Bennie: Sara.


Sara: Handikude Bennie.


Bennie: Ndinozviziva, Sara, uye ndiri kufara.


Sara: Uri kufara?


Bennie: Hongu. Ndafungisisa zvawataura. Handidi kuva neushamwari nevakomana vanoita sezvavanoita. Hazvibatsire, ndine urombo Sara kukukumbira kuti uite zvinhu zvakaipa. Wanditaridza kuti unondida nekusapunza hunhu hwako nekutaura chokwadi. unondiregerera here?


Sara: Ndinokuregerera, ungandibatsira kuverenga bvunzo dzangu?


Bennie: Ndinokubatsirai sisi.
MWARI VANOUMBA HUNHU HWEDU KUTI HUSIMBE


Chidzidzo chegumi neshanu


Ndima yekutarisa: I Petro 5:6 "Naizvozvo zvininipisei pasi peruoko rune simba rwaMwari, kuti akukudzei nenguva yakafanira."


Zvinodiwa: Mapisi amakadhibhokisi mana kuuya mapepa madiki gumi nemaviri (4" x 12") ekunyora vatambi, mabhuku , majagi maviri akafanana, tumatombo tudiki twakati wandei.


Kugadzirira: Namira mabhuku sezvakaratidzwa. Nyora chimwe chikadhibhokisi kuti Sauro chimwe David, zvinotevera patupepa tudiki, godo, ruvengo, kutya, tsiye nyoro, kuremekedza, rudo, kutendeka


Chidzidzo:


(Simudza kadhibhokisi rine chipepa chakanyorwa kuti Sauro) Mwari vakapa mambo Sauro mukana unoshamisa kutungamirira vasanangurwa vake. Vakamuzodza neMweya mutsvene, ndokumupa kumubatsiri akavimbika, muporofita Samuel.


(Ita mukana uchishandisa chipepa chakanzi Sauro, uye chimwe chipepa chechipiri, wozvisa pakati pezviripo sezvakaitwa pa A) Mambo Sauro haana kutevera yambiro yaSamuel, uye haana kubvumidza Mwari vaumbe hunhu hwake.


(Simudza imwe yamajagi, apo unotaura zvakaipa simudza uchiisa kapepa kakanyorwa mujagi) Nekudaro akatondera godo neruvengo kutonga pfungwa dzake. Kana dambudziko rauya aitya, obva pana Mwari, ndokutsvaga mhinduro kun'anga ..... (Isa jagi pamukana wakaiswa nemakadhibhokisi) ....rodonha, kadhibhokisi rinofonyoka nekuda kwekuremerwa nejagi richiita kuti jagi ridonhe.


(Simudza kadhobhokisi rine chipepa chakanyorwa kuti David) David aida Mwari.

(Ita mukana uchishandisa chipepa chakanyorwa David nechimwe chipepa chisina kunyorwa, woisa pakati pemabhuku sezvakaratidza pana B. Peta kadhibhokisi riri pasi sezvakaratidzwa apo unenge uchitaura nezvaMwari vachiumba hunhu hwaDavid) David aizvininipisa aikotamisa moyo wake pamberi paMwari. Akarega Mwari vachiumba nekuvaka hunhu hwake. Kunyangwe ari mudiki, aifungisisa shoko raMwari nekuimbira Mwari nziyo.


(Simudza rimwe jagi, isa zvipepa sepakutanga.) David akarega Mwari vachimudzidzisa ngoni, kuremekedza vari pazvigaro uye kutendeka. Kana dambudziko rauya, hunhu hwake hwaiva hwakasimba..... (Isa jagi pamukana) haapunzike.


David akasangana nematambudziko akawanda. Imwe nguva achifudza makwai ababa vake, shumba yakauya kuzoba gwayana, (kanda katombo kujagi) . David aikwanisa kutya otiza, asi hunhu hwake hwakanga hwakasimba. Kutenda kwakakura muhana make, akarwisa shumba akaikurira.


Imwe nguva bere rakauya kuzorwisa makwai ... (donhedzera rimwe dombo mujagi raDavid) Asi David aivimba naMwari wake, akarwisa bere akarikurira.


Zimhondi rainzi Goriati rakatyisidzira Israel nekumhura Mwari. (Kanda kamwe kadombo)

Zvichida David aigona kutiza Goriati asi nekuda kwehunhu hwakasimba, uye aida kudzivirira zita rajehova. David akashandisa kutenda pasungano yake naMwari akauraya Goriati. Kutenda kwake kwakapa vamwe vaIsrael simba vakatevedza kuita kwake, vakarwisa vavengi vakavakurira.


Sauro mambo weIsrael akavimbisa David hupfumi semibairo wekuuraya Goriati. Asi mambo Sauro vakava negodo na David, ndokumukandira pfumo apo David aiiridza mbira (kanda rimwe dombo) David angadai akapenga, asi haana. Hunhu hwake hwakarurama hwakamubatsira kusarudza nzira dzaMwari dzekuregerera uye kuva nengoni.


Mambo sauro hapana chimwe vaifunga kunze kwekuda kuuraya David. Akavhima David semhuka yemusango. David akagara mugwenga, mubako pachinzvimbo chemumba. (Donhedza rimwe dombo) Apo David aiwana mukana wekutsividza, dai akauraya Sauro asi hunhu hwake hwakrurama hwakmurwira kuzvivi.


Kana pakafa Sauro, David akaramba aina matambudziko (Donhedza mamwe matatu)Asi nguva dzose aisarudza kukudza vari pazvinzvimbo, uvaregere. Hunhu hwake hutsvene hwakamubatsira pamatambudziko ose. Uye akagadzwa umambo pamusoro peIsrael neJuda yose. Nhasi uno anoremekedzwa semukundi waMwari mubhaibheri, uye satateguru wamambo Jesu. Bhaibheri rinorondedzera David semurume aitsvaga moyo waMwari.


Mumwe nemumwe wedu ane sarudzo. Tinogona kuva saSauro toita zvinhu pamadiro (nongedza kujagi rakapunzika). Asi kana matambudziko auya hatina simba. Kana tingave saDavid......(Nongedzera rimwe jagi) Torega Mwari vachiumba moyo yedu, kuti tive vakasimba, vashingi vanokurira zvimhingamupinyi zvinouya muupenyu hwedu(Diagram for illustration A and B)

DZOKORORO


Chidzidzo chegumi neshanu


Shandisai shoko


Wakamboedzwa here nechivi chaiva chakaoma chakaoma "kuramba" kuchiedzo? Wakakwanisa here kukunda muedzo ukasaita zvakaipa? Saka uri kuumba hunhu hutsvene! Tiudze zvakaitika.


Mibvunzo


1. David akaita sei pakafa mambo Sauro, sei akadaro?

2. Ndekupi kwakaenda rudzi rwevaJuda, nevamwe vese veIsrael vakazodza David kuti ave

mambo?

3. Ndiani akaitwa mambo wemamwe marudzi gumi nerimwe aIsrael naAbner?

4. Pasi peutongo hwechiuto hwaAbner, vaIsrael vakarwa hondo zhinji navaJuda, ndiani

aikunda?

5. Chii chinowanzoitika kuvanhu vanoedza kukanganisa hurongwa hwaMwari?

6. Sei Abner akazofunga kubatsira David kudzora Israel yese?

7. Chii chinoitika kana Nzira dzemunhu dzichifadza Mwari?

8. Sei Joab akauraya Abner?

9. David akafadzwa here nezvakaita Joab?

10. Mambo Ishbosheth vakaitwa sei?

11. Sauro naIshbosheth vakatadzisa David kugara pachigaro kwemakoe mangani?

12. David aiva nehurongwa here hwekuda kuitira Ishbosheth zvakaipa?

13. Vakauraya Ishbosheth vakaitwei naDavid?

14. Zvakakosha here kuona nekuziva zvipo uye kuzodzwa kuri muvanhu?

15. David akatonga makore mangani Israel?

16. Sei satani akatadza kuti David asagara pachigaro?

17. Nderipi guta rakasarudzwa naDavid kuita muzinda wavo?

18. Ndivanaani vaigaramo vaiva vasingadi kuti zviitwe?

19. Sei David akatora mwana waJonathan, Mephibosheth, kugara naye kumuzinda mambo?

20. Chii chakaita David ave ndiye anoremekedzwa kupfuura mamwe madzimambo eIsrael?SOROMONI AKASARUDZA NJERENdima yekuverenga: 1 Madzimambo 1:1 - 3:28


Chokwadi: Njere dzaMwari ndiko kutanga kwemakomborero


Ndima yemusoro: Jakopo 1:5, zvino kana mumwe wenyu achishaiwa kuchenjera ngaakumbire kuna Mwari ..."


Kamutambo: Kuita kwakachenjera


Chidzidzo: Ngano - Bhasikoro raJimmy


Zvinobatsira: Atari yaJehova (309), Mambo David (339), Mambo Solomon (341), vakadzi vairi (342)


Kumudzidzisi


Zvirevo 4:7 inotibudisa pachena kuti njere ndiwo musimboti woupenyu. Kazhinji tinofanira kuratidza hunhu hwedu pane zvinhu zvinobatika, zvinooneka, asi mhinduro chaiyo kune zvatinoda injere dzaMwari. Semuenzaniso, vamwe vanhu vanotarisa mari yavo vofunga kuti vanoda imwe mari yakawanda, asi pachokwadi chavanoda injere dzekuchengetedza mari. Vakawana njere dzavanoda, vanozowana zvese zvavanoda. Shoko raMwari ndidzo njere dzake, tikarisevenzesa, kubudirira kunovimbiswa. Mwari vakaita njere dzavo dzivepo kune munhu wese anodzitsvaga, Zvirevo 1:20-23. Vakatipa Mweya Mutsvene kuti utiratidze pachena njere kubva mushoko rake. Njere idzi dzinopamhidzirwa nekurangarira shoko rake nekupupura shoko raMwari. Kurudzira vana vako kutsvaga hutungamiriri kubva kuna Mwari. Apo Mwari vakapa vana vabereki uye vamwe kubatsira kuvatungamiriri uye kuumba hupenyu hwavo, kana vari vadiki ndiyo nguva yekudzidzisa mweya yavo kutereresa shoko raMwari neMweya mutsvene kuvatungamirira muupenyu hwavo.


Zvirimo


I. Mambo David vakwegura, yakasvika nguva yekutsvaga mambo mutsva.

A. David akanga avimbisa mumwe wevakadzi vake, Bathsheba kuti mwanakomana wake Solomon, ndiye achave mambo.

B. Adonijah, mumwe mwana waDavid, akanga aronga kuzviita mambo.

C. Nekurudziro yamuporofita Nathan, David akagadza Solomon umambo hweIsrael, hurongwa hwaAdonijah husati hwabudirira.

D. Solomon ndiye aiva asarudzwa naMwari kuti ave mambo waIsrael.

1. Chinhu chekutanga chatinofanira kufungisisa tisati taita chinhu kuda kwaMwari.

2. Mwari vanoda kuti tizive kuda kwavo (vaEfeso 5:17)

E. Apo tinongoziva zvinoda Mwari tinofanira kuzviita.

1. Muiti weshoko raMwari kana chido chaMwari ndiye anokomborerwa (Jakopo 1:25)

2. Kuchenjera nguva dzose kunoburitsa kuitwa kwebasa.

F. Vanhu veIsrael vakatarisa vakafara zvikuru apo mupirisita naNathan muporofita vaizodza Solomon kuti ave mambo.

1. Muchitenderano chekare, vaporofita, vapirisita namambo ndivo chete vaigamuchira kuzodzwa neMweya waMwari.

2. Mazuva ano munhu wese anotenda ane kuzodzwa kweMweya mutsvene mukati make. (1 John 2:27)

G. Adonijah nevaimutsigira pavakanzwa kuti David apa ushe kuna Solomon, vakapararira nekutya.

H. David nekuti akanga achembera, akafa. Rudzi rwaIsrael rwakava pasi pehutongi hwa Solomon.

II. Solomon akabvisa vese vaipikisa ushe hwake.

A. Adonijah akaedza zvakare kuti ave mambo nekukumbira kuti umwe mukadzi wa David ave mukadzi wake.

B. Solomon akaita Adonija auraiwe pamwe neaimukurudzira, Joab.

C. Solomon akaita kuti Abiatha abviswe paupirisita nekuti naiyewo aive asingadi Solomon.

D. Shimei, aikonzera mhirizhonga kuhutongi hwamambo David akaurayiwawo.

E. Kunyangwe kuita kwaSolomon kuchiita sekwakaoma, asi kwakanga kwakanakira vanhu.

1. Hatifanirwe kupa satani nzvimbo (VaEfeso 4:27).

2. Kuipa, kana dai kusina kunyanyokura, kukasagadziriswa kunokura

(1 Vakorinte 5:6)

III. Solomon aida kuva mambo ane njere uye akarurama pavanhu veIsrael.

A. Aida kufadza Mwari.

1. Zvinoda kutenda kufadza Mwari (VaHeberu 11:6)

2. Kutenda kunoita zvinoda shoko nekuita zvinotaurwa naMwari.

B. Solomoni akaenda kuGibeon akapa mipiro yakawanda kuna Jehova.

C. KuGibeon, Mwari vakazviratidza kuna Solomon mukurota.

1. Mwari vakamutora kuti vanomupa chese chaanokumbira.

2. Solomon akakumbira njere.

3. Chikumbiro chaSolomon chakafadza Mwari zvekuti Mwari vakazomuvimbisa hupenyu hurefu neupfumi.

D. Solomon akava muchenjeri akaita humwe urongwa hwakakosha.

1. Imwe nguva vakadzi vaviri vakaunza mwana pamberi pake vese vachiti uyu mwana wangu, uyuwo achidaro, nekukurumidza Solomon akagadzirisa bopoto nenjere dzaMwari. Verenga 1 Madzimambo 3:16-28.

2. Jesu ndiye akapiwa senjere kwatiri (1 vaKorinte 1:30)

E. VaIsrael vakashamiswa nenjere dzakapiwa Solomon naMwari .

1. Isu tinomurangariro waKristu (1 vaKorinte 2:16)

2. Tinogona kushandisa njere dzaMwari nekuterera shoko rake.


Dzidziso yeMweya Mutsvene


Ndiri kuchenurwa mazuva ose.

Nekuti ndinotora nguva yekuverenga shoko raMwari nekunamata.

Pese pandinoshaya zvekuita,

Ndinotora bhaibheri nekuti shoko raMwari ichokwadi.

Ndinorega shoko raMwari richinditungamirira

Ndiri kuchenurwa mazuva ose.
KUITA KWAKACHENJERA


Kamutambo Chidzidzo chegumi nenhanhatu


Vatambi: Bennie, Sara


Bennie: Ah, kwete Oh-o kwete! ndichaita sei? Ndinobuda sei mudambudziko iri?


Sara: (Sara anopinda)

Zvaita sei Bennie?


Bennie: Zvaita sei? Oh- o hapana, kungoti chete hupenyu hwangu huchaguma nguva shoma inotevera.


Sara: Uri kutaura pamusoro pei?


Bennie: Unoziva makwikwi eskateboard ariko svondo rinouya?


Sara: Hongu.


Bennie: Baba vakandipa madhora gumi yekubhadhara kuti ndigopindawo.


Sara: Wabhadhara handiti?Bennie: Yah, ndabhadhara, asi ndiro ravadambudziko.


Sara: Handinzwisise.


Bennie: Unoziva Billy - mukomana uya wavanoti bhinya?" (Sara anogutsurira) Anzwa ndichitaurirana naJimmy mangwanani , saka andiudza kuti ndishandise mari kumubhadharira iye kuti apinde kana kuti ....


Sara: Kana kuti chii?


Bennie: Hauzive zvinoreva "kana kuti"? Zvinoreva rufu, magumo, chisarai, nyika yakaoma.


Sara: Billy ndiye akaomesa musoro muraini muno. Unoziva zvaanoita vamwe vana ...MAIWEE!


Bennie: Uri kutondityisidzira Sara, ndoita sei?


Sara: Namata ukumbire njere dzaMwari kuti woita sei. Ndozokuona. (Anobuda)

Bennie: Iri izano rakanaka. Dai ndazvifunga kare. (anotarisa mudenga) Jehova shoko renyu rinoti, kana ndichishaiwa njere, ndinokumbira uye munondipa, saka ndinokumbira njere. Jehova ndiratidzei zvekuita, nezita raJesu Ameni. (anobuda)


Sara: (Sara anopinda)

Ndava nenguva ndisinagoni Bennie, ndinovimba haana kuitwa kanyama, kanyama nebhinya Billy.


Bennie: Sara, Sara, fembera , fembera !


Sara: Kuti chii?


Bennie: Ndangoona Billy.

Sara: (Akanyatsotarisisa Bennie zvakanaka)Zvese zvichakamira zvakanaka.


Bennie: Haungabvume zvaitika! ndanamata ndokukumbira Mwari njere kuti ndoita sei?


Sara: Saka wapfugama ukakumbira Billy kuti akunzwire tsitsi?


Bennie: Kwete, Mwari vandiudza kuti ndiende kwaari totarisana, ndomuudza zvandashandisa mari, ndomuudza kana achida kukumbira Jesu apinde mumoyo make kuti asaramba achi tyisidzira vamwe vana.


Sara: Aita sei?


Bennie: Atanga kusimudza maoko kunge ari kuda kupaza mhuno yangu asi azomira. Akati haachada kuva saizvozvo zvekare. Andikumbira kuti ndinamate naye kuti tikumbire Jesu apinde mumoyo make. Iye zvino anoda kuenda nesu kuchechi nesvondo.


Sara: Halleluja!


Bennie: Vakomana, Mwari vakanaka! Tinofanirwa kuvakumbira njere pane zvese zvinoitika.
BHASIKORO RAJIMMY


Ngano Chidzidzo chegumi nenhanhatu


Jimmy chimusoro aiva negumi remakore. Aiva mukristu aida Mambo Jesu. Aienda kuchechi pese apo aiwana nguva.


Imwe svondo mangwanani , muchechi yavana, mudzidzisi akaudza vana pamusoro pekunamata nekutenda Mwari zvichienderana neshoko ravo. Apo Jimmy akasvika kumba masikati iwayo akafunga chinhu chaaidisisa.


"Bhasikoro rangu rasakara, ndave kuda kushandisa idzva," akadaro Jimmy. Mwari baba iye zvino, ndinokumbira bhasikoro idzva, ndinotenda kuti ndarigamuchira nezita raJesu, Ameni."

Jimmy akatarisa mupepa nhau ndokuona paiva pakanyorwa bhasikoro raitengeswa rakaita, rakaita seraaida chairo, raiita madhora makumi manomwe. Jimmy akatanga kuchengetedza mari yake.


Chekutanga chaakaita kutsvaga mwana akanga asina bhasikoro ndokumupa raketsaru. Akatenderera muvavakidzani achiita tumabasa twakasiyana siyana. Pakapera mwedzi Jimmy akange ave nemadhora makumi mana. Kwasara madhora makumi matatu akafunga Jimmy.


Rimwe zuva masikati, vaShumba vakamuchaira foni. VaShumba vaiva mudhara asina kuponeswa. Vaive vasingaende kuchechi, uye vakanga vasingadi bhaibheri kana Jesu. VaShumba vakati, "Ukauya nesvondo ukacheka huswa pamba pangu nekutsvaira mugaraji mangu ndinokupa madhora makumi matatu.


"Oh vakaomana!" akadaro Jimmy, ndiyo mari yandiri kuda kutenga bhasikoro rangu. Uh-u, chimbomirai svondo mangwanani ndinoenda kuchechi."

"Zvakanaka," vakadaro vaShumba, "Ndine madhora gumi nematatu pano akakumirira, ari nani kupfuura svondo."

Jimmy akashaya zvekuita. "Ndokufonerai mangwana ndichikupai mhinduro vaShumba."

"Zvakanaka", vakadaro vaShumba.

Apo Jimmy akaisa foni pasi, mukati make maiva nekurwisana, ndoita sie, akafunga. Ndinoziva ndinofanira kuenda kusvondo, asi mari ndiri kuida kutenda bhasikoro rangu.


Husiku ihwohwo Jimmy achiverenga bhaibheri, akasvika pana Mateo 6:33 "Asi tangai kutsvaga ushe hwa Mwari, nokururama kwake, izvozvi zvose zvichawedzerwa kwamuri. Hmm akafunga Jimmy. Apa pari kunzi ndikaisa Mwari pamberi, zvimwe zvese izvi ndinozvipiwa. Asi madhora makumi matatu aya ndiwo chaiwo andiri kuda. Jimmy akanamata ndokukumbira Mwari kuti oita sei.


Jimmy akafunga kwechinguva akanzwa Mwari vachiti, "Sarudza wega." Jimmy akati, "Ndinoenda kuchechi," Mwari ndiye wekutanga.

Manganwana akatevera Jimmy akafonera vaShumba, "VaShumba ndiri kuenda kuchechi nesvondo mangwanani.


VaShumba vakati, "Ndinokupa madhora makumi mana kana ukauya ukacheka mahuswa pachivanze pangu.

"Kwete," akadaro Jimmy. "Ndanyatsofungisisa. Ndinocheka nemuvhuro kana muchida."

"Handidi," vakadaro vaShumba, ndokukanda foni pasi.

O-o akafunga Jimmy, madhora makumi mana aenda. Mukati make ainzwa kakusununguka kunyangwezvo, nekuti aiva aita Mwari vekutanga.


Nesvondo mangwanani, apo Jimmy akanga ave kuenda kusvondo. Amai vake vakatora hamvuropu ndokumupa. "Mufundisi Daniel vati ndikupe," vakadaro.


Jimmy akavhura, akawana mukati muine madhora makumi mashanu! "Mwari ngaakudzwe."

akadaidzira Jimmy, "Sei, yakatowanda kupfuura yavaShumba yavanga vachida kuti ndisevenzere."


Kwakachena, mangwanani emuvhuro, Jimmy akaenda kuchitoro ndokunotenga bhasikoro rake, achitenda nekurumbidza Mwari nzira yose.
DZOKORORO


Chidzidzo chegumi nenhanhatu


Shandisai shoko


Wakamboshaya zvekuita here ukakumbira njere kuna Mwari? Wakaita here zvaakati uite? Chii chakazoitika?


Mibvunzo


1. Ndiani akavimbiswa naDavid kuti achava Mambo?

2. Ndiani akaronga kuzviita mambo?

3. Ndiani akakurudzira David kuti anongedze Solomon ave mambo, hurongwa hwaAdonijah

husati hwabudirira?

4. Chii chinhu chatinofanira kuisa mupfungwa tisati tapa mafungiro edu?

5. Chii chatinofanira kuita kana taziva hurongwa hwaMwari?

6. Njere nguva dzose dzinokubatsirei?

7. Ndivana ani varume vairi vakazodza Solomon kuti ave mambo?

8. Ndevapi vanhu vatatu vaizodzwa kuchitenderano chekare?

9. Adonijah neavo vaimubatsira vakaita sei pavakanzwa kuti David apa umambo kuna

Solomon.

10. Adonijah akaronga sei kuti ave mambo zvekare?

11. Vakaramba kutonga kwaSolomon vakaitwa sei?

12. Sei Solomon akati vanhu ava vauraiwe?

13. Chii chinoitika mukabvumidza kachivi?

14. Sei Solomon aida kuva mambo akarurama akachenjera pavanhu vaMwari?

15. Solomon akaenda kuGibeon kunoitei?

16. Mwari vakazviratidza sei kuna Solomon muGibeon?

17. Solomon akakumbirei Mwari?

18. Chii chimwe chakapiwa Solomon naMwari kunze kwenjere?

19. Ndiani atakaitirwa njere?

20. Tingashande sei munjere dzaMwari?

SOROMONI ANOVAKA TEMBERI


Chidzidzo chegumi nenomwe


Ndima yekuverenga: 1 Madzimambo 5:1 - 6:38, 8:1-21


Chokwadi: Tiri temberi yaMwari


Ndima yemusoro: 1 VaKorinte 3:16 "Ko hamuzivi kuti muri temberi yaMwari.....?"


Kamutambo: "Mambo akachenjera"


Chidzidzo: "Moyo muchena"


Zvinobatsira: Areka yesungano (324), Mambo Solomon (341), Temberi yaSolomon (343), vanhu (*)

* Unokwanisa kuunganidza vanhu nekutora vatambi vakasiyana kana kushandisa vaIsrael. (200)


Kumudzidzisi


Mwari haachagara mumudhuri wakumbwa nemaoko evanhu. Bhaibheri rinotiudza kuti miviri yedu itemberi yeMweya Mutsvene. Chikonzero ndechekuti miviri yedu itemberi yeMweya mutsvene saka itemberi yemweya yedu isu vanhu. Mweya waMwari unogara mumweya yedu. Temberi yakavakirwa Mwari naSolomon yakaropafadzwa. Ko isu tingaropafadzwa zvakadii pamweya, hunhu uye miviri yedu sezvo Mwari vave kugara matiri? Solomon akatungamirira vanhu vaMwari pakuterera, kukava nerugare, kubudirira, utano uye mafaro. Vanhu vakaisa hupenyu hwavo mushoko raMwari, pane makomborero. Mafungiro aMwari pavanhu vake haashanduke. Tikaronga hupenyu hwedu hwekunze neshanduko inoitika mukati medu tinonakidzwa neupenyu husingaperi hwatinopiwa naJesu Kristu.


Zvirimo


I. Solomon aishuvira kuvakira Mwari imba.

A. David aida kuvakira Mwari imba, asi Mwari vakaramba.

1. Kunyangwe tichida kuitira Mwari zvakanaka, zvakakosha kutevedza hurongwa hwake.

2. Hwaiva hurongwa hwaMwari kuti Solomon ndiye achavaka temberi.

B. Mwari havadi imba yekugara.

1. Vaida kuti vaIsrael vave nenzvimbo yekurumbidzira Mwari, apo mweya wavo waikwanisa kugara.

2. Mwari pavakauya kuzogara matiri, vakati havafe vakatisiya kana kutikanganwa.

C. Areka yesungano yaigara mweya waMwari yakanga isina ugaro chaihwo hwekuzororera.

1. Yaingo fambiswa kubva pakabudiswa vana veIsrael muEgipita vachipfuura nemugwenga.

2. Yakanga yogara munzvimbo yeutsvene-tsvene mutemberi.

D. Mwari vakapa utongo hwaSolomon zororo kuvavengi vese veIsrael kuti temberi ivakwe.

II. Solomon aida kuti temberi yaMwari ivakwe neunyanzvi, ikodzere zita raJehova.

A. Zvese zveushe hwaMwari zvinofanira kuitwa muhutsvene.

1. Hutsvene zvinoreva kuita chinhu nemoyo wakaperera.

2. Jesu akakodzera kuitirwa mabasa nemoyo wese.

B. Makomborero aAbraham ari pamuKristu wese kubudirira.

1. Mwari vakaisa hurongwa hwemari kukomborera vanhu vavo kuti vaite basa ravo panyika, nekusimudzira zita ravo.

2. Tinoshanda muhurongwa hwaMwari hwemari kuburikidza nekudyara nekukohwa (VaGaratia 6:7-9)

C. Solomon akaunganidza mhizha dzemunyika kuvaka temberi.

1. Varume vanodarika zviuru zana makumi masere ane varume vatatu, vakashanda kwemakore manomwe nechidimbu kuvaka temberi.

2. Haungaite basa rakanaka kana uchikurumidza (Zvirevo 19:2)

D. Vashandi vakatema matanda nematombo zvakaenzana asati aendeswa Jerusalem.

1. Hapana ruzha rwainzwika apo vaibatanidza temberi, sokurovera kana kucheka.

2. Mweya yedu ikava zvisikwa zvitsva munaKristu, Mweya Mutsvene unoita basa dzvene mukati medu.

E. Temberi iyi dai yakavakwa nguva ino yaigona kudya madhora anodarika mazana maviri emabhirioni.

1. Mukati metemberi maiva makavharwa negoridhe.

2. Maiva negoridhe muIsrael rakawanda nguva iyo Solomon aitonga zvekuti sirivheri yanga isina basa.

3. Mamirioni emari akakosha midziyo, makapu egoridhe, mapanga, zvakaiswa mutemberi kuti zviite basa imomo.

F. Vatendi, vari temberi dzaMwari, vakakosha kupfuura temberi yemuchitenderano chekare.

1. Jesu akashandisa ropa rake kutenga kudzikinurwa kwedu.

2. Iye ndiye akatakura kutadza kwedu kuti Mwari vawane musha mukati medu.


III. Solomon akaunza vaIsrael pamwe chete kuti apire temberi kuna Mwari.

A. Vapirisita vakatakura Areka yesungano kuenda nayo kutemberi.

1. Areka yakanga yakagadzirwa nematanda, mukati mune goridhe, rakanga rakanyorwa mitemo ine gumi, tsvimbo yaAaron, uye manna mugwenga.

2. Huvapo hwaMwari hwaionekwa paAreka.


B. Mipiro yakapiwa pazuva rekupira yakanga iri mikuru, hapana akakwanisa kuiziva yese.

1. Mwari anoda uve nemwoyo unoshuvira kupa (II VaKorinte 8:12)

2. Tikapa zvakawanda kunaMwari tinokohwawo zvakawanda (II VaKorinte 9:6)

C. Vaisa Areka munzvimbo yeutsvene-tsvene, moyo wetemberi,vapirisita vakabuda kuzoparidza.

1. Simba raMwari rakaburuka, vakatadza kusimuka.

2. Kana simba guru raMwari rikapinda munyama medu, miviri yedu inokurirwa.

D. Mwari havachagari mutemberi yeJerusalem zvachose.

1. Jesu pavakafa pamuchinjikwa, keteni repanzvimbo tsvene-tsvene rakabvaruka napakati, kubva kumusoro kusvika pasi, mweya waMwari ukabuda.

2. Iye zvino mweya wake unorarama muhana dzevatendi.


MAMBO AKACHENJERA


Kamutambo Chidzidzo chegumi nenomwe


Vatambi: Mambo Solomon, Mubvunzi wechikadzi


Mubvunzi: Nhasi, tine murume akachenjera pachirongwa chedu. Ndiye murume akachenjera kuvakamborarama vese, kunze kwaJesu Kristu. Chokwadi nyika yake ndiyo yaiva yakasimba, uye kupfumisa panyika nguva yekutonga kwake. Ngativaremekedzei mambo Solomon.


(Solomon anopinda)

Solomon: Kwaziwai, kwaziwai.


Mubvunzi: Vanoremekedzwa mambo Solomon (Mubvunzi anotyora muzura)


Solomon: Oh, hazvichina kukodzera, handichatonga mambo wedu Jesu ndiye ishe wedu.


Mubvunzi: Jesu ndiye Ishe naMambo wangu. Waiva munhu akatendeka pamazuva ako?


Solomon: Hongu nekuti Mwari vakandipa njere. Dai vasina ndingadai ndaiva danda.


Mubvunzi: Mwari vakakushanyira, Handizvo?


Solomon: Hongu Mwari vakazviratidza kwandiri vakandiudza kuti vanondipa zvese zvandinovakumbira.


Mubvunzi: Ndizvo zvaakandiudzawo!


Solomon: Ho-o, wakaona here chiratidzo?


Mubvunzi: Kwete, ndinoverenga shoko raMwari, uye rinoti chese chinhu chandinoda, ndikakumbira, ndichitenda kuti ndinogamuchira ndichava nacho.


Solomon: Ndi Marko 11:24


Mubvunzi: Ndiyoyo, Hey, rugwaro rwaMarko rwakanga rusati rwanyorwa apo wakafa, yakatozonyorwa mushure memazana emakore iwe wave kudenga. Wakaziva sei ndima iyi?


Solomon: Unoziva kuti ndinogara kudenga. Ndinomira pachigaro chaMwari nguva zhinji, ndichiterera minamato yavanhu ichipinda.


Mubvunzi: Unoreva kuti minamato yedu inonzwika ichikwira pachigaro chaMwari?


Solomon: Minamato inonamatwa nekutenda inouya ichinzwika zvitsvene kazhinji kana vanhu vakashandisa ndima pakunamata.


Mubvunzo: Saka unonzwa Marko 11:24 kazhinji.


Solomon: Nguva dzose.


Mubvunzi: Iye zvino todzokera pakushanyirana pako naMwari. Wakakumbirei kwavari?


Solomon: Apo Mwari vakati vanondipa chero chandakumbira, ndakakumbira njere.


Mubvunzi: Mwari vakafadzwa here nechikumbiro chako?


Solomon: Vakafadzwa zvekuti, vakandipa upfumi, simba uye kuremekedzwa pamusoro.


Mubvunzi: Nyika yako yakanga ine upfumi hwakawanda kupfuura dzimwe dzese. Unofunga Mwari anoda kuti vanhu vake vave varombo.


Solomon: Hazvidi munhu akachenjera kupindura izvozvo! Mwari havadi! Mwari vanoda kuti vanhu vavo vabudirire.


Mubvunzi: Sei Mwari vachida kuti tive nezvakawandisa?


Solomon: Kuti tigoita basa ravo.


Mubvunzi: Solomon wakavakira Mwari temberi, ndiyo nzira yawakashandira Mwari nayo. Ko vana ava voita sei kuti vashandire Mwari?


Solomon: Vana ava vanofanira kuvakawo temberi zvekare.


Mubvunzi: Chii? Mwari havachagara mumidhuri, vanogara muvanhu.


Solomon: Ndizvo zvandiri kutaura. Kana vana ava vakaudza mumwe munhu nezvaJesu munhu iyeye akakumbira Jesu apinde mumoyo make, anova temberi yaMwari.


Mubvunzi: Ho-o ndanzwisisa. Tinokwanisa kuvaka temberi yaMwari nekubatsira vamwe kuti vaponeswe.


Solomon: Zvinoita kuti uvewo mutsvene.


Mubvunzi: Sei ipapo?


Solomon: Zvirevo 11:30 inoti, "Unobata mweya yavanhu ndiye wakachenjera.


Mubvunzi: Solomon, uri murume akachenjera.


Solomon: Kuchenjera kwangu kunobva kuna Mwari.


Mubvunzi: Waita zvako nekutibatsira kuti tive vatsvene. Tichaisawo vamwe vanhu kuna Jesu! Tozoonanazve Solomon.MOYO MUCHENA


Chidzidzo chegumi nenomwe


Dindingira: MaKristu ana Mwari anorarama mavari.


Zvinodiwa: Bepa rimwe remanira, tepi yekunamisa (Masking), maka yekunyoresa, mishonga yekusukisa ndiro mitatu yakasiyana, jira dzvuku rakachekwa 2' x 3' nechishambo.


Kugadzira: Gadzira zimoyo ziguru (rakareba 15")kubva pabepa remanira . Cheka rimwe bepa rakaenzana nerumwe rutivi rwemoyo, namira rutivi kuti paite sepane moyo miviri. (Tarisa mufananidzo). Pane mumwe moyo isa maronda akawanda, mavanga nyora kuti chivi pakati pemoyo uyu, vhura pamwe wonyora kuti Jesu, pakati peumwe moyo, dzosera pasi rumwe rutivi kuti pakanzi chivi paonekwe, diagram namira chipenga kuti paunosimudza chirege kubva panzvimbo. Namatidza moyo pabhodhi kuti vana vaone vese. Nyora umwe mushonga kuti Mabasa akanaka, umwe, kuenda kuchechi, umwe, mupiro. Agadzike patafura. isa jira dzvuku padyo rinomirira ropa raJesu.


Chidzidzo:


Nhasi ticharatidzira kuchenura moyo une zvivi. Unoziva here kuti vanhu vasina Jesu mumoyo yavo, moyo yavo yakaora? Handisi kutaura moyo wavo wenyama - unofambisa ropa. Ndiri kutaura mweya yavo. Mweya ndiwe pachako.


Moyo usingazivi Mwari wakazara nezvinhu zvakaipa. Une mavanga nemaronda. Chivi chinoparadza chorwadzisa moyo. Moyo uyu unoratidza zvinoita chivi. Unocheka nekurwadza munhu mukati. Haungakwanise kuzviona nguva iyoyo nekunze, asi kana munhu akatadza zvinomukuvadza mukati.


Vanhu vakagara vachida kuchenura moyo yavo kuzvivi. Vamwe vakaedza kushandisa MABASA AKANAKA, kuumba moyo yavo uye kuvhara maronda. (Isa MABASA AKANAKA nechishambo, edza kudzima maronda asi zvichiramba). Mabasa akanaka haabvise chivi. Unga batsire nekuita mabasa, kucheka huswa hwemuvakidzani wako mahara, kupa zvekudya kana zvekupfeka kune vanoshaya asi hazvibvise chivi chiri pamwoyo pako.


Ngatiedzei KUENDA KUCHECHI! KUENDA KUCHECHI kuchechi kunobvisa mavanga echivi (Isa pachishambo, edza kubvisa mavanga) Kuenda kuchechi kwakanaka, asi kwega, hakungaite basa.


Oh, ndinoziva chichashanda! MUPIRO! Chokwadi MUPIRO unokwanisa kuchenura moyo kubva kuzvivi. Kupa MUPIRO kupa chimwe chinhu chaunodisisa. Mupiro ndiwo watinoda kugeza zvivi zvedu.(Isa mushonga) Mumwe mukomana akapa girovhosi rake rebaseball kumumwe mwana aive asina kana chekutambisa. Izvi ndizvo zvinochenesa chivi. Mira! Hazvishande, mupiro hauchenure moyo une chivi.


Kune chinhu chimwe chasara, zvinofanira kushanda IROPA RAJESU. Rinokwanisa here kuchenura moyo une zvivi. (Shandisa jira kuvhara moyo, zvinyoro- nyoro, peta rumwe rutivi uise pamusoro perumwe kuti rutivi rwakanzi Jesu ruonekwe. Iva nechokwadi chekuti wanama kuti rubatire pane rumwe. Bvisa jira) Tarisa! Zvashanda. ROPA RAJESU rinochenesa moyo une zvivi! Rinochenesa mavanga ese roita kuti moyo uchene mweya mutsvene wowana pekugara.
DZOKORORO


Chidzidzo chegumi nenomwe


Shandisai Shoko


Kana tikaudza vamwe nezvaJesu, tinenge tichivaka temberi dzaMwari. Wakamboudzawo here mumwe munhu nezvaJesu? Vaida here kumukumbira kuti apinde mumoyo mavo? Wakanamata here navo? Tiudze nezvazvo.


Mibvunzo


1. Tinofanira here kungoita zvatinofunga kuti zvakanakira Mwari?

2. Ndiani akasarudzwa naMwari kuvaka Temberi?

3. Sezvo Mwari vasisade kugara mumba, sei vakada kuti temberi ivakwe?

4. Mwari akaitei nenyika yaSolomon kuti temberi ivakwe?

5. Sei zvinhu zvese zveumambo hwaMwari zvichida kuitwa nemazvo?

6. Zvinorevei kuita zvinhu nemazvo?

7. Nyora zvinhu zvitatu zvakaita kuti Mwari vape mari yakawanda?

8. Tinoshanda sei muhurongwa hwaMwari hwemari?

9. Solomon akatora ani kuti avake temberi?

10. Sei vavaki vakashandisa sando nesoo kumisa temberi?

11. Zvinhu zvese zvemutemberi zvakanga zvakavharwa nei?

12. Dai ari mazuva ano kuvakwa kwetemberi iyi kwaidya mari yakadii?

13. Zvakatorera Jesu mutengo wakadii kuti vatendi vave ndivo temberi yeMweya mutsvene?

14. Sei Areka yesungano yaiva yakakosha?

15. Chii chaiva muAreka?

16. Mwari vanoda kuti uve nemwoyoyi pakupa?

17. Chii chakaitika kuvaPirisita vaisa Areka munzvimbo yeutsvene-tsvene?

18. Chii chinoitika kumiviri yedu kana ikasangana nesimba guru raMwari?

19. Chii chakaitika mutemberi apo Jesu akafa pamuchinjikwa?

20. Mweya waMwari wave kugara pai iye zvino?