VOLUME 3 BOOK 3


SIMBA KUBVA KUMUSORO


Chidzidzo chekutanga


Ndima yekuverenga: Mabasa evapositori 1:1 - 15, 2:1-41


Chokwadi: Mweya Mutsvene unopa simba kuvatendi pamusana pebasa.


Ndima yemusoro: Mabasa evapositori 1:8, "Asi muchagamuchira simba, kana Mweya Mutsvene auya pamuri."


Kamutambo: "Mubatsiri akakodzera"


Chidzidzo: "Simba pamusoro!"


Zvinodiwa: Vadzidzi (801), chaunga chiri mumba (802),

Petro (803), marimi emoto (804),

Chaunga (813 ne822)


Kumudzidzisi


Chidzidzo ichi chinotipa mukana wakanaka wekugoverana rubhabhatidzo rweMweya Mutsvene nevana. Chiporofita chaJoel chinoita kuti tizive kuti chiitiko ichi chakanga chisina kuitirwa kuti chisarudze vanhu vashoma, asi kuda kwaMwari kuti vatendi vose, zvisinei nemazera avo, vazadzwe neMweya Mutsvene uye vataure nendimi.


Vana vedu vanhasi vanoda simba reMweya Mutsvene kupfuura mamwe mazera ose akapfuura. Dzidzisa vana vaunodzidzisa pamusoro pekukosha kwekuzadzwa neMweya Mutsvene. Tsanangura kukosha kwekutaura nendimi mazuva ose. Vana havafanire kumanikidzwa muzvinhu zvavasingade asi shingai kunamatira vana vanoda kugashira Mweya Mutsvene.


Tsanangudzo


I. Asati adzokera kudenga, Jesu akaudza vadzidzi vake kuti aizotumira Mweya Mutsvene kwavari.

A. Mweya Mutsvene munhu akangoita saMwari naJesu.

1. Ane tsitsi, akanyorova uye akanaka.

2. Mweya Mutsvene ndiye munhu wechitatu muna Mwari.

B. Jesu akatuma Mweya Mutsvene kuti atore nzvimbo yake panyika (Johane 14:26, 16:7)

1. Akamutuma kuti ave mubatsiri wedu uye kuti atakure zvakaitwa naJesu nerufu rwake, kuvigwa uye nekumuka.

2. Mweya Mutsvene hauzvirumbidze asi unoratidza vanhu kuna Jesu (Johane 16:13,14)

C. Zana revanhu nevanhu makumi maviri reshamwari dzaJesu vakaenda kuJerusalem vakatanga kunamata vari kumba yekudenga.

1. Jesu akaudza vadzidzi vake kuti vamirire muJerusalem kusvikira vagashira Mweya Mutsvene uye simba rake.

2. Iye zvino nekuda kwekuti takapiwa Mweya Mutsvene, hapana anofanira kumumirira kana kumugarira. Tinongofanira kumugashira.

D. Pakarepo, mutsindo wekumhanya, uye mhepo zhinji ichibva kudenga, yakazadza imba yaiva nevadzidzi zana nemakumi maviri uye rimi remoto rakaonekwa.

1. Marimi emoto akapatsanurana kuratidza kuvadzidzi kuti vainge vakachena kuna Mwari, uye zvainge zvakakodzera kuti vazvigamuchire.

2. Vadzidzi vakatanga kutaura nemutauro wavanga vasina kumbodzidza sezvo Mweya Mutsvene wakavapa zvekutaura.

3. Vakafamba munzira, pakati pavanhu apo vaitaura mashoko aya.

II. Vanhu vakawanda vakabva kunyika dzakasiyana siyana vakaungana kuti vazvionere zvaiitika uye kunzwa zvaitaurwa.

A. Chaunga chevanhu hachina kunzwisisa zvaiitika.

1. Vanhu vose ava vaiva maJuda vainge vauya kuJerusarema kuzonamata panguva yepasika.

2. Vamwe vanhu vakati vadzidzi vaJesu vainge vadhakwa uye vaitaura zvisina basa.

3. Vamwe vakanetseka pamusana pekuti vakanzwa vadzidzi vachirumbidza Mwari uye kubudikidza nemitauro yavo. Pane dzimwe nguva kutaura nendimi chiratidzo kune vasingatendi. (1 vaKorinte 14:22)

B. Peter akasimuka uye akatanga kuparidza nekuzodzwa kunoshamisa.

1. Mumashure memazuva mashoma akange aramba Jesu uye nekutya maJuda.

2. Mweya Mutsvene wakamupa simba rekushinga.

3. Zvakanaka kunamatira ushingi (Mabasa evapositori 4:29-30)

C. Mumashure mekunge Peter aparidza pamusoro paJesu, zvuru zvitatu zvevanhu zvakaponeswa.

1. Mweya Mutsvene wakavaratidza kuti sei zvainge zvakakodzera vave naJesu apo Peter aiparidza shoko raMwari (Johane 16:8-9, Mabasa evapositori 2:37)

2. Mweya Mutsvene wakapa vadzidzi simba rekuita zvishamiso uye kuparidza shoko nekushinga.

III. Kuzadzwa neMweya Mutsvene nesimba rake kuchiriko nanhasi.

A. Mweya Mutsvene unoda kuve mubatsiri wedu munzvimbo dzese dzeupenyu hwedu.

1. Anotibatsira kuti tinzwisise shoko raMwari.

2. Anotitungamirira muupenyu (vaRoma 8:14)

3. Anotiudza kuti Mwari naJesu vari kuti chii (Johane 16:13)

4. Anotibatsira kuti tishandire Jesu, tinamatire varwere uye kuudza vanhu kuti tingaponeswe sei.

B. Kana mutendi achigamuchira Mweya Mutsvene, anotaura nedzimwe ndimi.

1. Mweya Mutsvene unotipa zvekutaura mumweya izvo tisina kumbodzidza.

2. Tinofanira kutaura nekutenda zvatinonzwa achitaura mukati medu nekuti anotiita kuti titaure nendimi.

C. Vana vanokwanisa kugamuchira Mweya Mutsvene (Mabasa evapositori 2:17,39)

1. Unogashira simba rinoshamisa kana wagashira Mweya Mutsvene.

2. Unofanira kunamata nendimi mazuva ose, nekuti kunamata nendimi kunovaka mweya, uye kunoita kuti unyatsoziva mukuru ari mauri.


Dzidziso yemweya


Vadzidzi vaJesu vainge vakamirira muJerusalem

Ainge avaudza kuti vamirire mumwe anokosha ikoko

Mumwe iyeyu aizovapa simba

Mumwe iyeyu aizovapa mufaro

Mumwe iyeyu aizobatsira kuzadzisa pakashama


Korasi


Kudenga kwakabva marimi emoto

Rimwe nerimwe richimhara pavari

Kudenga kwakabva marimi emoto

Rimwe nerimwe richimhara oavari

Vakatanga kutaura nendimi

Vakatanga kutaura neushingi

Uye pakarepo, Mweya mutsvene wakauya kubva kudenga.MUBATSIRI AKAKODZERA


Kamutambo Chidzidzo chekutanga


Vatambi: Bennie, Moyo


Bennie: Mweya Mutsvene waita icho, uye Mweya Mutsvene waita chino. Izvi hazvinzwisisike kuvana vadiki vane mafungiro ari pakati nepakati. Handina chokwadzi chokuti ndinozvinzwisisa zvose.


Moyo: Iwe Bennie, ndinokwanisa kukubatsira.


Bennie: Izvo zvakanaka, Moyo. Pfungwa dzangu dzava kuda kuputika ndichiedza kunzwisisa pamusoro peMweya Mutsvene.


Moyo: Hazvina kuoma zvachose, Bennie. Mweya Mutsvene neni tiri shamwari.


Bennie: Uri ?


Moyo: Ichokwadi. Mweya Mutsvene unogara mandira. Tinogovera nguva dzose.


Bennie: Chokwadi? Zvakanaka, ko sei achinzi Mweya Mutsvene? Handizivi kuti ndinozvida here?


Moyo: Mweya waMwari. Zvitarise nenzira iyi, Bennie. Wakambopinda here mumba here mumba mune chikopo?


Bennie: Kamwe chete, asi ndakatya zvikuru.


Moyo: Ndizvo zvinoita satani kana achinge asvika pane munhu ane Mweya Mutsvene. Wakakosha, satani haakwanise kukusvikira. Anotya Mweya mutsvene waMwari.


Bennie: Handina kumbofunga nezvazvo nenzira iyoyo. Zvakanaka chaizvo.


Moyo: Hongu, zvekare Jesu akatumira Mweya Mutsvene kuti mubatsiri wako.


Bennie: Mubatsiri?! Ndaifunga kuti ndaifanirwa kuva mubatsiri wake.


Moyo: Kwete. Akatumwa kuzokubatsira.


Bennie: Anondibatsira nechii?


Moyo: Anokubatsira kuti unamate nekuda kwaMwari, anokupa simba kana wakaneta nekukubatsira kuti satani ave pachigaro chake chinova pasi

petsoka dzako.


Bennie: Ha-a saka ndinokwanisa kuwana rubatsiro pane zvinhu zvitatu zvese izvi.


Moyo: Chokwadi, anokubatsira pane zvinhu zvese muupenyu hwako.


Bennie: Anozviita sei, Moyo? Anobatsira sei?


Moyo: Bhaibheri rinoti anondibata panguva yematambudziko kana kushupika. Tinoungana nekunamata nendimi. Mweya Mutsvene unondipa mashoko ekunamata ndonamata nemuromo wangu.


Bennie: Ndaifunga kuti Mweya Mutsvene ndiwo unonamata nendimi.


Moyo: Kwete, shoko rinoti ndinonamata sekupiwa kwandinoitwa neMweya Mutsvene.


Bennie: Uye ndinoziva kuti anotipa mashoko chaiwo akakodzera kuti tiite kuda kwaMwari.


Moyo: Ndizvozvo, dzimwe nguva kana tichinamata nendimi, tinowana njere negwara pamusoro pezvatinofanira kuita zvoenda kupfungwa dzedu.


Bennie: Ndinoyeuka dzimwe pfungwa dzakadaro! Dzaiva zvinhu zvandaida kuita chaizvo.


Moyo: Waiva Mweya Mutsvene waitibatsira.


Bennie: Zvese izvi zvava kutanga kureva chinhu iye zvino.


Moyo: Ndakakuudza kuti zvainge zvisina kuoma. Mweya Mutsvene zvekare unogona kukushandira kana uchitaura nekubata basa sezvinodiwa neshoko raMwari.


Bennie: NeMweya Mutsvene semubatsiri wangu, handikwanise kubatsira asi ndinova mukundi! Ndichava nechokwadi kuti ndichanamata nendimi mazuva ose uye kutaura nekuita shoko raMwari zvekare.


Moyo: Ndava kuenda, Bennie. Kutaura kwese uku kwandiitisa nzara. Zvakadini kuverenga bhaibheri rako kwekanguva?


Bennie: Handei (Vose vanobuda)SIMBA PAMUSORO


Chidzidzo Chekutanga


Ndima yekutarisa: "Asi muchagamuchira simba, kana Mweya Mutsvene auya pamuri."


Zvinodiwa: Tochi, ine mabhatiri achiri kushanda, wairesi nechekupinzira pamagetsi. (Mungade imwe tambo yemagetsi refu zvekare)


Gadziriro: Iva nezvinhu zvese zvakanyorwa pamusoro. Chidzidzo chisati chatanga, isa tambo yakareba yemagetsi (kana ichidiwa) kuti uwane moto wekuridzisa wairesi. Iva nechokwadi kuti wabvisa mabhatiri kubva mutochi.


Chidzidzo


Vangani venyu vakamboshandisa chimwe chezvinhu zviri pano izvi? (Mudzidzisi simudza tochi) Tochi chinhu chakanaka kuva nacho, kunyanya murima. Asi kungova netochi hakuna chakunobatsira kana usina mabhatiri. (Ratidza kuti tochi haina chinhu uye haina moto.) Tochi isina moto haikubatsire zvachose kuti uone kwauri kuenda. Chinga chinhu chakapusa kufamba netochi isingashande. Pasina moto, tochi haikwanise kushanda sekugadzirwa kwayo. (Panguva ino, isa mabhatiri mutochi). Munoona mutsauko waitika!


Mumaitiro mamweyo, hachingave chinhu chakapusa here kuti wakaisa wairesi pamagetsi asi usina kuivhura? Kana uchida kuterera wairesi iyi, zvakakosha kuti uve nemoto asi zvakakosha kuti ubatidze wairesi yako. Kana ukaita zvese izvi ndipo paunokwanisa kuterera kuwairesi yako uye nekuishandisa semadiro ako.


Sezvinongoitawo tochi kuti inoda mabhatiri, wairesi iyi inodawo simba(magetsi), tese tinoda simba zvekare. Handisi kutaura kuti tinofanirwa kubatidzwa pamagetsi kana mabhatiri. Ndiri kutaura pamusoro pesimba raMwari.


Muna mabasa evapositori 1:8, Jesu akati muchapihwa simba kana Mweya Mutsvene auya pamuri. Mweya Mutsvene ndiko kunobva simba redu. Tinoda kubatidzwa muna Jesu nekuti ndiye mupi weMweya Mutsvene. Kana tichizoita izvo takasikirwa kuti tiite, tinofanira kubatanidzwa naJesu, tobatidza simba raanotipa kubudikidza neMweya Mutsvene. Upenyu hwako hunokwnaisa kuwana simba rahunoda kwete nemabhatiri kana chimwe chinhu asi neMweya Mutsvene. Shoko raMwari nderedi. Muchagamuchira simba kana Mweya Mutsvene auya pamuri!
DZOKORORO


Chidzidzo chekutanga


Shandisai shoko


Apo vadzidzi vakazadzwa neMweya Mutsvene, vakatanga kutaura nemutauro mutsva. Wakazadzwa here neMweya Mutsvene? Kupi uye riini? Wakanzwa sei? Uchiri kutaura nendimi here nanhasi?Mibvunzo


1. Jesu akaudza vadzidzi vake kuti achatuma ani?

2. Ndiani Mweya Mutsvene uye munhu akaita sei?

3. Sei Jesu akatitumira Mweya Mutsvene?

4. Mweya Mutsvene unombozvikudza here?

5. Ishamwari ngani dzaJesu dzaiva mumba yekumusoro pazuva repasika?

6. Vanhu vanofanira kumira here kugashira Mweya Mutsvene nhasi?

7. Vadzidzi vakaona nekunzwa chii apo Mweya Mutsvene wakazadza mumba?

8. Chii chakaitika kuvadzidzi apo Mweya Mutsvene wakasvika pavari?

9. Vanhu vakaita sei vakaungana kuzoona chiitiko ichi?

10. Vanhu vainge vakaungana vakafunga kuti chii pamusoro pevadzidzi vaJesu?

11. Kutaura nendimi dzimwe nguva, chiratidzo kuna ani?

12. Ndiani mudzidzi waJesu akasimuka akaparidzira chaunga ichi?

13. Zvakaitika sei kuti Peter aparidze neushingi iye akanga abva mukutya maJuda

mazuva mashoma ainge apfuura?

14. Zvakanaka here kunamatira ushingi pane dzimwe nguva?

15. Chikamu chipi chakaitwa neMweya Mutsvene pakaponeswa vanhu zvuru zvitatu

umashure mekunge Peter aparidza?

16. Ndedzipi nzira nhatu dzatinokwanisa kubatsirwa nadzo neMweya Mutsvene?

17. Chii chinoitika kana mutendi akazadzwa neMweya Mutsvene?

18. Ndiani anotaura nendimi, iwe kana Mweya Mutsvene?

19. Vana vanokwanisa here kugashira Mweya Mutsvene?

20. Sei uchifanira kunamata nendimi mazuva ose?ZITA RINORAPA


Chidzidzo chechipiri


Ndima yekuverenga: Johane 14:12-14, Mabasa evapositori 3


Chokwadi: Zita raJesu nderekuti tishandise.


Ndima yemusoro: Johane 14:14, "Kana uchikumbira chero chinhu nemuzita mangu, ndinochiita."


Kamutambo: "Kufamba muzita"


Chidzidzo: Ngano - "Maziso matsva aCharles"


Zvinodiwa: Petro (803), Murume akaremara (805), Murume akaponeswa (806), Johane (807), Chaunga (813)


Kumudzidzisi


Zita raJesu rine simba muzvinhu zvitatu (vaFiripi 2:9-11). Zita iri rakapiwa Jesu naMwari Baba pamusana pekupedza zvakanaka kuda kwababa kwekudzikinura. Muushumiri hwake hwese hwepasi pano, Jesu haana kumboshandisa zita rake kuita zvishamiso. Isu tisu tinoda zita raJesu.


Zita raJesu nderekuti isu tishandise apo tinonamata kuna Baba nekuva nesimba pamusoro pemabasa asatani. Zita rake harisi remasaramusi asi rine simba kana rashandiswa kuwana zvinhu zvinova zvemwana waMwari. Tinofanira kuva nekutenda muzita rake.


Tsanangudzo


I. Paiva nemumwe ainge akaremara aikumbira mari pagedhi rainzi Beautiful patemberi muJerusarema.

A. Murume uyu haana kumbobvira afamba muupenyu hwake hwese.

1. Makumbo ake haana kumbobvira aita simba kubvira achizvarwa.

2. Hatifanirwe kutora utano hwedu hwakanaka sedambe kana kuseka vamwe vakaremara, kana vanorwara.

B. Shamwari dzemurume uyu dzaimuendesa kugedhi mazuva ose kuti agokumbira mari nezvekudya.

1. Tese tinoda rubatsiro kubva kushamwari dzedu panguva dzakasiyana siyana muupenyu hwedu.

2. Jesu ishamwari yatinofanira kuvimba nayo, uye tinofanira kuva shamwari dzakadaro zvekare kune vamwe.

C. Satani ndiye ainge achikonzera chirwere chemurume uyu.

1. Mwari ndiye mupi weupenyu neutano.

2. Satani ndiye mupi wezvirwere, matenda kana matambudziko.

3. Zvinhu zvese zvakanaka zvinobva kuna Mwari uye zvinhu zvese zvakaipa zvinobva kuna Satani (Johane 10:10)

II. Petro naJohane vakaenda vose kutemberi kunonamata.

A. Petro naJohane vainamata kazhinji nekuti zvaisimudzira Mweya yavo (Jude 20)

1. Munamato unotigarisa tichitaurirana naMwari nehuvapo hwake.

2. Bhaibheri rinotiudza kuti tinofanira kugara tichiita upenyu hwekunamata nguva dzose.

B. Jesu akadzidzisa vadzidzi vake kunamata kuna Mwari Baba nemuzita make (Johane 16:23-24)

1. Tisu muviri waKristu panyika nhasi.

2. Kunamata nemuzita raJesu zvakafanana nekunge Jesu ari kunamata.

C. Apo Petro naJohane vainge vachipinda mutemberi, murume akaremara akavakumbira mari.

1. Petro naJohane vakamira ndokutarisa murume uya.

2. Murume aitarisira kupiwa chimwe chinhu kubva kwavari asi akazowana chinhu chikuru kudarika zvaaitarisira!

D. Petro naJohane vainge vasina mari pavari yekuti vape murume uyu.

1. Vaiva nechimwe chinhu chaiva nani zvikuru, simba raMwari!

2. Petro akati, "Sirivera nendarama handina, asi chandinacho ndinokupa nezita raJesu weNazareta, simuka ufambe!" Petro aiva nezita raJesu.

E. Jesu akanga apa vadzidzi vake mvumo yekushandisa zita rake.

1. Simba rese kudenga uye panyika rakapiwa kuna Jesu uye simba iroro riri muzita rake (Mateo 28:18-20)

2. Akataura kuti vatendi vose vanokwanisa kushandisa zita rake uye kuita mabasa aaingoitawo. (Johane 14:12-14)

F. Apo Peter akabata murume uyu ruoko simba rekurapa rakabva rafamba richipinda nemumakumbo memurume.

1. Pakarepo tsoka dzake nemabhonzo zvakawana simba.

III. Vanhu vaiva mutemberi vakafunga kuti Petro naJohane varapa murume uyu nesimba ravo pachavo.

A. Vanhu vose vakaona murume akaremara uya arapwa.

1. Vakazadzwa nekushamiswa nezvakanga zvaitika kwaari.

2. Zviratidzo nezvishamiso zvinounza vanhu nekudaro shoko raMwari rinokwanisa kuparidza kwavari.

B. Vanhu vose vakatarisa kuna Petro naJohane sekunge vaiva nemasaramusi.

1. Petro akazviburitsa pachena kuti iri raisava simba ravo rakaita kuti murume uyu afambe.

2. Kunyangwe naJesu pachake aitaura kuti ndiMwari vaiva maari vaiita zvishamiso (Johane 14:10)

C. Petro akaparidza kuvanhu nezvaJesu akavaudza kuti raiva zita raJesu rakaporesa murume uyu.

1. Zita rekuti Jesu rinomirira zvose zvaari.

2. Kutenda kubudikidza nezita raJesu ndiko kutenda kumwechete kuri muna Jesu pachake.

D. Jesu akatipa mvumo yekushandisa zita rake.

1. Tinokwanisa kushandisa zita rake nhasi pamusoro pematambudziko nezvimwewo zviitiko zvakaipa.

2. Tinokwanisa kushandisa zita rake nhasi pakuporesa, kubudirira, runyararo kana ruponeso.


Dzidziso yemweya


Petro naJohane vakaenda kunonamata

Vakaona chirema munzira

Ainge akatambanudza maoko ake

Achikumbira rubatsiro

Uye izvi ndizvo zvakataurwa naPeter,

Sirivera nendarama handina

Asi chandinacho ndinokupa nezita raJesu

Simuka ufambe!


Korasi

Zita raJesu Kristu

Rinounza simba kubva kumusoro

Zita raJesu Kristu

Rinounza simba kuupenyu hweduKUFAMBA MUZITA


Kamutambo Chidzidzo chechipiri


Vatambi: Mupemhi, mupfuuri, Petro naJohane


Mupemhi: Rubatsiro! Ndinokumbirawo rubatsiro! Ii-i izvi zvinorwadza. Mazuva ose shamwari dzangu dzinonditakura dzichindiunza pano pagedhi retemberi. Handikwanise kufamba ndega.Handina kumbobvira ndafamba. Ndakazvarwa ndakadaro. Rubatsiro! Rubatsiro!


(Mupfuuri anopinda)


Mupfuuri: Hausiriwe here waiva pano zvekare nezuro?


Mupemhi: Hongu, ndini. Shamwari dzangu dzinondiunza pano mazuva ose. Handikwanise kufamba, saka ndinofanira kukumbira mari nechekudya.


Mupfuuri: Zvinoita sekunge unokwanisa kuwana basa pane imwe nzvimbo uchishandisa maoko ako.


Mupemhi: Ndakamboedza asi hapana munhu akada kunditora.


Mupfuuri: Ndinofunga ungori munhu ane usimbe. Handingakupe mari yangu yandakashandira! (anobuda)


Mupemhi: Izvi zvinosvotesa! Handina usimbe. Ndinoda kuenda kunoshanda ndichiwana mari yangu pachangu. Hapana munhu ari pano anoda kushandirwa nechibibi. Zvese zvandinokwanisa kuita kugara pano ndichikumbira rubatsiro mazuva ose. Rubatsiro! Rubatsiro! Ndinoshuva kuti dai ndaikwanisa kubuda mune izvi.


(Petro naJohane vanopinda)

Peter: Pane zvinhu zvakawanda zvatinoda kunamatira nhasi, Johane. Zvinhu zviri kuitika nekukasika. Tinofanira kuva nechokwadi kuti tiri kutevedza hurongwa hwaMwari.


Johane: Zvakanaka. Ndinofara nekuti Jesu akatipa zita rake kuti tishandise muminamato. Ndine chokwadi kuti Mwari Baba vanotinzwa kana tichinamata nezita raJesu.


Peter: Hongu, chero neni.


Mupemhi: Pamusoroi varume, ndiri kukumbirawo rubatsiro.


Johane: Handina mari yandinayo, Petro haunawo here?


Petro: Handina, asi ndiri kunzwa kuti Mwari vanoda kubatsira murume uyu. Titarise.


Mupemhi: Chokwadi iye zvino ndava kuzopiwa chinhu. Nhasi ranga riri zuva rakaoma chose.


Petro: Hatina mari yekukupa nhasi.


Mupemhi: Dai zvangu ndisina kutombotarisira kupiwa chinhu.


Petro: Tine zvimwe zvakakosha kupfuura mari.


Mupemhi: Zvakapfuura mari?


Petro: Nemuzita raJesu weNazareta simuka ufambe!

(Petro akamubata ruoko kuti amubatsire kusimuka)


Mupemhi: Ndava kutosimuka! Ndave kunzwa simba mumakumbo angu! (Anofamba nekusvetuka svetuka) Ndave kukwanisa kufamba nekusvetuka! Ndaporeswa! Mwari ngaarumbidzwe! (Anoramba achifamba nekusvetuka)


Johane: Mwari ngaarumbidzwe, Petro, chishamiso chakadai. Murume uyu ava kukwanisa kufamba uye kutsvagawo basa kuti asevenze.


Petro: Jesu akataura kuti tinokwanisa kuita zvishamiso nezita rake.


Johane: Ndinotondera izvo. Zita rake rinokwanisa kuita zvinhu zvese zvese zvaaiita achiri pasi pano.


Petro: Zvinoshamisa asi ichokwadi.


Johane: Tarisa uone vanhu vese vava kuuya. Vaziva mupemhi uyu, tichaita sei Petro?


Petro: Vari kufunga kuti tamuporesa nesimba redu. Tichavaparidzira pamusoro pekutenda muzita raJesu uye nesimba rezita rake. Nekudaro vachaponeswa nekuporeswa zvekare.


Johane: Ipfungwa yakanaka iyoyo!


Petro: Handei pabiravira raSoromoni. (Vose vari vatatu vanoenda)


Mupemhi: Mwari ngaarumbidzwe! Hallelujah! Mwari ngaarumbidzwe!
MAZISO MATSVA ACHARLES


Ngano Chidzidzo chechipiri


Rimwe zuva masikati mumashure mekushanda zvikuru, Gospel Bill akafunga kuenda kuguta kumusangano wakakosha kukereke kwavo. Munzira yose kuenda kuHarare, aiimba achirumbidza Mwari. Apo Bill akanga ava kusvika kuguta akanzwa kuti Mwari vainge vachaita chimwe chinhu chinokosha zuva rodoka. Haana kunge aziva kuti Mwari vainge varongei.


Bill ainge akatasva bhiza rake achifamba nenzira inonzi Chinhoyi, muHarare. Paakaona vanhu vaiva vakamira pamberi pebhawa. Muchengeti webhawa pamwe nemumwe munhu vaikanda mupemhi munzira.


"Buda, Charles, uye usadzoke!" akadaro muchengeti webhawa. "Hatibvumidzi vapemhi mubhawa rino, vanoona kana vasingaone."


Mupemhi akasimuka, Gospel Bill akaona kuti ndiCharles, bofu. Bill akaburuka pabhiza rake, ndokumhanyira kumurume uyu ndokumubatsira kuyambuka mugwagwa.


"Ndinotenda zvikuru, vakuru," akadaro murume uya kuna Bill. "Handisati ndawana vanhu vane tsitsi dzakadai muno munharaunda. Ndiri kufara kuti wauya."


"Zvakanaka," akadaro Bill," tine vanhu vakawanda vakanaka muno muHarare, asi uri kuvatsvaga panzvimbo isiyo. Bhawa irori rinozivikanwa neutsinye."


"Unofanira kunge uriwe Gospel Bill," akadaro murume bofu. "Ungandibatsirawo here nemari? Handisati ndawana chekudya kwemazuva maviri adarika,uye ndine nzara kudarika zvinhu zvose zvaungafunga."


Bill akaisa ruoko rwake muhomwe ndokuona asina kana mari. "Charles," akadaro Bill, "Handina kana Mari izvozvi, asi kana uchikwanisa kuenda neni kumusangano wekuchechi kwangu, ndinovimba ndingakubatsira."


"Zvinofadza izvi," akadaro Charlie, "asi handina kupfeka nhumbi dzangu dzekuchechi."


"Hazvinei," akadaro Bill. "Zvauri zvakangonaka." Bill akaenda nemurume uye kumusangano ndokugara naye mumashure.


Muparidzi akadzidzisa pamusoro pesimba nezita rajesu. Vanhu vose vakaterera, apo akataura pamusoro pemabasa makuru akaitwa nevadzidzi vaJesu uye kuponesa varwere nezita rake. Kunyanya kutaura kwaiita muparidzi pamusoro pazvo, chido chakakurawo mumoyo maBill kuti anamatire bofu iri.


Mumashure memunyengetero uye vanhu vave kuenda kumba, Charles akatendeukira kuna Gospel Bill uye akatanga kutaura. "Ndafara chaizvo ndiri muchechi menyu," akadaro. "Pamusoro pevadzidzi vachirapa varwere! Ndinoshuva kuti kudai ndikawana munhu anokwanisa kunamata sevanhu ava. Chokwadi ndinoda."


"Zvakanaka," akadaro Bill, "Ndinotenda kuti une chido chako. Ndinoziva munhu anoziva kunamata nezita raJesu."


"Unomuziva?" akadaro mupemhi. "Minamato yake inopindurwa here sezvakaitwa yevadzidzi?"


"Hongu," akadaro Bill. "Unotenda here kuti Mwari vangavhura maziso akao kana munhu wekutenda akamanamatira?"


"Ndinodavira kudaro," akadaro Charles. "Ndinodavira kuti ndinoporeswa kana munhu anokwanisa kunamata akanamata neni."


"Zvisinei, ndichanamata," akadaro Bill. Akaisa maoko ake pamusoro pemaziso ebofu iri ndokunamata nezita raJesu. "Baba," akadaro Gospel Bill, "Ndiri kukumbira nezita raJesu kuti muvhure maziso emurume uyu. Maziso, ona nezita raJesu!"


Pakarepo, maziso aCharles akavhurika ndokubva atanga kuona. Akadanidzira pamusoro soro peizwi rake, "Allelujah! Allelujah! Allelujah! Ndave kuona! Ndave kuona!"


Bill asati aziva zvainge zviri kuitika, Charles akamhanyira munzira nekubhawa. Bill akamhanyawo kusuwo webhawa kuti aone zvainge zviri kuitika.


"Ndave kuona! Ndave kuona!" akadaro murume apo akamira pakati pebhawa. "Gospel Bill aita kuti ndione!"


"Chii?" akabvunza muchengeti webhawa. "Uri kundiudza kuti wava kuona?"


"Chokwadi ndava kuona," akadaro Charles." "Ndave kuona zvinhu zvese zviri muno." Akatanga kunongedzera kune zvinhu zvakasiyana siyana achizvitsanangudza kuvanhu vainge vaungana. Vanhu ava vakabva vagutsikana kuti zvechokwadi bofu rainge rava kuona.


"Zvakaitika sei izvi?" akabvunza muchengeti webhawa.


"Zvisinei," akadaro murume uya, "Gospel Bill azviita. Andiporesa."


Ah, kwete, akadaro Gospel Bill apo akanzwa mashoko emurume uyu. Hapana chandakaita asi kunamata. Raiva zita raJesu rakaponesa murume uyu.


Muchengeti webhawa akabuda ndokutungamirira chaunga chevanhu kuti vatsvage Gospel Bill. Bill ainge aedza kutiza, asi varume vakamuwana asati atiza.


"Iwe, mira kwekanguva!" akadaro muchengeti webhawa. "Gospel Bill, Handina kuziva kuti unokwanisa kuita zvishamiso nezvimwe zvakadaro. Waita sei kuti Charles aone?"


"Anofanira kunge aine mushonga wemasaramusi," akadaro mumwe murume aiva muchaunga. "Ambuya vangu vaiita masaramusi akadaro."


"Kwete, handizvo," akadaro mumwe murume. "Vanga vakaronga zvese izvi. Charles anga asiri bofu pekutanga. Masaramusi ekutsvaga mari aya!"


"Nyararai mose!" akadanidzira Bill. Akafamba achienda pakati pechaunga ndokutarisa pane mumhu wese. Akabva ati, " handina masaramusi, uye hapana chandinoziva nezvazvo. Pamusoro paCharles mose munoziva upofu hwaaiva naho. Makamuziva kwemakore akawanda."


"Zvakanaka , makazviita sei?" akabvunza murume. "Isimba rudzii raunaro?"

"Ndiri muKristu anotenda kubhaibheri," akadaro Bill. "nguva yakanga isati yasvika, izita raJesu rakarapa murume."


"Uri kuti Jesu ndiye aponesa munhu uyu here?" akabvunza muchengeti webhawa.


"Ndizvozvo," akadaro Bill. "Pandakashandisa zita raJesu pakunamatira Charles, akamurapa. Handina simba remasaramusi." Ipapo Bill akataura nevanhu ava pamusoro perudo rwaMwari uye kuti Jesu akadzikinura vanhu kubva muchivi sei.Mumashure mekuparidza apa, Bill akanamatira varume vanomwe vakazosarudza kutenda kuna Jesu Muponesi. Guta rose rakafadzwa nekuponeswa kwaCharles, rikaziva kuti zita raJesu rine simba.


DZOKORORO


Chidzidzo chechipiri


Shandisai shoko


Jesu akatiudza kuti tishandise zita rake pamusoro pematambudziko. Pane dambudziko here muupenyu hwako raungada kuti ushandise zita raJesu?


Ngatinamatirei zvinhu izvi.


Mibvunzo


1. Chii chaiva chakaipa pamurume aikumbira rubatsiro ari paghedhi rainzi Beautiful?

2. Tinofanira kungotora utano hwedu sezvisina basa here kana kuseka vanhu

vanorwara?

3. Sei zvakakosha kuva neshamwari?

4. Tinofanirwa kuva shamwari dzakaita sei kune vamwe?

5. Ungaziva sei kuti chinhu chiri kubva kuna Mwari kana kuti kuna satani?

6. Sei Petro naJohane vainamata kazhinji?

7. Munamato unotibatsira chii?

8. Kunamata nezita raJesu zvakafanana nekudii?

9. Murume akaremara akaita sei apo Petro naJohane vainge vave kupinda

mutemberi?

10. Petro naJohane vakapa murume uyu chii?

11. Ndiani ane masimba ose edenga nepasi?

12. Jesu anoita sei nemasimba aanawo?

13. Ndevapi vatendi vangashandisa zita raJesu uye kuita mabasa aaiita?

14. Murume akanga akaremara akapinda sei mutemberi?

15. Vanhu vose vaiva mutemberi vakaziva here chirema ichi?

16. Zviratidzo nezvishamiso zvinoitei?

17. Vanhu vose vakafunga kuti chii pamusoro paPetro naJohane?

18. Petro akaudza vanhu kuti chii chainge chaporesa murume uyu?

19. Zita raJesu rinomirira chii?

20. Tingashandisa sei zita raJesu nhasi?
KUNYEPA HAKUBHADHARE


Chidzidzo chechitatu


Ndima yekuverenga: Mabasa evapositori 5:1-11


Chokwadi: Hatikwanise kuviga chero chinhu kubva kuna Mwari pamusana pekuti Mwari vanoona moyo yedu.


Ndima yemusoro: VaEfeso 4:27, "Musape chigaro kuna satani."


Kamutambo: "Pfungwa dzekunyepera"


Chidzidzo: Ngano - "Temai masora"


Zvinobatsira: Petro (803), Sapphira (809), Ananias (844)


Kumudzidzisi


Nyaya iyi inoratidza kuti vanhu vanounza kuparadzwa pache zvavo nekusagashira nyasha dzaMwari. Kunyangwe zvikasaratidza sekudaro pakutanga, mumashure mekuongorora mibvunzo yaPetro kuna Ananias naSapphira zvinoratidza kuti vakapiwa mikana yakawanda yekuti vareurure uye kutaura chokwadi. Kunyangwe kutongwa kuchiuya asi nyasha dzakapiwa dzikarambwa.


Hapana kana pakamanikidzwa Ananias naSapphira kuti vape zvese zvavainge vawana mushure mekutengesa munda wavo. Pamusana pekuzvida, vakasarudza kuti vanyepere vanhu pamusoro pemari yavakapa, vachifunga kuti Mwari hangave nebasa nazvo. Zvisinei, varume ava vaiva vamiririri vaMwari vaine zodzo yake uye Ananias naSapphira hava kuziva kuti vari kunyepera Mwari. Mibairo inotevera kupa kunenge kwaitwa mukunamata Mwari. Kukanganisa kwevaviri ava hakusi pamari yavakapa, asi mumaitirwo azvo.


Tsanangudzo:


I. Vatendi muJerusarema vakatengesa zvinhu zvavo, vakapa mari kubasa raMwari (Mabasa evapositori 4:34-35)

A. Vanhu ava vakadzidza mufaro wekupa uye makava nerudo rukuru mumoyo yavo kune mumwe nemumwe (Mabasa evapositori 20:35)

1. Vainge vakazvipira kugoverana zvavaiva nazvo nevasina.

2. Vakapa mari kuvadzidzi kuitira kuti shoko raMwari rifambe.

B. Hatifanire kuva tinotya kupa kana Mwari vachitisunda kuti tipe.

1. Kupa kunoita kuti tisave neruchiva.

2. Nekupa tinodyara mhodzi dzinounza zvakawanda pashure.

C. Mukupa kwedu kwese, tinofanira kuva netarisiro chaiyo.

1. Tinofanira kupa setiri kupa kuna Mwari, tisingatarisiri vanhu vatinopa kuti vatidzosere.

2. Tinofanira kupa nekuti tinoda kuterera Mwari nekumunamata.

II. Kwaiva nevaviri muchechi vakanyepa kuna Mwari pamusoro pekupa.

A. Ananias naSapphira vakatengesa munda wavo uye vakaunza imwe yemari kuvadzidzi.

1. Vakabvumirana kuti vaizochengeta imwe yemari iyi pachavo uye kuti vasaudze chero munhu.

2. Apo Ananias akaunza mari kunaPetro, Ananias akanyepa, achiti aipa mari yose yaainge awana pakutengesa munda wake.

3. Ananias naSapphira vaiva nepfungwa yakaipa mukati mavo pamusoro pekupa.

B. Mwari vaisada kuti Ananias ape mari yose yaaiva nayo asi aisada kuti anyepe.

1. Petro akataurira Ananias kuti munda nemari zvaiva zvake kuti aitise zvaanoda.

2. Ananias aikwanisa kupa chimwe chibandi chemunda wake pachena. Aisafanirwa kunyepa.

3. Peter akabvunza Ananias mibvunzo yakawanda yaimupa mukana wekuti areurure asi akaramba.

4. Apo Petro paakamuudza kuti ainge asina kunyepera vanhu, asi ainge anyepera Mwari, Ananias akadonhera pasi ndokufa.

D. Mutumbi waAnanias wakatakurwa nevakoma vechidiki kunoviga.

1. Kunyangwe mutongo wakauya nekukurumidza munyaya iyi, nyasha ndidzo dzakatanga kupiwa.

2. Nekunyepa Ananaias akazarurira satani musiwo kuti aparadze upenyu hwake.

III. Mumashure memaawa matatu, Sapphira akauya kuchechi ndokudzokorodza nhema dzainge dzataurwa nemurume wake.

A. Sapphira ainge asina ruzivo wezvakanga zvaitika kumurume wake.

1. Hatifanire kushandisa zvinenge zvaitika kana kusaitika kune vamwe vanhu kuti tizvibvise mune zvatinenge taita isu.

2. Mumwe nemumwe wedu anofanira kuzvimirira pasarudzo kana zviito zvake. (vaRoma 14:12)

B. Petro akabvunza Sapphira kuti vainge vatengesa munda nemari yainge yataurwa naAnanias here.

1. Sapphira akanyepera Petro kuti vaipa mari yose kuna Mwari.

2. Petro akataura zvekare kuna Sapphira uye akamuudza kuti ainghe anyepera Mwari uye haaizorarama.

3. Sapphira akadonha pasi ndokufa pakarepo uye varume vechidiki vakamutakura ndokunomuviga padyo nemurume wake.

C. Mwari akatonga Ananias naSapphira, asi kwaiva kuita kwavo kwekusarurama kwakaunza izvi nekubvumira satani kuti atore upenyu hwavo. (1 vaKorinte 5:4-5)

1. Dai vainge vazvitonga pachavo vangadai vasina kuzotongwa (1 vaKorinte 11:31)

2. Mwari aida kuvaregerera, asi vakaedza kuzviviga pazvivi zvavo kubva kuna Mwari (1 Johane 1:9, Zvirevo 28:13)

3. Usamhanyire kure naMwari kana uchitadza. Mhanyira kwaari!


Dzidziso yemweya


Ananias naSapphira vakatengesa munda

Vakaronga mumoyo yavo nguva isati yasvika

Vaizopa chikamu chemari kuchechi

Vachitaura kuti vapa yose.


Korasi

(Nhema dzakaipa, nhema dzakaipa) Uchaita sei?

(Nhema dzakaipa, nhema dzakaipa) Uchaita sei?

(Nhema dzakaipa, nhema dzakaipa) Uchaita sei kana Mwari okubvunza?


(Nhema dzakaipa, nhema dzakaipa) Reururai

(Nhema dzakaipa, nhema dzakaipa) Ndiyo yoga nzira

(Nhema dzakaipa, nhema dzakaipa) Usatize Mwari nekuti uchabhadhara


Ananias naSapphira vaisafanirwa kunyepa

Pane chinhu chakavatadzisa kureurura

Kwaiva kuzvida

Mwari akavapa mukana wekureurura

Asi vakaramba uye vanofanira kubhadhara.PFUNGWA DZEKUNYEPA


Kamutambo Chidzidzo chechitatu


Vatambi: Tawanda Masora, asingatendi, mutendi, izwi raPetro


Tawanda: NdiTawanda Masora ari kutaura panhepfenyuro yeJerusarema iri mukati menzvimbo inosangana MaKristu ese achinamata mazuva ose, uye kuparidza. Pane zvinhu zvinoitika pano mazuva ose uye nhasi zviri kuitika zvekare.


(Asingatendi anopinda)

Pamusoroi, vakuru. Mungagoverana here nevanhu pamhepo kuti zvii zviri kuitika mumaKristu anhasi?


Asingatendi: Ndine urombo, asi handikwanise. Ndiri mutsve kunzvimbo ino. Handina kumbova pano kare.


Tawanda: Chokwadi? Chii chakuunza kuno nhasi?


Asingatendi: Ndanzwa kuti pari kutengeswa zvinhu zvakachipa nhasi. Vanhu vakawanda vari kutengesa zvinhu zvavo vachipa mari kuchechi zvichida kuti vanhu vakaita saPetro naJohane vapfume. Zvisinei ndanga ndichifunga kuti ndichasangana nezvinhu zvakanaka.


Tawanda: Zvakanaka, ndinotenda nenguva yako.


Asingatendi: Uchitendei? (Anobuda)


Tawanda: Ndaona vanhu vakawanda vanga vachifamba vachidzika vakatakura mabhegi emari. Ngatichionai kana tiri kunatsoona zvakanaka. (Anofamba achidarika pasitegi) Wow! Tarisa! Mari iri kwese kwese. Vadzidzi vakamira mukati memari. Panofanira kuva nemunhu ari kuziva zviri kuitika pano apa. (Anotarisa tarisa)

(Mutendi anopinda)


Tawanda: Vakuru ndingavawo nekanguva nemi?


Mutendi: Chokwadi, ndingabatsira sei?


Tawanda: Mungaziva here kuti chii chiri kuitika nemari dzese idzi? Vadzidzi vawedzera here mari yavo yekutambira kana zvimwewo zvakadaro?


Mutendi: Kwete.Vazhinji vedu, Makristu tiri kutengesa minda nezvimwewo zvinhu zvedu, tichiunza mari kuvadzidzi kuti vagovere kune mamwe maKristu anotambura.


Tawanda: Zvinoshamisa! Mune rudo runoshamisa kune vamwe.Asi, vadzidzi havana hany'a nevari kuuya kuzoba kana kuti vanonyepa pamusoro pezvari kupa?


Mutendi: Kwete. Vari kuita zvese nesimba reMweya Mutsvene uye haabvumire zvinhu zvakadaro kuti zviitike. Kana paine ane pfungwa dzakadaro.....


Tawanda: Pamusoroi vakuru, pfungwa dzakadaro? Dzakadaro kuniii?


Mutendi: Pfungwa nemaitiro asi aMwari, akaita sekuba nekunyepa. Bhaibheri rinoti domasi rakaora rinooresa mamwe ose. Kana ukarega pfungwa dzakadaro dzichigara mumusoro mako, dzinozoguma dzashandura maitiro ako.


Tawanda: Saka munoti Mweya Mutsvene haubvumire zvakadaro kuti zviitike pano here?


Mutendi: Ndizvozvo. Anoona zvinoitika matiri. Haunganyengedzi Mwari.


Tawanda: Zvakanaka, ndinotenda nenguva yenyu, vakuru.


Mutendi: Muchitendei. Ndine ngamera yandiri kutengesa. Ndinofanira kupinda iye zvino. (Anoenda)


Tawanda: Chikwata chemaKrstu aya chinoshamisa. Vanhu vese vanyarara, ndinofunga kuti Petro ane zvaari kutaura. Rega tinzwe kuti ari kuti chii.


Izwi raPetro: (Risiri pasiteji) Nhai Ananias, satani azadzirei moyo wako nenmhema dzekunyepera Mweya Unoyera uye kusara nechikamu chemari yawatengesa nayo munda wako? Chero dai usina kuutengesa wanga usiri wako here? Zvino zvawatengesa kwanga kusiri kuda kwako here? Sei waita zvakadai mumoyo mako? Hauna kunyepera vanhu asi wanyepera Mwari.


Tawanda: (Anoshamisika) Hi-i Ananias abva atodonhera pasi nekufa! Murume uye zvaataura pamusoro pepfungwa ndezvechokwadi. Mukadzi wacho abva auyawo uyo. Vakomana, achashamiswa nezvaitika.


Izwi raPetro: Sapphira, sei wabvumirana nemurume wako kuti muedze Mweya waMwari? Vanhu vamwechete vaviga murume wako vachaviga newewo.


Tawanda: (Anoshamisika zvekare) Sapphira afa zvekare! Chokwadi vanhu ava vari kufamba nesimba raMwari. Hapana chokonzero chekunyepera Mwari. Mwari anoona zviri mukati mako. Ndava kubuda muno. (Anoenda)
TEMAI MASORA


Chidzidzo chechitatuNdima yekutarisa: Mateo 13:22, "Wakakushwa pakati peminzwa, ndiye unonzwa shoko, zvino kufunganya kwenyika nokunyengera kwepfuma zvinovunga shoko rikashaiwa zvibereko."


Zvinodiwa: Masora akasiyana siyana nesaga.


Gadziriro: Isa masora musaga uye uite kuti ava panotoreka apo unenge uchidzidzisa chidzidzo chako.


Chidzidzo


Bhaibheri rinotiudza kuti shoko raMwari rakaita semhodzi dzinokwanisa kudyarwa mumoyo medu. Tinokwanisa kuwana zvibereko kubva kuna Mwari, kana tikagashira shoko raMwari. Unoziva here kuti chinhu chese chinorarama chakabva mumhodzi? Miti, mhuka uye vanhu zvisikwa zvese zvakabva mumhodzi.


Kana mhodzi dzakadyarwa muvhu, dzinokura kuita miti. Pane dzimwe mbeu dzatinoda kuti tive nadzo muminda yedu. Ungada here muapuro kana muranjisi mumunda mako? Ko mubanana? Unofarira here magwavha? Ungana munda wemichero wakaita sei? Ungada here uswa hwakasvibira hwakapfava kana kuti minzwa? Ungada here mafeso nezvinobaya mumunda mako? Masora nezvibayo ndidzo mhandu dzedzimwe mbeu. Masora anouraya huswa nemamwe maruva mumunda mako nekumatadzisa kukura. Masora ndicho chinhu chekutarisa.


Kune masora emweya zvakare atinofanirwa kutarisira. Anogara achiedza kutsvaga nzvimbo muvanhu. (Simudza sora rimwe) Anouraya upenyu mumoyo memuKristu. Masora aya anokonesa zvibereko zvaJesu. Ndichakutaurirai pamusoro pemasora aya kuitira kuti muzive kuti mungamaziva sei. Munokwanisa kumatema neshoko raMwari.


Sora rekutanga randinoda kuti muzive ndeiri rekuzvikudza. (Dzura rimwe sora) Sora rekuzvikudza ririkutadzisa vanhu kuti vape vamwe. Rinoda kugashira asi haridi kupa vamwe. Sora rekuzvikudza iri rinoita kuti ufunge kuti ukapa vamwe, hauzokwanisa kuwana zvese zvaunoda muupenyu. Shoko raMwari rinotema sora rekuzvikudza iri richiti, "Ipa kuti iwe ugopiwawo." Tinoziva kuti tikapa zvakawanda kuna Mwari, iye anoitawo kuti vakawanda vatipewo." Sora rekuzvikudza rinoita tisawane zvibereko zvinodiwa naMwari kuti tiwane.


Kune rimwe sora ratinonofanira kutarisira zvekare. (Dhonza rimwe sora) Rinonzi sora rekunetsekana. Sora rekunetsekana iri rinoda kuti tirambe tichifunga, tichinetsekana pamusoro pemari, mbatya, zvikwereti, chekudya, shamwari kana zvimwewo zvinhu zvatinokwanisa kufunga.


Sora rekunetsekana rinoisa pfungwa yekunetsekana mumoyo medu nekubvunza, "Uchawana mari yekubhadhara zvikwereti zvako kupi? Unoita sei kana usingakwanise kupindura mibvunzo iyi? Unoita sei kana shamwari dzako dzikatenga kukuseka pamusoro pembatya dzawakatengerwa nambuya vako?" Usaterera kusora rekunetsekana iri. Iva nebadza remweya, shoko raMwari, uye riteme! Bhaibheri rinotiudza kuti tikandire mitoro yedu yese kwaari nekuti anotichengeta!


Sora rekunyengedza muurayi. (Dhonza rimwe sora kubva musaga) Sora rekunyepa iri rinopinda mumoyo yevanhu uye rokonzera kuti vavimbe nemari. Mwari vanoda kuti tive nezvizhinji, asi haadi kuti tivimbe nemari. Anoda kuti tivimbe naye mune zvose.


Zvisinei kuti tine mari yakawanda kana kuti yakashomeka zvakadini, tinofanira kuvimba naMwari. Sora rekunyengedza rinoda kuti tivimbe nemari. Rinoti zvinhu zvose zvichaita zvakanaka kana tichinge tiine mari. Sora rekunyengera rinoedza kutiita kuti tibatirire pasendi rega rega, tisingape kubasa raMwari. Rinotiudza kuti kana tichipa mari yedu hatizowani imwe.


Shoko raMwari rinotiudza kuti Mwari achataipa zvese zvatinoda. Tinoziva kuti nekupa, sora rekunyengera rinodzurwa. Kana tichipa uye tichitarisira makomborero

kubva kuna Mwari kubudikidza nemumbeu yako, sora rekunyengera rinodzipurwa nemidzi yaro.


Ngatidzipurei masora. Ngatiateme neshoko raMwari!
DZOKORORO


Chidzidzo chechitatu


Shandisai shoko


Ananias naSapphira vakaedza kuviga chivi chavo kubva kuna Mwari, nekutaura nhema. Wakambotaura nhema here ukazopinda mumatambudziko pamusana padzo? Titaurire nezvazvo.


Mibvunzo


1. Vatendi vemuJerusarema vaiitei nezvinhu zvavo panguva iyoyo?

2. Tinofanira kutya here kana Mwari vachida kuti tipe?

3. Ndezvipi zvinhu zviviri zvatinoitirwa nekupa?

4. Ndechipi chinhu chinhu chakakosha kuve nacho kana uchipa?

5. Tinofanira kunge tine tarisiro dzipi pakupa?

6. Ndevapi vanhu vavaviri vakafa mumashure mekunge vanyepera Mwari pamusoro

pekupa?

7. Ananias naSapphira vakabvumirana kuti chii?

8. Mwari vaiva vakatarisira here kuti Ananias naSapphira vape mari yose yemunda

wavo kuna Mwari?

9. Kunyepa kunouraya chii muvanhu?

10. Kunyepa kunobva kuna ani?

11. Petro akaziva sei kuti Ananias ainyepa?

12. Chii chakaitika kuna Ananias apo Petro akataura kuti ainge anyepera Mwari?

13. Ananias naSapphira vaiva here nemukana wekureurura vasati vatongwa?

14. Sapphira akaziva here zvainge zvaitika kumurume wake paakauya kuchechi?

15. Sei tisingashandise zvinoitika kana zvisingaitike kune vamwe sechikumbiro pane

zvatinenge taita?

16. Petro akabvunza chii kuna Sapphira paakauya kuchechi?

17. Sapphira akapindura kuti chii kumubvunzo waPetro?

18. Chii chaiva chikonzero chaicho chekutongwa kwaAnanias naSapphira?

19. Ananias naSapphira vaikwanisa kunge vakazvimisa sei?

20. Unofanira kumhanyira kupi kana watadza?


STEPHEN ANOMIRA PACHOKWADI


Chidzidzo chechina


Ndima yekuverenga: Mabasa evapositori 6 na 7


Chokwadi: Mweya Mutsvene unosimbisa nekushingisa vatendi nerudo.


Ndima yemusoro: Ruka 12:12, "Nekuti Mweya Mutsvene unokudzidzisa munguva iyoyo yaunoda kutaura chinhu."


Kamutambo: "Mutambudzi"


Chidzidzo: Nyaya - "Kudzorwa"


Zvinodiwa: Kushanduka kwaJesu (811), Stephen (812), Believers (813), Sauro/Pauro (814), Sanhedrin (822), varume (825)


Kumudzidzisi


Rudo rwechokwadi ndirwo rwaikwanisa kubatsira Stephen kuti ashinge, uye kuregerera. Ruvengo rwemaJuda rwainge rusina kukwana kuti rurwadzise Stephen. Rudo rwaMwari rwakaratidzwa mukati memoyo yedu neMweya Mutsvene

(vaRoma 5:5). Mweya Mutsvene unotipa rudo serwaJesu. Izvi zvakaratidzwa nekuda kwekuzvipira kwaStephen kuregerera mhondi dzake sezvakaitwa naJesu pamuchinjikwa.


Kuita uku, kwakava kutanga kwaMwari mukushanda naSauro weTarsus. Kushinga uye kuropafadzwa kwekuparidza kwaStephen kwakaratidza rudo rwake. Sezvo tinobvumira Mweya Mutsvene kuti utitungamirire, hapana mutadzi akaoma kuti timusvike.


Tsanangudzo


I. Chechi yepaJerusarema yakawedzera uye yakakura zvakanyanya.

A. Kusawirirana kwakavapo pakati pechikwata chevanhu muchechi vainge vafunga kuti vakafirwa vavo vainge vasingapuhwe chikafu chakakwana.

1. Chechi ine kodzero yekuchengeta nherera kana vakadzi vakafirwa vanenge vaine kodzero yaMwari (1 Timotio 5:3-16)

2. Pamusana pekuti mainge muine vakadzi vakafirwa vakawanda muchechi, vadzidzi vakaudza vanhu kuti vasarudze varume vanomwe kubva muchechechi kuti vagova vanotungamirira basa iri.

B. Varume vanomwe ava ndivo vaiva vakuru vesvondo.

1. Vaiva Stephen, Firipi, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas naNikorasi.

2. Basa revakuru muchechi nderekuchengeta zvinhu zvinhu zvinoitwa muchechi, vabatsiri.

3. Munhu asati ava mukuru muchechi, vanofanira kunge vachiwirirana nemashoko ari muna (Mabasa evapositori 6:3, 1 Timothy 3:8-13)

C. Vadzidzi vakazvibvisa mubasa iri rekugovera zvekudya kune vakafirwa.

1. Havana kuda kuita izvi nekuti vakaziva kuti vaiva nani zvikuru pane vazhinji.

2. Vaida kuti vapedze nguva yakawanda vachinamata, nekunzvera uye ushumiri hweshoko raMwari.

D. Shoko raMwari rakaenderera mberi uye makava nekuvandudzwa kweshoko muJerusarema.

1. Kana imwe nhengo yemuviri waKristu yawana nzvimbo uye rubatsiro, humambo hwaMwari hunokura. (vaEfeso 4:16)

2. Kunyangwe mhandu dzaJesu, vapirisita vakabatsirwa nekuvandudzwa kweshoko uku.

II. Stephen akatanga kuparidza kumaJuda asingatendi.

A. Nesimba remweya Mutsvene, Stephen akaita zvishamiso nezviratidzo kukomborera vanhu.

1. Stephen aiva katendeka kuna Mwari muzvinhu zvidiki muhushumiri hwake, saka Mwari vakamutungamirira muhushumiri.

2. Sezvo takatendeka muna Mwari muzvinhu zvidiki sekubatsira kupa chikafu, Mwari vanotikomborera kazhinji. (Mateo 25:14-23)

B. Satani akatumira chikwata chevarume kuti vapikisane naStephen.

1. Satani akaedza kuita izvi kakawanda kuna Jesu asi akakundikana.

2. Mweya Mutsvene wakabatsira Jesu ndiwozve wakabatsira Stephen nekumupa njere dzakaita kuti nharo dzevarume ava dzishaye basa.

C. Varume vasingatendi ava vakabhadhara vamwe kuti vanyepe pamusoro paStephen pamberi pemutongi.

1. Vakaudza vatongi kuti Stephen aitaura mashoko asakarurama pamusoro petemberi nemutemo waMoses.

2. Kubwinya kwaMwari kwakaonekwa pameso paStephen apo akaonekwa nevatongi.

III. Apo Stephen akazvidzivirira pamberi pedare remaJuda, aiparidza chokwadi pamusoro paJesu.

A. Kushinga kwaStephen kwakabva kuMweya Mutsvene.

1. Tinokwanisawo kushinga, kana tikagashira Mweya Mutsvene.

2. Tinofanira kutaura nendimi mazuva ose kuti kushinga kushande matiri.

B. Stephen akaudza varume ivava vakataura nezvekuroverwa kwaJesu uye kuti Jesu ndiye Mudzikinuri.

1. Vatongi vakatsamwa.

2. Azadzwa neMweya Mutsvene, Stephen akatarisa mudenga akaona Jesu akamira parudyi rwaMwari.

C. Apo vatongi vakanzwa izvi, vakanzwa izvi, vakagumbuka vakataura kuti Stephen atakwe nematombo kusvikira afa.

1. Stephen akanamata uye akadzikisa mweya wake kuna Mwari.

2. Azadzwa nerudo rwaMwari, Stephen aakumbira Mwari kuti varegerere mhondi dzake.

3. Pamusana perudo rwaMwari mumoyo medu, tinokwanisa kuregerera avo vanotirwadzisa (vaEfeso 4:32)

D. Mukomana wechidiki werudzi rwaBenjamin, Sauro weTarsus,akatarisa apo Stephen akaurayiwa.

1. Sauro akabvumirana nazvo uye akafara kuona zvichiitika.

2. Kushinga kwaStephen uye rudo, zvisinei, zvinofanira kunge zvakabata upenyu waSauro nekuti mumashure akazova Pauro mudzidzi.Dzidziso yeMweya


Stephen anomira pachokwadi

Stephen anomira pachokwadi

Azere nemyasha nesimba

Stephen anomira pachokwadi

Stephen anomira pachokwadi

Azere nechokwadi nekuregerera

Uye akatarisa kudenga

Uye kubva mumakore

Ngirozi dzakatora mweya wake

Nekuti akamira pachokwadiMUTAMBUDZI


Kamutambo Chidzidzo chechina


Vatambi: Mubvunzi, Sauro wekuTarsus


Mubvunzi: Handizivi kuti nhasi taita chinhu chakanaka here kuva nemuenzi muchidzidzo chedu. Anonyanyo zivikanwa nezvinhu zvakaipa zvaaiitira maKrsitu mumashure mekunge Jesu adzokera kudenga. Aiva mutambudzi mukuru uye aiita kuti maKristu aiswe mujeri, vaurayiwe, uye kutambudzwa. Handizive kuti tingamugashira here kana kuti kwete,asi zvisinei ndichamuzivisa kwamuri. Uyu ndiSauro weTarsus.


(Sauro anopinda)


Sauro: Aha! MaKristu! Mapinda dambudziko. Ndinoda kuti muiswe mujeri!


Mubvunzi: Imbomira kwekanguva, Sauro. Vana ava havana chavakambokuitira chakaipa. Sei uchida kuvatambudza?


Sauro: Vanotenda here kuti Jesu weNazareta mwanakomana waMwari?


Mubvunzi: Hongu, tese tinobvuma.


Sauro: Ndiyo mhosva yacho iyoyo. Ndinovenga vanhu vanotenda kudaro. Muri kuparadza chitendero changu!


Mubvunzi: Kuparadza chitendero chako?


Sauro: Ndizvozvo! Jesu akadzidzisa kuti hatingaponeswe nemutemo waMoses. Akati tinofanira kutenda kuti iye ndiye nzira kuna Mwari. Ndinovenga maKristu. Ndinotenda mune zvakadzidziswa naMoses!


Mubvunzi: Kunyangwe nesu?


Sauro: Mati chii?


Mubvunzi: Ndati nesuwo tinobvumirana nezvidzidzo zvaMoses.


Sauro: Kana muchitenda muna Moses, mungatende sei muna Jesu?


Mubvunzi: Moses akadzidzisa vanhu kuti zvivi zvavo zvinofanira kuvharwa neropa kubva pachipiriso chemhuka.


Sauro: Ndizvozvo! Tinopira nehwayana, mbudzi uye njiva dzimwe nguva.


Mubvunzi: Asi ropa remhuka harikwanisa kubvisa zvivi kubva mumoyo wakaremerwa. Rinongovhara chete chivi asi chivi chinoramba chiripo.


Sauro: Zvakanaka, nekuti zvavharwa.


Mubvunzi: Asi pane chimwe chakanyanyonaka. Unotenda here kuna muporofita Isaiah?


Sauro: Hongu.


Mubvunzi: Akati munhu anorwadziwa nekutadzirwa kwevanhu vaMwari. Akataura kuti mumwe munhu aizofanira kutakura zvivi zvevanhu vaMwari. Jesu akaita izvozvo.


Sauro: Unoziva mufana! Ndingadai ndakuisa mujeri pamusana pazvo!


Mubvunzi: Dzikama Sauro. Uri murume anoziva chitenderano chekare. Unofanira kuziva kutiKristu aifanira kuuya semwana, okura uye ozourayiwa. Jesu akava chipiriso chedu.


Sauro: Hapana chandinobvuma pane zvawataura. Ndinoshandisa hwayana sezvipiriso zvangu.


Mubvunzi: Jesu ndiyo hwayana yaMwari. Akauya kuzotora zvivi zvenyika.


Sauro: Kwete! Nyika haingaponeswe. MaJuda oga ndiwo anoziva Mwari wechokwadi.


Mubvunzi: Apo Jesu akatifira panzvimbo pedu pamuchinjikwa, akazviitira pasi rose.


Sauro: Hazvigoneke!


Mubvunzi: Uye akamuka kubva kuvakafa.


Sauro: Kwete. Vadzidzi vake vakaba mutumbi wake. Vadzidzi vaiva vachitaura manyepo iwayo kubvira kare. Mira kusvika ndabata Simon Petro.


Mubvunzi: Kana nyaya yaJesu ari manyepo, saka unganetsekana nei?


Sauro: Handisi kunetsekana.


Mubvunzi: Uri kutya kuti zvuru zvevanhu zvichatenda kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari.


Sauro: Ndichaedza nepandinogona napo kuti kumisa maKristu kuudza vanhu pamusoro paJesu.


Mubvunzi: Zvisinei, hazvishande. Kurwisa kwaunoita kunoita kuti tikure.


Sauro: Handisi kuterera kuna ani nani zvake. Unopenga. Jesu haangava mwanakomana waMwari.


Mubvunzi: Tichange tichikunamatira. Utizivise kana washandura mafungiro ako.


Sauro: Handishanduki! Handitendi muna Jesu. Ndava kuenda kuvatongi izvozvi. Ndinoda kuti mukandwe mujeri!


(Anobuda)

Mubvunzi: Sauro anonzwisa tsitsi. Achazvitsvagira oga pachake kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari. Tinofanira kumunamatira.KUDZORWA


Nyaya Chidzidzo chechina


Portia ainge akamirira kuti musi wechishanu usvike svondo rose. Zuva roga roga aidzokorora adzokororazwe tsamba yekukokwa kwaainge aitwa kubhavhadheyi naSheila. Uri kukokwa kumutambo uchaitwa pabhavhadheyi ra Sheila Tongai, musi wechishanu, musi wa4 May nenguva dza5 masikati.


Apo akawana tsamba yekukokwa iyi musi wemuvhuro akafunga kuti aikanganisa kuona. Pamusoro pazvo Sheila ndiye musikana ainyanyozivikanwa muvana vegiredhi 5. Chokwadi pane akanganisa akandiisira. Akambofunga kuti ndeya Riana sezvo ariye aigara padyo naye. Asi manheru iwayo, runhare rwainge rwauya.


"Mhoro!" rakadaro izwi kune rumwe rutivi rwerunhare. "NdiPortia here?"

"Hongu, ndini Portia."

"NdiSheila. Wakawana here tsamba yekukokwa? Uri kuuya, handiti?"

"Chokwadi, ndichange ndiriko," akapindura Portia achiedza kuita sepasina chiripo.

"Zvakanaka," akadaro Sheila. "Saka tozoonana. Chisara hako kwazvino." Godyo!


Chishanu chiya chakazosvika. Zuva rechikoro rakanonoka kufamba asi mumashure menguva bhero ra3 masikati rakarira. Nguva dzasvika pana 5 masikati, Portia akazvigadzira zvakanaka ndokugadzirira kugogodza pamusuwo paSheila. Mukadzi ainge aine vhudzi jena akavhura musiwo ndokunyemwerera zvinyoronyoro achitambira Portia.


"Titambire, tafara chaizvo kuti wauya." Mukadzi akatambanudza ruoko rwake kuna Portia. "Ndini amai Tongai."


"Kaziwai, ndini Portia."

"Zvakanaka Portia, rega nditore zvhinhu zvako. Vasikana varimo mumba."


Portia akamira achinyara, pamusoro pemba iyi. Vasikana vose vainge vakakomba terevhizheni vachitamba mitambo ipapo, uye kwakapera kanguva pasina ainge amuona. Pakupedzisira Valerie ndiye akazoona Portia mumashure mekunzwa kakuseka.


"Huya, pindawo mumutambo," akadaro Valerie apo aidaidza Portia neruoko kuti apinde. Portia akagara kwekupedzisira. Vanhu vose vakatendeuka ndokukwazisa Portia. Akarerukirwa. Kachikamu kainge kakanyanya kuoma kainge kapera, akafunga. Vanhu vose vairatidza ushamwari.


"Iwe, Portia, tiri kutamba mutambo uyu unonakidza. Huya utambewo?"

"Kana zvichiita ndinofunga, ndingangotarisa kwekanguva."

"Chokwadi zviri kwauri." Portia akatarisa vasikana vachitamba mutambo waiva nechekuita nekununura mambokadzi. Zvairatidzika sekunge zvese zvakanaka asi aingonzwa kusafara. Akasungikana kunyangwe aiziva vanhu vose vaivapo. Akanetsekana kuti sei.


Mhinduro yake yakauya panguva dzekudya, kudya kwemanheru. Ainge akagara padyo naValerie uyo akaudzaPortia kuti amai vaSheila vainge vataura kuti mumanheru iwayo vachava nebira! "Vatiudza kuti vachadaidza sekuru vaShela kubva kumakuva kuti vazofarawo pabhavhadheyi raSheila."


Portia akafunga kuti Valerie haana kuona matama ake achidzikiswa. Akanzwa kuremerwa mukati make. Akaziva kuti ichi chaiva chinhu chaaisafanira kunge ari mazviri, asi aifanira kuita sei? Pamwe aifanira kuedzesera kurwara kuti adzokere kumba pasina azviziva. Izvi zvainge kusiri kutaura chokwadi, kunyangwe hazvo ainge ave kunzwa kurwara zvishoma.


Portia kasara ongodyawo zvake chikafu chemanheru asi ainge asisiriye. Vamwe vasikana vainge vakabatikana nekutaura zvekuti havana kuzviona. Mumashure mekunge ndiro dzabviswa uye dzasukwa, amai Tongai vakaudza vasikana kuti vagare zvekare vakakomberedza patafura. Portia akabva aziva zvaaifanira kuita.


"Amai Tongai, ndingambotaura nemi zvishoma here?" Portia akatora amai Tongai parutivi kune imwe imba umo vamwe vaisazonzwa zvavaitaura, ndokutsanangura nyaya yake. Akaudza amai Tongai pamusoro perudo rwake kuna Mwari uye kukosha kwaakaita muupenyu hwake. Akavaudza kuti aiva muKristu akazvarwa patsva uye aisakwanisa kubatsira mumapira nekuti zvaisapindirana nezvinodzidziswa nebhaibheri. "Ndinofunga zvakakodzera kuti ndiende kumba," akadaro Portia.


Amai Tongai vakadungamidzana naPortia vakananga kumba kwaiva nevamwe vasikana. "Vasikana, Portia afunga kuti zvakakosha kuti adzokere kumba. Vaudze chikonzero Portia," vakadaro amai Tongai zvinyoronyoro. Portia akatsanangura zvishoma chikonzero chainge chaita kuti afunge kuenda kumba, achidzokorora zvinhinji zvaainge audza amai Tongai.


Runyararo rwakazadza imba yose. Akanzwa kazevezeve, "Ichi ndicho chinhu chakapusa chandisati ndambonzwa." Portia akamanikidzira kunyemwerera, ndokuti ainge oenda. Kunyangwe zvazvo aiziva kuti aiita zvinhu zvakanaka, akadonhedza tumisodzi apo aitenda amai Tongai nekuda kwemutambo uye nechikafu. Akatora zvinhu zvake ndokunanga kumusiwo.


Pakasvika Portia kumba, vabereki vake vainge vagere zvavo vachiverenga. Amai vake vakasimudza musoro kubva pabhuku vachishamisika, "Sei Portia, seiwadzoka? Pane chakanganisika here?" Portia akatsanangura kuvabereki vake zvainge zvaiitika kumabiko ekwaTongai uye kuti sei akadzoka.Vabereki vake vakamuudza kuti vaidada naye pamusana pezvaaitenda mazviri.


Apo runhare rwakarira mangwanani emusi wemugovera, izwi raisatarisirwa naPortia kunzwa ndera amai Tongai. Amai Tongai vakanzwa kushushikana apo vakakumbira kuna Portia kana aiva nenguva yekuti agosangana navo uye nevabereki vake. Portia akabvunza amai vake, uye amai vake vakati vaikwanisa kuuya manheru iwayo. Amai Tongai vakati zvainge zvakanaka, ndokugadzika runhare pasi. Panguva dza 7 manheru, bhero rakarira. Nguva ino aiva Portia ainge ava nechidanho chekukwazisa amai Tongai. Portia akavatungamirira kumba yekutandarira. Mumashure mekuzivisa, amai Tongai vakatenda vanhu vose mumba umu pamusana penguva yavo uye kuti havaizopedza nguva. Vakatendeukira kuna Portia.


"Portia, ndakakurudzirwa zvikuru pamusana pezvawakaita nezuro manheru kumba kwangu, kunyangwe zvisina kuratidza sekudaro kwauri panguva iyoyo." Portia akashamisika. "Zvaiva zvakanaka kuti umire pachokwadi pane zvaunotenda mazviri uye nekuramba kuita zvausingadi."


"Ndinoziva kuti chaiva chinhu chakaoma kuti uite, kunyanya pamberi pevasikana," vakaenderera mberi amaiTongai. "Portia, unondiyeuchidza ambuya vangu. Vaimira pachokwadi pane chavanenge vachitenda. Zvisinei izvi hazvina kufanana nemaKristu ese andinoona. Handina kumbobvira ndafunga kuti chitendero chambuya chingava changu, kusvikira nezuro manheru, handizive kuti ndingazvitsanangura sei, asi apo wakaita zvawakaita, chimwe chinhu chakaitika mumoyo mangu. Ndakaziva kuti upenyu hwangu hwaiva pasina chinova ndicho chaita kuti ndiuye kuno nhasi. Chekutanga ndinoda kukumbira ruregerero pane kunyadzisa kwandakakuita nezuro.


Maziso aPortia akazara misodzi. "Ndinokuregererai, amai Tongai."


Amai Tongai vakaenderera mberi, "Ndinoda zvekare kukutenda uye kukuzivisa, mumashure mekufunga nekunamata zvikuru ndakazofunga kuti upenyu hwangu humire pakururama naJesu uye kumuita mambo weupenyu hwnagu. Ndinokutenda Portia nekundiratidza rudo rwechokwadi rwaMwari."DZOKORORO


Chidzidzo chechina


Shandisai shoko


Pane vamwe vana here vakamboita kuti zvikuomere kuva muKristu? Vakamboedza here kuita kuti uite zvakaipa? Kana kuti havana kuterera pawakavaudza nezvaJesu?


Tiudze zvakaitika. Wakanzwa sei? Wakaita sei?


Mibvunzo


1. Sei pakava nekusawirirana pamusoro pevakadzi vakafirwa muchechi?

2. Chechi ine chekuita here nevakadzi vakafirwa vanokodzera pana Mwari?

3. Vadzidzi vakaudza vanhu kuti vaite sei nyaya yevakadzi vakafirwa ava?

4. Basa revakuru vechechi nderekuitei?

5. Chero munhu anoda anokwanisa here kuva mukuru wechechi?

6. Sei vadzidzi vakazvibvisa panyaya yekuchengeta nekupa chikafu kune vakafirwa?

7. Shoko raMwari rakawedzerwa sei uye kuvandudzwa kwakaitika muJerusarema?

8. Ndiani mukuru wechechi akatanga kuparidzira kumaJuda asingatendi?

9. Chii chinoitika kwatiri kana takavimbika muna Mwari muzvinhu zvidiki?

10. Stephen akaita sei zvishamiso kukomborera vanhu?

11. Ndiani akakonzera chikwata chevanhu kuti vakakavadzane naStephen?

12. Mweya Mutsvene wakabatsira sei Stephen nevanhu ava?

13. Chii chakaitika kumeso kwaStephen apo akasvika pavatongi vechiJuda?

14. Stephen akazvirwira nekutya here pamberi pevatongi vechiJuda?

15. Tingatendera sei Mweya Mutsvene kuti ushande matiri?

16. Sei vatongi vakatsamwira Stephen?

17. Sei vatongi vechiJuda vakati Stephen atakwe nematombo?

18. Sei Stephen akakumbira Mwari kuti varegerere mhondi dzake?

19. Sei tichifanira kuregerera vanotirwadzisa?

20. Ndiani murume wechidiki, akazova mudzidzi akaona rufu rwaStephen?MHARIDZO INE ZVIBEREKO


Chidzidzo chechishanu


Ndima yekuverenga: Mabasa evapositori 8:5-8, 26-40


Chokwadi: Kuparidza shoko kunounza zvibereko


Ndima yemusoro: Johane 14:12,"Uyo anotenda mandiri, achaita mabasa andinoitawo."


Kamutambo: "Mushonga unoshanda"


Chidzidzo: "Ita zvinoshanda"


Zvinodiwa: Petro (803), Johane (807), Chaunga (813),

Mutumwa (815), Firipi (816), Ethiopian Eunuch (817)


Kumudzidzisi


Firipi akatanga semukuru wechechi, asi akazosimudzirwa naMwari kuva muvhangeri (Mabasa evapositori 21:8). Tisingaverengere Jesu, Firipi ndiye wega muenzaniso wemuvhangeri watinonzwa nezvake muchitenderano chitsva. Muvhangeri wechokwadi anoita kuti vanhu vaponeswe uye kuita zvishamiso muushumiri hwake nguva dzose. Mutendi wese, anokwanisa kuona vanhu vaponeswa uye kuita mabasa aJesu nekuti ndiro shoko, kwete vanhu, uye simba raMwari rine zviratidzo nezvishamiso. Shoko raMwari rechokwadi rinovaka tarisiro mumoyo yevanhu kuti vagashire zvinotaurwa naMwari kuti vanazvo. Mutendi wese anofanira kushinga kushoko raJesu nekusunungura vanhu kubva muzvivi, urwere neurombo pamusana pekuti Mwari anotarisa shoko rake kuti riitwe. (Jeremiah 1:12)


Tsanangudzo


I. Firipi, mumwe wevakuru vechechi muJerusarema, akaenda kunoparidza muSamaria.

A. Kushungurudzwa kwakauya muchechi yeJerusarema.

1. Vakazvivhurira vega misuo kuzvinhu izvi pamusana pekusaterera mirairo yaJesu (Mabasa evapositori 1:8)

2. Vatendi vazhinji vaitambudzwa kwese kwese kwavaiparidzira shoko. Mutendi wese anoda kuti aparidze shoko raMwari kwete vaparidzi vega.

B. Firipi akaparidzira maSamaria zvavakaitirwa naJesu pakufa kwake, kuvigwa uye nekumuka.

1. Mutongi wechiEthiopia aiva nesimba munyika make uye upfumi hwese.

2. Aiva muJerusarema kunamata Mwari.


C. Mweya Mutsvene wakaudza Firipi kuti aende kumutongi weEthiopia ari mungoro.

1. Mweya Mutsvene unotitungamirira mukati medu (vaRoma 8:14,16), asi zvekare anotaura nesu mumweya.

2. Mweya Mutsvene unotitungamirira kune avo vangabatsirwa neshoko.

D. Firipi akanzwa murume achiverenga kubva mubhuku raIsaiah apo akauya padyo nengoro.

1. Firipi akawana mukana wekumuudza nezvaJesu.

2. Tinofanira kuwana mukana wekuudza vamwe nezvaJesu

(vaKorose 4:5-6)

III. Firipi akatungamirira mutongi weEthiopia kuna Jesu.

A. Mutongi weEthiopia akatenda kumharidzo yaFiripi uye akakumbira kuti abhabhatidzwe mumvura.

1. Simba reshoko rakapinda mumoyo make rikaunza kuzvarwa patsva maari.

2. Munhu anofanira kubhabhatidzwa nemvura mumashure mekugashira Jesu samambo. (Marko 16:15-16)

B. Pavakabuda mumvura, Mweya Mutsvene wakabataFiripi.

1. Mutongi weEthiopia akaenda zvake achifara.

2. Firipi akaerekana asvika kuAzotus kwaiva mamaira makumi maviri neshanu asingazivi kuti asvika sei.

C. Firipi akaparidza shoko raMwari mumaguta mazhinji.

1. Kana tichiparidza shoko raMwari, Mwari anoritarisa kuti ariite uye Mweya Mutsvene unounza vanhu kuna Jesu.

2. Nyika inoda kuparidzirwa uye simba reshoko. (Marko 16:15-20)


Dzidziso yeMweya


Firipi akati Isaiah aitaura pamusoro pemurume

Murume aizouya nekuponesa nyika kubva muzvivi

Murume uyu ndiJesu, akafa sehwayana

Mupiro wangu newe


Korasi

Mwari ngaarumbidzwe, ngaarumbidzwe, areruya

Mwari ngaarumbidzwe, ngaarumbidzwe kumusorosoro

Tinokwanisa kungova saFiripi

Nekutungamirira vakarasika kuna Jesu KristuMUSHONGA UNOSHANDA


Kamutambo Chidzidzo chechishanu


Vatambi: Bennie, Sally


(Bennie naSally vanopinda)

Bennie: Iwe, Sally wakambonzwa here nezvaLaiza Gome?


Sally: Haasiye here musikana anogara kumba yekupedzisira munzira muno?


Bennie: Ndiyeye.


Sally: Zvaita sei?


Bennie: Anga asiri kunzwa zvakanaka, saka akaenda kwachiremba mumwe musi. Vakamuongorora zvakanyanya.


Sally: Saka?


Bennie: Vakazoona kuti ane chirwere.


Sally: Chirwere? Chirwere cherudzii?


Bennie: Handizivi - chimwe chine zita rakareba.


Sally: Chii chichaitika kuna Laiza?


Bennie: Vana chiremba vakati anofanirwa kugara pamubhedha kwemakore maviri.


Sally: Zvinoshamisa izvo!


Bennie: Ndinoziva asi hapana chinhu chavangakwanise kuita pazviri. Hapana mushonga kuchirwere chaari kurwara nacho.


Sally: Hachirapike, Bennie. Ishoko raMwari. Bhuku razvirevo rinoti shoko raMwari hupenyu, kana kuti mushonga kumiviri yedu.


Bennie: Mushonga kumiviri yedu? Unofanira kuita sei - kudya mapeji ebhaibheri?


Sally: Kwete! Unotaura shoko raMwari kumuviri wako, shoko rinotuara nezvekurapa.


Bennie: Zvakanaka kwandiri nekwauri, Sally, asi Laiza haana kana kuponeswa. Kana uchimuudza nezvekutaura mashoko kumuviri wake anofunga kuti uri kutsvinya.


Sally: Kunyangwe akafunga kudaro, asi anenge aine mukana wekuporeswa. Shoko raMwari rinopa zvibereko, Bennie. Ndichaenda kunoparidzira Laiza Gome.


Bennie: Unoenda wega, Sally. Handidi kuti Laiza azofunga kuti ndiri munhu pasina. (Anobuda)


Sally: Handingaregi Bennie achindipa pfungwa dzekuti ndisaende kunoudza Laiza shoko. Shoko raMwari rinorarama uye rine simba. Rinoshandura upenyu hwevanhu vanorigashira. Ndichaenda kumba kwaana Laiza izvozvi.

(anobuda)

(Mumashure meawa rimwe, Bennie anopinda)


Bennie: Ndinoziva kuti Laiza achangofunga kuti Sally angozviendera ega. Laiza haaendi kuchechi. Hapana chaanoziva nezvaMwari.

(Sally anopinda)


Sally: Iwe, Bennie, fembera kuti chii chaitika?!


Bennie: Laiza Gome adaidza vanhu vese kuti vakuedze.


Sally: Kwete, ndaudza Laiza kuti bhaibheri rinoti chii pamusoro pekuporesa uye afara chaizvo.


Bennie: Akaita?


Sally: Hongu. Ataura kuti anga asati ambinzwa zvakadai. Kana madhokotera vatadza kumupa tarisiro, anofanira kunge zvisina kumuitira zvakanaka. Asi pandamuudza kuti bhaibheri rinoti chii, akati aisaziva kuti sei, asi akatenda mashoko andakamuudza.


Bennie: Chii chakaitika?


Sally: Chekutanga, akapa moyo wake kuna Jesu. Aiti anoda kuziva murume uyu ainge amuitira zvinhu zvose izvo. Azondiita kuti ndimunamatire kuti aponeswe.


Bennie: Aporeswa here?


Sally: Ataura kuti pane zvaitika mumuviri make. Ndamupa zvidzidzo zvitatu pamusoro pekuporeswa kuti arambe achitaura mumuviri make. Achaenda kuna chiremba svondo rinouya uye ndinoziva kuti tichawana mhinduro yakanaka.


Bennie: Vakomana, izvo zvakanaka izvo. Ndinokungura kuti dai ndanga ndiripowo. Ndichashinga pamusoro pekugoverana shoko nevamwe. Kunyangwe ndichifunga kuti havaritambire. (Vose vanobuda)ITA ZVINOSHANDA


Chidzidzo chechishanu


Ndima yekutarisa: Jeremiah 1:12, "Nokuti ndinosvinurira shoko rangu kuti ndiriite."


Zvinodiwa: Zvigudu zviviri zvemapuranga, nyundo, zvipikiri, penzura nesoo, neimwe yebhutsu dzako.


Gadziriro: Iva nezvinhu zvese izvi pamberi pevana. (ungade kuvhara chinzvimbo chauchashandira kuti zvisaise tsvina pasi)


Chidzidzo


Vakomana nevasikana, nhasi tichataura pamusoro pekuparidza kunounza zvibereko. Hazvinei nezvekuita, unofanira kuita zvinhu zvinoshanda kuti uwane zvibereko zvinofadza. Chero chinhu chaunenge uchiita unofanira kuita chinhu chinoshanda! Ndine chigudu chechipuranga ichi pano nhasi. Vangani venyu vakambovaka chimwe chinhu vachishandisa chipuranga? Kana uri kuda kuvaka chimwe chinhu, unofanira kushandisa midziyo chaiyo kuti uwane zvibereko zvakanaka uye kuvaka zvakanaka.


Kana ndichida kucheka bhodhi iri, ndinoshandisa nyundo yakakita seino iyi, handiti? (Bata nyundo apo unobvunza mubvunzo.) Unoreva kuti haungashandise nyundo? Ndakanzwa mumwe munhu achiti ndinofanira kushandisa soo. Chaita chinhu chakanaka kuti ndine rimwe randinaro pano iri. (Pachinguva chino, cheka bhodhi nesoo nepakati. Ungade mwana kuti akubatsire nekubata bhodhi. Zvekare, zvingava zvakanaka kuti uvhare pasi pauri kushandira kuti usaise marara pasi.) Iye zvino soo rinoshanda zvakanaka pakucheka, handizvo here? Handifungi kuti ndingadai ndawana zvandawana izvi dai ndashandisa nyundo, hamufungewo here?


Iye zvino kana ndichida kurovera zvipikiri kuti ndibatanidze mabhondi aya ndinofanira kushandisa mudziyo chaiwo kuti ndiwane zvibereko chaizvo. Ndinofanira kushandisa zvipikiri seizvi. (Taridza vakomana nevasikana zvipikiri izvi) Zvekare ndinoda chekuroveresa nacho zvipikiri izvi. Ndinoziva kuti chii chinoshanda. (Bvisa shangu yako, woedza kuroveresa zvipikiri.) Ndanzwa kunge pane ataura, ndirovere nenyundo? Zvisinei handizive. Mune chokwadi here? (Kurudzira vakomana nevasikana kuti vati hongu , vape mafungiro avo.) Zvakanaka, ndichaita sekuda kwenyu, uye kushandisa nyundo kurovera zvipikiri. Tanga kurovera zvipikiri uchishandisa nyundo) Vakomana vana imi makangwarira, maiziva zvamaitaura. Zvinobva zvapa shanduko kushandisa mudziyo chaiwo kunoburitsa zvibereko.


Iye zvino nenzira imweyo, tine basa rekuitira Jesu uye anoda kuti tiwane zvibereko. Anoda kuti vanhu vaponeswe nekusunungurwa kubva musimba remuvengi. Kuita izvozvo tinofanira kushandisa zvinopa zvibereko. Shoko raMwari rinoshanda nguva dzose. Kana uchida kuwana zvibereko, unofanira kushandisa shoko raMwari. Rinotiudza zviri zvedu uye kuti tingawana sei zvibereko zvatinoda. Zvisinei kuti tiri kuitei, Jeremiah 1:12 rinoti Mwari anotarisa shoko rake kuti ariite.


Nemamwe mashoko, kana tichishandisa shoko raMwari, Mwari baba vakatarisa shoko ravo kuti vaite zvarinoda, kuti variite uye kuti vawane zvibereko. Kana tichida kuona vanhu vaponeswa, uye varegererwa, tinofanira kushandisa shoko raMwari! Ndiwo mudziyo chaiwo wekushandisa muupenyu hwevanhu vese! Kana tichishandisa shoko raMwari, tinowana zvibereko!DZOKORORO


Chidzidzo chechishanu


Shandisai shoko


Firipi aiva muvhangeri. Akasiya musha wake achienda kunoudza vamwe nezvaJesu. Pane muvhangeri waunoziva here? Tiudze nezvake.


Ngatitorei kanguva kashoma kuti tinamatire vanhu vakavimbika vanoshandiswa naMwari.


Mibvunzo


1. Ndevapi vatungamiriri vechechi yeJerusarema vakaenda kunoparidza kuSamaria?

2. Sei kushungurudzwa kukuru kwakauya pachechi yeJerusarema?

3. Chii chinhu chakanaka chakaitika nechikonzero chekushungurudzwa uku?

4. Ibasa raani rekuparidza nekuzivisa shoko raMwari kuvanhu?

5. Chii chakaitika kuSamaria apo Firipi akaparidza Kristu kuvanhu?

6. Shoko isimba raMwari rekuitei?

7. Sei Petro naJohane vakabva kuJerusarema vachienda kuSamaria?

8. Mutendi anganamatira mumwe mutendi here kuti azadzwe neMweya

Mutsvene?

9. Mutumwa waMwari akaudza Firipi kuti aende kupi?

10. Mwari vanotiudza here zvese vasati vatiudza kuti tivaterere?

11. Tinowana mhinduro kupi yekuti sei Mwari vachida kuti tiite zvimwe zvhinhu?

12. Firipi akaona ani mugwenga reGaza?

13. Sei mutongi weEthiopia aiva akakosha?

14. Mweya Mutsvene unotitungamirira kuna ani?

15. Nderipi bhuku raiverengwa nemutongi weEthiopia?

16. Ndirini watinofanira kutsvaga mukana wekuti tiudze vamwe nezvaJesu?

17. Mutongi weEthiopia aida kuita sei mumashure mekutenda mharidzo yaFiripi

pamusoro paJesu?

18. Chii chinhu chinoshamisa chakaitika mumashure mekunge Firipi abhabhatidza

mutongi weEthiopia?

19. Ndezvipi zvinhu zviviri zvinoitika kana tikaparidza shoko raMwari?

20. Chii chinodiwa nenyika dzose?


KURWA NAMWARI


Chidzidzo chechitanhatu


Ndima yekuverenga: Mabasa evapositori 9:1-2, 12:20-23, vaGaratia 1:13-14


Chokwadi: Kupikisa shoko raMwari hakubatsire uye hakuna utano.


Ndima yemusoro: Zvirevo 13:15, "Nzira yevatadzi ihukutu."


Kamutambo: "Kubuda mumatambudziko."


Chidzidzo: Nyaya - "Gospel Bill nemusungwa"


Zvinodiwa: Vatendi (813), Pauro (814), mutumwa (815), Herod (818), Mupirisita mukuru (819)


Kumudzidzisi


Kubvira mubindu reEden, satani ari kushanda zvakasimba kumisa shoko raMwari kuti rizadzikiswe. Kurarama kwatiri kuita kunoratidza kuti haakwanise kutikdzivisa. Mwari akazvibudisa pachena kuti shoko rake richasvika pakuzadzikiswa (Isaiah 55:11). Kuzvidzivisa chinhu chakapusa uye chinotyisa.


Chivi chinhu chakaipa uye chinozonyanyoipa kana vanhu vakatanga kudzivisa basa raMwari. Apo satani anoshandisa munhu, zvinokonzera kuti munhu iyeye aparadzwe kunyangwe akambobudirira kwenguva shoma. Satani haapi migove kune vanenge vamuitira basa asi kurwadziwa kunenge kwakamirira avo vanorwisa shoko raIshe Jesu Kristu.


Tsanangudzo


I. Vatungamiriri vezvitendero muIsrael vakarwadzisa chechi neruvengo rwakasimba.

A. MaJuda asina kutenda muna Jesu akanyengedzwa nekufunga kuti Jesu aida kutora chitendero chavo.

1. Chitendero kuedza kwemunhu kusvika pana Mwari. ChiKristu inzira yaMwari yekusvitsa ukama pakati pake nevanhu.

2. Chitendero chakafa ndicho chinhu chakabvira chiri muvengi anotyisa muchechi. (Mabasa evapositori 7:51)

B. Kupirwa kwemhuka nemapira ekuchenesa mitemo hakubvise matadzo.

1. Pasi pechitenderano chekare, matadzo emaJuda aingovharwa chete.

2. Chivi chairamba chiri mukati memunhu asi Mwari vaisazozvitarisa kana mupiro waitwa.

C. Jesu akauya kuzova mupiro wekupedzisira wechivi, rufu, zvirwere uye nhamo.

1. Mipiro yemhuka yaingova mienzaniso yemupiro wemwanakomana waMwari.

2. Ropa raJesu rinobvisa zvitadzo kubva mumoyo yevanhu.

D. Mwari aisada kuparadza chitendero chemaJuda.

1. Aida kuti vave nechimwe chinhu chiri nani (vaHeberu 8:6)

2. Aida kuvaratidza kuti chitendero chechokwadi kugara upenyu hwerudo husingaperi naye (Johane 10:10)

II. Sauro weTarsus akava muvengi anotyisa wechechi.

A. Sauro aivapo pakatakwa Stephen nematombo kusvikira afa.

1. Ainge achiwirirana nezvinhu zvese zvakaitika kuna Stephen.

2. Sauro aivenga chitendero chechiKristu.

B. Mupirisita mukuru akapa Sauro mvumo yekuisa mujeri munhu wese aitenda muna Jesu semwanakomana waMwari.

1. Sauro akaita kuti varume nevakadzi vaitenda vaiswe mujeri.

2. Sauro akafamba kubva guta neguta achitsvaga maKristu ekushungurudza.

C. Sauro akagutsikana kuti zvainge zvakakodzera kuti ashungurudze maKristu.

1. Aifunga kuti aishandira Mwari nekuita izvi(Mabasa evapositori 26:9)

2. Muzvitendero, mitemo yakakosha kupfuura upenyu hwevanhu.

D. Satani haadi kuti vatendi vafambise shoko raMwari ndiko kusaka achivashungurudza kubudikidza nevamwe vanhu.

1. Hazvigone kuti tiise miganhu kushoko raMwari.

2. Kunyangwe mukutambudzwa, shoko rinofamba nekukurumidza (Mabasa evapositori 8:4). Kutambudzwa, zvisinei, hakufanirwe kuva chibatsiro chekuparidza shoko.

3. Tinofanira kutenda Mwari nekudzivirirwa mu nguvayekutambudzika. (Mapisarema 91)

III. Mambo Herod vakazoona kuti hazvibhadhare kurwisa vanhu vaMwari.

A. Mambo Herod vakarwadzisa chechi nekuranga James, mukoma waJohane.

1. Sezvo chiitiko ichi chakafadza vatungamiriri vemaJuda, Herod akaedza kubata nekuranga Petro.

2. Mutumwa waMwari akasunungura Petro sechishamiso.

B. Rimwe zuva Herod aakataura kune vanhu uye vakamunzwa vakamupa rumbidzo yaikodzera kuna Mwari chete.

1. Vakati Herod aitaura saMwari.

2. Herod akagamuchira kunamatwa uku.

C. Herod akatongwa pamusana pekuzvikudza kwake, uye mutumwa waMwari akamuuraya.

1. Herod akazadzwa nehonye ndokubva afa (mumashure memazuva mashoma)

2. Rufu rwake rwakaunza kugadzikana mukereke.

D. Shoko raMwari haringamiswi.

1. Kupikisa shoko raMwari chinhu chakapusa kuita.

2. Denga rose rakasimudzwa nesimba raMwari (vaHeberu 1:3)


Dzidziso yeMweya


Jesu akauya panyika

Kuzotibvisa muzvivi

Kuzotibvisa murufu, urwere uye urombo


Mwari akazvibudisa pachena mushoko rake

Kuti izvi zvichazadzikiswa

Shoko raMwari harimbomiswa


Korasi

Usapikisane naMwari

Usapikisane neMwana

Usapikisane neMweya uye shoko raMwari
KUBUDA MUMATAMBUDZIKO


Chidzidzo chechitanhatu


Vatambi: Sally, Bennie, Butch


Sally: Iwe, Bennie! Wakanzwa here nezve kurwa kwa Butch Tafara naNorman Tapfuma?


Bennie: Handingashamisike. Vana ivavo vari vaviri ndivo vana vasinganzwi pachikoro chese.


Sally: Zvakanaka, vakazviita zvakanaka. Kurwa uku kwapera nguva shoma yapfuura. Butch adonha mazino ane chitsama uye mhuno yake inogona kunge yatyoka.


Bennie: Ndakambotaura nevakomana ivava kare nenyaya yekuti vape upenyu hwavo kuna Jesu asi vose hapana akada kuterera. Vanoita sevanofarira misikanzwa uye kupinda mumatambudziko.


Sally: Mukuru wechikoro atotumira Norman kumba, asi Butch achiri muhofisi yamukoti akamirira vabereki vake kuti vauye kuzomutora vaende naye kuna chiremba. Unofanira kunoona kuti mhuno yake yadzikira zvakadini.


Bennie: Ndinofunga ndinofanira kunoona Butch. Ndichazokuona Sally.


Sally: Tozoonana (Vose vanobuda)


(Butch anopinda akanamwa mhuno)


Butch: Maiwe, mhuno yangu... Maiwe, muromo wangu.. Maiwe, muviri wangu!


Bennie: Mhoro, Butch uri kunzwa sei?


Butch: Hazvina kuita zvakanaka Bennie. Ndakuvara pese pese kunyanya mhuno yangu.


Bennie: Ichokwadi inoita sekunge yadzikiswa kubva pagomo kuuya pachuru.


Butch: Zvinoita sekudaro zvekare.


Bennie: Chii chichaitika iye zvino?


Butch: Ndakamirira amai vangu kuti vazonditora. Ndinofanira kuenda kuna chiremba wemazino nwmumwe chiremba zvekare.


Bennie: Mukuru wechikoro ataura newe here?


Butch: Handikwanise kudzoka kuchikoro kwemazuva matatu. Norman haakwanise zvekare. Tese tambomiswa kuuya kuchikoro. Tinofanira kuita basa rese rataifanira kuita uye hatiwane mamakisi pazvidzidzo zvese zvemazuva matatu.


Bennie: Izvo zvakaoma!


Butch: Ndinoita sekunge ndisingakwanise kugara ndisiri mumatambudziko, Bennie. Ndinogara ndichingori mumatambudziko.


Bennie: Jesu anokwanisa kushandura izvozvo zvese, Butch. Bhaibheri rinoti nzira yemutadzi ihukutu. Kuramba kwaunoita kugashira Jesu muupenyu hwako, ndiko kuwanda kunoitawo matambudziko ako.


Butch: Wakambotaura neni nezvaJesu kare, Bennie, asi ndainge ndisingade kuzvinzwa. Jesu angaita here shanduko mandiri?


Bennie: Anokwanisa, Butch! Unoona, pasina Jesu, kuzviziva nekusazviziva, uri kuraramira satani.


Butch: Satani?!


Bennie: Ndizvozvo. Uye anopinza vanhu vake mumatambudziko.


Butch: Handidi kuraramira satani. Ndaneta nekuva mumatambudziko nguva dzose. Ungandibatsira here kuwana Jesu mumoyo mangu, Bennie?


Bennie: Ndine chokwadi! Huya tinamate. (Vose vanobuda)


(Sally anopinda)

Sally: Handifungi kuti Bennie akwanisa kuona Butch asati abva kuchikoro.


(Bennie anopinda)

Bennie: Azviita, Sally. Azviita!


Sally: Ndiani aiita chii?


Bennie: Butch aiita chii - ndinoreva kuti Butch agashira Jesu mumoyo make.


Sally: Zvinofadza!


Bennie: Ataura kuti chimwe chinhu chashandura moyo wake. Ataura kuti haachada kupinda mumatambudziko zvekare.


Sally: Mwari ngaarumbidzwe.


Bennie: Pane vana vakawanda vachashamisika kana Butch adzoka kuchikoro svondo rinouya. Anatsoshanduka! (Vose vanobuda)

GOSPEL BILL NEMUSUNGWA


Chidzidzo chechitanhatu


Shefu Marufu akamhanyira muchitoro achihuta. Gospel Bill, ainge ari kutenga zvake zvaaida, akatendeuka kuti aone kuti chii chaiitika.


"Gospel Bill!" akatarisa shefu. "Unofanira kundibatsira, izvozvi! Chidhumo apaza tirongo uye atopaza mabhangi akatora mari!"


"Zvisinei, shefu, vatevedzeri venyu varipi? Hapana kana munhu mumwe chete zvake muguta anoda kundibatsira," akadaro shefu achinzwisa tsitsi. "Vanhu vese vari kutya."


Gospel Bill akaisa pasi magaba ebhinzi aainge akabata ndokuratidza kufunga zvakanyanya akatarisa kuna Shefu.


"Ndinoenda," akadaro. "Mwari haana kundipa mweya wekutya."


Bill akakurumidza kubhadhara zvaainge atenda ndokutevera shefu kudanga remabhiza. Vose vakatasva mabhiza vopinda mudhorobha kunotsvaga Chidhumo.


Mumashure mekutasva mabhiza kwenguva refu, vakazogumisira vawana gwara. Bill nashefu Marufu vakatevera matsimba ebhiza aienda mugwenga. Apo Bill akatarisa pasi, akaona bhodhoro redoro rainge risisina chinhu riri parutivi pematsimba ebhiza. Bill akabva aziva kuti ari mugwara chairo. Chidhumo aizivikanwa nekuita kwake kusakarurama. Chidhumo ainge aba mari yakawanda zvikuru muchitima nemumabhangi. Ainge apfura ani nani ainge aedza kumudzivisa.


"Chii chinoita kuti murume aite saChidhumo?" akabvunza Shefu Marufu.


"Zvisinei, sezvinoreva bhaibheri," akapindura Gospel Bill,"vanhu vanoita zvakaipa pamusana pechivi."


"Chinhu chimwe chechokwadi, Chidhumo haabatsire. Anoita sekunge imbwa inopenga. Anongoita zvinhu zvakaipa. Hapana tarisiro yemunhu akaita saiye. Haazofa akashanduka." Shefu akadzungudza musoro wake asisina tariro ndokutasva bhiza rake voronda Chidhumo.


:Asi anokwanisa kushanduka," akadaro Gospel Bill.


"Hazvigoneke!" akapikisa shefu. "Ndinovaziva vanhu ava!"


"Ini ndinoziva Jesu!" akadaro Bill. "Anokwanisa kushandura moyo wemunhu. Kunyangwe Chidhumo anogona kuzvarwa patsva."


"Zvisinei, ndinotenda kuti Chidhumo anokwanisa kuzvarwa patsva chete kana ndazvionera nemaziso angu." akadaro shefu Marufu.


Gospel Bill akanyemwerera apo akatasva bhiza rake. Aiziva kuti Mwari aikwanisa kunyungudutsa ngowani yakaoma yaChidhumo.


Zuva remasikati rakaita kuti mabhiza anete uye atsve. Pakarepo, bhiza rashefu rakatanga kutadza kufamba. Gospel Bill akaburuka pabhiza rake.


"Bhiza rako harichakwanisi kufamba kweimwezve maira," akadaro Bill.


Shefu akatsunhura bhiza rake. Bill akatarisa bhiza riya zvakanyanya.

"Raneta, uye rinofa ukaramba uchienda naro kure."

"Zvisinei, toita sei?" akabvunza shefu.


"Pane chinhu chimwe chete chekuita," akapindura Bill. "Rega bhiza rako rizorore mumumvuri uri apo uyo. Ndicharamba ndichifamba, ndichitsvaga Chidhumo, unokwnaisa kushandisa bhiza rangu kudzokera kuguta kunotsvaga rumwe rubatsiro."


"Asi unoziva kuti muno mugwenga, Bill. Sei, unofa ukaramba uchienda," akapindura shefu Marufu.


"Kunenge kwasviba munguva shoma iri kutevera," akadaro Bill. "Ndinokwanisa kufamba ndichibuda mugwenga muno nenguva shoma shoma. Pamusoro pazvo, tinoshaya gwara raChidhumo kana ndikasaramba ndichienda."


"Zvisinei, ndichakurumidza kuti ndiwane rubatsiro," akadaro shefu apo akatasva bhiza odzokera kuguta.


Gospel Bill akaramba achifamba achitevedza gwara rairatidza kuti rainge rafambwa nguva shoma yainge yapfuura. Mumashure menguva shoma, kwakabva kwasviba. Bill akafara kuti zuva raipisa rainge ranyura, asi zvekare, zvainge zvonetsa kuti kutevedza matsimba. Apo akange oda kumira kuti arare, akaona kamoto.


"Mwari ngaarumbidzwe!" akadaro Bill achifara apo ainanga kwaiva nemoto. "Anofanira kunge ariye Chidhumo! Haasi kutarisira mumwe munhu uye aisaita moto uyu."


Mukomana akafamba chinyararire mujecha akananga kukachuru kaiva pamusoro pemoto uyu. Akabva aona Chidhumo achiverenga mari yaainge aba uye kunwa doro.


"Kupfuma! Kupfuma! Ndapfuma," akadanidzira Chidhumo. "Handisisiri mujeri, uye ndava nemari yakakwana kuti ndigare samambo!


Gospel Bill akagara akanyarara uye akaterera zvaitaurwa nechidhakwa ichi. Aiva akangomirira nguva yakakodzera kuti abate Chidhumo asina kugadzirira.


"Ndine mari uye doro uye bhiza rakanaka," akadaro Chidhumo achifunga kuti hapana ainge akaterera. "Asi handisi kufara kudarika zvandaiva ndiri mutirongo."


Gospel Bill akashamisika achinzwa Chidhumo achitaura zvakadai.


"Chidhumo haasi kufara," akadaro Bill achitaura oga, "zvekare haasi kuzofara kusvikira aponeswa." Bill akadhonza pfuti yake ndokusvetukira pachena achiti, "Ndakubata Chidhumo! kanda pfuti yako pasi usimuke!"


Chidhumo akasvetuka akatsamwa ndokutanga kuridza pfuti yake yakananga kuna Bill. Nekukasira kufunga, Bill akapfura pfuti yaChidhumo ndokubva yawira pasi. Chidhumo akaziva kuti akurirwa, ndokubva asumudza maoko ake mudenga achizvipira.


"Zvakanaka, wakunda," akadaro Chidhumo.


Akanyatsidzikama, Bill akaenda kuna Chidhumo ndokumusunga maoko. Muzuva remangwana mangwanani, Bill akasimuka ndokutasva bhiza raChidhumo achitungamidza Chidhumo mberi kwake vakananga kuguta.


Chidhumo akatsamwira Gospel Bill nekumuita kuti afambe iye achimuyeva zvake. "Iwe hauna kunaka, ndaida kukucheka pahuro kudai ndisina kusungwa, uye ndaikuita zvidimbu zvidimbu!"


"Haukwnaise kundirwadzisa uye handikutyi," akapindura Bill. "Ungori munhu asingateveri mutemo ari kutonzwisawo zvake tsitsi uye anoda kuzvarwa patsva."


"Ini, kunzwisa tsitsi?! akabvunza Chidhumo. "Ndanga ndakatozvigarira zvangu zvakanaka dai pasina iwe wakandihwandira. Ndine zvuru zvemari zvakavigwa muzvuru ikoko, zvekare ndichapazazve kuti ndiende kunoidya ndichifara!"


"Ungave nemari yakawanda asi hausi kufara," akadaro Bill. "Ndakakunzwa uchitaura kudaro nezuro manheru."


"Wakandinzwa ndichitaura?" akabvunza Chidhumo.

"Hongu ndakakunzwa," akadaro Bill," uye ndinokwanisa kukuudza kuti chii chingaite kuti munhu afare."


"Zvisinei, handinei nazvo," akadaro Chidhumo.

"Zvakanaka," akadaro Gospel Bill, " Asi hautomboziva kuti kugara zvakanaka zvinorevei."


"Ndakaita zvinhu zvinonakidza kupfuura chero munhu anorarama." akadaidzira Chidhumo. "Ndinoziva kuti ndingafara sei ndisingaendi kukereke. Pamusoro pazvo haufanire kuenda kukereke."


"Ndiani ataura nezvekereke?" akabvunza Bill.

"Zvisinei, ndizvo zvauri kuda kutaura, sandizvo here - kuti ndinofanira kuenda kukereke?"

"Munhu anofanira kuenda kukereke," akadaro Bill, "asi panewe hazvina chazvinobatsira."

"Ini nekuti ndakaita sei?" akabvunza Chidhumo.


"Une moyo usakarurama," akadaro Bill. "Ndicho chikonzero uchiba uye kuponda. Wakangofanana nababa vako."

"Sei, iwe imbwa! Baba vangu havana kumboba kana kurwadzisa munhu. Aiva murimi akatendeka!" akadaro Chidhumo.


"Handisi kutaura nezvababa vako vepanyika," akapindura Bill. "Ndiri kutaura nezvababa vako vepamweya, satani."


"Vanhu vanogara vachitaura kuti ndine utsinye sehwasatani," akadaro Chidhumo.

"Kana ukaurayirwa mhosva dzako dzese," akadaro Bill, "unoenda kugehena."


"Handibvumirane nekuti kune gehena kana kuti denga," akapikisa Chidhumo.

"Chidhumo, pane munhu akambokuudzahere kuti Jesu akafira iwe pamuchinjikwa pamusana pako nezvivi zvako?" akadaro Gospel Bill.


"Jesu akafira vanhu vechechi," akadaro Chidhumo.


"Jesu akafira vatadzi," akadaro Bill, "uye zvinoreva munhu wese, vanhu vechechi kana mbavha nemhondi zvekare."


"Zvisinei kana ndichida kuve munhu akanaka, handikwanisi. Ndakanyanyotadza kuti ndishanduke. Handichakwanisi kugara zvakanaka uye kuva ndakanaka kuvanhu," akadaro Chidhumo.


"Unokwanisa kana uchinge wazvarwa patsva," akadaro Bill.Chindumo haana kuita kunga aiterera.


"Tingamira here timbozorora?" akabvunza Chidhumo. "Handichakwanisi kufamba."

"Zvakanaka, tinomira," akapindura Gospel, "imbomira kashoma."


Bill akaburuka pabhiza ndokupa Chidhumo chinwiwa chaaiva nacho. Vose vakagara mujecha apo varume vaviri vakaonekwa. Vaiva vavhimi.


"Mhoroi," akadaro mumwe muvhimi apo aiswedera padyo. Mumwe akamira nechekure, uye hapana chaakataura. Gospel Bill akaziva kuti ava vanhu vaiva vasina kururama.


"Zvakanaka, zvakanaka, zvakanaka, " akadaro murume akatarisa Chidhumo. "Wabata mhondi iyi kuti upihwe zviuuru zvishanu zvemadhora semubairo."


Zvishoma nezvishoma Gospel Bill akatora pfuti yake.


"Mhondi iyi ine mari inodarika makumi mana ezviuru zvemadhora zvayakaviga muzvuru uye ndiri kuenda naye kuti tinotora mari iyoyo!" akadaro muvhimi uya. Varume vaya vakabva vatora pfuti dzavo nekukasira, asi Bill akabva akurumidza kupfura tsoka dzemume wacho. Varume vaviri vakakanda pfuti dzavo pasi.


"Iye zvino chizvibvisai pano," akadaro Bill, "uye chisiyai pfuti dzenyu pasi ipapo." Vavhimi vaya vakamhanya ndokutasva mabhiza avo votiza.


"Vangadai vandiuraya dai usina kudaro," akadaro Chidhumo. "Vaikwanisa kukupfura zvekare. Wavamisirei?"


"Haufanire kufa," akadaro Bill. "Pamusoro pazvo, handaikwanisa kuzviregerera kudai ndarega vachikuuraya."


Chidhumo akanga asati amboona munhu ane ushingi hwakadaro uye ane moyo munyoro sewa Gospel Bill. Akatanga kufunga pamusoro pezvinhu zvaainge amboudzwa naGospel Bill.


Mumashure mekufamba muswere wese wezuva, Gospel Bill naChidhumo vakatanga kuona magetsi eHarare kubva kachinhambo.


"Tava padyo iye zvino," akadaro Bill.


"Handichakwanisa," akadaro Chidhumo. "Handisati ndambofamba zvakadai muupenyu hwangu."


"Unokwanisa kutasva bhiza kwechinhambwe chese chasara," akadaro Bill. "Asi usaedze kutiza."


Bill akaburuka, ndokubatsira Chidhumo kukwira. Vakafamba zvishoma nezvishoma vakananga kuguta.


"Ndanga ndichifunga," akabvuma Chidhumo. "Ndanga ndichifunga zvawabva kutaura. Unofunga here kuti Mwari angandiponese kana ndikamukumbira?"


"Ndinoziva kuti anozviita," akadaro Bill.


"Zvisinei ndinoda ruponeso kudarika vanhu vese vakambozviita," akadaro Chidhumo. "Dambudziko nderekuti, handikwanisi kunamata. Handisati ndakambonamata muupenyu hwangu hwese!"


"Ndichakudzidzisa," akadaro Bill. Akamisa bhiza ndokutarisa Chidhumo.

"Ndagadzirira," akadaro Chidhumo.


"Baba vari kudenga," akadaro Bill apo Chidhumo aidzokorora, "Ndakarasika kana ndisina Jesu mumoyo mangu, asi akauya kuzobvisa zvivi zvangu. Ndinotenda kuti akandifira uye akamukazve kubva kuvakafa. Ndinotenda kuti Jesu ndiye Ishe wangu. Ndinotenda nekundiponesa uye nekundipa moyo mutsva."


"Handisisiri zvandaiva ndiri, ndave nemoyo mutsva!" akadaro Chidhumo.


Pakarepo, Chidhumo akabva amhanyisa bhiza riya otiza. Gospel Bill akanetsekana uye akashaya zvekuita apo Chidhumo akamhanya akananga kuHarare.


Mumashure mechinguva, Bill akafamba zvinonzwisa tsistsi akananga kuguta kuti anoona shefu. Akanga agumbuka zvikuru kuti ainge arega Chidhumo achienda mumashure mekunge atambudzika zvakadaro nekumutsvaga. Shefu Marufu vakaona Bill ndokumumhanyira.


"Ndanga ndava kutoda kuuya nevatevedzeri vangu," vakadaro shefu, "asi hazvichaita iye zvino."


"Muri kukanganisa shefu," akadaro Bill. "Ndanga ndiina Chidhumo chinguva chipfupi chapfuura, asi ndamurega achienda ndava kutosvika muguta" akatsanangura Bill.


"Bill, hauzive? Chidhumo azviunza chinguva chipfupi chapfuura," akatsanangurawo shefu Marufu. "Ari kuparidzira vasungwa vose, uye mangwana achandiratidza paakaviga mari yaakaba."


Kumeso kwaBill kwakasununguka.


"Handina kufunga kuti zvingaitika, asi Jehova vashandura moyo waChidhumo," akadaro shefu.


Bill akafara zvikuru akaridzira pfuti yake mudenga. "Kana munhu ava munaKristu ava chisikwa chitsva! Zvinhu zvekare zvapfuura, tarisa zvinhu zvose zvava zvitsva!" akadanidzira.


DZOKORORO


Chidzidzo chechitanhatu


Shandisai shoko


Pane dzimwe nguva here dzawakambonzwa Mweya Mutsvene achikuudza kuti uite chimwe chinhu, asi wakanga usingade? Wairwa naMwari! Chii chakaitika?Mibvunzo


1. Sei vatungamiriri vemaJuda vakarwadzisa machechi neruvengo?

2. Ndechipi chinhu chakasiyana pakati pechitendero nechiKristu?

3. Pamusana pei, mipiro yemhuka yaisabvisa zvivi?

4. Ropa raJesu rinoita sei pachivi?

5. Mwari vaida kuparadza here chitenderano chemaJuda?

6. Ndechipi chitendero chechokwadi?

7. Ndiani akava mhandu huru yekereke?

8. Mupirisita mukuru akapa Sauro mvumo yekuita chii?

9. Sauro akaratidza here tsitsi kumaKristu echikadzi?

10. Sauro akazvifadza sei pamusana pekushungurudza maKristu?

11. Chii chakakosha mitemo kana upenyu hwevanhu muchitendero?

12. Ndiani anoshandisa vanhu kuti varwadzise maKristu?

13. Shoko raMwari rine parinogumira here?

14. Kutambudzwa kwemaKristu chingava ndicho chikonzero here chekuparidza

shoko raMwari?

15. Mambo Herod vakatambudza sei kereke?

16. Sei mambo Herod vasina kutonga Petro?

17. Ndechipi chinhu chakakanganiswa namambo Herod pavakataura?

18. Mambo Herod vakafa sei?

19. Uchenjeri here kupikisana neshoko raMwari?

20. Chii chinoitwa nesimba reshoko raMwari?SAURO NEKUPENYA


Chidzidzo chechinomwe


Ndima yekuverenga: Mabasa evapositori 9:1-31


Chokwadi: Jesu anokwanisa kushandura vatadzi vakanyanya.


Ndima yemusoro: Ezekieri 36:26, "Ndichakupai moyo mutsva, ndichabvisa moyo webwe panyama yenyu, ndigokupai moyo mutsva."


Kamutambo: "Mugwara rakanaka"


Chidzidzo: "Moyo mutsva"


Zvinodiwa: Pauro (814), Ananias (820), Kupenya (821), MaJuda asingatendi (822), varume (825)Kumudzidzisi


Dzimwe nguva hapana chikonzero chekutsvaga kuti chii chinoitwa mumunhu kana kuzvarwa kutsva kwaitika kwauri. Sauro weTarsus akatanga kuva nesimba pamusoro paMwari seraakanga ainaro pana satani uye nevanhu vese veIsrael vanofanira kunge vakashamisika. Tichitarisana naiye samambo wevatadzi vose, tinofanira kuziva kuti hapana mumwe akaoma kana kuti ane zvivi zvakawanda zvisingakwanisike kupedzwa naKristu.


Chidzidzo ichi chinopa mukana wakanaka wekuti tive nesimba rekubarwa patsva. Kushanda kwakaita Mweya Mutsvene uchishandura Sauro kunokwanisika kuitika nhasi kuna ani nani anogashira Jesu. Nyatsotsanangura kukosha kwekufamba muchiedza chehupenyu nekutevera shoko raMwari.


Tsanangudzo


I. Munzira yake kuDamascus, Sauro weTarsus akasangana nechinhu chaaisatarisira.

A. Sauro aiva nemvumo kubva kumupirisita mukuru yekushungurudza vatendi vaikwanisa kuwanikwa muDamascus.

1. Aifanira kuvaunza kuJerusarema kuzotongwa.

2. Hapana aifanira kusiiwa kunyangwe vakadzi.

B. Nechikwata chevarume, Sauro akafamba achitenderera muguta.

1. Pakarepo chiedza chakapenya pana Sauro nevanhu vake.

2. Chiedza chakabva kudenga. Kwaiva kupenya kwaMwari.

3. Sauro akatyiswa akadonhera pasi.

C. Izwi rakataura kubva muchiedza, richiti, "Sauro, Sauro, unonditambudzirei?"

1. Kubudikidza nemagwaro, Mwari naJesu vakazviratidza pachavo kuvanhu.

2. Kana vanhu vachimhura mutendi, zvinoita sekunge vari kumhura Jesu pachake.

3. Sauro akabvunza kuti ndiani aitaura naye.

D. Apo Jesu akazvizivisa kuna Sauro, akabva areurura uye akadanha Jesu, Mambo.

1. Bhaibheri rinoti tinofanira kutenda Jesu saMambo kuti tizvarwe patsva (vaRoma 10:9)

2. Sauro akazvarwa patsva ipapo zvekare aiva akazvipira kuita kuda kwaJesu.

E. Jehova akaudza Sauro kuti ande kuguta reDamascus ikoko ndiko kwaaizoudzwa zvekuita.

1. Sauro akaterera Jehova. Kana munhu azvarwa patsva, vane chido chekuita zvinodiwa naJesu.

2. Sauro akatadza kuona pamusana pechiedza ichi uye aitofanira kuperekedzwa kuDamascus.

II. Mwari akashandisa mumwe murumewo zvake ainzi Ananias kuti atungamirire Sauro.

A. Jesu akazviratidza muchiono kuna Ananias uye akamuudza kwekumuwana kuti amunamatire.

1. Ananias akatya nekuti aiziva nezvehunhu hwaSauro nekusungisa nekuuraya maKristu.

2. Mwari vakavimbisa Ananias kuti haaizokuvadzwa.

3. Mwari vanoda kushandisa mutendi wese nenzira dzavanoda kuti basa rake riitwe, kwete zvipo zvega.

B. Netsanangudzo yaJehova, Ananias akaenda kumba kwaiva naSauro.

1. Saul akanga achizvinyima nekunamata kwemazuva matatu.

2. Jehova ainge aratidza Sauro kuti Ananias aizouya.

C. Ananias akaisa maoko ake pana Sauro ndokumunamatira kuti agashire kuona uye kuti azadzwe neMweya Mutsvene.

1. Makwati akadonha kubva mumaziso aSauro uye aikwanisa kuona zvekare.

2. Sauro akatanga kutaura nendimi (1 vaKorinte 14:18)

3. Sauro akabhabhatidzwa nemvura.

III. Chechi yakakomborerwa uye yakabatsirwa nekushandurwa kwaSauro.

A. Sauro akaenda kuSinagogi yeDamascus ndokutanga kuparidza nezvaJesu.

1. Vanhu vese vakashamisika nekuti vaiziva zvaainge auya kuzoita.

2. MaJuda asingatendi akaronga zvekuuraya Sauro, asi vatendi vakamubatsira kuti atize kubva muguta nekudzikiswa pamudhuri ari mubhasikiti.

B. Sauro akadzoka kuJerusarema ndokuedza kuzvibatanidza nechechi ikoko.

1. Hapana vasante vakabvuma kuti ainge aponeswa uye vaimutya. Vakafunga kuti aivanyengedza.

2. Barnabas akaenda naSauro kuvadzidzi akavaudza pamusoro pekushandurwa kwaSauro uye akagamuchirwa mukereke.

C. Sauro akaparidza muJerusarema kuti Jesu aiva Mwana waMwari.

1. Vavengi veshoko raMwari vakaedzazve kuti vamuuraye.

2. Sauro akatiza zvekare ndokuenda kuTarsus.

D. Nekushandurwa kwaSauro, chechi dzakawana zororo uye rugare dzikaramba dzichiwanda.

1. Upenyu hwaSauro hwakambenge huzere nekuzvida, nekuuraya nekuisa maKristu mujeri, hwaiva hwashanduka zvachose nekuzvarwa patsva. Hapana akaomera Mwari.

2. Apo Sauro akafamba muupenyu hwake hutsva, akashandurwa kubva mukupenya kuenda mune kumwe kupenya sezvo ainge ava nechimiro chaJesu. Kana newewo unokwanisa kuzviita!Dzidziso yeMweya


Sauro akapofomadzwa nechiedza

Kupofomadzwa nechiedza

Achienda kuDamascus, akapofomadzwa nechiedza

Akabva adonhera pasi nemabvi, ndokugashira Jesu Kristu

Apofomadzwa nechiedza


Apo Ananias akanamata nemoyo wake wese

Akava nechiono mumba make humwe husiku

Jehova vakati, "Ananias, enda unonamtira Sauro nhasi

Kuti azadzwe neMweya Mutsvene

Uye kuti agashire kuona."MUGWARA RAKANAKA


Kamutambo Chidzidzo chechinomwe


Vatambi: Butch, Norman, satani, moyo


Butch: Vakomana, ndiri kufara kuti ndakaregera Bennie achinamata neni kuti Jesu apinde mumoyo mangu. Ndinoziva kuti handisisiri zvandaiva, misikanzwa yandaisimbiota yakapera. Zvinhu zvichatanga kushanduka iye zvino.


(Norman anopinda)

Norman: Iwe, Butch, mhuno yako yakadii?


Butch: Norman Mauto uri kudeyi iye zvino?


Norman: Inzwa , Butch. Zvakapfuura, zvakapfuura. Pamusoro pazvo mhuno yako yaida kugadziriswa zvishoma.


Butch: Zvisinei ndakagadzirira kukanganwa nezve kurwa nekuti -


Norman: Zvakanaka! Zvakanaka! Zvingaite semazuva akare. Iwe neni tinokwanisa kukonzera matambudziko munguva shoma iri kutevera kupfuura anokonzerwa nechikoro chese.


Butch: Ndizvo zvazvaimbova, asi -


Norman: Teerera, Butch. Tinoda kugadzirisa mukuru wechikoro pamusana pekutimisa chikoro uye nekukanganisa mamakisi edu apo tainge tisipo - uye ndinoziva kuti tinozviita sei


Butch: Asi handidi -


Norman: Tozosangana panomiswa motokari panguva dzemasikati tozogadzirisa motokari yake. Ndozokuona. (Anoenda)


Butch: Iwe Norman, mira!


Norman: (Asiri pasitegi) Ndozokuona masikati, Butch!


Butch: Handidi kuita izvozvo. Paiva nerimwe zuva randaigona kunge ndakazvifarira. Asi moyo wangu washanduka iye zvino. Mukuru wechikoro aiita zvakanaka pane zvaakaita. Zvaiva zvakatikodzera. Handingaite izvozvo kwaari. Moyo wangu haungandibvumire.


(satani anopinda)

Satani: Ndinofanira kushandura pfungwa dzemwana uyu. Anokwanisa kuzondikurira kana akaramba achitevera moyo wake mutsva uyu. Iwe, mwana unofunga kuti unoraramira Mwari, ndizvo here? Hapana kana mwana mumwe pachikoro pano achakuterera.


Butch: Handinyatsoziva kuti ndingararamira Mwari here. Hapana kana mumwe wevandinodzidza naye achatanga nekutenda izvi.


Satani: Uye uzvitarise. Hausi kutarisika zvakasiyana iye zvino pane zvawaiva uri kare, kunze kwemhuno yako. Maiwe, hauna kana kushanduka.


Butch: Ndashanduka here? Ndichingori zvandaingova kare.


Satani: Wanga uine pfungwa dzakaipa mumoyo mako mumazuva maviri akapfuura.


Butch: Ndanga ndiine pfungwa dzakaipa nguva yapfuura. Pamwe handina kumboshanduka pane zvandaiva ndiri. Pamwe ndaingofungidzira.


Satani: Ndizvozvo mwana. Ndinofara kuti wava kufunga zvakanaka. Ingosangana naNorman masikati motangira pamakasiyira svondo rapera. (Anobuda)


Butch: Ndaifunga kuti ndashanduka, asi pamwe handina. Pamwe ndinofanira kusangana naNorman panomiswa motokari totangazve misikanzwa.


(Moyo unopinda)

Moyo: Mira ipapo, Butch.


Butch: Iwe, ndiwe ani?!


Moyo: Ndini moyo wako mutsva.


Butch: Moyo wangu mutsva?


Moyo: Ndizvozvo. Wakare wainge wakaipa, uzere nezvivi neuori. Asi ndakagezwa muropa raJesu. Ndanaka uye ndachena.


Butch: Saka, ndatoshanduka? Ndatoshanduka?


Moyo: Watova mutsva chaiye mukati mako.


Butch: Asi sei ndisingaratidzi kushanduka? Uye sei pfungwa dzakashata dzichirikuuya mupfungwa mangu?


Moyo: Pamusana pekuti hunhu hwako hwekunze hauna kuzvarwa patsva. Zvinotora nguva kuti ushandurwe, asi apo unodzidza kuterera kwandiri uye uchiita zvandinoda, hunhu hwako hwekunze hunoshanduka.


Butch: Mukomana, ndiri kufara kuti wauya. ndanga ndave kutoda kudzokera kune maitiro angu akare.


Moyo: Unofanira kuramba uchiterera kwandiri, Butch. Ndichakuita kuti uve mugwara rakanaka.


Butch: Ndinotenda, Moyo. Udza Norman kuti tisangane munomiswa motokari, asi panzvim,bo yekuita misikanwa, ngatimuudzei nezvaJesu.


Moyo: Ndagadzirira! (Vose vanobuda)


MOYO MUTSVA


Chidzidzo chechinomwe


Ndima yekutarisa: II vaKorinte 5:17, "....kana munhu ari munaKristu, ave chisikwa chitsva..."

Ezekieri 36:26, "Ndichakupa moyo mutsva, uye mweya mutsva ndichaisa mauri..."


Zvinodiwa: Nhumbi dzekuviyisa, katombo kakakura sechibhakera, tafura, mashitibhedha, midziyo yekuvhiyisa, uye moyo wenguruve. (Tsvaga kusiraha kana kungoshandisa chidimbu chenyama.)


Gadziriro: Gadzira tafura yekuvhiyira nekuivhara nemashitibhedha uye nekuisa kabhokisi kadiki pasingaonekwe nevana uye munofanira kunge muine katombo kekushandisa semoyo wakaoma.


Sarudza mubatsiri kuti apinde muzvidzidzo semutadzi akaoma. Munhu uyu anofanira kunge akapfeka semupengo uye anofanira kugutsa vanhu kuti ane moyo wezvivi.


Chidzidzo


Mudzidzisi: Tine munhu nhasi ari kuda kuti ave nekushandurwa kwemoyo. Haana Mwari, uye mweya wake wakatonhora, wakaoma uye unovava.


Kumutadzi: Mhoroi, vakuru. Huyai kuno. Ndinoziva kuti mune dambudziko nemoyo wenyu.


Mutadzi: Ichokwadi, moyo wangu wakaoma nezvitadzo, uye handisi kufara.


Mudzidzisi: Saka, uri kunzwisisa kuti handisi kutaura pamusoro pemoyo wako chaiwo. Ndiri kureva hunhu hwako nechemukati.


Mutadzi: Rega ndikupe bvunzo. (Mibvunzo yese iyi inofanirwa kupindurwa zvakanaka) Unoteverera vabereki vako here? Unofarira kuenda kuchechi here? Unofarira kurumbidza Mwari here? Unofarira vavakidzani vako here?


Rara patafura iyi, ndobva ndakuvhara. Uchawana moyo mutsva. (Vhara murwere neshitibhedha. Pfeka nhumbi dzekuvhiyisa)


Murume uyu achava munhu akashanduka zvikuru apo anomuka. Achava nemoyo mutsva. Kusvikira murume uyu azvarwa patsva, moyo wake wakaoma sedombo.Chivi chinoomesa mweya. (Verenga Ezekieri 36:26)


Unoziva handisi kubvisa moyo unofambisa ropa, asi ndiri kubvisa moyo wemweya. Unokwanisa kunge uzere neupenyu hwaMwari kana kuti unenge uzere nezvivi. (Tanga kuvhiya murwere. Nyepedzera kucheka, sona chipepa wozopedzisira nekudhonza dombo kubva mukabhokisi wobudisa nepasi peshitibhedha.)


Wow! Moyo wemurume uyu wakaoma nezvivi. Wakangoita sezvinoreva bhaibheri kuti , moyo idombo! Tinotenda Mwari pamusana paJesu akauya kuzotipa mweya mitsva nemoyo mitsva. Moyo wokuzvarwa patsva wakanyorova. Unoterera kuna Mwari! (Budisa chidimu chenyama kana moyo wenguruve.)


Moyo uyu uchaita murume uyu ave chisikwa chitsva. Kana munhu achinge agamuchira Jesu semuponesi wake, mweya wake unenge wazvarwa patsva. Unoitwa mutsva zvekare, uye unopfava nekunzwisisa nezvaMwari. (Isa nyama iya mukabhokisi. Bvisa shitibhedha uye rega rivhare kabhokisi kaya kane nyama.)


Yave nguva yekuti tichimutsa munhu uya zvino. Vakuru, mukai. Mapera kuvhiyiwa.


Mutadzi: Ah! ndave murume mutsva!


Mudzidzisi: Waziva sei?


Mutadzi: Mukati mangu mashanduka. Handifungi kuti ndinofanira kurwadzisa vabereki vangu zvekare. Ndinoziva kuti ndinofanira kudzidza zvakawanda pamusoro peshoko raMwari, zvekare ndinoda kuenda kuchechi.


Mudzidzisi: Ndizvo zvinoitika kana wava chisikwa chitsva. Moyo wako hausisiri sakare.


Mutadzi: Zvisinei, zvinondiitira marii? Imarii yandinofanira kubhadhara?


Mudzidzisi: Usanetseke neizvo. Jesu akatokubhadharira nerufu rwake. Hapana chaunofanira kubhadhara.


Mutadzi: Mwari ngaarumbidzwe. Handizive kuti zvakaitika sei, asi ndinoziva kuti handisisiri sakare. (Anobuda)


Mudzidzisi: Mwari akati tese tinofanira kuva zvisikwa zvitsva nekugashira Kristu. Kana usati wagashira moyo mutsva, unokwanisa kunamata nhasi.DZOKORORO


Chidzidzo chechinomwe


Shandisai shoko


Pane munhu waunoziva here akaponeswa akabva ashanduka pakarepo? Pamwe vaisarevesa uye vaitya apo vakakumbira Jesu mumoyo yavo, asi pashure vakazova vashingi. Tiudze nezvavo.Mibvunzo


1. Sauro akaenda kunoitei kuDamascus?

2. Chii chakaitika kuna Sauro, mamaira mashoma kubuda muJerusarema?

3. Chiedza chakakomberedza Sauro chakabvepi?

4. Izwi rakabva muchiedza rakati chii kuna Sauro?

5. Kana vanhu vachinyomba mutendi zvakafanana nekuita sei?

6. Sauro akaita sei apo Jesu akazvizivisa kwaari?

7. Chii chinodiwa nevanhu kana vazvarwa patsva?

8. Sei Sauro aifanirwa kutungamirirwa kuenda kuDamascus?

9. Ndeupi murume akashandiswa naMwari kuti abatsire Sauro?

10. Jesu akapa mirairo yekuti chii kuna Ananias, uye sei akatya kumutevera?

11. Mwari vanoda kushandisa here vanhu vane zvipo zveushumiri nemutowo

unoshamisa?

12. Sauro akanga ave nenguva yakadini achizvinyima nekunamata apo Ananias

akaenda kwaari?

13. Ndezvipi zvinhu zviviri zvakaitika apo Sauro akaisa maoko pamusoro paSauro?

14. Ndechipi chimwe chinhu chakaitwa naPauro apo Ananias akanga aripo?

15. Sauro akaenda kupi kuti anotanga kuparidza pamusoro paJesu?

16. MaJuda asingatendi akatora sei kushandurwa kwaSauro?

17. Sauro akaenda kupi mushure mekutiza kuDamascus?

18. Ndiani akabatsira Sauro kuti agashirwe muchechi yemuJerusarema?

19. Pane mumwe munhu here akaoma kuti ashandurwe nesimba rekubarwa patsva?

20. Chii chakaitika kunaSauro uye chinokwanisa kuitika kwauri kubva muupenyu

hwako?KUSHAMISWA KWAPETER


Chidzidzo chechisere


Chidzidzo chekuverenga: Mabasa evapositori 10


Chokwadi: Kuponeswa ndekwemunhu wese anotenda mushoko raMwari.


Ndima yemusoro: VaRoma 10:13, "Kuna ani nani achadana muzita raMwari achaponeswa."


Kamutambo: "Kitty, Kitty"


Chidzidzo: Nyaya - "Rudo harukundikane"


Zvinodiwa: Petro (803), mhuri (813), mutumwa (815), Cornelius (823), Petro achinamata (824), vashandi (825), mhuka (826)Kumudzidzisi


Aka ndiko kakava kekutanga kuvatenderi vechiJuda vachiona hurongwa hwaMwari

pamusoro pemaGentile, uye kuvazarurira kuti vagashire Mwari. Jesu akange audza vadzidzi vake kuti vaparidze shoko kuchisikwa chese asi izvi zvinoita sekunge zvisina kunzwisiswa. Chokwadi ndechekuti chechi haina kusiyana nemabasa ayo echiJuda asi zvakatora makore kuti vanzwisise hurongwa hwaMwari.


Sezvo maJuda aiva nenzvimbo yakakosha muhurongwa hwaMwari, munaKristu hamuna muJuda kana muSamaria. Tinotenda Mwari nekubvisa mafungiro aya anobvisa vanhu kubva muchokwadi.


Tsanangudzo


I. Paiva nemumwe mutungamiriri wemaRoma ainzi Cornelius aida kuziva zvakawanda pamusoro paMwari.

A. Cornelius aiva munhu akanaka, asi ainge asina kuzvarwa patsva.

1. Mabasa akanaka oga haana kukwana kuti munhu ave akarurama pana Mwari.

2. Cornelius akanga asati ambonzwa nezveshoko raMwari (vaRoma 10:14)

B. Cornelius akapa mupiro uye ndokunamata, asi haana kunzwisisa hurongwa hwaMwari hweruponeso.

1. Aitevera Mwari nenzira yaaifunga kuti ndiyo yakanaka.

2. Zvinokwanisika kunzwisisa zvimwe zvinhu pamusoro paMwari pasina kunzwisisa zvimwe zvinhu

C. Rimwe zuva mutumwa akabva kuna Mwari achienda kumba kwaCornelius.

1. Akaudza Cornelius minamato yake uye kupa kwainge kwauya seyeuchidzo pamberi paMwari.

2. Mutumwa akaudza Cornelius uko aikwanisa kuwana muparidzi, mudzidzi Petro.

D. Mumafungiro edu, vatumwa havakwanisi kuudza vanhu kuti vangaponeswa sei?

1. Basa rekuparidza shoko raMwari rakapiwa kuvanhu.

2. Panguva yekutambudzwa, vatumwa vanokwanisa kuparidza shoko raMwari (Zvakazarurwa 14:6-7)

II. Cornelius akatuma varume vatatu vaaivimba naye kuti vaende kunotsvaga Simon Petro.

A. Vasevenzi vaCornelius vakaenda kuJoppa kunotsvaga Petro.

1. Mutumwa akaudza Cornelius chaipa paiwanikwa Peter.

2. Mutumwa ainge amuudzawo zvekare, kuti Peter aizomuudzachaizvo zvaaifanira kuita.

B. Petro aiva muJuda, semaJuda ose, aisatenda kuti maGentile aikwanisa kuponeswawo.

1. MuGentile munhu wese wese asiri muJuda. Cornelius aiva muGentile.

2. MaJuda aitenda kuti avo vega vaiva maJuda ndivo vaigona kuponeswa.

C. Vasevenzi vaCornelius vasati vasvika, Petro akaona chiono.

1. Achinamata pamusoro pemba yaSimon musoni wematehwe, Petro akaona gore radzikiswa pasi riine marudzi ose emhuka mariri. Izwi rakabva kudenga rikati, "Simuka, Petro, uraya udye."

2. Mhuka zhinji dzakaonekwa naPetro dzaisabvumidzwa maJuda kuti adye saka akaramba kudya.

3. Chiitiko ichi chakaitika katatu.

D. Izvi zvairatidza kuti Mwari vaida kuti Petro aite izvi mukuparidza kwake.

1. Mwari vaimuratidza kuti zvainge zvichimbonzi hazvina kuchena zvainge zvachena pameso paMwari.

2. Mwari vaida kuti maGentile agashire shoko pamwe nemaJuda.

III. Mweya Mutsvene wakatuma Petro kunoparidza mumba memaGentile.

A. Mweya Mutsvene wakaraira Petro kuti aende nevasevenzi vaCornelius kumba kwake.

1. Cornelius ainge aunganidza hama dzake dzese neshamwari dzepedyo kuti vanzwe Petro achitaura.

2. Petro akatanga kunzwisisa kuti shoko raMwari rinosanganisira vanhu vese apo Cornelius akamuudza kuti sei ainge amushevedza.

3. Petro akavaparidzira nezvaJesu.

B. Pakati pemharidzo yaPetro, munhu wese aiva mumba maCornelius akatanga kutaura nendima.

1. Vainge vatenda kuna Jesu chinyararire apo Petro aiparidza uye vakagashira Mweya Mutsvene.

2. Kutaura nendimi uku kwakaratidza Petro kuti maGentile aikwanisawo kuponeswa.

C. Ruponeso chipo chemunhu wese zvisinei nerudzi kana chitenderano.

1. Hapana munhu anokwanisa kuvatorera ruponiso rwake

(vaEfeso 2:8-9)

2. Hushumiri wechechi wakabva hwashandurwa zvachose nekuti vatendi vechiJuda vakange vaziva kuti maGentile aikwanisawo kuponeswa.Dzidziso yeMweya


Mabasa akanaka oga

Haana kukwana

Kugadzira munhu

Mira pachokwadi naMwari

Ruponeso nderwako neni

Kana uchitenda muna Kristu mambo."KITI, KITI"


Kamutambo Chidzidzo chechinomwe


Vatambi: Mubvunzi, Simon Petro


Mubvunzi: Muenzi wedu nhasi murume akakosha zvikuru. Ndiye mumwe muparidzi ane mukurumbira chaizvo. Aiva mubati wehove akabudirira, asati atevera Jesu uye akazova mubati wevanhu. Ngatigamuchirei Simon Petro.


(Petro anopinda)

Petro: Mhoroi, mhoroi, mhoroi.


Mubvunzi: Tinofara kukuonai, vaSimon Petro. Mungade kuti tikudaidzei kuti chii?


Petro: Vamwe vanhu vanonditi Simon. Vamwe vanonditi Cephas. Vamwe vanonditi Petro. Munokwanisa kungonditi Petro.


Mubvunzi: Zvakanaka Petro. Uri mumwe weavo vateveri vaJesu vepedyo. Ungatiudza here zvaakakuudzai pamusoro pekuraura vanhu?


Petro: Unoziva kuti ndisati ndava mudzidzi wake ndaiva mubasa rekuredza. Ndaiva nezvikepe zvangu nemaduwo uye ndaitengesa hove pamusika.


Mubvunzi: Waiita zvakanaka here mukuredza?


Petro: Ichokwadi, ndaiita zvakanaka, kunyanya pandakadzidza kushandisa duwo rangu nenzira kwayo. Tinofanira kudzidzi zvimwe zvinhu pamusoro pekuredza vanhu. Zvinoda muredzi wakanaka kuti abate hove nevanhu.


Mubvunzi: Zvinoda chidyiro chakadini kuti ubate vanhu?


Petro: Mwari vanoda kuti tikande shoko ravo. Kana tichiparidza chokwadi kuvanhu, vanonzwa nyota yaMwari.


Mubvunzi: Zvisinei, mune kuparidza kwakawanda munyika nhasi.


Petro: Ichokwadi, asi vaparidzi vazhinji vari kuparidza zvinhu zvisirizvo. Kana tichida kubata vanhu, tinofanira kuparidza nemazvo.


Mubvunzi: Ndeipi nzira kwayo yekuparidza?


Petro: Tinofanira kuparidza chaizvo zvinotaurwa nebhaibheri. Sekuti, munavaHeberu 13:8, Shoko raMwari rinoti Jesu Kristu mumwe chete nezuro, nhasi, uye narini. Vamwe vanhu vanoti Jesu haacharapi iye zvino. Vamwe vanoti Jesu naMwari ndivo vanoita kuti vanhu varware kuti avadzidzise. Panguva yose yandaiva naJesu, haana kumbobvira aita kuti munhu arware kana kuramba kuponesa munhu.


Mubvunzi: Mwari vanodzidzisa sei vanhu zvidzidzo?


Petro: Jesu akadzidzisa vanhu neshoko raMwari. Kana tichida kudzidza chidzidzo kana kuti tichida kuva takatendeka pana Mwari, unowana shoko rake kwete zvirwere kana njodzi.


Mubvunzi: Saka Mwari havatumire matambudziko sedzidziso kune vanhu?


Petro: Mwari havsi muridzi wematambudziko. Ndibaba vechiedza uye zvose zvakanaka uye zvipo zvakarurama zvinobva kwaari.


Mubvunzi: Ndiani anounza matambudziko?


Petro: Sei, satani? Ndiye aripo pakuparadza kutenda kwedu. Ndiye honzeri yekuedzwa.


Mubvunzi: Saka, kana satani achindiedza hazvirevi kuti Mwari vanoda kuti andiedze?


Petro: Ichokwadi. Satani anoedza chero munhu. Unoziva kuti ndakanyora tsamba yakaguma yava chikamu chebhaibheri. Ndakanyora mutsamba iyoyi kuti shumba inodzvova ichitsvaga wekudya.


Mubvunzi: Satani ishumba ndizvo?


Petro: Handina kudaro. Ndataura kuti akaita seshumba iri kudzvova. Handina kuti ishumba. Anodzvova chaizvo, asi anongova kakitsi kune avo vanoziva kuti vangamubata sei.


Mubvunzi: Tingamubata sei?


Petro: Tinomudzivisa nekutenda. Tinowana kutenda kubva kupi?


Mubvunzi: Kubva kushoko raMwari.


Petro: Zvakanaka. Saka tanga kushandisa shoko raMwari pana satani nekutaura mashoko kwaari.


Mubvunzi: Anotya here izvozvi ?


Petro: Shamwari yangu Pauro anoti shoko raMwari rinoita sekunge bakatwa. Katsi haidi kuti ndebvu dzayo dzichekwe nebakatwa.


Mubvunzi: Ndinaro iye zvino! Ndinoda kudzinga katsi iyoyo kubva mumba mangu!


Petro: Iye zvino wave ne pfungwa yacho! Iye zvino, kitty, kitty. Iye zvino, kitty, kitty.
RUDO HARUKUNDIKANE


Chidzidzo chechisere


Chipo akabata mutsvairo nemaoko maviri, achinatsoumisa zvakanaka. Akatarisa zvakanyanya pamubato wemutsvairo ndokuti, "Handifungi kuti ndiyo nyaya yacho baba." Kwete, hazvisizvo. Akagadzira pahuro pake ndokutaura nezwi rekuedza kutyisa. "Baba, handifungi kuti ndiyo nyaya yacho."


Mutambo wakanga wangosara mazuva maviri chete uye Chipo ainge achiri kunetsekana nemimwe mitsara yake. Akanga achifunga kuti mai Mupatsi vainge vamuiitirei kuti ave mukuru mumutambo uyu. Aifara kuti vabereki vake vainge vainge varamba vachimukurudzira kuti atondere vaFiripi 4:13.


Akadzokera kunotsvaira, apo aitsvaira ainamata. "Baba, ndinokutendai nekuti ndinokwanisa kuita zvose kubudikidza naJesu anondibatsira. Ndinotenda, Baba kuti mutambo uyu uchava chikomborero kune vese vachauona uye kuti uchashandura moyo nemararamiro evanhu nemuzita raJesu!"


Chipo ainge ari mushishi yekutsvaira nekunamata apo vaGondo vakamira padyo naye. VaGondo ndivo vaiva muridzi wechitoro chainzi Gondo maisevenza Chipo. Ainge asevenzamo mazuva ose abva kuchikoro kwemakore ange ava kutokwana maviri, kubvira pakashaya mai Gongo. "Saka," vakatanga vaGondo, "Uri kutya chaizvo pamusoro pemutambo wako?" Chipo akanyemwerera ndokugutsurira.


Uyu ndiwo mukana wangu, akafunga Chipo. "VaGondo, ndingakubvunzai mubvunzo?"


"Hongu, mwanangu . Chii?


"Mungauya here kumutambo wangu? Zvinoreva zvakawanda, mukaveko."


"Sei, nhai chipo, handina kufunga kuti ungabvunza kudaro. Ndingakomborerwa ndikauya kumutambo wako. Handingade kushaikwapo. Zvisinei, "vakaenderera vaGondo, "Utende amai vako nekuda kwemakokisi. Ari kunaka chaizvo. Kubvira pakafa Ada handisati ndambodya makokisi anonaka kudai."


Akada kusvetuka nekudanidzira, asi akazvidzora. Akanga asina kumbobvira akoka vaGondo kuchechi kwake achifunga kuti vaizoramba sezvo vaiva Juda. Musi wemugovera mangwanani wega wega, Chipo ainge achisevenza muchitoro chava Gondo apo vainge vaenda kumusangano wenharaunda. Chipo ainge asingasevenzi musi wesvondo wega wega kuitira kuti aende kuchechi. Ndizvo zvazvakanga zviri kubvira pakutanga.


Mhuri yaana chipo yakaita zvose zvayaigona kuitira vaGondo kubvira pakafa mudzimai wavo. Chipo nehanzvadzi yake vaibatsira kugadzira pachivanze. Baba vacho vaigeza motokari uye nekuigadzira, uye amai vainge vakatendeka pakutumira vaGondo makokisi nguva dzose. Vaitomboenda kumba kwavo kunotenda asi aka ndiko kaiva kekutanga kuti vade kuenda kuchechi kwavo. Chipo akadzokera kunotsvaira uye kudzidzira mitsara yake.


Zuva remutambo rakazosvika. Chipo akatarisa nepamaketeni kuti aone vanhu vaivemo. Painge pasara nguva shoma kuti mutambo utange uye mumba mekuitira mutambo mainge masara paduku kuzara. Mabvi aChipo akabvunda apo akafunga kuti aizoratidzira pamberi pezviuru zviviri zvevanhu. Ndinoita zvose kubudikidza naKristu, ndinoita zvose kubudikidza naKristu, Chipo akadzokorora achitura befu. Amai Mupatsi vakaunganidza vanhu vese vaizoita mutambo uyu kuti vanamate. Zvakanaka, akafunga Chipo, ndinoda munamato wese wandingawane.


Zvese zvakafamba zvakanaka! Hapana kana mumwe akakanganwa mitsara yake. Apo maketeni akavharwa, vatambi vakabatana maoko. Vainge vachiri kunzwa vatereri kupemberera. Amai Mupatsi vakaunganidza vatambi zvekare kuti vanamate. Panguva dzino, painge pava pamusoro pamufundisi Ruzivo nemharidzo yavo. Kubvira pakutanga kwechirongwa ichi, vanhu vese vainge vachitenda Mwari kuti patendeuke vanhu zana. Kwemasvondo vainge vashambadza mumapepa uye wairesi pamusoro pechiitiko ichi. Apo Chipo akagara pasi, akaona baba vake naamai vake navaGondo vakatsikitsira. Apo mufundisi Ruzivo vakakumbira vaida kugashira Jesu kuti vasimudze maoko avo, Chipo haana kukwanisa kudzivisa kutarisa kuvabereki vake. Nekushamiswa, akaona vaGondo vachisimudza ruoko rwavo mumhepo.


Chipo naamai vake vakamira vaine tarisiro yakakura kuna baba vake navaGondo paivazobuda mumba yekunyengetera. Pakuguma, musiwo wakavhurika uye baba vakabuda vachitevererwa navaGondo. Chipo aisakwanisa kufunga rimwe zuva apo mukuru uyu akaratidza kufara zvakadaro. VaGondo vakafamba vachienda kuna Chipo ndokumumbundira.


"Ndinotenda," vakazevezera vaGondo. "Ndinotenda nekutendeka kwako, rudo rwake uye kundiratidza kuti Jesu wako aida kuvawo Jesu wangu! Panguva yose iyi waifunga kuti uri kungotsvaira muchitoro mangu nekurongedza. Asi usafunge kuti handina kuona chimwe chakakosha, zvinhu zvidiki zvawaiita asi zvausina kuziva kuti ndakaona. Ndizvo zvakaita shanduko mandiri."DZOKORORO


Chidzidzo chechisere


Shandisai shoko


Wakambova here panguva yekuti uite sarudzo, uye Mwari vakakuudza zvekuita muchiroto? Sarudzo yakava chii? Chiroto chaiva chii? Wakaita chii?Mibvunzo


1. Ndiani mukuru wevarwe wekuRoma akada kuziva zvakawnada pamusoro

paMwari?

2. Sezvo Cornelius aiva murume akanaka, chii chaisava muupenyu hwake?

3. Zvinokwanisika here kuti mabasa akanaka aruramise munhu pamberi paMwari?

4. Mutumwa akashanyira Cornelius akati chii?

5. Sei Cornelius ainmge asina kuzvarwa patsva?

6. Sei vatumwa vasingaudzi vanhu kuti vanoponeswa sei?

7. Cornelius akatuma vasevenzi vake vatatu kuti vatsvage ani uye pamusana pei?

8. Ndivana ani maGentile?

9. Petro asati aenda kumba kwaCornelius, maJuda aitenda here kuti maGentile

anokwanisa kuponeswa?

10. Tsanangura chiono chakaratidzwa Petro katatu naMwari?

11. Mwari vaiedza kuudza Petro kuti chii muchiono ichi?

12. Ndiani akaudza Petro kuti aende kumba kwaCornelius nevasevenzi

vaCornelius?

13. Ndiani akaunzwa naCornelius kuti azonzwa Petro achiparidza?

14. Petro akazoziva riini kuti hurongwa hwaMwari hunosanganisira vanhu vese?

15. Chii chakaitika pakati pemharidzo yaPetro?

16. Zvinokwanisika here kutenda Jesu muchinyararire uye kuponeswa?

17. Chii chakaita kuti Petro agutsikane kuti maGentile anokwanisa kuponeswa?

18. Ruponeso nderwani?

19. Munhu wese anokwanisa kuwana ruponeso nemabasa here?

20. Chii chakashandura hushumiri hwechechi narini?
KUPUTSIKA KWETIRONGO RAPETRO


Chidzidzo chepfumbamwe


Ndima yemusoro: Mabasa evapositori 12:1-19


Chokwadi: Vatumwa vaMwari vanokutarisa nekuchengetedza vatendi.


Ndima yemusoro: Mapisarema 91:11. "Nokuti iye acharaira vatumwa vake pamusoro pako, kuti vakuchengete panzira dzako dzose."


Kamutambo: "Kusundwa kwekuchengetedzwa"


Chidzidzo: Ngano- "Mutumwa ari munguwo dzemufudzi wemombe"


Zvinodiwa: Petro (803), vatendi (813), mutumwa (815), Herod (818), Rhoda (827), musuwo (828)


Kumudzidzisi


Hushumiri hwevatumwa wakagara huine nzvimbo yepamusoro pahurongwa hwaMwari. Kuratidzika kwevatumwa kwakanyorwa nezvako muchitenderano chitsva nechekare. Mwana wega wega anouya panyika anonga aine mutumwa kana vatumwa vekuti vamubatsire muupenyu. (Mateo 18:10). Vatumwa vanozadzikisa hubasa hwakawanda hunosanganisa kutungamirira, hurongwa hwaMwari uye kuchengetedzwa.


Vatumwa vachiriko nanhasi, vachishanda nevatendi nhasi. Vakatumwa kuti vazotiparidzira apo tinoita hurongwa hwaMwari paupenyu hwedu (vaHeberu 1:14) Apo tinofamba muchiedza cheshoko raMwari, vatumwa vanotibatsira (Mapisarema 103:20) Tinofanira, sevaporofita, kuvhura maziso emweya kuti tione vatumwa vakatikomberedza.


Tsanangudzo


1. Mambo Herod Agrippa akaramba achirwadzisa kereke.

A. Akaraira kuti James aurayiwe nebakatwa.

1. James aiva mukoma waJohn.

2. Kuita uku kwakafadza maJuda asingatendi uye vakaona zvisingaite kudzora vadzidzi.

B. Pamusana pekuti akaona kufara kwemaJuda vasingatendi pamusana pekuurayiwa kwaJames, Petro akasungwa.

1. Akaita kuti Petro aiswe mutirongo, asungwe nemasoja maviri uye kuti tirongo richengetedzwe zvakasimba.

2. Hurongwa hwake hwaiva hwekutonga Petro.

C. Husiku ihoho, Petro akarara zvakanaka.

1. Jesu akaudza Petro kuti haaizofa asati achembera (Johane 21:18-19) 2. Panzvimbo yekunetsekana nekufa, Petro akazorora pavimbiso yaMwari.

II. Mutumwa waMwari akauya akasunungura Petro.

A. Apo Petro akarara, mutumwa waMwari akapinda mutirongo.

1. Akarova Petro parutivi ndokumusimudza kuti amuke.

2. Apo Petro akasimuka, ngetani dzakadonha kubva mumaoko ake pasina amusunungura.

B. Mutumwa akatungamiriraPetro kuti abude mutirongo.

1. Vakapfuura nepavachengeti vese uye pavakasvika pagedhi raipinda muguta rakabva ravhurika rega.

2. Pavakangosvika muguta, mutumwa akabva ashaikwa.

3. Petro, uyo akafunga zvekuva nechiono, akabva aziva kuti ainge apunyutswa.

4. Mumashure mekunge Petro aziva zvainge zvaitika, akaenda kumba kwaMaria, amai vaJohn Mark, uko kwaiva nevatendi vainamata.

C. Shoko raMwari rinoti tine ruponeso (vaHeberu 2:3)

1. Izwi rekuti "ruponeso" rinosanganisa kuchengetedza.

2. Mwari vanotaura mushoko ravo kuti vatumwa vanotichengetedza.

III. Vatendi vakashamiswa vakaropafadzwa uye kukurudzirwa nekupunyutswa kwaPetro.

A. Chechi yainamata isingazorori pamusana pekuti Petro aburitswe.

1. Kunamata kwenga hakuuyise mhinduro kubva kuna Mwari. Asi kutenda mumunamato ndiko kunounza mhinduro kubva kuna Mwari.

2. Kune simba rinoshamisa kana vanhu vakawanda vakanamata vachiwirirana mukutenda Mwari pane chimwe chinhu

(Mateo 18:19 - 20, Mabasa evapositori 4:24, 31)

B. Apo Petro akagugudza pagedhi, musikana ainzi Rhoda akauya kuzovhura.

1. Achinzwa izwi raPetro, akazadzwa nemufaro ndokumhanya kunoudza vamwe.

2. Akanga afara zvekuti akakanganwa kuvhurira Petro.

C. Vanhu vose havana kutenda Rhoda uye vakati aiva mutumwa wake.

1. Munhu wese ane mutumwa anemuchengeta (Mateo 18:10)

2. Vatumwa ava vanogara nesu kweupenyu hwedu hwese kutibatsira kuita kuda kwaMwari muupenyu hwedu.

D. Pamusana pekuti Petro akaramba achigogodza, vanhu vakazomuvhurira musiwo.

1. Vakashamiswa kuona kuti inga aiva Petro. Vaifanira kunge vaitarisira mhinduro kumunamato wavo kwete kushamisika nezvainge zvaitika.

2. Petro akavaudza kuti mutumwa ainge adzikinurwa sei kubva murufu.

E. Vatumwa vaMwari vanoita zvinhu zvakawanda kuvatendi nhasi.

1. Vanobatsira kudzivirira njodzi (Mapisarema 91:12)

2. Vanounza mhinduro dzeminamato (Daniel 10:12)

3. Dzimwe nguva vanoratidza mafambisiro ehushumiri (Mabasa evapositori 8:26)

4. Vanobatsira kuunza vadikani kuna Jesu (Mabasa evapositori 10:3-6)

F. Vatumwa vaMwari vanoterera kushoko raMwari (Mapisarema 103:20)

1. Kana tisingafambi neshoko raMwari, vatumwa havakwanise kutibatsira.

2. Kana tichifamba muchiedza cheshoko raMwari, vatumwa vanotishandira zvakasimba.


Dzidziso yemweya


Vatumwa vanouya uye vatumwa vanoenda

Kuzobatsira ini newe, izvi ndinozviziva

Kana ndiine dambudziko, ndinonamata nechiedza chikuru

Vatumwa vanounza mhinduro sevashumiri vechiedza

Vatumwa vanouya uye vatumwa vanoenda

Kuzobatsira ini newe, izvi ndinozvizivaKUSUNDWA KWEKUCHENGETEDZWA


Kamutambo Chidzidzo chechipfumbamwe


Vatambi: Bennie, Sally


Bennie: Maiwee! Zvanga zvatova padyo! Ndatarisa mativi ose ndisati ndadarika mugwagwa, asi handina kumboona motokari iyoyo. Yaita kunge isina kwayabva. Handina kuziva kuti yandipotsa sei.


(Sally anopinda)


Sally: Masikati, Bennie waswera sei?


Bennie: Ndapukunyurwa, ndizvo zvandiri.


Sally: Wapukunyurwa?


Bennie: Pamusana pekuti wakatarisa kuhanzvadzi hako kwete kuchitunha munzira.


Sally: Chitunha? Uri kutaura kuti kudiniko iwe?


Bennie: Ndapotswa nemotokari nguva shoma yadarika.


Sally: Kupotswa nemotokari chirudzii?


Bennie: Handizive. Ndatarisa mativi ose ndisati ndadarika mugwagwa asi hapana chandaona. Asi apo ndasvika pakati penzira, pabva pauya motokari hombe yechingwa.


Sally: Waita sei?


Bennie: Ndashamisika apo ndaiona ndabva ndangomira pakati pemugwagwa ipapo.


Sally: Pakati pemugwagwa?! Mutyairi wemotokari yechingwa akunzvenga here kana kuti asunga mabhureke?


Bennie: Handifungi kuti ambondiona.


Sally: Anogotadza kukuona sei?


Bennie: Handizive, asi haana kumbodzikisa kumhanya kwake.


Sally: Saka, waita sei kuti usatsikwe?


Bennie: Handizive. Ndaita kunge pane chinhu chandisunda kubva kumashure panguva yakafanira.


Sally: Ndinoziva zvaitika


Bennie: Pamwe mweya wakaipa wanga uchida kundiuraya.


Sally: Ah, Bennie, mweya wakaipa wagoda chii pauri?


Bennie: Pamwe vari kuda kutora upfumi hwemunda wangu.


Sally: Ndiri kukuudza, Bennie, ndinoziva zvakaitika.


Bennie: Pamwe amai nabab vanga vachida kundibvisa kubva pamari yemudyandigere.


Sally: Havana kana zita rako pamari yemudyandigere, Bennie. Terera, ndinoziva zvakaitika. Aiva mutumwa waMwari.


Bennie: Mutumwa aedza kundiuraya nemotokari yechingwa?!


Sally: Kwete!, Mutumwa waMwari akusunda kubva panzira. Mutumwa akuponesa!


Bennie: Mutumwa?


Sally: Hongu. Rangarira kuti amai nabab vanotaura ndima idzi kangani kubva muna mapisarema 91?


Bennie: Kuchengetedzwa .


Sally: Zvakanaka, vatumwa vaMwari vanoterera shoko raMwari kana tichiritaura uye vanosevenza kuti rizadzikiswe.


Bennie: Zvangoita sekunge pane andisunda nekumashure asi handina kumuona.


Sally: Hazvirevi kuti kana usingavaoni, havako. Kune vatumwa vakatikomberedza kwese kwese.


Bennie: Maiwee! Mutumwa andiponesa. Izvi zvakanaka chose. Handichazonzi Bennie akafa. Ndichadarika nzira iyoyo zvekare, uye maziso angu akavharwa.


Sally: Usadaro! Vatumwa havakwanise kubatsira munhu anoita zvinhu zvakapusa.


Bennie: Ndinofunga kuti ndashandura pfungwa dzangu.


Sally: Bennie huya kuno ndikuudze zvakawanda pamusoro pevatumwa uye kuti vanobatsira sei? (Vose vanobuda)
MUTUMWA ARI MUNGUWO DZEMUFUDZI

WEMOMBE


Ngano Chidzidzo chechipfumbamwe


Hwaiva usiku hwakajeka, uye Gospel Bill ainge abatidza moto muchiedza ichi.

Mumashure mekunge apa bhiza rake chikafu, akatora bhaibheri rake kubva mubhegi make ndokutanga kuriverenga muchiedza chemoto.


Apo Bill akaverenga kubva mubhuku remabasa avapositori pamusoro paPetro achiparidza, Mweya Mutsvene wakabva watanga kutaura mumoyo make. Padyo paiva nemugodhi waizivikanwa munharaunda pamusoro pehuipi hwaiitwamo. Bill hapana chaakanga anzwa kusara kwehuipi hwaibva mukamba umu. Sezvo maigara muchingova nenyaya dzekupfurwa, kurwa nekuurayiwa kwevanhu, Mweya Mutsvene wakataura kuna Bill kuti aendemo kunopupurira vanhu.


Manganani ezuva raitevera apo Bill akamuka kuti abike chikafu chake chamangwanani, akaona mudhara achisvika ari panyurusi. Apo murume akasvika padyo, Bill akaona kuti ainge akuvadzwa uye ainge otoda kudonha kubva panyurusi.


Pakarepo, Bill akamhanya kunobatsira murume uyu uye kumupa mvura. Semataridzikiro emurume uyu aiita seaisevenza mumugodhi. "Chii chaitika, vakuru?" akabvunza Bill.


"Ndakapfurwa nezuro manheru pakurwa kwakaitika kuLulu," akadaro mudhara uya.

"Ndiyo kamba yemugodhi iri muzvikomo, handiti?" akabvunza Bill.


"Hongu," akadaro mudhara uya. "Hapana imwe nzvimbo pasi pedenga raMwari ine huori sekamba iyoyi. Mazuva ose manheru pane kupfurana, uye handisati ndakamboona kurwa nekunwa kwakadai."


"Munofanira kumbodya mozorora," akadaro Gospel. "Ndine shamwari dziri chinhambwe chidiki kubva pano. Ndichaenda nemi ikoko mangwana, ini ndobva ndaenda."


"Unoda kuenda kupi," akabvunza mudhara uya.

"Ndiri kuenda kuLulu kunoparidza shoko," akadaro Bill.


"Kuparidza?" akadaro murume. "Varume ivavo vanokusungirira nenzeve. Enda kune imwe nzvimbo ine chechi kana uchida kuparidza, asi usaende kuLulu. Haisi nzvimbo yekuparidzira."


"Muri kukanganisa," akadaro Bill. "Nzvimbo iyoyi inoita kunge yaibva, yava kuda shoko. Ndiri kuendako mangwana."


Zuva raitevera, Bill akasungirira mapango maviri panyurusi remudhara uyu. Akazosungirira gumbeze rake pamapango aya, achiita mubhedha. Akazoisa mudhara uya ipapo ndokuenda naye kumba kweshamwari yake. Mumashure mekunge aona kuti mudhara uyu aiwana rubatsiro, Bill akaudza mudhara uyu nezvaJesu ndokunamata naye kuti agashire Jesu. Akabva atanga rwendo rwake rwekuenda kuLulu.


Mufambo wese kuenda kukamba yemugodhi iyi, Bill ainzwa pfungwa dzasatani achiedza kumutyisidzira . "Unopfurwa!" yakadaro imwe pfungwa. "Vachakuseka uye vokuuraya!" yakadaro imwe. Gospel Bill akaziva kuchengetedzwa kwaMwari kwaiva paari saka akaramba kubvumidza pfungwa idzodzo kuti dzimumise kuita kuda kwaMwari.


"Handingaende kuLulu ndega," akadaro Gospel Bill kuna satani. Ndiri kuenda naBaba, nemwanakomana uye neMweya Mutsvene uye chikwata chevatumwa. Ndichaparidza shoko raMwari, uye kunamatira varwere nekubatsira vanenge vaponeswa. Haukwanise kundimisa ibva wanyarara." Satani akabva aregedza kutyisidzira Bill.


Zuva rodoka, Bill akasvika muLulu. Vashandi vemumugodhi vakauya kukamba kwavo kubva kumabasa avo akasiyana siyana uye mainge muzere nevarume vane umhondi. Vaiiuya kuzonwa, kubheja uye kuita zvimwe zvinhu zvisina kunaka.


Gospel Bill akaona musasa mukuru wainge wakanyorwa kuti "Bhawa." Akabva aenda kumusasa uyu ndokuona chimwe chinyorwa chairatidza kuti paidiwa anokwanisa kushandisa piano. Imwe pfungwa yakauya kuna Bill apo akatarisa musasa uyu. Yaiva nzvimbo yainge izere nevarume uye kuita sekunge yainge yakakodzera kuparidzira.

Bill akaburuka kubva pabhiza rake ndokufamba akananga kubhawa. Akatarisa mutengesi wedoro ndokuti, "Muri kuda munhu anokwanisa kuridza piano?"


"Ichokwadi," akadaro mutengesi. "Mumwe wacho akapfurwa mauro pamusana pekuridza zvaisadiwa nevanhu. Unoda basa?"


"Handisi kutsvaga basa," akadaro Bill, "asi ndingade kuridza kwemanheru anhasi chete kana zvichibvira."


"Kwete," akadaro mutengesi. "Ridza zvako."


Bill akafamba achipfuura nemuvanhu achinanga kupiano. Akagara pachigaro ndokutanga kuridza achiimba, "Nyasha dzinoshamisa." Vanhu vose vakanyarara apo Bill akapedza rumbo rwake ndokusimuka kuti ataure.


"Ndakanzwa zvinhu zvakaipa zvakawanda pamusoro peLulu," akadaro Bill. "Ndauya kuno kuti ndikuudzei kuti Mwari anokudai sei. Akatuma mwana wake, Jesu, kufira pamuchinjikwa pamusoro hwezvivi uye mumugodhi uye anoda kuti muzive kuti munokwanisawo kuve nhengo dzemhuri yake."


Pakarepo, Murume aiva mubhawa umu akasimuka ndokudanidzira,"Ino haisi chechi! Tauya kuno kuzonwa doro uye kubheja kwete kuparidzirwa!"


"Iwe nyarara," akadaro mumwe munhu kune ainge atanga kutaura. "Rega ataure. Tinoda kunzwa kuparidza kwakadaro. Guta rino haringarambe richiita sezvariri. Tese tingafe kana tikaramba tichirwa."Murume wekutanga, akabva amhanya kuna Bill achidaidzira. "Handingatevereri kumuparidzi kana ndisingadi!" Bhawa rese rakabva ratanga ruzha. Vanhu vainyunyuta vakasimuka ndokuenda naBill vakamusimudza kumugwagwa..


"Musungirirei!" akadanidzira mumwe murume.

"Hongu!" akadaro mumwe. "Ichi chichava chiratidzo kuna ani nani anoparidza anofunga zvekuuya kuLulu!"


Vanhu vainge vazadza nzira yose. Zvinhu izvi zvainge zvaitika nekukasika zvekuti Bill haana kumbofunga kuti oita sei. Akatanga kuzvitondedza nemagwaro pamusoro pekuchengetedza kwaMwari. Apo Bill aitaura shoko raMwari, murume akasungirira tambo pamuti ndokusiya rimwe divi.


Bill akatanga kuimba nekurumbidza Mwari achiziva kuti kwaiva kwasara nguva shomanana kuti atyisidzirwe, kunyangwe zvake aitya. "Ibenzi!" akadaro mumwe murume. "Tava padyo kumusunga asi iye ava kurumbidza Mwari."


Mumwe murume akataura achinyomba Bill. "Waitaura nezve kudenga," akadaro murume. "Zvisinei, tichakupa nguva yekuti uite zvese izvozvo. Uchange waveko mumashure menguva shoma! Ha-ha-ha!"


Pakarepo pfuti dzakarira. Munhu wese akamira ega akanyarara. Bill akatarisa ndokuona murume murefu ainge akatasva bhiza jena. Aiva nepfuti ndokuinangisa kuvanhu ndokuvayambira kuti vabve. Nekukurumidza vanhu vakataramuka vakamhanya kubva munzira.


Murume murefu uya akaburuka pabhiza ndokufamba achienda kunaGospel Bill. Apo akasunungura maoko aBill, akatarisa mumaziso ndokutaura. "Mukuru andiudza kuti ndikuudze kuti uri kuita basa rakanaka. Ramba uchiita basa rakanaka iri. Hauchazova nematambudziko nevanhu ava zvekare."


Bill akatarisa chishamiso chemufudzi wemombe uye ainge atasva bhiza ava kubuda muguta. Mumashure mekuziva kuti ainge akanganwa kumutenda, Bill akasvetukira pabhiza rake ndokutevera murume uyu. Akagona kutevera matsimba pachinzvimbo chidiki chekutanga ndokubva matsimba aya angonyangodika.


Bill akatendeutsa bhiza rake ndokudzokera kuLulu, nokuziva kuti upenyu hwake hwainge hwanunurwa nemutumwa.DZOKORORO


Chidzidzo chechipfumbamwe


Shandisai shoko


Petro aiva panguva yakaoma, uye zvinoita sekunge aisakwanisa kubuda. Asi Mwari akamudzikinura. Wakambopinda here munguva yakaoma isina pekubuda napo uye Mwari akamununura? Tiudze nyaya yako.


Mibvunzo


1. Ndiani mambo akatanga kurwadzisa machechi uye akatumira James kuti

aurayiwe?

2. Sei mambo Herod vakasunga Petro?

3. Mambo Herod vaironga kupa Petro mutongo wakaringana here?

4. Zvakaitika sei kuti Petro anyatsorara usiku iye aizotongwa mangwana acho?

5. Ndiani akauya kuzosunungura Petro mutirongo?

6. Mutumwa akaita sei kuti amutse Petro?

7. Mumashure mekunge mutumwa abudisa Petro mutirongo, mutumwa akaita sei?

8. Petro akaenda kupi mumashure mekunge abudiswa mutirongo?

9. Izwi rekuti "ruponeso" rinosanganisira chii?

10. Kunamata kuzhinji chete kunounza mhinduro dzeminamato here?

11. Kunamata rudzii kunounza mhinduro?

12. Munamato unoita simba kana zvaita sei?

13. Ndiani akauya apo Petro akagogodza paghedhi repamba paMaria?

14. Vanhu zvavasina kugutsikana kuti ndiPetro, ndiani wavaifunga kuti aiva pagedhi?

15. Ndiani anowana mutumwa anochengetedza uye zvinobatsira chii?

16. Vanhu vaifanira kushamiswa here nekuona Petro pagedhi?

17. Ndezvipi zvinhu zvitatu zvinoitirwa vatendi nevatumwa vaMwari?

18. Vatumwa vanonyanyokoshesa chii?

19. Vatumwa vanoita sei kana tisingafambe mushoko raMwari?

20. Vatumwa vanoita sei kana tichifamba muchiedza cheshoko raMwari?

PAURO NABARNABAS


Chidzidzo chegumi


Ndima yekuverenga: Mabasa evapositori 13:1-12, 14:8-22, vaRoma 10:13-17


Chokwadi: Kutaurwa kweshoko raMwari kunounza chokwadi


Ndima yemusoro: VaRoma 10:17, "Saka kutenda kunouya nekuterera, uye kunzwa kubva mushoko raMwari."


Kamutambo: "Ndava chisikwa chitsva"


Chidzidzo: "Pombi yekutenda"


Zvinodiwa: Murume akaremara (805), murume arapwa (806),

Pauro (814), muJuda asingatendi (822), Barnabas (829), Elymus (830), Sergius Paulus (831)


Kumudzidzisi


Vanhu vakawanda vanoedza kufadza Mwari kubudikidza nemabasa avo kana kutevedza zvinhu zvekuita nezvekusaita. Shoko raMwari rinotaura kuti kutenda kunoita kuti munhu ave anofadza Mwari. Munhu haakwanise kuwana kutenda, kusvikira anzwa shoko raMwari. Basa redu rekuti tisvitse shoko kune vasati varinzwa, rakakosha zvikuru. Tinofanira kunge takagadzirira kuva pashoko raMwari panguva dzose. (II Timotio 4:2).


Hatingofaniri kutaura shoko kune vamwe, asi kwatiriwo zvekare. Chimwe chinhu chakakosha pakuvaka kutenda, kuzviyeuchidza zvawakaitirwa naMwari pakudzikinurwa. Kana tikashandisa miromo yedu kuisa kutenda mumoyo medu, miromo yedu inounza kutenda kwatiri kubudikidza nezvatinenge taita.


Tsanangudzo


I. Mwari vakatuma Paul naBarnabas sevaparidzi parwendo.

A. Vanhu vakawanda munyika havasati vanzwa nezvaJesu nekudaro havangatende kwaari. (vaRoma 10:14)

1. Tinofanira kubatsira kutumira vashumiri munyika mese kuti vaparidze shoko raMwari.

2. Vanhu vasingakwanise kunzwa nezvaJesu vachatongwa nepfungwa dzavo. (vaRoma 2:14-16)

B. Pauro achiziva mumweya make kuti murume nekutenda kwaizomuponesa, akamuudza kuti asimuke.

1. Murume akasimuka ndokufamba.

2. Kana mumwe munhu aine kutenda, vanokwanisa kuita zvisingakwanisike (Marko 9:23)

C. Vanhu veLystra vakaona chishamiso ichi vakafunga Pauro naBarnabas vaiva vana mwari.

1. Vakadaidza Pauro, Mercury uye Barnabas, vakamuti Jupiter zvinova zvaiva zvimwari zvemifananidzo.

2. Vanhu veLystra vaida kunamata Pauro naBarnabas. Vakavaramba vakatsanangura kuti Mwari ainge aita basa rake.

3. Sezvo Mwari achitishandisa kuti tiite zvimwe zvinhu zvakanaka hatifaniri kukanganwa kuti Mwari vari kuita basa iri kubudikidza nesu kwete kuti tisu tiri kuzviita.

III. Satani akaedza kumisa hushumiri hwaPauro.

A. MaJuda asingatendi akabva kuAntioch neIconium kuenda kuLystra kuti vakonzere nyonga nyonga kuna Pauro.

1. Vanhu vainge vamboedza kunamata Pauro vakamutaka nematombo ndokubva vamutakura vakanomuisa kunze kweguta.

2. Ichi ndicho chikonzero munhu achifanira kufadza Mwari kwete mumwe munhu. (Zvirevo 29:25)

B. Vadzidzi vakauya vakamira vakakomba mutumbi waPauro.

1. Pauro akamutswa kubva kuvakafa sechishamiso.

2. Akasimuka akanatsoita zvakanaka, zuva raitevera akanga ava nesimba rekufamba, kunyangwe muviri wake pamwe wainge uchine mavanga.

C. Satani anoedza kuparadza Pauro asi haana kubudirira pamusana pekuti Pauro ainge asati apedza hurongwa hwaMwari muupenyu hwake.

1. Pauro akanga asina kuparidza kumadzimambo ose uye kune vanhu vaainge audzwa naJesu .

2. Aiziva kutenda Mwari nekuchengetedzwa nekuponeswa.

D. Pauro akaramba achiparidza shoko raMwari.

1. Aiziva kuti kana vanhu vakasanganisa kutenda neshoko raMwari, vaizobatsirwa nekukomborerwa.

2. Tinofanira kutaura shoko raMwari pache zvedu nevamwe.


Dzidziso yemweya


Pauro akafamba muuchenjeri hweMweya Mutsvene

Akava nesimba pamusoro pemweya yakaipa

Akaparidza pamusoro paJesu

Akaturika maoko pamusoro pevarwere

Vazhinji vakawana ruponeso

Vazhinji vakaporeswa


Korasi

Hushumiri hwaPauro

Hauna kuzunguzika kana kuwa

Pamusana pekuti akashandisa kutenda kwake

Zvisinei kuti chii.
NDAVA CHISIKWA CHITSVA


Kamutambo Chidzidzo chegumi


Vatambi: Mubvunzi, mupositori Pauro


Mubvunzi: Muenzi wedu wanhasi akashandura zita rake pamusana pekuti Mwari akashandura moyo wake. Takambomudana muchidzidzo chedu kare, asi uchaona munhu akashanduka zvachose. Ngatigashirei Pauro, mupositori.


(Pauro anopinda)

Pauro: Ndinotenda. Nyasha nerugare ngazvive kwamuri kubva kuna Mwari Baba wedu uye Tenzi Jesu Kristu.


Mubvunzi: Ndinofunga ndinoziva mashoko iwayo.


Pauro: Hongu, ndakatanga tsamba dzangu zhinji ndichidaro.


Mubvunzi: Zvisinei, tsamba dzawakanyora kare kare ndidzo dzava chikamu chechitenderano chitsva.


Pauro: Hongu, Mwari ngaakudzwe. Tenzi vakandibvumidza kuti ndione zvaiitwa nebasa rangu.


Mubvunzi: Pauro, wakava neshanduko kubvira patakakuona kare. Wakatoshandura chero zita rako.


Pauro: Ndave chisikwa chitsva. Ndaivenga maKristu uye ndaiita zvese zvandaigonakuti ndivarwadzise. Iye zvino ndava kuita zvose zvandinogona kuti ndivabatsire.


Mubvunzi: Chii chaicho chingashandure munhu kubva zvawaiva kuva zvauri nhasi?


Pauro: Zvisinei, ndakanyatsofa apo ndakagashira Jesu saTenzi wangu.


Mubvunzi: Ndine chokwadi chekuti handina kunyatsokunzwa zvakanaka. Ungadzokorora zvekare here?


Pauro: Kwete, wanzwa zvakanaka. Ndati ndakafa apo ndakagashira Jesu. Mwari vakandiita chisikwa chitsva.


Mubvunzi: Asi uchiri mupenyu . Uri pano uchitaura neni.


Pauro: Pauro mutsva ari pano, asi Pauro wekare akafa apo ndakagashira Jesu. Mwari akandiita chisikwa chitsva.


Mubvunzi: Hongu, asi uri kungotaridzika sezvawaingova apo wakauya kuno kare.


Pauro: Shanduko huru yakaitika mumweya mangu. Mweya wangu wakazadzwa neupenyu hwaMwari, asi kare, wainge uzere nezvivi nerufu.


Mubvunzi: Chinhu chakakosha here chakaitika kwauri chete?


Pauro: Kwete. Munhu wese anoreurura Jesu saTenzi ane shanduko imwecheteyo. Shoko raMwari rinoti kana munhu ari muna Kristu, anova chisikwa chitsva.


Mubvunzi: Wakachemwa here?


Pauro: Kuchemwa? Handinzwisise.


Mubvunzi: Wakachema here munhu wekare airarama mumoyo mako?


Pauro: Kwete, ndakava nemabiko. Ndiri kufara kuti Pauro wekare aivenga uye kunyepera nekunyengedza akafa. Ndiri kufara kuti akaenda zvachose.


Mubvunzi: Zvisinei, ndinoziva chinhu chimwe chete. Ndave kukufarira iye zvino kupfuura zvandaiita kare.


Pauro: Kunyangwe naJesu. Satani nechaunga ndivo vega vasina kuzvifarira.


Mubvunzi: Pauro wakambokanganisa here kubvira pawakava chisikwa chitsva? Wakamboita chivi here?


Pauro: Chokwadi, ndakaita. Ndakaita zvimwe zvinhu zvaiva zvisina kunaka.


Mubvunzi: Asi ndaifunga kuti wava chisikwa chitsva.


Pauro: Hongu ndiri. Asi ndichiri kurarama mumuviri iwoyu uye ndichiri munyika umo satani anoedza vanhu. Ndakakanganisa asi ndinoziva zvekuita pamusoro pazvo.


Mubvunzi: Zvisinei, ungati chii kune mwana aita muKristu ozotadza mumashure?


Pauro: Kana uri muKristu ukatadza, unofanira kukumbira Mwari Baba kuti vakuregerere. Reurura zvitadzo zvako, bvuma kuti zvawakaita zvakaipa, wokumbira Mwari kuti vakuregerere nezita raJesu.


Mubvunzi: Ndakaita izvozvo, asi dzimwe nguva handifungi kuti Mwari vakandiregerera.


Pauro: Wakamukumbira here kuti akuregerere?


Mubvunzi: Hongu. Ndakamukumbira kakawanda.


Pauro: Mwari anonyepa here?


Mubvunzi: Kwete.


Pauro: Unonyepa here?


Mubvunzi: Kwete, ndinogara ndichitaura chokwadi.


Pauro: Zvakanaka, saka kana uchiti haana kukuregerera uye shoko raMwari richiti akazviita, zvinoreva kuti mumwe munhu haasi kutaura chokwadi.


Mubvunzi: Mafungiro angu akandinyepera. mwari vakandiregerera.


Pauro: Ndiwo mweya wacho iwoyo!


Mubvunzi: Ndiri kufara!


Pauro: Pamusoro pei?


Mubvunzi: Ndinokwanisa kuchengeta moyo wangu wakachena nguva dzose pamberi paMwari, kunyangwe kana ndakanganisa. Mwari akanaka!


Pauro: Ichokwadi. Waita kuti ndifemerwe. Ndinofanira kuona mumwe munhu wekuudza pamusoro paJesu.
POMBI YEKUTENDA


Chidzidzo chegumi


Ndima yekutarisa: VaRoma 10:17, "Saka kutenda kunouya nekunzwa, uye kunzwa kubva mushoko maMwari."


Zvinodiwa: Pombi yebhasikoro, nzeve hombe mbiri, Chibharuma chihombe, maka yekunyoresa (nhema)


Gadziriro: Boora buri mune imwe yenzeve hombe kuitira kuti shurushuru yepombi yebhasikoro ipinde nepaburi iri. (Hausungirwe kuboora rimwe buri pane imwe nzeve kana usingade) Tora maka unyore babharuni kuti KUTENDA. Dzidzira kufuridza bharuni uchishandisa pombi yebhasikoro, nguva isati yakwana. Ungangoda mumwe munhu kuti akaubatsire kubata bharuni papombi . Iva nechokwadi kuti zvinhu zvese zvaunoda kushandisa zviri padyo kuitira kuti zvisanetse apo unenge wava kuda kuzvishandisa.


Chidzidzo


Nhasi ndichakuratidzai kushanda kunoita kutenda. Vangani venyu, vakomana nevasikana vanoda kuziva kuti mungawedzera sei kutenda? "Imbomirai mudzidzisi," mungati. "Handizive, ndingangowedzera kutenda. Ndaifunga kuti ringava basa raTenzi!"


Kwete, vakomana nevasikana, harisi basa raTenzi Jesu kuwedzera kutenda kwedu. Ibasa redu! Zvisinei, kutenda kwedu kunoita kuti tifadze Tenzi. Bhaibheri rinotiudza muna vaHeberu 11:6 kuti pasina kutenda, hazvigoneke kufadza Mwari. Vangani venyu vanoda kufadza Mwari? Mese munoda. Ndicho chikonzero munofanira kutereresa nhasi.


Vakomana nevasikana, bhaibheri rinotiudza muna vaRoma 10:17 kuti kutenda kunouya nekuterera. Vangani venyu vaunza nzeve dzavo nhasi? Ini ndauya nadzo. Zvisinei, ndatouya nedzimwe dzekundibatsira. (Simudza nzeve hombe dziya uratidze vana). Ndima iyi inotiudza kuti tinofanira kuterera nenzeve dzedu kuitira kuti tivake kutenda. Ishoko raMwari rinoita kuti kutenda kwedu kukure.


Shoko raMwari, kana raverengwa kana kutaurwa, rakaita sepombi yekutenda. Ndauya nepombi yebhasikoro nhasi kuti ndikuratidzei zvandiri kureva. Ngatichiregai pombi iyi imirire shoko raMwari uye bharuni iri rimirire kutenda. Regai tinyore kuti KUTENDA pabharuni iri izvozvi. (Panguva ino tora maka unyore shoko rekuti KUTENDA pabharuni usati wariputisa.)


Iye zvino ndava kutora imwe yenzeve idzi uye kukuratidzai kuti mukafuridza sei kutenda kwenyu. Tarisai, ndima iyi inoti kutenda kunouya nekunzwa, sakashoko raMwari rinouya kubva munzeve medu. Ndichaisa vharuvhu papombi yekutenda iyi woibatanidza nekutenda kwedu. Kana tanzwa shoko raMwari, zvinovaka kutenda kwedu. (Panguva ino, tanga kupombera bharuni nepombi.)


Shoko raMwari rinouya nemunzeve medu uye nemumweya medu uye kuvaka kutenda kwedu. Kutenda kunokwanisa kukura. Tarisa kuti kutenda kunokura zvakadini kana kwapomberwa neshoko raMwari? Ndicho chikonzero tinofanira kuvaka kutenda kwedu. Sei? Nekunzwa, handiti? Asi kwete kungonzwa chete.


Tinofanira kunzwa shoko raMwari. Ndizvo zvinokonzera kutenda kuti kukure, kukure, kukure. Une pombi yekutenda mukati mako!


DZOKORORO


Chidzidzo chegumi


Shandisai shoko


Kutenda kunouya kwatiri kana tichinzwa shoko raMwari. Hatifaniri kungotaura shoko raMwari kune vamwe chete, asi nekwatiri zvekare. Wakambotaura here shoko raMwari pachezvako panguva yekutambudzika apo waida kutenda kwakasimba? Titaurire zvawakataura kwauri. Chii chakaitika pamberi?


Mibvunzo


1. Sei vanhu vakawanda munyika vasingatendi muna Jesu?

2. Vanhu vasingakwanise kunzwa shoko raMwari vachatongwa sei?

3. Ndiani aifamba naPauro murwendo rweushumiri ?

4. Sei vaparidzi vekuAntioch vakanamata nekuisa maoko panaBarnabas naPauro?

5. Zvakakosha here kuterera kune zvimwe zvimwari?

6. Pauro naBarnabas vaiedza kusvika vanhu vechikwata chipi?

7. Muguta ripi makaparidzwa shoko naPauro naBarnabas vachitendeutsa Sergius

Paulus?

8. Ndiani akaedza kumisa Sergius kuti asanzwe shoko raMwari?

9. Pauro akaita sei kuna Elymus?

10. Murume ainge akaremara kuLystra akagashira sei kutenda kuti aporeswe?

11. Kana tichida kutenda pane imwe nzvimbo muupenyu hwedu , tingaita sei?

12. Chii chakaitika kumurume akaremara apo akashandisa kutenda kwake?

13. Zvisingakwanisike, zvinokwanisika riini?

14. Vanhu veLystra vaida kuita sei apo vakaona chishamiso chaMwari?

15. Kana Mwari achitishandisa kuita zvinhu zvakanaka, chii chatisingafaniri

kukanganwa?

16. Ndiani akaedza kumisa hushumiri hwaPauro?

17. Chii chakaitika kuna Pauro apo vanhu veLystra vakafurirwa nemaJuda

asingatendi?

18. Ndiani waunofanira kuraramira kuti ufadze?

19. Sei kuedza kwese kwasatani kwekuparadza upenyu hwaPauro kwakashaya basa?

20. Sei Pauro akaramba achiparidza shoko raMwari?

KURUMBIDZA KUNOUNZA

KUNDENGENDEKAChidzidzo chegumi neimwe


Ndima yekuverenga: Mabasa evapositori 16:6-40


Chokwadi: Simba rekurumbidza rine zvibereko.


Ndima yemusoro: Mapisarema 150:6, "Zvinhu zvese zvinofema ngazvirumbidze Jehova."


Kamutambo: "Zvese muzuva rimwe rekurumbidza"


Chidzidzo: "Zvombo zvekukunda kwedu"


Zvinodiwa: Mhuri (813), Pauro (814), Pauro mutirongo (832),

Silas (833), musikana ane madhimoni (834), muchengeti wetirongo (835), vakadzi (836), Silas mutirongo (837)


Kumudzidzisi


Kunyangwe zvazvo Pauro akasangana nematambudziko akawanda mukuparidza shoko kune vasingatendi munyika, aiva zvekare nezvombo zvakawanda. Zvombo zvemweya zvinokunda mamwe matongero ematambudziko. Kazhinji tinovimba nemasimba edu pachedu, anova akakosha zvawo asi haana kukwana muzvinhu zvatakanangana nazvo, kunyanya zvinosanganisira masimba emweya.


Kurumbidza ndicho chimwe chezvombo zvatinazvo. Huvapo hwaMwari hunozadza uye hunogara mukurumbidza kwevanhu vake. (Mapisarema 22:3). Mutirongo hamaikwanisa kuva nekurumbidza kwaMwari uko kwakaunzwa naPauro naSilas. Kurumbidza Mwari mukati mematambudziko kunoratidza chivimbo nechokwadi muna Mwari uye simba rake harikwanise kudzivisa.


Tsanangudzo


I. Pauro neshamwari dzake vakatungamirirwa naMwari kuti vaende kunoparidza kuMacedonia.

A. Pauro akaedza kuparidza shoko muAsia nemuBithynia, uye Mweya Mutsvene "wakavacherechedza".

1. Mweya Mutsvene unoziva anokwanisa kubatsirwa neasingakwanise kubatsirwa.

2. Pauro akatungamirirwa nemweya Mutsvene uye kana nesuwo tinokwanisa (vaRoma 8:14)

3. Nzira yakanyanyoreruka iyo Mweya Mutsvene unotitungamirira nayo, kuva zvapupu (vaRoma 8:16)

B. Pauro akaona muchiono usiku murume weMacedonia akakumbira rubatsiro.

1. Uku ndiko kwaidiwa naMwari kuti Paul aende.

2. Pauro nevabatsiri vake vakaenda kuMacedonia vakatanga kuparidza shoko raMwari ikoko.

C. Pazuva resabata, Pauro akaenda kune imwe nzvimbo uko kwaiva kwakaungana madzimai ainamata Mwari weIsrael.

1. Maiva nemaGentile akawanda munyika ainamata Mwari wechokwadi.

2. Madzimai aya haana kuziva kuti Mwari vainge vatumira mwanakomana wavo kuzovadzikinura.

3. Mukadzi akapfuma ainzi Lydia nemhuri yake yose vakagashira Jesu kubudikidza nemharidzo yaPauro uye vakabhabhatidzwa.

II. Satani akaedza zvekare kumisa basa raMwari kubudikidza nehushumiri hwaPauro.

A. Satani haana kuda kuti shoko riparidzwe pamusana pekuti anoziva kuti chokwadi chinokusungungura (Johane 8:32)

1. Satani achiri kungopokana neshoko nhasi. Shoko raMwari, zvisinei harikwanisike kumiswa.

2. Tinofanira kusiya satani ari panzvimbo pake (ie. pasi petsoka dzedu) nezvombo zvedu zvemweya. (Munamato, kurumbidza, kutaura shoko, kupa, uye zita raJesu)

B. Musikana mudiki akatanga kutevera Pauro kwese kwaaienda.

1. Musikana uyu aiva nedhimoni uye aiudza vanhu nezveupenyu hwavo.

2. Akachema,"Varume ava vasevenzi veari kumusoro soro Mwari, vanotiratidza nzira yeruponeso."

3. Satani aishandisa musikana uyu kuti vanhu vamuterere kwete kuterera shoko.

C. Mumashure memazuva mazhinji, Pauro akaudza dhimoni kuti risiye musikana uyu, uye akabva aguma kutaurira vanhu nezveupenyu hwavo.

1. Hapana munhu wenyama anokwanisa kuona pfungwa dzemunhu kana kufembera zviri mberi.

2. Varidzi vemusikana uyu vainge vapfuma pamusoro pemasimba ake uye vainge vatsamwa kuti zvainge zvapera.

D. Chiporofita nekuzarurirwa kunopiwa Mweya Mutsvene kunotungamirira vanhu kuna Jesu.

1. Satani anokwanisa kufurira vanhu nekushanda kwemweya inozivikanwa.

2. Satani nevabatsiri vake havabvumi kuti Jesu akauya semunhu pamusana pekuti zvinokurudzira kukurirwa kwavo.

E. Varidzi vemusikana vakafurira vakuru veguta kuti vapokane naPauro.

1. Pauro naSilas vakarohwa ndokuiswa mujeri.

2. Pauro naSilas vaifanira kuvimba nezvombo zvavo zvemweya.

III. Pauro naSilas vakawana nzira itsva kuti vabude mujeri.

A. Varohwa, uye tsoka dzavo dziri muchitokisi, Pauro naSilas vakatanga pakati peusiku kunamata nekuimba nekurumbidza Mwari.

1. Kuneta mukati mavo, vakavimba nesimba rinobva mukurumbidza Mwari. (Mapisarema 8:2)

2. Tirongo rose rakavanzwa, zvekuti vanofanira kunge vaiimba nemazwi ari pamusoro. (vaRoma 1:16)

B. Mwari vakatumira kundengendeka kuJeri pamusana pekurumbidza kwaPauro naSilas.

1. Musungwa wese akasunungurwa pamusana pekundengendeka uku. Hapana akakuvadzwa.

2. Kurumbidza Mwari apo zvinhu zvinenge zvakaoma kuzarurirwa kutenda kwakasimba. (vaRoma 4:20)

C. Nekufunga kuti vasungwa vainge vatiza, muchengeti wepajeri ainge atogadzirira kuzviuraya nekuti aiziva kuti aizotongwa kana vainge vatiza.

1. Pauro akamuudza kuti asazvikuvadze nekuti vese vaivapo.

2. Nekutya mukuru wejeri uyu akadonhera pamakumbo aPauro ndokubvunza kuti angaponeswa sei.

D. Pauro akaparidza shoko kumuchengeti wejeri nemhuri yake.

1. Mumwe nemumwe wavo akaponeswa.

2. Muchengeti wejeri uyu akageza maronda aPauro naSilas nekuvapa chikafu.

E. Muzuva raitevera, vatungamiriri veguta vakatumira shoko kuti Pauro naSilas varegedzwe.

1. Pauro akataura kuti ivo pachavo ndivo vaifanira kuuya kuzovabudisa nekuti iye naSilas vaiva zvizvarwa zveRoma. Chizvarwa chemuRoma chaiva nekodzero yakanaka uye kusarohwa pasina kutongwa.

2. Vatungamiriri veguta vakakumbira ruregerero kuna Pauro naSilas ndokuvakumbira nemoyo munyoro kuti vaende zvavo. Vatungamiriri vakaziva kuti vaikwanisa kusangana nematambudziko akawanda.

3. Pauro naSilas vakasiya guta. Zvombo zvavo zvekurumbidza zvainge zvadzinga satani.


Dzidziso yemweya


Pauro naSilas vakawana nzira itsva yekubuda nayo mujeri

Nzira itsva yekubuda nayo mujeri

Nzira itsva yekubuda nayo mujeri

Pauro naSilas vakawana nzira itsva yekubuda nayo mujeri

Kubudikidza nekurumbidza kwavo! Kurumbidza! Kurumbidza!

Kubudikidza nekurumbidza kwavo! Kurumbidza! Kurumbidza!


Kurumbidza ndicho chombo chedu chemweya

Zvinotiburitsa kubva mune zvese zvese

Tinokwanisa kukunda

Kukunda muna Jesu Kristu
ZVESE MUZUVA RIMWE REKURUMBIDZA


Kamutambo Chidzidzo chegumi neimwe


Vatambi: Moyo, Uropi


Moyo: (uchiimba) Iri ndiro zuva, Iri ndiro zuva rakaitwa naMwari, rakaitwa naMwari. Ndichafara, ndichafara mariri, uye ndichafara.....

(uropi anopinda)

Iwe, uropi. Rumbidza Mwari! Izuva rakanaka. Hallelujah!


Uropi: Chii chakanaka pazviri?


Moyo: Bhaibheri rinoti iri ndiro zuva raitwa naMwari.


Uropi: Zvisinei, anofanira kunge akaita basa rakanaka.


Moyo: Hmmmm. Ndinofunga hauna kunyatsofadzwa nezuva iri.


Uropi: Wafungidzira chokwadi.


Moyo: Mukomana, une mafungiro asiriwo nhasi. Chii chiri kunetsa, uropi?


Uropi: Chinhu chimwe chete chiri kukunetsawo.


Moyo: Hapana chiri kundinetsa. Ndiri kufara zvikuru!


Uropi: Uri mupenyu, sandizvo here?


Moyo: Chokwadi. Chii chakaipa pane izvozvo?


Uropi: Kurarama kwako kazhinji, ndiko kuwandawo kwekusafamba zvakanaka kwezvinhu.


Moyo: Asi wamuka nerutivi rusiri irwo pamubhedha?


Uropi: Ndamuka nerutivi rwawamuka narwo iwe! Handisi kuona kuti chii chiri kufadza kana kunakidza.


Moyo: Uri kukanganwa kuita zvaunokwanisa kuita zvakanaka, funga. Sei kuchingogara kuine chekurumbidza nacho Mwari! Kurumbidza Mwari kunondiita kuti ndive nerufaro rwaMwari. Zvinokubatsirawo zvekare.


Uropi: Ahhhh!


Moyo: Kurumbidza Mwarindicho chinhu chandinoziva kuti ndicho chinokwanisa kubvisa kusuwa.


Uropi: Hapana chekurumbidza nacho Mwari. Zvinhu zvese zvirikufamba zvakanaka.


Moyo: Unogara uchingotarisira zvinhu zvakaipa zvega, Uropi. Kana uchirumbidza Mwari panzvimbo yekugunun'una, zvinhu zvinokwanisa kushanduka.


Uropi: Ndakuudza kuti hapana chekurumbidza nacho Mwari.


Moyo: Uri kuenda kudenga, sandizvo here?


Uropi: Hongu.


Moyo: Zvisinei, kana usingakwanise kurumbidza Mwari pamusoro paizvozvo unofanira kuti pfungwa dzako dzibatanidzwe.


Uropi: Hazvibatsire kurumbidza Mwari. Hapana chandingakwanisa kubudisa.


Moyo: Zvakaipa zvekare.Kekutanga ucharumbidza Mwari. Unobuda uchirumbidza matambudziko ako wotanga kufunga nezvake. Mwari anobva akubatsira kuti ubude mumatambudziko iwayo.


Uropi: Ndinokwanisa kushandisa rumwe rubatsiro.


Moyo: Pamusoro pazvo, kurumbidza Mwari kunosimbaradza kutenda uye kuvhara muromo wasatani. Zvinokubatsira sei izvozvo.


Uropi: Kurumbidza Mwari kunoita zvinhu zvose izvozvo?


Moyo: Zvose izvozvo uye nezvimwe.


Uropi: Zvakanaka, ndichazviita! Ndichatanga kurumbidza Mwari.


Moyo: Hallelujah! Ndanga ndiri kuneta chaizvo nepfungwa idzodzo. Huya ndikudzidzise rwiyo rwekurumbidza rwandakadzidza. Runonakidza!

(Vose vanobuda)
ZVOMBO ZVEKUKUNDA KWEDU


Chidzidzo chegumi neimwe


Ndima yekutarisa: II vaKorinte 10:4, "Nokuti nhumbi dzedu dzekurwa nadzo hadzizi dzenyama, asi dzine simba pamberi paMwari rokuputsa nhare."


Zvinodiwa: Wairesi, pfuti nebhabhu. (Shandisa zvekutambisa kana zvombo zvisingachashande)


Gadziriro: Viga zvinhu izvi kusvika wava kuzvishandisa.


Chidzidzo


Tiri muhondo! Mazuva ose tinosangana nehondo. Muvengi wedu anogara ari pabasa, achiedza kurasa kutenda kwedu. Tinofanira kushandisa zvombo kuti tirwise hondo yakanaka iyi yekutenda kana kuti kuparadzwa.


Zvinenge zvisingabatsiri kuti tirwe nezvombo zvedu pachedu. Pfuti chaidzo hadzibatsire pahondo dzatinorwa. Kunyangwe bambu harikwanise kumisa muvengi uyu.


Muvengi wedu haaonekwe nemaziso edu aya. Muvengi wedu aripo zvechokwadi asi haaonekwi kana kubatika. Ari mumweya. Kusvika iye zvino mava kuziva kuti ndiri kutaura pamusoro pasatani nevatumwa vake. Vanogara vachiedza kuisa manyepo mupfungwa dzedu, kana kuedza kutiita kuti tisarame mushoko raMwari.


Mabara asatani ipfungwa dzakaipa dzaanoita kuti tifunge. Kudzidzivisa nekumumisa, tinofanira kushandisa zvombo zvatakapiwa naMwari.


Chinhu chekutanga chatinoda inzira yekutaura naMwari. (Dhonza wairesi) Mwari akatipa nzira yekuti titaure nemoyo wake. Isu sevatendi tiri kugashira nzira inoshamisa yekutaura naMwari kana tazadzwa nemweya mutsvene uye tichitaura nendimi. Bhaibheri rinoti mutauro wedu unonzwisiswa naMwari uye tiri kutaura zvakavandika.


Tinofanira kutaura nababa vedu vekudenga mazuva ose kuti tipiwe yambiro. Anotiudza nezvekumira kwemuvengi. Anotitungamirira uye haatiregi tichipinda mukuteiwa.


Chombo chedu chinotevera chinganzi pfuti yemweya. (Ratidza pfuti kuvana). Tinofanira kupfura muvengi pachedu. Kana uchidzivisa miedzo nekutaura shoko raMwari, uri kupfura mabara kumuvengi. Iyi ndiyo nzira yakanyanyonaka kuti tirwise muvengi. Haana simba pamusoro pemabara anobva mushoko raMwari.


Haukwanise kuona satani, asi MweyaMutsvene unokwanisa, uye anokutaurira pekunanga. Apo anokuita kuti ufunge mashoko aMwari, shinga kuataura kumuvengi. (Ipa muenzaniso kubva muupenyu hwako mukudzivisa miedzo nemashoko aMwari)


Pawakava muKristu, Mwari akakupa pfuti yemweya kuti ushandise. Munhu wese anoziva kuti pfuti haibatsire kana isina mabara. Tinokwanisa kugadzira mabara nekudzidza shoko raMwari. Kuwanda kweshoko raMwari raunoisa mumoyo mako, ndiko kuwandawo zvekare kwemabara ako.


Chombo chekupedzisira ichi chinoshanda mukudzinga satani nepfungwa dzake. (Buritsa bhambu) Ibhambu rekurumbidza. Kana ukatanga kunamata nekurumbidza Mwari, bhambu rekurumbidza rinoputika. Rinovhundutsa pfungwa dzakaipa, uye nekumwe kutya kunokwanisa kuitika.


Nguva dzose apo unosimudza maoko ako nekurumbidza Mwari, chimwe chinhu chakasimba chinoitika. Kuputika kwemweya kunoitika! Apo Pauro naSilas vakatanga kurumbidza Mwari, zvakazunguza jeri zvekuti zvitokisi zvakavhurika. Tinotenda Mwari nekuda kwemabhambu.


Usakanganwe wairesi yako, pfuti yako, mabara ako nemabhambu. Zvombo zvedu pana satani nepfungwa dzakaipa hazvikwaniswe kumiswa. Ngatiitei hondo nemuvengi!DZOKORORO


Chidzidzo chegumi neimwe


Shandisai shoko


Kuimba nziyo dzerumbidzo kuna Mwari chinhu chakanaka chekuzvibatsira kuti ufare. Wakamboshushikana here, ukatanga kuimba , uye mumashure menguva shoma wakanzwa zvakanaka? Zvinhu zvaiva zvakushungurudza zvakashanduka here? Tiudze zvakaitika.Mibvunzo


1. Sei Pauro akaparidza shoko kuAsia neBithynia?

2. Ndeipi nzira iri nyore inoshandiswa neMweya Mutsvene kutitungamirira?

3. Pauro akaziva sei kuti Jehova vaida kuti aende kuMacedonia?

4. Ndiani mukadzi mupfumi akagashira Jesu pamwe nemhuri yake kubudikidza

nekuparidza kwaPauro?

5. Sei satani asingade kuti shoko raMwari riparidzwe?

6. Zvinokwanisika here kuti satani amise shoko raMwari?

7. Tinogarisa satani pasi petsoka dzedu sei?

8. Ndezvipi zvombo zvitatu zvatakapiwa naMwari?

9. Musikana, musevenzi aikwanisa kuudza vanhu nezveupenyu hwavo sei?

10. Sei satani aiita kuti musikana uyu ashevedzere achitevera Pauro?

11. Chii chakaitwa naPauro chakashatirisa varidi vemusikana uyu?

12. Sei varidzi vemusikana vakatsamwa nezvakaitwa naPauro?

13. Kuporofita nekuzarurirwa kunopiwa neMweya Mutsvene kunonongedza vanhu

kuna ani?

14. Vanhu nevatungamiriri veguta vakaita sei kuna Pauro naSilas?

15. Pakati pehusiku mujeri, Pauro naSilasa vakaita sei?

16. Sezvo Pauro naSilas vainge vakaneta pachavo, simba rakabvepi?

17. Mwari vakatumira chii semhinduro yekurumbidza kwaPauro naSilas?

18. Kurumbidza Mwari panguva yekuomerwa nezvinhu kuzarurirwa kwechii?

19. Chii chakaitika kumuchengeti wejeri pamwe nemhuri yake kubudikidza nechiitiko

ichi?

20. Chii chakaitika kuna satani pamusoro paPauro naSilas?DAMBUDZIKO PAJERUSAREMA


Chidzidzo chegumi nembiri


Ndima yekuverenga: Mabasa evapositori 21:1-40, 22:1-30, 23:1-11


Chokwadi: Mazano asatani ose ekuedza kunyaradza shoko raMwari haabatsire.


Ndima yemusoro: II Timotio 3:12, "Zvino navose vanoda kunamata Mwari muna Kristu Jesu vachatambudzwa."


Kamutambo: "Nhau yakakosha"


Chidzidzo: Ngano - "Tiri vakundi"


Zvinodiwa: Pauro (814), MaJuda asingatendi (822), Vatungamiriri (825), varwi (838), murwi (839), Jesu (845)


Kumudzidzisi


Pauro ainge akavengwa pamusana pekuti aiva nesimba rekurwisa humambo hwerima. Munzwa waPauro waiva munyama waimirira mutumwa wasatani, unoonekwa uchishanda munzendo dzaPauro dzese dzeushumiri apo vanhu vaimupandukira kuti amire kuparidza shoko raMwari. Kwemazana emakore, maGentile vainge vachinetsekana murima vaine tarisiro shoma yekudzidza pamusoro paMwari.


Pauro akatakura vhangeri achienda naro muvanhu vainge vasati varinzwa, uye zvibereko zvinofadza. Kunyangwe nhasi, hwaro hwakaiswa naPauro hunoramba hwakamira. Kunyangwe satani akaedza kumumisa, Pauro akataura kuti simba raKristu raiva maari, zvinova zvamukundisa mudambudziko rese.


Tsanangudzo


I. Pauro akaenda kuguta reJerusarema achitevera hutungamiriri hwaMwari.

A. Ainge ayambirwa neMweya Mutsvene kuti kwaizova nematambudziko makuru ikoko.

1. Mweya Mutsvene hauna kumurambidza kuenda. Anotiita kuti tizive zviri mberi, kuitira kuti tigadzirire (Johane 16:13)

2. Pauro haana kutya nekubatwa usungwa nemaJuda nekuti aiziva kuti ari kuterera Mwari.

B. Pauro akasangana nevatungamiriri vechechi muJerusarema vakasimbaradzana nenyaya dzebasa raMwari.

1. Zvuru zvemaJuda zvainge zvatenda muna Jesu.

2. Zvuru zvemaGentile zvainge zvatenda muna Jesu zvekare.

C. MaJuda echiKristu akaudza Pauro kuti aende kutemberi kuti aratidze maKristu echiJuda kuti aiva asingapokane nemutemo waMoses.

1. MaKristu echiJuda akanga achiri kutevedzera mutemo waMoses uye vainge vanzwa kuti pauro haatevedzeri.

2. Pauro akadzidzisa kuti maGentile vainge vasingamanikidzwi kutevera mutemo waMoses. Nyaya iyi yainge yakatopera kutaurwa nezvayo makore ainge apfuura. (Mabasa evapositori 15:19-21)

D. Mutemo waMoses wainge wazadzikiswa munaJesu, asi maJuda echiKristu akaramba kuzvigamuchira zvisinei. Zvitendero zvetsika zvinonetsa kuzviregera.

1. Vatenderi vekutanga ava havana kunzwisisa kuti vainge vakasununguka kubva mumutemo waMoses (vaGaratia 5:1,18)

2. Mutemo wainge usingakwanise kupa vanhu semba rekurarama mararamiro aMwari. Jesu oga ndiye anokwanisa kuita izvozvo.

II. Mutemberi, vavengi vaPauro vakamuziva vakakonzera bopoto.

A. Pamusana pekuremekedza vakuru vechechi, Pauro akatevedzera hurongwa hwavo akapinda mukuchenurwa mutemberi.

1. Pauro aiziva kuti izvi zvainge zvisina kukodzera pamusana pezvainge zvaitwa naJesu.

2. Pauro akaita zvose zvaaigona kuita kuti vanhu verudzi rwake vamunzwe, maJuda. (I vaKorinte 9:19-22)

B. Apo maJuda asingatendi ekuAsia Minor akaona Pauro mutemberi, vakagumbuka.

1. Vaigara munzvimbo umo hushumiri hwaPauro hwainge hwaitirwa.

2. Satani akavafurira kuti vakuvadze Pauro.

3. Vanhu vainge vakatsamwa vakamhanyira Pauro vakaedza kumuuraya kusvikira masoja echiRoma akanzwabopoto iri akamununura.

C. Pauro akagashira bvumo kuti aparidze kuvanhu vainge vatsamwa ava akavaudza nezve kushanduka kwake uye kuti Jesu akazviratidza kwaari sei.

1. MaJuda ainge ashatirwa aya vakavenga Pauro neruvengo rwakasimba rwainge rwafemerwa nasatani.

2. Satani aida kunyaradza shoko raiparidzwa naPauro.

3. Vakaterera Pauro kusvikira ataura kuti Jesu akamutuma kumaGentile. Izvi zvakawedzera hasha dzavo vakadanidzira kuti aurayiwe.

III. Pauro akaendwa naye kuti anochengetwa.

A. VaRoma vakatora Pauro kubva kuvanhu vainge vashatirwa ava vaizomurova.

1. Vaifunga kuti anofanirwa kunge aiva nemhosva yainge yakonzera bopoto iri.

2. Vaizomurova nekuda kuwana ruzivo rwakavanzika.

3. Pauro akayambira masoja kuti aiva chizvarwa cheRoma uye vakamubata zvakanaka.

B. Pauro akapiwa mukana nemusoja weRoma kuti aparidze akachengetedzwa.

1. Pauro akaudza maJuda kuti aitenda murumuko rwevakafa zvekuti vanhu vose vakabva vatadza kunzwisisa.

2. VaFarise vaitenda murumuko rwevakafa asi maSadducees vaisatenda mazviri.

3. Apo maJuda vaisakwanisa kuronga zvaivaida kuita, Pauro akaramba akachengetedzwa nemaRoma.

C. Jesu akazviratidza kuna Pauro usiku akamusimbaradza.

1. Akaudza Pauro kuti aizova mufakazi wake zvekare muRome.

2. Kunyangwe zvikaoma sei, satani haana simba pana Jesu uye shoko raMwari mukati maPauro.


Dzidziso yemweya


Pauro akaparidza shoko, shoko raJesu

Uye rusununguko kubva mumutemo wakare

Izvi zvakatsamwisa maJuda asingatendi

Zvisinei nezvishamiso zvavakaona

Saka Pauro akaendeswa kumaRoma

Asi Mwari akapazve mumwe mukana

Nekuti shoko iri raifanira kugoveranwa

Nekuti maGentile azive kuti Jesu aiva nehanya


Korasi

Shoko raMwari harikundikane

Rinoramba richienda mberi

Satani haakwanise kumisa hurongwa hwaMwari

Pamusana pekuti ndiyeShe
NYAYA INOKOSHA


Kamutambo Chidzidzo chegumi nembiri


Vatambi: Sally, Moyo, Izwi raLinda, satani


Sally: Ndinofarira musi wemugovera. Ndine nguva yakawanda yekutamba nekufara.

(Moyo unopinda)


Moyo: Ndine nyaya yakakosha kwauri Sally!


Sally: Ndeyei? Unoratidza kunetseka, Moyo.


Moyo: Ndanga ndiri kutaura naJehova nguva shoma yapfuura uye Mweya Mutsvene wandiratidza chimwe chinhu chakakosha.


Sally: Chii?


Moyo: Unoziva here Angie Wilcox?


Sally: Kamusikana kadiki kaya kanogara munzira mbiri kubva pano apa.


Moyo: Unofanira kuenda nenzira yakanaka. Upenyu hwake hwava munjodzi, uye unofanira kumuudza kuti shoko raMwari rinoti chii pamusoro pekuchengetedzwa kwake. Usamiswe nechimwe chinhu. Ndichange ndichinamata. (Anobuda)


Sally: Moyo wangu hausati wmabonetseka zvakadai. Regai nditore bhaibheri rangu ndiende kwaana Angie. (Anobuda)


(Satani anopinda)

Satani: Izvi hazviite! Handingatadziswe kutamba nenyaya yaAngie Wilcox. Handizive kuti akazviziva sei. Ndinofanira kumumisa kuenda ikoko neshoko raMwari.

(anobuda)


(Sally anopinda)

Sally: Handisi kuona bhaibheri rangu. Ndinofunga pane aritora. Zvisinei ndichangomutsanangurira zvinotaura shoko raMwari nekuchengetedzwa.


Izwi raLinda: (asiri pasitegi) Sally! Iwe, Sally! Huya kuno! Amai vangu vari kundiendesa kuchitoro kunotengeswa zvinotonhorera. Ndinoda kuti tiende tose.


Sally: Linda haasati ambondikumbira kuti tiite chimwe chinhu tese. Sei ari kundikoka kuti tiende kuchitoro chezvinotonhorera izvozvi? Chokwadi uyu ndiwi muedzo, asi moyo wangu wandiudza kuti izvi zvakakosha. Handingaende iye zvino, Linda! Pamwe mumwe musi!


(Satani anopinda)

Satani: Hapana chiri kusevenza. Haakwanise kuenda kwaana Angie Wilcox. Iwe Sally, funga zvauri kuita. Hauzive mhuri yekwa Wilcoxe zvakanaka.


Sally: Handina kumbofunga nezvazvo, asi handizive nezvemhuri iyi zvakare.


Satani: Vanobva vatofunga kuti uri benzi kana ukataurira Angie kuti upenyu hwake huri mungozi.


Sally: Vanofunga kuti ndiri kupenga kana kuti ndiri kuda kutyisidzira Angie.


Satani: Hongu, uye vanozotaurira vabereki vako zvekuti unoguma wava mumatambudziko akawanda.


Sally: Chokwadi handidi kuti vabereki vake vagodana vabereki vangu ndichipinda mumatambudziko.


Satani: Zviri nani kuti utokanganwa. Hapana chichaitika kuna Angie. Hazvina pfungwa kuti uzvipinze mumatambudziko.


Sally: Ndinofunga zviri nani kuti ndigare zvangu pano. Angie wacho zvekare anofanira kunge atopora.


Satani: Ndaita zvakanaka apa Sally. Iye zvino ndave kukwanisa kunoita hurongwa hwakakodzera.(Anobuda).


Sally: Sei ndichida kuzvipinza mumatambudziko ipo pasina chichaitika?

(Moyo anopinda)


Moyo: Sally! Unofanira kuti uende izvozvo! Usambomira zvekare!


Sally: Asi, Moyo zvinhu zvakawanda zvaitika. Pamwe handifanire kuendako.


Moyo: Ndi satani, Sally. Ari kuenda kumisa Angie kuti asanzwe shoko raMwari iro anoda.


Sally: Ndiye?


Moyo: Hongu. Kana asingakwanise kushandisa zviitiko, anoedza kushandisa vanhu kana kuisa pfungwa mumusoro mako, chinhu chinongoita kuti usawane mukana wekunzwa shoko. Tinokwanisa kumumisa muupenyu hwaAngie, zvisinei.


Sally: Handei! (Vose vanobuda)


(Mumashure memaawa maviri)


Sally: Zvapotsa zvaitika. Ndapupura pamusoro pekudzivirirwa neshoko raMwari kuna Angie. Anga aine tarisiro yekuenda kunoona mhuka asi azofunga kugara kumba mumashure mekunge ndataura naye. Bhazi rakanzvenga mugwagwa ndonunorova muti, apo Angie aigona kunge achangobva kukwira. Mwari ngaarumbidzwe nekuchengetedzwa! (Anoenda)TIRI VAKUNDI


Ngano Chidzidzo chegumi nembiri


Daniel akadongorera nepahwindo remuhositeri, akaona tsvina yaiva munzira yaiva padyo. Saka uyu ndiwo waiva mudhuri weguta guru. Akafunga kuti kudai baba vake vasina kubvuma kuuya kuzosevenzera kuguta guru iri vachibva kuChegutu. Kunyangwe baba vake vakamuudzakuti vanofunga kuti ndiMwari anoda kuti vagere umu kwekanguva, uye ainge adzidza kuvimba nenjere dzababa vake.


Nechepasi paiva nemumwe mukomana airova musikana waakanga abva kupopotedzana naye. Daniel akatarisa asingagutsikane apo mukomana akapunzira musikana uya pasi, uye kumukava kasingaperi ndokumusiya ava kuchema munzira imomo. Daniel akaburuka achimhanya achienda kunzira uku. Akakotama ndokubata musikana aichema achiisa musoro wake mumaoko ake.


"Uri kunzwa zvakanaka here?" akabvunza. Musikana airatidza kuti angangova nemakore matanhatu kana masere akamutarisa nemaziso azere misodzi, ndokugutsurira. "Unoda kuti ndikubatsire kusimuka here?"


"Zvakanaka," akadaro Daniel. "Handikurwadzise. Ndinonzi Daniel, iwe unonzani?"


"Zita rangu harina basa newe. Sei uri kuda kundibatsira kunyangwezvo?"


"Zvisinei, pamusana pekuti wanga wapinda mumatambudziko zvekare waiita sekunge ungangoda rubatsiro."

"Unogara muno here iwe?" akabvunza musikana uya.

"Kwete, ndakauya kuno ndichibva kuChegutu."

"Chegutu?! Handisati ndambonzwa nezvenzvimbo iyi. Vanhu vese muChegutu vane moyo wakanaka sewe here?"

"Zvisinei, havasi vose, asi hazvirevi kuti ndine moyo wakanaka pamusana pekuti ndinobva kuChegutu, pamusana pekuti ndiri muKristu."


Musikana akaunyanidza kumeso. "Uri chii?"


"MuKristu, unoziva muKristu." Daniel akaedza zvekare, "Jesu anorarama mandiri, unoziva....ndakabarwa patsva." Aikwanisa kuona kubva pachiso chemusikana uyu aisaziva kuti zvaaitaura izvi. Daniel akafaranuka, "Ndauya nenya yakanaka kwauri here? Unoda kunzwa here nyaya yechokwadi? Wati zita rako ndiani zviya?"


"Handina, asi ndinonzi Karissa. Shamwari dzangu dzinonditi Kari."

"Zvakanaka, Kari, gara pasi ndikutaurire zvese pamusoro pazvo." Kari akagara akaterera akavhurisa maziso apo Daniel aimuudza nezvenyaya iyi mumamineti gumi kubvira mukusikwa naAdam naEve kusvika mukumuka.


"Maiwe, hapana akambondiudza nezvazvo kare. Zvese zvawandiudza ndezvechokwadi here?"


"Ichokwadi, Kari. Unoda kuva muKristu here? Zviri nyore. zvaunongofanira kuita -"

"Muri kuterera zvenhema izvozvo here sisi?" Daniel akatarisa kumeso kwemukomana ainge akapfeka ngowani yedehwe. "Uri kunetsa hanzvadzi yangu, mukomana?"


"Kwete, handifungi kudaro. Ndanga ndiri kumuudza nezvaJesu. Ndanga ndiri kukunetsa here Kari?" akabvunza Daniel. Kari akangoramba akarembedza musoro haana kudaira.


"Chinzwa iwe mukomana, usanyepere hanzvadzi yangu."

"Handisi kunyepa. Ndiri kumuudza chokwadi. Pamusoro pazvo kana uine hanya naye sei wanga uchimurova nekukava?"


"Mukomana akanongedzera Daniel pachipfuva ndokumubaya baya nemunwe achimuudza izwi rimwe nerimwe. "Pamusana - pekuti - ihanzvadzi - yangu - ibva - wasiyana - naye." Nemashoko iwayo, mukomana akabata musikana uya ruoko ndokumuzvuzvurudza achienda naye zvekare munzira.


Daniel akanetsekana kuti arara usiku ihoho. Panguva dzose paaivhara maziso ake, aiona maziso aKari akazara misodzi. Aifanira kumuona zvekare. Dai vainge vakwanisa kutaura vese zvekare kwekamwe kanguva kashoma, angadai akaponeswa, aizviziva. Hanzvadzi kana kusava hanzvadzi aizotaura naKari zvekare.


Zuva raitevera, Daniel aitarisa nepafafitera achitarisira kuona Kari achibva kuchikoro. Ainge ava kutorasa moyo ap[o akaona Kari achifamba munzira. Akaburuka ndokumumirira pasi.


"Mhoro, Kari. Uchiri kunditondera here?"


"Mhoro, Daniel!"


"Uri kuitei pano?"


"Zvisinei, Ndanga ndakakumirira. Ndanga ndichifunga kuti tingangopedzisa zvataitaura nezvazvo nezuro."


"Uchandiudza dzimwe nyaya zvekare?"


"Ndinokwanisa kukuudza kana uchida." Kari akamira padyo naDaniel.


"Ndiudze imwe nyaya!"


"Ndingakubvunza here chimwe chinhu, ndobva ndazokuudza nyaya?"


"Zvakanaka, asi unovimbisa here kundiudza nyaya?"


Daniel akavimbisa. Akabva amubvunza mubvunzo waainge amubvunza nezuro wacho. Kari akati hongu, aida kuva muKristu saDaniel. Pakarepo, Kari akagashira Jesu mumoyo make. Pavakanga vapdza kunamata, maziso aKari akazadzwa nemisodzi yerufaro. Akatarisa Daniel, pashure ndokuzoti, "Chindiudza nyaya iya."


Danieal akamuudza nyaya pamusoro paPetro achifamba pamusoro pemvura. Paakanga apedza, akakumbira kuti amuudze imwe nyaya. Saka akamuudza nyaya yaDaniel mugomba reshumba. Akanga ava kuda kusvika panonakidza, apo hanzvadzi hombe yaKari yakauya nevamwe vakomana gumi neshanu vairatidzika zvisina kunaka.


"Iwe mukomana, ndinofunga ndakakuuudza kuti usiyane nehanzvadzi yangu."


"Kevin, musiye akadaro, anoziva Mwari," Kari akayambira.

"Ya-a zvakanaka," Kevin akaseka. "Unofunga kuti tingatyiswe naizvozvo here?"


Kari akabva amira pamberi paDaniel. "Handichakutya zvekare, Kevin, nekuti ndina Jesu mumoyo mangu."


Kevin akakunga zvibhakera. "Ngatichionai Jesu wako achimisa izvi."

Kevin asati akanda chibhakera, mumwe wevakomana akabata ruoko rwaKevin.


"Iwe, musiye. Hapana chaaita chinoita kuti umurove. Rega mwana uyo ataure."


Kari akaenderera,"Daniel haana kuita sesu. Akadzikama, haapengereki sesu." Akaudza vakomana kuti vaterere zvaida kutaurwa naDaniel. Kevin akafinyamisa pameso ndokuisa maoko ake muhomwe achienda. Vamwe vakomana vakamutevera asi vazhinji vacho vakasara kuti vanzwe zvaitaurwa naDaniel.


Masikati iwayo vakaomana vanomwe vakapa upenyu hwavo kuna Jesu Kristu.
DZOKORORO


Chidzidzo chegumi nembiri


Shandisai shoko


Wakamboedza here kuita chimwe chinhu chawaifunga kuti chakakosha, asi wakaramba uchimiswa nezvikonzero zvakasiyana siyana? Wakazopedza here? Wakati chii kana kuti wakaita sei?Mibvunzo


1. Sei Mweya Mutsvene wakayambira pauro kuti kwaizova nematambudziko

kuJerusarema?

2. Sei Pauro ainge asingatyi kubatwa nemaJuda?

3. Sei maKristu echiJuda akati Puro aende kutemberi?

4. MaKristu echiJuda akanzwa chii chaisatevedzwa naPauro?

5. Pauro akaudza maGentile kuti atevere mutemo waMoses here?

6. Sei zvisina kukodzera kuti ani nani zvake atevere mutemo waMoses?

7. Chii chinopa munhu simba rekuti ararame mararamiro aMwari?

8. Sei Pauro akaita nguva yekuchenurwa iye aiziva kuti hazvina kukodzera?

9. MaJuda asingatendi akaita sei apo akaona Pauro mutemberi?

10. Ndiani akanunura Pauro kubva kumaJuda aida kumuuraya?

11. Ndiani aikonzera ruvengo pakati paPauro nemaJuda asingatendi?

12. Sei satani airamba achirwisanisa vanhu naPauro?

13. Pauro akanga ati chii izvo zvakaita kuti maJuda asingatendi avambe bopoto?

14. Kuona chishamiso kunokonzera here kuti munhu atende shoko raMwari?

15. Sei satani achishanda zvakasimba kuti amise shoko raMwari?

16. Sei maRoma ainge aenda kunochengetedza Pauro vaizomurova?

17. Chii chakashandura pfungwa dzemaRoma vaida kuzorova Pauro?

18. Pauro akaita sei kuvamiriri vemaJuda zvinova zvakaunza kusagutsikana?

19. Ndiani akakurudzira Pauro mumatambudziko ose aya?

20. Sei satani asina kukwanisa kumisa Pauro kubva kuparidza shoko raMwari?
PAURO ANOTAURA KUMADZISHE


Chidzidzo chegumi nenhatu


Ndima yekuverenga: Mabasa evapositori 24:1-27, 25:1-27, 26:1-32


Chokwadi: Zvinhu zvepasi pano hazvibatsire, zvichienzaniswa nezvemweya.


Ndima yemusoro: Marko 8:36, "Nokuti munhu uchagobatsirweiko kana awana nyika yose, akarasikirwa neupenyu hwake?"


Kamutambo: Kukanganisa kukuru


Chidzidzo: "Sarudzo yakanaka"


Zvinodiwa: Pauro (814), mutungamiriri Festus (840), Mambo Agrippa (841), mutungamiriri Felix (842)


Kumudzidzisi


Mashoko ose asati ambotaurwa, anowanikwa munyaya ino, "Unenge unoda kundiita muKristu nenguva duku." (Mabasa evapositori 26:28). Kune vanhu vazhinji zvinhu zvemweya hazvinyanyokosheswa. Vanhu vazhinji vanozoziva zvinhu izvi pasara nguva shoma muupenyu. Kurumbidza kwenyika ino kwakadzikira zvichienzaniswa neupenyu husingaperi.


Kutenda muna Jesu kune mibairo yakapetwa. Vatendi havangovimbiswa chete nezveupenyu husingaperi pasi pano asi nekudenga zvekare. Upenyu hunokosha kwatiri kana Jesu ava mutungamiriri wedu. Muchidzidzo chino ratidza vana kushata kwakaita kuramba Jesu nekutsvaga zvinhu zvenyika chete.


Tsanangudzo


I. Pakutanga kwehushumiri hwake, Jehova vakaudza Pauro kuti aizoparidzira madzishe.

A. Madzishe mazhinji nevatongi havana kumbonzwa shoko raMwari pamusana pekuti vatendi vaisabvumirwa kumizinda yavo.

1. Vatongi vainge vakachengetedzwa uye musingabvumirwe vanhuwo zvavo mumisha yavo.

2. Pamusana pemasimba avo neutongi hwavo, Mwari anoda vatongi vose kuti vanzwe nehurongwa hweruponeso (I Timothy 2:1-4)

B. Pauro aiva akachenjera uye ainzwisisa chitenderano chekare.

1. Aizivikanwa pamusoro pekudzidza kwake (vaFiripi 3:5, Mabasa evapositori 26:24)

2. Kazhinji, Mwari anoshandisa vanhu vakadzidza kuti vasvike vamwe vanhu vakadzidza.

C. Mumashure mekunge maJuda emuJerusarema aedza kuuraya Pauro, akaramba ari mumaoko evatongi veJudea.

1. Mutungamiri wemasoja emaRoma akatumira Pauro kumutungamiriri, Felix.

2. Kunyangwe maJuda vakanyepera Pauro zvakawanda, havana kukwanisa kuzvimiririra kuti atongerwe rufu kana mumwe mutongo.

3. Nokuziva kuti Pauro ainge asina mhosva uye nepamusana pekuti ainge asingadi kutsamwisa maJuda, Felix akamisa kutonga nyaya iyi.

D. Pauro akaparidzira shoko raMwari kuna Felix nemudzimai wake Drusilla uyo aiva muJuda.

1. Felix akabvunda mumashure mekunzwa simba simba rekuparidza kwaPauro asi haana kureurura.

2. Felix akadaidza Pauro kakawanda aine tarisiro yekuti pamwe angamupe chioko muhomwe kuti aburitswe. Aikoshesa mari yake panzvimbo peupenyu hwake.

II. Pauro akachengetwa muusungwa kwemakore maviri kusvikira Porcius Festus atorawo chigaro kubva kwaari.

A. MaJuda haana kuzorora achiedza kuti Pauro atongwe.

1. Apo Festus akangoitwa mutungamiriri, maJuda akamuvinga achiti aida kuti Pauro aendeswe kuJerusarema kunotongwa.

2. Festus aida kuita kuda kwemaJuda kuti Pauro atongerwe kuJerusarema.

3. MaJuda ainge aronga kuti Pauro aurayiwe parwendo urwu.

B. Nekuziva dambudziko raizovapo pakudzoka kuJerusarema, Pauro akakumbira kuti nyaya yake iendeswe kuna Caesar.

1. Pamusana pekuti Pauro aiva chizvarwa cheRoma, aiva nekodzero yekutongerwa kuRoma.

2. Aiziva kuti aisazotongwa zviri pamutemo kutJerusarema.

C. Zvisinei nekuparidza kwaPauro, Festus akaita sekunge aiva asina hanya nezvemweya.

1. Aifunga kuti Pauro ainge ava kupenga nechitendero.

2. Vamwe havana hanya nenyaya dzemweya, kungofa kwega ndiko kunokosha kwavari.

III. Pauro akabvumidzwa kutaura pamberi pemumwe mutongi, Ishe Agrippa.

A. Apo aida kuendeswa kuRoma, Pauro akava nemukana wekuuudza mambo Agrippa nezvaJesu.

1. Baba vaAgrippa, mambo Herod vaishungurudza vatendi zvikuru.

2. Baba vake vainge vafa nemakonye mumashure mekurohwa nemutumwa pamusana pekugashira rukudzo rwaMwari.

B. Agrippa aiziva chitendero chemaJuda uye akanzwisisa nyaya yaPauro.

1. Agrippa akabatwa neshoko raMwari zvekuti apotsa aita muKristu.

2. Agrippa akasarudza kushandira upenyu hwake hwepasi pano, zvinoreva kuti aizorasikirwa neupenyu husingagumi. (Mateo 16:25)

3. Mukupa Jesu upenyu hwedu, iye anotipawo upenyu hwake

(vaKorose 3:1-4)

C. Pamusana pekushambadzwa kwenyaya yaPauro, shoko raMwari rakatenderera nekukurumidza kubudikidza nemunyika yese yeRoma.

1. Satani anorevei nekurwadziwa kwedu, Mwari anokwanisa kuzvishandura zvikava makomborero.

2. Festus akati Pauro aendeswe kuRoma kunotongwa naCaesar.


Dzidziso yeMweya


Kana wakagara uchifunga kuti zvinhu zvepanyika pano zvine basa

Tarisa pachezvako uone matambudziko

Mafashamu emvura kumabvazuva, uye kundengendeka kwepasi kumavirira

Hondo, moto, kutambudzika kwevanhu

Varombo vachikumbira mari, vapfumi vachiiparadza

Zvisinei kuti unayo, kana kuti hauna

Kuzvipa zvose kuna Jesu, kumuita Mambo

Kutarisa kudenga, mubairo wavo


Ndinozvipira, ndinozvipira

Zvese kuna Jesu, ndinozvipira

Ndinozvipira zvese


Unokunda, unokundwa, sarudzo dzakawanda unosarudza

Hembe itsva, shangu tsaru, tayi itsva, bhutsu tsaru

Hapana mari pano, hapana mari apo

Haungawane mari kwese kwese

Hazvina kukosha, harisiro donzvo rako

Chakakosha ndechekuti mweya wako uripi?

Zvipe zvese kuna Jesu, muite Mambo wako

Tarisa kumatenga, mubairo wako.


KUKANGANISA KUKURU


Kamutambo Chidzidzo chegumi nenhatu


Vatambi: Bennie, Jerry


Bennie: Iwe, Jerry handina kukuona kuchechi nhasi.


Jerry: Hongu, ndanga ndichirara svondo mangwanani ose.


Bennie: Kurara?


Jerry: Ndanga ndichienda kumafirimu manheru emugovera egaega saka ndaizononoka kumuka musi wesvondo.


Bennie: Kumafirimu? Waiparidzira vanhu here ikoko?


Jerry: Kwete ndaienda kunoona.


Bennie: Asi Jerry haisi nzvimbo yakanaka kutambira. Vakomana vari ikoko vanoita zvinhu zvakaipa.


Jerry: Kwete havana kushata. Pamusoro pazvo ndanga ndisingafare nechechi mazuvano. Ndinoda kumbozvisiya sezvinoita vana vari munyika.


Bennie: Vangangozvisiya asi hazvivatorere nguva refu. Bhaibheri rinoti mubairo wezvivi ndirwo rufu.


Jerry: Ndakakuudza kuti umbozvisiya, Bennie. Hapana chakaipa chinoitika. Unoda kuputa fodya?


Bennie: Wakatanga kuputa fodya?!


Jerry: Hongu. Kana wangopedza kukosora zvaunonzwa mudumbu mako zvakanaka. Unoda mudzanga here?


Bennie: Kwete!


Jerry: Ndava kudzokera kufirimu. Ndichazokuona, Bennie.

(Anoenda)


Bennie: Jerry ari kukanganisa zvikuru. (Anobuda)

(Mumashure menguva shoma, Bennie anopinda)

Jerry haasi kubuda mupfungwa dzangu. Haanzwisise kuti kuraramira Jesu kunonakidza. Ari kukanganisa zvikuru.

(Jerry anopinda. Kumeso kwake kwakaiswa mabhandeji)


Bennie: Jerry ndiwe here?!


Jerry: Ndini, Bennie.


Bennie: Chii chaitika kumeso kwako?


Jery: Ndarwa nemumwe mukomana mukuru kufirimu.


Bennie: Saka akurova?


Jerry: Andirova, akanditorera mari yangu yose. Andiudza kuti ndisaende kufirimu zvekare kana ndisingadi kuitwa zvandaitwa nhasi izvi.


Bennie: Hauchadzokera, handiti?


Jerry: Kwete! Wanga uchitaura chokwadi, Bennie. Chivi chinonakidza kwenguva shoma, mumashure unofanira kubhadhara. Uyu mubhadharo wakaoma kubhadhara.


Bennie: Ndanga ndichifunga, Jerry... Kana wava kusvotwa nechechi nezvinhu zvaMwari, unofanira kubatsira mumwe munhu.


Jerry: Kubatsira mumwe munhu?


Bennie: Chokwadi. Tanga kuudza vamwe zvaunoziva. Izvozvo zvinokuita kuti utange patsva zvekare.


Jerry: Ndizvozvo here?


Bennie: Hongu. Shoko raMwari rinoti kana ukaudza vamwe kune makomborero akawanda kudarika kana uchigamuchira iwe pachako.


Jerry: Zvinoitika sei izvozvo, Bennie?


Bennie: Kana uchipa unoita kuti upenyu hwaMwari huyerere mauri, uye kukusimbaradza semuKristu.


Jerry: Huni dzangu dzanga dzanyorova kwenguva yakareba. Ndinoda huni itsva.


Bennie: Haungosimbaradzwa chete, asi kune mibairo yaunogamuchira kuti ubatsire vamwe.


Jerry: Ndava kutonakidzwa kare. Ndiri kudzoka kuchechi svondo rino, uye ndichaedza nepese pandinogona kuti ndipakurirane nevamwe.


Bennie: Ndozokuona wauya! (Vose vanobuda)SARUDZO YAKANAKA


Chidzidzo chegumi nenhatu


Ndima yekutarisa: Mateo 24:35, "Denga nenyika zvichapfuura, asi mashoko angu haapfuure."


Zvinodiwa: Mabhokisi maviri, hombe nediki, hamvuropu iri pakati nepakati, uye zvinotevera, dhora rimwe, chokoreti, bhaibheri nemaka yekunyoresa.


Gadziriro: Isa chokoreti iya mubhokisi guru wonyora kuti 1 pariri. Isa dhora riya muhamvuropu wonyora kuti 2 pairi. Isa bhaibheri mubhokisi diki, wonyora kuti 3 pariri. Kana wapedza kuita izvi, iva nechokwadi chekuti zvinhu izvi zvese zviri zvitatu zviri pamberi pevana. (Kana uine tafura ine jira, ungangoda kuti zvinge zviri pasi petafura, zvakavharwa nejira kuti zvinatsoita kamutambo)


Chidzidzo


Mazuva ose tose tinoita sarudzo. Tinomuka mangwanani tosarudza zvatinofanira kupfeka. Tinosarudza shamwari. Tinosarudza zvatinoda kudya kuchikoro. Tinosarudza zvekare kuterera kana kusaterera vabereki vedu, kuita zvakanaka kana kuraramira Mwari. Imwe sarudzo inokosha yatinoita ndeyekusarudza Jesu samambo nemuponesi wedu. Ndichapa vamwe venyu mukana izvozvi wekusarudza zvakanaka. Ndinoda rubatsiro. Ndinoda vabatsiri vatatu. (sarudza vana vatatu kuti vakubatsire uye kuti vave newe pamberi pevamwe vana)


Iye zvino ndichaita kuti mumwe nemumwe wenyu ave nesarudzo. Ndiani anoda kutanga? Ndine zvinhu zvitatu izvi zvamuri kungoona mese: Mukati mechimwe nechimwe chezvinhu izvi mune chinhu chaunokwanisa kuchengeta. (Rega mwana umwe neumwe atore chinhu. Kuti pave nesarudzo yakanaka, ita kuti apanane nemumwe wevana ava.) Iye zvino mumwe nemumwe wevana aita sarudzo, asi mumwe chete oga ndiye aita sarudzo yakanaka.


Ngatitangei neatora sarudzo yekutanga. Vamwe vanhu vanofunga kuti chikuru ndicho chakanaka. Vamwe vanofunga kuti zvakawanda ndizvo zvakanaka. Ngativhurei bhokisi tione kuti waita sarudzo yakaita sei. Mune chokoreti, asi munoziva kuti haigare kwenguva refu. Mumashure mekuidya hapana chaunosara nacho chinotaridza kuti wambodya. Zvese zvatopera. Mune zvinhu zvakadaro zvakawanda chaizvo munyika muno.


Ngatichitarisai tione kuti sarudzo yechipiri yanga yakanaka here. Endererai mberi. Ngationei kuti muhamvuropu mune chii. Mune dhora. Zvinoita sekuti munhu wese anoda mari. Vanhu vakawanda vanofunga kuti vakwana mari yavanoda vanobva vafara. Kunyangwe hazvo mari ichikwanisa kutenga zvinhu zvakawanda, asi haikwanise kutenga mufaro. Mari haikwanise kutenga runyararo. Mari haikwanise kutenga zvinhu zvakawanda. Kana ukaisa kutenda kwako kwese mumari, uchagumbuka nekuti chero nanhasi mari haichakwanisa kuita zvayaimboita.


Iye zvino tasarirwa nechinhu chimwe chete. Ngativhurei tione kuti munei. Mune bhaibheri! Vakomana nevasikana maiziva here kuti bhaibheri harisingori bhukuwo zvaro. Ishoko raMwari. Kana tichisarudza zvinhu zvaMwari nekuzvitevera mumashure mezvinenge zvataurwa neshoko raMwari, tinoita sarudzo yakanaka nguva dzose. Iyi ndiyo yaiva sarudzo yakanaka pane zvese, shoko raMwari harizoperi simba. Mateo 24:35 inotiudza kuti denga nepasi zvichapfuura asi shoko raMwari haripfuuri.


Ngatiombererei vana vatatu ava nekundibatsira kwavaita nhasi. Munokwanisa kuchengeta zvinhu izvi sezvandataura. Vakomana nevasikana, sarudzo yakanyanya kunaka yamungaite kusarudza Jesu semambo nemuponesi wenyu! (Panguva dzino unokwanisa kupa vana mukana vanenge vachida kugashira Jesu mumoyo mavo)
DZOKORORO


Chidzidzo chegumi nenhatu


Shandisai shoko


Wakambova nesarudzo here pakati pezvinhu zvemweya nezvinhu zvepanyika? Sarudzo dzako mbiri dzainge dzakamira sei? Chii chakaitika?


Mibvunzo


1. Tenzi vakaudza Pauro kuti chii pakutanga kwehushumiri hwake?

2. Sei madzishe nevatongi vazhinji vasina kunzwa nezveshoko raMwari?

3. Sei Mwari vachida kuti vatongi vanzwe nezve hurongwa hweruponeso?

4. Sei Mwari akashandisa Pauro kuti aende kumadzishe nevatongi?

5. Ndeupi mutungamiriri wehondo weRoma akatuma vanhu kunodaidza Pauro?

6. Pauro ainge akakodzera here kufa kana kuiswa mujeri?

7. Felix, mutongi akatora sei dzidziso yaPauro?

8. Felix aikoshesa chii panzvimbo yemweya wake?

9. Ndiani akatsiva Felix semutongi?

10. Sei maJuda aida kuti Festus atumire Pauro kuJerusarema kunotongwa?

11. Nokuziva kuipa kwekudzokera kuJerusarema, Pauro akaita sei?

12. Festus aifunga kuti chii pamusoro paPauro?

13. Vanhu vasingakoshesi zvinhu zvemweya vanozoita sei k ana vafa?

14. Ndiani aiva baba vamambo Agrippa?

15. Ndiani mambo akaudzwa naPauro nezvaJesu?

16. Agrippa aiva neruzivo here rwechitendero chechi Juda nezveupenyu hwaJesu?

17. Mambo Agrippa akatora sei rudzidziso rwaPauro?

18. Chii chinoitika kana munhu asarudza kushandira upenyu hwake pasi pano?

19. Jesu anotipa chii kutsiva upenyu hwedu?

20. Mwari vangaita sei nezvinoitwa nasatani kuti atikuvadze?KUPARARA KWENGARAVA


Chidzidzo chegumi nena


Ndima yekuverenga: Mabasa evapositori 27:1-44, 28:1-10


Chokwadi: Kuremekedza Mwari neshoko rake kunounza kudzivirirwa.


Ndima yemusoro: Mapisarema 34:7, "Mutumwa waJehova unokomberedza vanomutya nokuvarwira."


Kamutambo: "Pane munhu ari pano"


Chidzidzo: "Jehova vanochengetedza vana vavo"


Zvinodiwa: Pauro (814), mutumwa (815), mutungamiriri wehondo (823), moto (843), mambo Publius (844), nyoka (848)


Kumudzidzisi


Pamusana pehurongwa hwasatani hwekupokana nehushumiri waPauro (II vakorinte 12:7). Pauro akaita kuti vatumwa vaMwari vave nebasa rakawanda pakumurwira. Zvisinei nemadzudzo aaipindana nawo, Pauro aimira pashoko raMwari uye pasimba raKristu raiva maari (vaFiripi 4:12-13). Izvi hazvina kungomuchengetedza chete asi kuti zvakamuita kuti adiwe zvekare. Sezvazvaiva munyaya yaPauro, saka satani anotsvaga nzira mukati meupenyu hwedu. (vaEfeso 6:11), kuita hushumiri hwevatumwa nerudo rwaMwari sezvahuri kwatiri nhasi.


Pamusana peuwandu hwevatendi nhasi, kwava nezvakawanda zvekuti vatumwa vaite kupfuura kare. Vanoratidza kuda kwaMwari nekuchengetedza, kupa mutongo, uye kuunza mhinduro dzeminamato yedu. Tinofanira kuva neruzivo nehondo dzedenga dzakatitenderedza uye dzakatichengetedza kubva mukusagutsikana kunotidzora mune zvatinokwanisa kuita.


Tsanangudzo


I. Pauro akatumirwa nengarava kuItaly kuti anotongwa naCaesar.

A. Pauro akaiswa mumaoko emutungamiriri wehondo ainzi Julius.

1. Maivawo nevamwe vasungwa mungarava uye vamwewo vaiva naPauro.

2. Julius akava nemoyo wakanaka kuna Pauro, achimubvumidza kuona uye kushanyira shamwari pazviteshi zvakasiyana siyana zvaiitwa nengarava.

B. Kudiwa ndicho chimwe chikomborero chinopiwa vanhu naMwari (Mapisarema 5:12)

1. Mwari anokwanisa kuti tidiwe kunyangwe nevavengi vedu (Mapaisarema 23:5)

2. Tinofamba murudo rwaMwari nekuteerera nyasha nechokwadi kubudikidza nemunamato (zvirevo 3:3-4, 8:35)

C. Munguva imwe yerwendo, Julius akaronga kuti vafambe kunguva yemhepo.

1. Pauro akamuudza kuti izvi zvaizokonzera kutambudzika murwendo rwese.

2. Mutungamiriri wehondo haana kuzviterera.

D. Sekutaura kwainge kwaita Pauro, ngarava yakasangana nedutu guru.

1. Nhumbi dzakarasirwa kunze uye ngarava yakakuvadzwa zvakaipa.

2. Dutu rakaramba richidaro, tariro yose yekuti vaizonunurwa yakanga yapera.

II. Humwe husiku paiitika dutu iri, mutumwa waJehova akazviratidza kuna Pauro.

A. Dutu harina kuratidza kudzikira.

1. Kana dutu reupenyu rauya patiri, tinofanira kutarisa kuna Mwari neshoko rake.

2. Zvakakosha kubatairira pashoko raMwari, kunyangwe tarisiro yava kuita seyapera. (vaRoma 4:18)

B. Dai mutungamiriri wehondo ainge aterera Pauro pangadai paiva pasina dambudziko rose iri.

1. Pauro akayambirwa neMweya Mutsvene kuti matambudziko aiva mberi.

2. Tinofanira kudzidza kuteverera Mweya Mutsvene uri matiri. Dzimwe nguva vatendi havatereri yambiro yeMweya Mutsvene uye vanobva vapinda mumatambudziko.

C. Mutumwa akaudza Pauro kuti upenyu hwake nehwevamwe vaiigara naye hwaizochengetedzwa.

1. Pauro aifanira kumira pamberi pedare raCaesar kuRome.

2. Mutumwa akataura kuti ngarava yaizoparara.

3. Pauro akaudza vaivamo kuti vaizorasirwa pachitsuwa.

D. Mutumwa waMwari akachengetedza Pauro pamusana pekuti airemekedza Mwari uye shoko rake.

1. Vatumwa vanoita zvinhu zvakawanda zvatisingakwanise kuona, asi vanoshanda pamwepo neshoko raMwari uye kuda kweupenyu hwedu.

2. Mutendi wese ane vatumwa vanomuparidzira (vaHeberu 1:14)

III. Ngarava yose yakapararira pachitsuwa cheMelita.

A. Sekutaura kwainge kwaita mutumwa, hapana kana munhu mumwe chete akafa.

1. Masoja ainge ave kuda kuuraya vasungwa vese kuitira kuti vasatize, asi Julius aisada kuuraya Pauro, saka akavarambidza kuzviita.

2. Ngarava yese nemikwende yose zvakaparadzwa.

B. Vagari vechitsuwa ichi vaiva nemutsa zvikuru kune vanhu vainge vabuda mungarava ava.

1. Vakavavesera moto pamusana pemvura yainge yanaya uye chando.

2. Vakavapa zvekudya zvakanaka.

C. Pavakaunganidza zvimiti zvekuvesesa moto, Pauro akarumwa nenyoka.

1. Zvino vagari vose vaitarisira kuti achafa, vachifunga kuti airangwa pamusoro pemhoswa yekuponda kana imwe mhosva hombe.

2. Pauro akadonhedzera nyoka iya mumoto uye hapana chakaitika kwaari. (Marko 16:17-18)

D. Pauro akadiwa nevanhu vechitsuwa ichi pamusana pezvinhu zvakaitwa naMwari kubudikidza naiye.

1. Publius, mambo wechitsuwa ichi akamuchengeta kwemazuva matatu.

2. Pauro akanamatira baba vaPublius vainge vava kufa, vakaponeswa.

3. Apo nyaya iyi yakatekeshera, vamwe vakauyawo vakanamatirwa vakapora.

4. Pakasvika nguva yekuti vachienda kuRome zvekare, Pauro akapiwa ruremekedzo pamwe chete nezvese zvainge zvakakosha parwendo.

E. MuRome, Pauro akaparidza kwemakore akawanda asati aiswa mumaoko aCaesar kuti atongwe.

1. Pauro akasarudza kufa mafiro evanhu vanofira chitendero pane kuti atende kuti aregedzwe. (II Timotio 4:6-7)

2. Vanhu vakawanda mumba maCaesar vakavamaKristu pamusana paPauro (vaFiripi 4:22)

3. Pauro akapedza zvese zvaidiwa naJehova kuti aite. (II Timotio 4:6-7)Dzidziso yemweya


Pauro akawirwa netsaona yengarava pakati pegungwa

Paiva pasina pekutizira kunze kwechitsuwa chaiva padyo

Hapana akafa mutsaona iyi

Kuchengetedzwa kwaMwari ndekwako neni

Kuchengetedzwa kwaMwari ndekwako neni


Pauro akarumwa nenyoka pachitsuwa

Vakatya vachifunga kuti Pauro achafa

Pauro akawana nyasha mumaziso aMwari

Kuporeswa ndekwako neni

Kuporeswa ndekwako neni
PANE MUMWE ARI PANO


Kamutambo Chidzidzo chegumi nena


Vatambi: Bennie, Sally


Bennie: (Achiridza mhere) Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!

(Sally anopinda)


Sally: Bennie, chii chiri kunetsa?! Nguva dzava 12 dzepakati peusiku.


Bennie: Mune dzangara dzimu muwodhiropu mangu!


Sally: Hamuna dzangara dzimu umu.


Bennie: Hongu ririmo, Sally. Ndiri kuona ruoko rwake ruchibudikira nepamusuwo.


Sally: Harisi dzangara dzimu. Imwe yehembe yako ine maoko marefu. Iye zvino chirara. (Anoenda)


Bennie: Yanga isingaite kunge hembe yangu nguva shoma yapfuura. Yanga ichiita kunge ruoko rwedzangara dzimu. Ndinovenga kunge ndakamuka usiku. Zvinogona kutyisa. (Anotarisa tarisa nekukurumidza) Chii changa chiri apa? Amaiweeeeeee!


(Sally anopinda)

Sally: Iwe Bennie, nyarara! Uchamutsa vavakidzani vose. Chii chiri kunetsa?


Bennie: Ndaona chipoko.


Sally: Hauna kuona chipoko.


Bennie: Ndaona chinhu chichena chichibhururuka mudenga.


Sally: Magetsi emota ajekesa mumba mako nepafafitera. Unoziva kuti fafitera rako rakatarisa munzira, saka kana motokari dzava kutsauka magetsi acho anojekesa mumba mako nepafafitera. Kava kekupedzisira, chirara! (Anoenda)


Bennie: Sally anokwanisa kunge anga achitaura chokwadi, pamwe magetsi emotokari. Asi yanga ichiita sechipoko. Handizive kuti ndicharara sei. Ndaida kuti mumwe munhu ange aineni mumba muno. (Anotarisa tarisa mumba) Ndanzwa chimwe chinhu. Yoweeeeeeeeeeeeeeeee!


(Sally anopinda)

Sally: Zvakanaka Bennie. Zvakwana! Unofanira kuregedza izvi!


Bennie: Asi ndanzwa mumwe munhu achida kupinda muno nepafafitera.


Sally: Muti wakarembera uri panze uyo baba vanogara vachikanganwa kutema. Unoziva kukwizira kwaunoita pamadziro emba.


Bennie: Ndakazvikanganwa.


Sally: Unofanira kurega kutya zvinhu zvidiki diki, Bennie.


Bennie: Ndinoda kuti mumwe munhu arare neni muno kuti ndisatye.


Sally: Pane mumwe ari mumba mako, Bennie.


Bennie: Ndaizviziva ! Yaaaaaaaaaaaaaaah!


Sally: Siyana nezvauri kufunga! Hazviso zvandiri kureva. Ndanga ndiri kutaura pamusoro pemutumwa waMwari anokuchengetedza.


Bennie: Mutumwa anondichengetedza?


Sally: Wakapiwa mutumwa naMwari kuti agare newe kuti akubatsire uye akuchengetedze.


Bennie: Vatumwa havakotsire.


Bennie: Ko kana mutumwa wangu ari mudiki diki? Haazorohwi here?


Sally: Hapana mutumwa anonzi mudiki. Vese vakuru vakaenzana uye vane simba, kana vava kuda rubatsiro kune vamwe vakawanda vanouya nenguva shoma.

Bennie: Ko chii chinoitika kana mapapiro ake akakuvadzwa? Haazodonha here atadza kubhururuka?


Sally: Vatumwa vazhinji havana mapapiro, Bennie?


Bennie: Saka mutumwa wangu anenge aineni nguva dzose here?


Sally: Nguva dzose kana uchitaura nekugara mushoko raMwari muswere wese wezuva.


Bennie: Saka handifanire kutya madzangara dzimu kana zvipoko kana chimwe chinhu. Mutumwa wangu akandichengetedza nokunditarisa.


Sally: Ndizvozvo. Iye zvino chirara!


Bennie: Zvakanaka. (Vose vanobuda)JEHOVA ANOCHENGETEDZA VANA VAKE


Chidzidzo chegumi nena


Ndima yekutarisa: Mapisarema 5:12, "Nokuti mucharopafadza wakarurama, imi Jehova muchamukomberedza nenyasha senhovo.


Zvinodiwa: Radha, sumburera huru, bhoro rinokwanisa kusvinwa kana pfuti inoshandisa mvura, zviratidzo zviviri zvakagadzirwa nebepa risina mitsara, rimwe rakanyorwa kuti ASINGATENDI, uye rimwe rakanyorwa kuti MUTENDI. Isa tambo kuti ukwanise kusungirira muhuro mevana .


Gadziriro: Iva nezvinhu zvese pamberi pevana. Ungada kuwarira pepa repurasitiki pasi kuti pasanyorova


Chidzidzo:


Vakomana nevasikana, kune zvinhu zvakawanda zvandinotenda asi chimwe chezvipo zvinopiwa mwana wega wega naJesu apo unomuita mambo wako nemuponisi, kuchengetedza kwaMwari. Unoziva tinoverenga mubhaibheri pamusoro pekuchengetedzwa kwevashandi vaJehova, anotivimbisa zvekare rudo nekuchengetedzwa nanhasi. Bhaibheri rinotiudza mumapisarema 5:12 kuti maropafadzo aMwari ndeewakarurama.(Zvichireva isu!) uye zvinoita senhovo. Nhovo ndeyekuchengetedza.


Ndinoda vanhu vatatu kuti vandibatsire. Ndingade vana vaviri nemunhu mukuru? (Simudza mukomana nemusikana kubva muvana uye munhu mukuru kana ari pakati nepakati wekuti abatsire. Isa chipepa chakanyorwa kuti MUTENDI muhuro memusikana uye chakanyorwa kuti ASINGATENDI muhuro memukomana. Ipa mumwe mubatsiri pfuti yemvura kana bhotoro rinokwanisa kusvinika uye vaite kuti vakwire paradha kuti vave varefu pane vana vose)


Sekutaura kwandamboita, Jesu anochengetedza vatendi vose, saka ndichachengetedza MUTENDI wedu ,mupe sumburera. (Ita kuti vana vamire padyo nemumwe nemumwe pazasi pemubatsiri.) Kana ndinchinge ndati 3 ndinoda kuti imi vana muone zvinoitwa nekuchengetedza kwaMwari. 1.... 2...... 3.....! (Panguva dzino ita kuti mubatsiri adire mvura mumisoro mevana vose vari vaviri. Usaite kuti mukomana atote asi ita kuti mvura iyerere kubva mumusoro make. Zvisinei musikana anenge akaoma nekuti ane sumburera)


Chitarisa kusiyana kunoitwa nekuchengetedzwa kwaMwari! Sesumburera yadzivirira musikana kuti asatote, Rudo rwaMwari runochengetedza wakarurama kuti asave nechingamukuvadze. Vangani venyu vanofunga kuti zvakakosha kuti achengetedzwe naJehova? Ini ndinofunga kudaro! Ngatitendei vabatsiri vedu pamusana pekutibatsira nhasi.


DZOKORORO


Chidzidzo chegumi nena


Shandisai shoko


Mutumwa waMwari akachengetedza Pauro pamsana pekuti airemekedza Mwari neshoko rake. Mutumwa akambokuchengetedza here kana mumwe munhu waunoziva kubva mumatambudziko? Tiudze zvakaitika.


Mibvunzo


1. Ndiani mutungamiriri wezana akanzi achengetedze Pauro?

2. Sei Julius akachangetedza Pauro nemoyo wakanaka?

3. Tinofamba asei murudo rwaMwari?

4. Ndechipi chinhu chakakanganiswa naJulius apo vaienda kuRome?

5. Apo dutu rakawira pangarava, zvaiita sekunge zvinhu zvese zvainge zvakagara

zvakanaka here?

6. Chii chatinofanira kuita kana madutu eupenyu atiwira?

7. Dai mutungamiriri wezana akaterera kuna Pauro, chii chaikwanisa kunge

chakaitika?

8. Sei tichifanira kudzidza kuti tingatungamirirwa sei neMweya Mutsvene?

9. Mutumwa waJehova akaudza Pauro kuti chii pamusoro pake uye vamwe vaaiva

navo?

10. Sei Pauro aifanira kuenda kuRome?

11. Sei Mutumwa waMwari akachengetedza Pauro?

12. Mutendi wese ane ane mutumwa anomuparidzira here?

13. Chitsuwa chipi icho chakapotera ngarava yaiva naPauro?

14. Sei Julius asina kubvumidza masoja kuti auraye vasungwa?

15. Vagari veMelita vakabata sei vanhu vaiva mungararva ava?

16. Chii chakaitika kuna Pauro apo akaunganidza zvimiti zvekuvesesa moto?

17. Sei vagari vechitsuwa vakabata Pauro zvakanaka?

18. Chii chakashandiswa Pauro naMwari kuti aite pana baba vaPublius uye nevamwe

vanhu pachitsuwa ichi?

19. Sei Pauro akafa mafiro evanhu vanofira chitendero?

20. Pauro akapedza here kuda kwaMwari muupenyu hwake asati afa?

JESU HAANA KUSHANDUKA


Chidzidzo chegumi neshanu


Ndima yemusoro: VaHeberu 13:8, Johane 10:10, 14:12-24


Chokwadi: Jesu achiri kurapa, kumutsa uye kusunungura vakasungwa kubudikidza nezita rake.


Ndima yemusoro: Va Heberu 13:8, "Jesu Kristu anogara akadaro nezuro nanhasi nekusingaperi."


Kamutambo: "Sachigaro Bennie"


Chidzidzo: Nyaya - "Gospel Bill nebhiza"


Zvinodiwa: Vadzidzi (801), Jesu (810), vatendi (813)


Kumudzidzisi


Kunyangwe zvazvo Jesu ainge apedza basa rekudzikinura vanhu, ainge asina tarisiro yekuti ushumiri hwake panyika asatiadzokera kudenga (Marko 16:15-19). Aiva netarisiro yekuti muviri wake wevatendi uenderere nebasa nekuita mabasa aaiita pasi pose. Jesu haana kushandura pfungwa dzake ipapo kusvika nhasi.


Hushumiri hauna kushanduka apo mupositori wekupedzisira akafa, kunyangwe hushumiri hwemweya hausi wezvipo zvishanu zvega. Kune mabasa akawanda uye kuponesa kuri kuitwa kubudikidza nezita raJesu nevatendi vose pasi rose. Mutendi wese ane simba rekuita mabasa aMwari pamusana pezita raJesu rakapiwa kuchechi kuti ishandise muminamato kurwisa masimba erima.


Tsanangudzo


I. Apo Jesu akararama panyika, akapa vadzidzi vake simba rakafanana nerake.

A. Jesu akararama upenyu hwake panyika akaparidza semurume akazodzwa neMweya Mutsvene (Mabasa evapositori 10:38)

1. Akaita zvishamiso nesimba reMweya Mutsvene uye kwete nemasimba akakosha semwanakomana waMwari (vaFiripi 2:5-8)

2. Jesu ndiye aiva muviri waKristu uri mumunhu mumwe chete.

B. Jesu akadzidzisa vadzidzi vake nemienzaniso uye nekuita.

1. Akapa vadzidzi vake simba rekuburitsamweya yakaipa, kurapa varwere uye kuita mamwe mabasa anoshamisa (Mateo 10:1)

2. Jesu akavaudza kuti vasafare nekuita zvishamiso kwega asi kuti mazita avo akanyorwa kudenga. (Ruka 10:20)

C. Chechi iri mubhuku remabasa evapositori yakaenderera mberi nemabasa uye ushumiri hwakatangwa naJesu.

1. Vapositori vakaparidza nekudzidzisa shoko, uye kumutsa vakafa, kurapa varwere uye kuita zvishamiso.

2. Dzimwe nhengo dzakabatsirawo nekuratidza maitirwo ezvinhu zvimwe chete. (Stephen, Philip na Ananias)

3. Hapana nzvimbo muzvinyorwa inotaura kuti kurapwa uye zvishamiso hazvichaitika.

III. Jesu ndiye muridzi wemakomborero nezvakanaka.

A. Mwari haana kuisa hurwere muvana vake kuti avadzidzise chidzidzo.

1. Chipo chese chakanaka uye chakakodzera chinobva kuna Mwari (James 1:17). Urwere hauna kunaka uye kukodzera.

2. Kuti Mwari aise zvirwere pavanhu, anofanira kutanga abvisa zvakaitwa naJesu pakudzikinura vanhu. (Mateo 8:17)

B. Jesu akadzidzisa kuti satani ndiye anoba, kuuraya uye kuparadza

(Johane 10:10)

1. Pakanga pasina urwere kana matenda panyika kusvika Satani apinda panyika kubudikidza nechivi chaAdam.

2. Bhaibheri rinotidzidzisa kuti urwere, hudzvanyiriri hwasatani kunyangwe hazvo dzimwe nguva satani asiri iye honzeri yacho

(Mabasa evapositori 10:38)

3. Satani anoda kuti vanhu vafunge kuti Mwari ndiye anovarwarisa kuitira kuti vasatende mukuponeswa.

C. Mwari vanodzora vana vavo murudo (Zvirevo 3:11-12)

1. Mwari vanotidzora kubudikidza nemweya yedu nekuti ndibaba vemweya yedu. (VaHeberu 12:9)

2. Mwari vanoshandisa shoko ravo kutidzora (II Timotio 3:16)

D. Mwari nasatani havana kushandura mabasa mumakore zviuru zviviri zvakapfuura.

1. Satani achiri mudzvanyiriri.

2. Jesu achiri musununguri.

III. Simba raMwari rinoshanda nezita raJesu kubudikidza nevatendi nhasi.

A. Mumashure merumuko, Mwari akapa Jesu zita riri pamusoro pemamwe mazita ose. (vaFiripi 2:9-11)

1. Zvinhu zvose zviri pasi pemasimba ezita raJesu.

2. Jesu haafanire kushandisa zita rake pamusana pekuti agere parudyi rwaMwari.

B. Jesu akaudza vadzidzi vake muna Johane 14:12, "Uyo anotenda mandiri, achaita mabasa andinoitawo."

1. Mutendi wese achaita mabasa aJesu.

2. Mabasa aJesu anoitwa kubudikidza nezita rake.

C. Jesu anoda kuenderera mberi nehushumiri nhasi kubudikidza nemuviri wake, chechi.

1. Jesu akatiudza kuti tishandise zita rake muminamato kuna Baba.

2. Akatiudza kuti tishandise zita rake kumasimba erima.

3. Jesu achange ari zvaari nhasi sezvaakanga angori kubudikidza nekutenda muzita rake.


Dzidziso yeMweya


Chipo chese chakanaka uye chakakodzera chinobva kuna Mwari

Anova ndiye muridzi wemakomborero uye zvakanaka

Anopa zvido zvemoyo wako

Apo unotsvaga iye pakutanga


Korasi

Mwari akanaka. Mwari akanaka

Anopa zvido zvemoyo wako

Mwari akanaka uye Mwari akanaka

Apo unotsvaga Mwari pakutanga

Mwari akanaka.
SACHIGARO BENNIE


Kamutambo Chidzidzo chegumi neshanu


Vatambi: satani, Bennie, izwi raMwari, Suzy, Jerry


Satani: (Achiseka) MaKristu - murwi weimbwa dzevanhu! Vanobvuma urwere uye matambudziko emari zviri nyore - kutya zvekare. Havazive kuti Jesu akandidzikisa kusvikira pasina, uye ndine chokwadi kuti handingavaudze. Ndinofanirwa kuita basa.

(Anobuda)


(Bennie anopinda)

Bennie: Nhasi izuva idzva uye ndadzidza gwaro idzva rebhaibheri, Mateo 18:18 "Chasungwa pasi pano chasungwawo nekudenga uye chasunungurwa pasi pano chasunungurwawo kudenga." (Anotarisa) Iye zvino, Jehova ndima iyi inorevei?


Izwi raMwari: Riri kutaura pamusoro pasatani nemabasa ake.


Bennie: Unoreva here kuti ndingamisa satani nemabasa ake panyika?


Izwi raMwari: Hongu. Ndiwe sachigaro wekuisa mitemo yangu panyika. Jesu akaparadza satani nemabasa ake ose, asi zviri kwauri kuti umukurire. Unofanira kusunga mabasa ake.


Bennie: Ndingasunga sei mabasa asatani, Jehova?


Izwi raMwari: Nezvombo zvako zvemweya.


Bennie: Hoo, nezvombo zvangu zvemweya.... Jehova, zvii izvozvo?


Izwi raMwari: Zita raJesu, shoko raMwari, kurumbidza nekunamata.


Bennie: Zita raJesu, shoko raMwari, kurumbidza nekunamata. Ndazvinzwa Jehova.


Izwi raMwari: Kana satani achiedza kuita mabasa ake, shandisa zvombo izvi kumusunga nekumimisa.


Bennie: Ndichazviita, Jehova. Vakomana, ndiri sachigaro wemirairo yaMwari panyika. Mira nezita raJesu! Mira nezita reshoko! Zvakanaka izvi.

(Suzy anopinda)


Suzy: Mhoro, Bennie. Uri kuiteiko?


Bennie: Ndiri kudzidzira kuva mupurisa wemweya.


Suzy: Mupurisa wemweya? Wha-a-a-a-achooo!

Bennie: Wasungwa nezita raJesu!


Suzy: (achishamisika) Hapana chakaipa chandaita!


Bennie: Kwete, Suzy, hausiri iwe, wandanga ndichisunga. Ibasa rasatani rekurwara.


Suzy: Unoziva chimwe chinhu? Zvapera! Ndanga ndichinzwa kurwara asi zvapera. Ndinotenda, Bennie. (Anobuda)


Bennie: Mbavha yemweya iyi hapana chainokwanisa kuita kana sachigaro Bennie vari pabasa.


(Jerry anopinda)

Jerry: Mhoro, Bennie, wakadini?


Bennie: Zvinofadza, Jerry, zvinofadza. Wakadini hako?


Jerry: Hazvina kunatsonaka. Ndakarasa mari yangu zvino handichakwanisi kutengera hanzvadzi yangu chipo chebhavhadheyi.


Bennie: Mira nezita reshoko! Zvakanyorwa kuti, "Mwari vangu vachapazvese zvamunoda kubudikidza neupfumi huri mukurumbidza kwaJesu Kristu!"


Jerry: Chii, chii chauri kuita Bennie?!


Bennie: Ndiri kusunga satani.


Jerry: Iwe! Ndabva ndaziva kune mari yangu. Mwari ngaarumbidzwe! Ndichazokuona Bennie. (Anobuda)


Bennie: Ndiri kufara kuti Jehova vandiratidza kuti ndingava mupurisa wemweya sei. Izvi zvinonakidza izvi.


(Satani anopinda)


Satani: Iwe mwana handibvume zvauri kundiita izvi. Ndinoda kukuita zvekuti uchafunga kuti zvaiva nani kudai usina kumuka nhasi.


Bennie: Handibvumidze kutya kwese muupenyu hwangu. Mwari ngaarumbidzwe! Hallelujah! Jesu ngaarumbidzwe! Ndinokurumbidzai, Jehova!


Satani: Handikwanise kumisikidzana nerumbidzo yakadai! Ahhhhhhhhhh! (anoenda)


Bennie: Wakakurirwa kare, satani. Ndiri kukukandira shoko (anobuda)
GOSPEL BILL NEBHIZA


Ngano Chidzidzo chegumi neshanu


Gospel Bill akafamba zvinyoro nyoro achidzika nemugwagwa kuti aende kunoona kuti shamwari dzake dzainge dzakatarisa chii padanga remabhiza. Vafudzi vemombe vakawanda vaiva vakamira vakakomberedza danga zvekuti zvainetsa kuona zvaiva mukati. Paakasvika padyo, Gospel Bill akanzwa vose vachitaura.


"Handisati ndamboona bhiza rakaita seiro," akadaro Shoti.


"Rakanaka kudarika dzimwe mhuka dzose dzakasikwa naMwari," akadaro Tepi.


Vafudzi vose vaitaura pamusoro pebhiza jena raiva mudanga. Gospel Bill akamanikidzira mukati mevanhu kuti aonewo bhiza iri. Ainge asati amboona bhiza rakadai. Bhiza raiva nemuswe urefu muchena. Makumbo aro aiva akasimba uye akatsvedzerera. Ndicho chikonzero vafudzi vakatadza kunzwisisa nezve bhiza iri. Ndiro raiva bhiza rakanyanyonaka iro Bill ainge asati amboona.


"Rinofanira kunge rakatengwa nemari inodarika churu chemadhora," akadaro mumwe.


"Rinozvikodzera," akadaro Tepi.


"Ndakanzwa kuti bhiza iri harina kumbobvira rasiiwa" akadaro Shoti, aishanda papuraze rimwe chete naGospel Bill. "Ndinoziva kuti anomhanya kudarika kupenya."


"Zvakanaka," akadaro Tepi, "hapana mumwe wedu angaziva kuti bhiza iri rinomhanya zvakadini. Hapana munhu ari pano ane mari inokwana kuritenga."


"Ichokwadi ichocho," akabvuma Shoti. "Handei kunomhanyira mabhiza tione mutambo wekutanga." Vose vakaenda kunze kwaGospel Bill. Akaramba akatarisa bhiza guru jena iri.


"Ndinoda kuti uve wangu," akadaro Bill kubhiza iri. "Ndiwe bhiza rakanyanyonaka randatanga kuona. Randiri kushandisa iye zvino rava kuchembera uye ndinofanira kuva nerimwe bhiza nguva shoma inotevera." Gospel Bill aida bhiza iri pachokwadi.


"Wafarira bhiza iroro here mufudzi?" akabvunza muridzi wedanga apo akauya kuzopa mabhiza ake chikafu.


"Hongu," akadaro Bill


"Zvakanaka, ndinokutengesera nechiuru chemadhora chine madhora mazana maviri!" akadaro murume uya.


"Imari yakawanda zvikuru, imari zhinji kwazvo," akadaro Bill.


"Hongu," akabvuma murume uya, "uye mabhiza akawanda chaizvo iwayo!"


"Zvisinei," akadaro Bill, "Ndinoda kuti rive rangu, asi handizive kuti chiuru chemadhora chine mazana maviri emadhora ndinochiwanepi."


Bill akafamba achibva panochengetwa mabhiza apa achienda kuchitoro. Apo aifamba akanzwa mashoko aya muhana make: "Ndinoziva kwaungawane mari iyi." Gospel Bill akaziva kuti Mwari ari kutaura naye.


"Baba," akadaro Bill, "Ndinoziva kuti makapfuma nekuti ndimi muridzi wezvinhu zvese, asi ndingawana sei mari inokwana bhiza iri?" Gospel Bill aitambira madhora makumi mana chete pamwedzi papuraze paaisevenza. Aiziva kuti zvaizotora makore kuti achengetedze mari inozokwana kutenga bhiza iri.


Mashoko aya akauya zvekare. "Shoko rangu rinoti, Chese chaunoda, kana ukanamata uchitenda kuti wachigamuchira uchachiwana."


"NdiMarko 11:24, Baba," akadaro Bill. "Ndinoziva shoko irori uye ndakanamata naro kasingaperi pamusoro pezvinhu zvakawanda asi kwete zvakaita sebhiza iri."


"Hapana chakakura pandiri. Ndinoda kuti uve nebhiza irori, "izwi remukati rakapindura.


"Unokwanisa?" akabvunza Bill.


"Ndakakuuudza mushoko rangu kuti ungawane sei bhiza iroro. Kana ndakazvipira kukupa mwanakomana wangu, haufungi here kuti ndingakupe bhiza?" Bill akanzwa izwi raMwari mumweya make.


Gospel Bill akashungurudzwa mumoyo make. Akatanga kutondera magwaro aakadzidza pamusoro peminamato. "Ndichazviita," akadaro Bill achitaura oga. Akafamba achidzokera kudanga remabhiza ndokuyeva bhiza riya jena. Achitora gaba raiva nechikafu akapinda mudanga ndokunopa bhiza riya chikafu.


"Mwari Baba," akadaro Bill. "Makati, muna Marko 11:24, "Chese chaunoda, kana uchinamata, uchitenda kuti wachigamuchira, uchava nacho. Zvisinei ndava kugamuchira chitsidzo ichocho. Ndine zvinhu zvina zvekutaura. Chekutanga, ndinoda bhiza! Chechipiri, ndinotenda kuti ndarigamuchira. Chechitatu, ndinotenda nekundipa kwamaita bhiza iri, uye chechina ndichaudza vanhu vose kuti ndariwana sei."


Bill akafamba achibva padanga remabhiza achiridza kamuridzo uye achitenda Mwari pamusoro pebhiza rakanaka iri. Zuva raitevera apo Bill aisevenza mupuraze, akasimudza maoko ake achirumbidza Mwari nekuda kwebhiza iri. "Ndinokutendai Mwari nekuda kwebhiza rangu idzva iri.!"


Shoti, mumwe wevashandi vemupuraze iri akaita manzwira ezvaitaurwa naBill. "Wawana bhiza idzva?" akabvunza Shoti.


"Hongu," akapindura Gospel Bill.


"Zvisinei, handisati ndariona," akadaro Shoti. "Ndere rudzii?"


Rakachena semukaka?" akadaro Gospel Bill.


"Rakachena semukaka?" akabvunza Shoti. "Kune bhiza jena rimwe chete munzvimbo ino uye riri mudanga mamudhara Tazvitya. Uri kutaura nezvebhiza iroro hee?"


"Ndiroro," akadaro Bill.


"Ha,ha,ha," akaseka Shoti apo akadana vamwe vafudzi vose kuti vanzwe nyaya iyi. Tepi nevamwe vose vakauya padyo. "Mukomana uyu ava nebhiza idzva," akadaro Shoti, achinyomba Bill. "Ndiye ava muridzi webhiza jena riya ratakaona."


"Saka kana riri rako sei usina kuritasva?" akadaro Tepi. Vamwe vose vakatanga kuseka Bill.


"Ndakanamata pamusoro pebhiza iroro uye ndichange ndava naro munguva shoma inotevera," akadaro Bill.

"Mwari haasi kuzokupa chiuru chemadhora chene mazana maviri chekutenga bhiza," akadaro Shoti. "Haufe wakawana bhiza rakaita seriya."


"Vakomana," akanyemwerera Bill, "bhiza iroro nderangu. Maererano neshoko raMwari, Ndakatenda kuti ndakava naro nezuro."


"Uri kundiudza here kuti watova naro bhiza racho?" akabvunza Shoti.


Bill akapindura, "Ndiri kukuudza kuti ndinotenda kuti Mwari vakandipa bhiza iroro pandakanamata!"


" VaTazvitya vanoziva here kuti bhiza iroro nderako?" akaseka Tepi. "Unofanira kuenda kunoudza vaTazvitya kuti bhiza iroro nderako usati wasungwa nemhosva yekuba bhiza." Vafudzi vose vakaseka nekuti Gospel Bill aitaura sekunge bhiza racho raiva rake. Bill akadzokera kubasa kwake uye vamwewo vakadzokera kumabasa kwavo.


"Vakomana ava havanzwisise kushanda kunoita kutenda," akadaro Bill achitaura oga.Akanga aisina kuzviitira ivo kuti vanzwe achitenda Mwari pamusoro pebhiza. Aiziva kuti havangazvinzwisise. Zvisinei, Gospel Bill akaramba achitenda Mwari mazuva ose pamusoro pebhiza.


Rimwe zuva manheru Bill ainge atobatwa nehope, satani akuya kuzomuedza, achizevezera, "Haufe wakawana bhiza jena iroro. Bhiza iroro rakatotengeserwa mumwe murume anobva kwaBushu zvekuti hazvichaita kuti uriwane."


"Ndaziva izwi rako," akadaro Bill kuna satani. "Handisi kuzowana bhiza iroro, ini ndakatoriwana kare nekutenda!" Satani akaenderera mberi achimuedza nekusagutsikana, asi Bill akayeuchidza satani nezveshoko raMwari. "Chese chaunoda kana uchinamata, tenda kuti kuti wachigamuchira uye uchachiwana. Satani,"akadaro Bill, "Ndakanamata, uye bhaibheri rinoti Mwari akandinzwa, uye kubudikidza neshoko rake, bhiza nderangu!" Bill akasimudza maoko ake ndokutanga kurumbidza Mwari nekumupa bhiza jena. Satani akabva aenda.


Mwedzi miviri yakapfuura uye Bill aiva nebasa rakawanda zvekuti haana kukwanisa kuenda kuguta kuti anoona bhiza iri. Mazuva ose Shoti naTepi vaimunyomba vachimubvunza kuti bhiza rake jena rainge rakadini. Bill aingovaudza kuti "Vakomana, Ndichange ndava naro munguva shoma iri kutevera uye muchandibatsira kuti ndikwire."


Rimwe zuva mangwanani Bill akamuka ndokutora bhaibheri rake kuti ariverenge. Akaverenga Marko 11:24, "Chese chaunoda, kana uchinamata, tenda kuti wachigashira uye uchava nacho."


"Baba," akadaro Bill, "Ndanga ndiri kutenda shoko renyu kwemwedzi miviri iye zvino. Ndava kuregedza iye zvino kukutendai pamusoro pebhiza jena, asi ndinoda kuti rive rangu..."


"Bill," vakadaro vaTongai, vamuzvina purazi, apo vaimhanyira kumba inochengeterwa zvinhu. "Ndine chimwe chinhu chakakosha chandinoda kuti uite." Bill akavhara bhaibheri rake ndokusvetuka oenda kunonzwa kuti mukuru wake aidei.


"Takura saga iri uende naro kuguta unoisa mari iyi kubhanga. Imari yemombe yandinofanira kuendesa kubhangi. Pane zvose zvaungaite usaite kuti saga iri riite chimwe chinhu!"


"Ndicharichengetedza neupenyu hwangu," akadaro Bill. Akamhanyira kudanga remabhiza, ndokutora bhiza rake onanga kuguta. Apo Bill akadarika nemugomo, mumwe munhu akauya munzira make akabta pfuti.


"Ndipe mari!" akadaro murume uya achivhara kumeso kwake.


Asina kufunga, Bill akati, "Haungava nayo satani!"


Murume uya akazengurira izvo zvakapa Bill mukana wekuti atore pfuti yake ndokumupfura ruoko achibva amusunga ndokuenda naye kuguta.


Mumashure mezvo Bill nemurume uyu vakaenda kumapurisa. Vanhu vakaungana vachinzwa ruzha, Sajeni Marufu vakabuda vachishamisika.


"Sei, ndiChidhumo," vakadaro sajeni. "Wamuwana kupi, Bill?"


"Aedza kundibira munzira, saka ndabva ndamubata," akadaro Bill?"


Sajeni vakatora murume uya ndokuenda naye kujeri uye Bill akatasva bhiza rake onanga kubhangi kunoisa mari. Mumashure mekunge basa rake raitwa, Bill akaenda kumatanga emabhiza kunoona bhiza jena riya. Rakanga risisimo!


Bill akamhanyira kunochengetwa mabhiza kuti anotsvaga vaTazvitya.


"Bhiza ra... ndinoreva kuti bhiza riripi?" akabvunza Bill.


"Uri kutaura bhiza ripi?" vakabvunza vaTazvitya.


"Bhiza jena riya riripi?" akabvunza Bill. "Makaritengesa, ndizvo?"


"Ah, Kwete," vakadaro vaTaazvitya. "Bhiza iroro ririmo, hapana munhu munharaunda muno ane mari inokwana kutenda bhiza iroro. Unayo here?"


"Hongu anayo!" ndiSajeni Marufu vakadaro. Bill akashamisika apo akaona sajeni vachivhura hamvuropu.


"Bill," vakadaro Sajeni Marufu, varidzi vekambani inonzi Kushinga vanditi ndikupe chiuru chemadhora chine madhora mazana mashanu, semubairo wekubata Chidhumo."


Moyo waBill wakatanga kuimba. Apo Sajeni vakamupa mari, Bill akadanidzira nepamusoro soro peizwi rake, "Mwari ngaakudzwe!" Bill akabva abhadhara bhiza riya. Akafamba akaritasva achinyemwerera zvikuru. Vanhu vemuguta umu vakashamisika vachiona Bill ari pabhiza jena, saka akamira kuti avaudze zvainge zvaitika.


Mumashure mekunge amira pachechi kuti asiye mari yake yechegumi, zana remadhora rine madhora makumi mashanu, Bill akatasva bhiza rake onanga kupurazi nenguva shoma. Apo Bill akasvika akatasva bhiza rake, Shoti akashaya pekunyura nekunyara mashoko ake. Tepi akavhunduka akatadza nekutaura kwese. "Rinonzani?" Shoti akazoguma abvunza.


"Vakomana," akadaro Gospel Bill. "Ndichatumidza bhiza rake kuti 'Kuseka."


Bill akaseka vakomana ava ndokuti, "Munhu anotenda mushoko raMwari ndiye anozoseka kekupedzisira!"DZOKORORO


Chidzidzo chegumi neshanu


Shandisai shoko


Masvondo mashoma akapfuura, takadzidza pamusoro pekunamatirwa kwakaitwa murume ainge asingafambe naPetro naJohane. Vakanamata nezita raJesu, chirema chikabva chatanga kufamba. Takazonamatira zvinhu zvinoitika muupenyu hwedu. Vangani vati vagashira mhinduro kuminamato iyi? Tiudzei zvakaitika.Mibvunzo


1. Jesu akararama sei nekushumira panguva yaaiva pasi pano?

2. Jesu akamboita here zvishamiso achishandisa mwanakomana waMwari?

3. Jesu ndiye aiva muviri waKristu here pamunhu mumwe chete?

4. Jesu akapa vadzidzi vake simba rekuita chii?

5. Jesu akati vadzidzi vake vanofanira kufarira chii kupfuura zvishamiso?

6. Chechi yemubhuku remabasa evapositori yakaramba ichiita chii nemabasa aJesu

uye hushumiri?

7. Ndepapi mubhaibheri panotaura kuti kuponeswa nekuita zvishamiso zvakapera?

8. Jesu anoramba ari mukuru wei?

9. Kana Mwari akaisa hurwere pavanhu anofanira kuita sei?

10. Urwere nematenda zvakapinda panyika riini?

11. Sei satani achida kuti vanhu vafunge kuti Mwari ndiye anovarwarisa?

12. Mwari anotitsiura nenzira ipi?

13. Ndeipi nhengo yemunhu yatinotsiurwa nayo naMwari?

14. Mwari nasatani vakashandura mabasa here mumakore zviuru zviviri akapfuura?

15. Ndiyani mudzvanyiriri uye ndiani mudzikinuri?

16. Mwari akapa chii kuna Jesu mumashure merumuko?

17. Chii chinouya pasi pemasimba ezita raJesu?

18. Sei Jesu asingafaniri kushandisa zita rake nhasi?

19. Vatendi vangani vanokwanisa kuita mabasa aiitwa naJesu?

20. Tingaita sei hushumiri hwaJesu panyika nhasi?

MUCHATO MUKURU


Ndima yekuverenga: 1 vaTesaronika 4:13-18, Zvakzarurwa 21:1-5, Johane 14:1-4


Chokwadi: Jesu achabata mwenga wake, chechi.


Ndima yemusoro: Johane 14:3, "Uye kana ndaenda kunokugadzirirai pekugara, ndichadzoka, kuzokugamuchirai kwandiri."


Kamutambo: "Denga ndere vana"


Chidzidzo: ngano - "Kununurwa"


Zvinodiwa: Vadzidzi (801), chaunga (802), Jesu (810), vadzidzi (846), guta rekudenga (847)


Kumudzidzisi


Kubvutwa kwechechi ndicho chimwe chinhu chikuru chiri pahurongwa hwaMwari. Kunyangwe tikasaziva zuva racho chairo kana nguva yekubvutwa, bhaibheri rinopa zviratidzo zvenguva iyoyo kuti tava kuda kusvika panguva yakanaka iyi. Apo vamwe vanotaura kuti hakuna zvakadaro, vachiti hazvina kukosha kupa dzidziso pamusoro pazvo, kudzoka kwaJesu kunoramba kuri chiitiko chikuru muchitenderano chitsva.


Nguva zhinji, kubvutwa kunotsanangurwa sechinhu chinotyisa zvekuti vana vanobva vatyiswa nazvo. Mukutaura chokwadi, kubvutwa kuchange kuchinakidza uye chiitiko chinofadza kune vose vachange varipo. Panzvimbo yekutarisa kune vachasara uye kutambudzika kuchavapo, simbirirai kune zvakanaka zvichaitika zvekubata chechi kuita kuti vana vazvitarisire.


Tsanangudzo:


I. Jesu asati asiya nyika, akaudza vadzidzi vake kuti achadzoka.

A. Shoko raMwari rinoti Jesu achadzoka kaviri.

1. Panguva yekutanga, inozivikanwa sekubvutwa, Jesu achaonekwa mumhepo uye vana vake vachaenda kunosangana naye mumhepo.

2. Pakudzoka kwepiri, Jesu achadzoka nevatsvene vake kuzodzika humambo hwake panyika kwechiuru chemakore.

(Zvakazarurwa 20:1-6)

B. Jesu akadzidzisa vadzidzi vake kuti aienda kunovagadzirira pekugara. 1. Akavaudza kuti kumba kwababa vake kune dzimba zhinji dzekugara. 2. Akavaudza kuti vachaendako kuti vave naye.

C. Jesu iye zvino agere kudenga kurudyi rwaMwari baba.

1. Ndiye mupirisita wedu mukuru uye anotiregerera matadzo edu kana tikareurura.

2. Ndiye mumiririri wedu kuna Mwari (1 Johane 1:9-2:2)

3. Akamirira kuti baba vamuudze kuti angauya riini kuzotitora kuti tiende kumusha kuti tive naye (Marko 13:32)

II. Vatendi vari kushanda neshoko raMwari havashamisiki nekudzoka kwake.

A. Kubvutwa chinhu chatinofanira kunge takamirira uye takatarisira.

1. Kana amai nababa vako vachinge vabva pamba, vakakuudza kuti vachadzoka, haushamisiki nekudzoka kwavo.

2. Avo vakatarisira kudzoka kwaJesu havazoshamisika kana achinge adzoka.

3. Tinokwanisa kukurudzira vamwe nekuda kwechokwadi chekubvutwa. (I vaTesaronika 4:18)

B. Kunyangwe pasina munhu angaziva zuva kana nguva inodzoka Jesu, bhaibheri rinoita kuti tizive nguva chaiyo yechiitiko ichi.

1. Jesu akataura kuti kuchava nehondo, runyerekupe rwehondo, matambudziko akasiyana siyana uye kundengendeka kwepasi munzvimbo zhinji panguva yekupedzisira.

2. Akati upenyu hunenge huchienderera mberi senguva yaNoah.

3. Jesu akatipawo rungano rwemuonde, unomirira Israel yakazova nyika zvekare sechiratidzo chekudzoka kwake.

4. Tinoziva nekuda kwemagwaro aya kuti Jesu ari kudzoka munguva shoma inotevera. Tinofanira kunge takatarisira kudzoka kwake.

C. Tinofanira kunge tiri mubishi kuita basa raJehova kusvikira adzoka.

1. Sezvo Jesu ari kudzoka munguva shoma , hapachina nguva yekutamba.

2. Tinofanira kuudza vanhu vakawanda pamusoro paJesu kuti vave nemukana wekubvutwa uyu.

III. Apo Jesu anouya zvekare, achabata mwenga wake, chechi.

A. Vatendi vese vakazvarwa patsva ndivo chechi yaTenzi Jesu Kristu.

1. Takazvarwa muchechi kana tichigashira Jesu saTenzi wedu.

2. Kugashira Jesu saTenzi kunoita kuti uve wakagadzirira kubvutwa.

3. "Kubvutwa" rimwe izwi rinoreva kutorwa kwechechi.

B. Kana Jesu ava kubva kudenga, chimwe chinhu chinokosha uye chinofadza chichaitika.

1. Achauya neruzha, izwi remutumwa nebhosvo raMwari.

2. Avo vakafa kare vari muna Kristu vachamutsva.

3. Avo vari vapenyu muna Kristu vachagashira miviri yakaropafadzwa

(I vaKorinte 15:51-52). Vakarurama voga ndivo vachamuona.

C. Tichasangana naTenzi mumhepo tozoenda naye kudenga.

1. Tichadya pamwe chete kwemakore manomwe apo nyika inenge ichipinda mumatambudziko makuru.

2. Tichafarira muchato wehwayana (Zvakazarurwa 19:7-9) Uchava mutambo mukuru kupfuura mitambo yose yawakambo enda!


Dzidziso yemweya


Vanodiwa vana, munofanira kugadzirira

Zuva remafaro iri

Muchiita basa rake pachine nguva

Muchinunura vamwe


Korasi

Kuchave nemabiko kudenga

Muchato usingakwanise kufananidzwa

Jesu, muchati akamirira

Mwenga wake akamumirira ikoko


Kurira kwebhosvo kuchazunguza nyika

Tichashanduka nekubwaira kweziso

Vakafa vachamuka nekurufaro rukuru

Tichasangana naJesu mudengaDENGA NDERE VANA


Kamutambo Chidzidzo chegumi nenhanhatu


Vatambi: Mubvunzi, mupositori Johane


Vatambi: Tine muenzi akakosha nhasi. Afamba rwendo rurefu kuti ave nesu nhasi achibva kumusha kwake kure kure. Afamba rwendo urwu nekukurumidza sekubwaira kweziso. Tichashanyirana nemupositori Johane. Mugamucherei.


(Johane anopinda)


Johane: Kurumbidza kwese kunobva kuna Mwari. Mwari ngaarumbidzwe. Jesu, hwayana yaMwari ngaarumbidzwe.


Mubvunzi: Johane, wanga uri kudenga kwemakore angangosvika zviuru zviviri. Uri kuzviona here kuti zvinhu zviri kuitika iye zvino ndizvo zvawakanyora mubhuku rezvakazarurwa?


Johane: Zvisinei ndakavhunduka pandanga ndichiri pasi pano, Mwari vakandipa karuzivo kashoma kedenga.


Mubvunzi: Wati wajairira denga here iye zvino?


Johane: Uri kutamba kani? Kunoramba kuchinakidza hakusviki panguva yekusvota. Zvinhu zvese zvinoramba zviri zvitsva mazuva ose. Pandaiva panyika pane chirevo chaiti, "Zuva rega rega muna Jesu rinonakidza kudarika rakapfuura." Ndicho chokwadi.


Mubvunzi: Chii chakanyanyokosha kudenga?


Johane: Jesu.


Mubvunzi: Vanhu vanotaura nezvei?


Johane: Jesu.


Mubvunzi: Vanhu vanoitei ikoko?


Johane: Tinoda kunamata Mwari naJesu. Ndairumbidza Mwari kazhinji pandaiva panyika, asi handina kuziva kuti zvainge zvakanaka sei kusvikira pandakaenda kudenga. Ngatirumbidzei Mwari izvozvi!


Mubvunzi: Ungatsanangura here kunaka kwedenga?


Johane: Hazvikwanisike!


Mubvunzi: Ungaedza here nepese paunogona napo?


Johane: Ndichaedza asi mashoko haabatsiri kana zvouya pakutaura pamusoro pezvakachengeterwa vana vaMwari naMwari pachake. Zvakakosha! Zvakanaka! Zvinoshamisa! SUPER-OODLE-DOODLE-LICIOUS!


Mubvunzi: Super-oodle-doodle-licious?


Johane: Izwi idzva randakaita kana ndiri kutaura pamusoro pedenga. Kune miti yakareba zvekuti haukwanise kuona painogumira. Huswa hwacho hwakasvibirira uye hwakapfava kudarika kapeti. Hakuna kaminzwa kana zvinobaya.


Mubvunzi: Zvinoita kuti ndide kubvisa shangu dzangu.


Johane: Maruva ariko akanaka zvekare marudzi acho haataurike. Rukova rweupenyu rwakachena uye runopa upenyu kuguta rose.


Mubvunzi: Kune guta?


Johane: Hongu. Jerusarema idzva ndiro guta rakanaka kudarika mamwe maguta ose andakamboona. Rine madziro akavakwa nezvicherwa zvakakosha uye nenzira dzakagadzirwa negoridhe.


Mubvunzi: Sezvo guta rose rakakomberedzwa nechidziro, zvinoreva here kuti kune vanhu vakaipa vasingafanire kupindamo?


Johane: Kwete. Hapana chakaipa kudenga. Hapana chinoitika imomo kunze kwezvakanaka. Hakuna vapari vemhosva, kana hondo, kana zvirwere kana rufu. Mwari vaida kuti nyika inge yakadaro zvekare asi vanhu vakatadza vakaunza chituko.


Mubvunzi: Vanhu vanopfekei uye vanodyei?


Johane: Mbatya dzakanaka chaizvo dzausingafungidziri dzemachira anobwinya. Uye chikafu chacho chakanaka. Hausati wamboraira chimwe chinhu chinoita semichero yekudenga.


Mubvunzi: Inodarika yekwaGovanzi here?


Johane: Kana mubiki akaraira michero iyi, anonyara nekuda kwechikafu chaanenge abika. Denga rakadarika zvandaitarisira.


Mubvunzi: Ko varombo?


Johane: Hakuna murombo kudenga. Upfumi hwaMwari ndehwe vese vanouya kudenga. Kana Mwari vaikwanisa kutipa zvese zvataida panyika, zvakawanda sei zvaangape kune vanoshuva denga.


Mubvunzi: Ndiani angauya?


Johane: Chero munhu anovimba naJesu saMambo uye anomukumbira kuti agare mumoyo make. Saka, taurirai vanhu vakawanda pamusoro penzvimbo iyi. Vaudzei kuti vangasvika sei kudenga. Upenyu hwangu hwakapfuura uye handingataurire vamwe vanhu, asi Mwari vanoshandisa imi kuti mukoke vamwe vanhu kuti vagare naye nekusingaperi.


Mubvunzi: Zvakanaka, tichavataurira. Handiti ndizvo here vana?
KUNUNURWA


Ngano Chidzidzo chegumi nenhanhatu


Joey akavhura ziso rake rimwe chete uye ndokutarisa mumba. Mwedzi waijekesa mumba zvekuti akakwanisa kuona chiredzo chake chaiva pakona. Pakutanga akafunga zvekuverera kuti aende kudziva raionekwa makarwe.


Mathilda ndiro raiva garwe guru raionekwa mumakore iwayo. Zvaitaurwa kuti raiva rakareba mafiti makumi maviri ane mashanu uye muvhimi wese ainge aine tarisiro yekuribata kuti vatore ganda racho. Joey ainge asina hany'a neganda kana kuwana mukombe zvekare.


Baba vaJoey ndivo vaiva mutungamiriri wepanochengetwa mhuka, paGonarezhou uye Joey aida kubata garwe iri kuti agopa baba vake sechipo chebhavhadheyi ravo rekusvitsa makore makumi mana. Aifara zvekuti akatadza nekurara kwese. Ingofunga, Baba vachawana chimwe chipo chichadaidza vanhu vakawanda zvekare Mathilda achava nenzvimbo yekugara ine runyararo pasina kunetswa nevavhimi.


Joey akamuka mangwanani ngwanani. Akatora shangu dzake nehembe ndokutora chiredzo chake obuda nemusiwo wekuseri. Joey akafamba achidzika akananga kugedhi, akamira akapukuta shangu dzake asi haana kuita basa nekudzisunga.


Apo akamhanha achidzika nekanzira kainanga kurukova, akasevezera munamato wekuti achengetedzwe uye kuti Mwari vamubatsire awane painge paina Mathilda. Apo Joey akasvika parukova, akakandira chirauro chake ndokubva asvetukira mukachikepe .


Aifarira rukova panguva dzino dzezuva. Zvairatidza sekunge goridhe rakanyunguduka.Pasina kupera nguva yakareba, zvisinei kachikepe kakasvika pamadhaka ndokuona kubvondoka kwemvura. Zvaiita kuna Joey sekunge madhaka ainge achmedza Joey nekachikepe kake.


Mumumvuri wemasora erukova ndimo maigara Mathilda. Joey akanzwa vhudzi rake kumira. Kungogadirira, akatarisa kuti aone kuti chirauro chake chainge chakamira zvakanaka here. Zvaaingofanira kuita, kuisa chirauro chake osunga mhino yaMathilda obva aziva kuti garwe rave rake.


"Iwe changa chiri chii?" Joey akataura oga. Akafunga kuti aona chimwe chinhu chaifamba mumvura pamberi pake asi maziso akae akanga asati ajairana nemumvuri. Hongu, akaona chimwe chinhu.Raifanira kunge riri danda kana kuti garwe. Aiva nechokwadi nazvo.


Akatora chirauro chake zvinyoro nyoro. Chinhu chacho chakabva chauya padyo. Akasimudza chimuti, ndokuzembera kumberi.


Bvo-o! Simba guru rakarova chikepe kubva pasi.


Joey akanzwa sekuti ainge akandirwa mumwepo apo chikepe chakatanga kuenda mativi ose. Chimwe chinhu chaaiziva ndechekuedza kusvika kumahombe kombe kwerwizi. Akasvika kunze ava kunetsekana nemweya wekufema. Kachikepe kake kainge kava kutamba tamba kari mumvura.


Apo akawana simba, akaona garwe richiuya richimhanya richitambisa muswe waro sekiti yabata gonzo. Joey akaziva kuti Mathilda aida kuzomuita chisvusvuro chemusi uyu.


"Jesu, ndibatsirei," ndizvo zvega zvakafungwa naJoey panguva idzi. Vakanga vatarisana naMathilda zvino, apo Mathilda ainge onanga kuna Joey. Joey akachema zvekare. "Jesu, ndapota! Ndibatsirei!"


Akanzwa kusungikana pahuro pake. Mumashure mazvo akanzwa sekunge adzokera mumashure, Joey akabva agona kusimuka kubva mumvur! Chakanga chiri chashamiso! Joey akatendeuka kuti aone masimba akanga amununura kubva mumukana werufu. Simba guru rainge richidhonza hembe yake kubva mumvura.


"Baba!" Joey akachema nekufara. Baba vakamuisa muchikepe chavo asi vaviri ava havana kukwanisa kutaura vose kwekanguva.


NdiJoey akazotanga kutaura. "Muchiri kutondera here apo Mufundisi Gava vakataura pamusoro pekuti Jesu ainge achadzoka kuzobvuta chechi?"


"Hongu Joey ndinotondera," vakapindura baba. "Chii chakuita kuti ufunge nezvazvo iye zvino?"


"Zvakanaka, pandanzwa ndichisimuka kwekanguva kadiki diki ndafunga kuti kubvutwa. Munoziva baba, nguva dzose apo mumwe munhu anotaura pamusoro pekubvutwa zvaindityisa. Asi munoziva kuti chii? Mumashure manhasi handichazofi ndakatya Jesu apo anodzoka. Rimwe zuva Jesu achauya kuzotinunura kubva munyika yakare mune zvitadzo nezvirwere nekusuwa, sekununura kwamandiita nhasi kubva kugarwe. Zvichanakidza!"


"Ichokwadi, mwana. Sezvandiri kufara kuva newe wanunurwa iye zvino, Mwari Baba vanofara kuti vave nesu kumba pamwe navo."
DZOKORORO


Chidzidzo chegumi nenhanhatu


Shandisai shoko


Ungafunga here mamiriro anenge akaita zvinhu apo Jesu anouya kuzotitora kuti tiende naye kudenga? Tichasimuka kuti tive naye kumakore. Hatitombodi kana mapapiro.


Ngatishandisei mafungiro edu panguva ino. Uchange uri kuitei apo Jesu achauya?


Mibvunzo


1. Jesu achadzoka kangani panyika?

2. Chii chakasiyana pakudzoka kuviri kwaJesu?

3. Jesu akadzidzisa vadzidzi vake kuti chii pamusoro pemba yababa vake?

4. Sei jesu akagara parudzyi rwaMwari Baba kudenga?

5. Jesu akamirira kuti Baba vamuudze kuti chii?

6. Vatendi vanofanira kukatyamadzwa here apo kubvutwa kuchaitika?

7. Chokwadi chekubvutwa kunokurudzira here kana kutyisidzira vatendi?

8. Vanhu vangani vanoziva zuva nenguva dzichauya Jesu?

9. Jesu akati chii chichaitika munzvimbo zhinji pakupera kwenyika?

10. Nguva yekudzoka kwaJesu ichange yakaita senguva yaani?

11. Ndeipi nyika yakava chiratidzo chekudzoka kwaJesu nekukurumidza?

12. Chii chatinofanira kunge tichiita kusvikira Jesu auya?

13. Sei tichifanira kutaurira vanhu vakawanda pamusoro paJesu?

14. Ndiani chechi yaMambo Jesu Kristu?

15. Munhu angagadzirira sei kubvutwa?

16. Kubvutwa rimwe shoko rinoreva kuti chii?

17. Jesu achauya nemauyiro akaita sei kubva kudenga?

18. Mukubvutwa, chii chichaitika kune vakafa kare vari muna Kristu?

19. Kana kubvutwa koitika chii chichaitika kuvatendi vachiri vapenyu?

20. Chii chichaitika apo tinosangana naJehova mumhepo?

DENGA RAKAGADZIRIRWA VANA


Chidzidzo chegumi nenomwe


Ndima yekuverenga: Zvakazarurwa 21:1-27, 22:1-7


Chokwadi: Mwari vakaita denga vaine vana mupfungwa.


Ndima yemusoro: Zvakazarurwa 22:7, "Tarirai, ndinokurumidza kuuya."


Kamutambo: "Tagadzirira kuenda"


Chidzidzo: "Zviso zvisere zvezvivi"


Zvinodiwa: Jesu (811), vatendi (813), chiedza (821), guta rekudenga (847)


Kumudzidzisi


Denga haisi nzvimbo yakaoma , inoitwa chitendero asi kuti inzvimbo inofadza ine mabiko. Mwari ndiye muridzi wekufara. Vana vanofanira kudzidziswa kuti denga rinofadza. Ichange iri nzvimbo inonakidza sezvakanyorwa mubhuku razvakazarurwa. Kuchange kuine zvakawanda zvekuita kudenga kusanganisira kunamata Mwari.


Upenyu panyika hupfupi huchienzaniswa nehupenyu husingaperi uye zvatinoita paupenyu huno zvine chekuita neupenyu husingaperi. Hatifaniri kukanganwa kuti tiri vaenzi pane ino nyika (vaHeberu 11:13) Denga ndiwo musha wedu wechokwadi uye tichagarako nguva refu. Kurudzira vana kuti vafunge nezveupenyu husingagumi uye kutora vanhu vakawanda kuti vaende navo kudenga.


Tsanangudzo


I. Vatendi vachagara naMwari kudenga kuJerusarema idzva.

A. Guta iri inzvimbo yekufara.

1. Hapana chiriko chinokonzera marwadzo, kutambura nekuchema.

2. Kuchange kusina hurwere nerufu.

3. Kuchange kusina mhosva kana zvivi zvemarudzi ose.

B. Vabereki havafanire kuva vanonetseka pamusoro pevana vavo kudenga.

1. Vana vanokwanisa kutamba kwemakore pasina ari kuvachengetedza. Hapana chingavakuvadza uye hazvigoneke kuti varwadziswe.

2. Vana vachange vasisarohwe nekuti vanenge vachiterera.

C. Pachange paine kudzokerana apo vatendi vachasvika kumba.

1. Kudenga ndiwo musha wedu chaiwo. Tichararama nekusingaperi ikoko.

2. Tichasangana nevanhu vose vakanyirwa mubhaibheri uye hama neshamwari dzakatungamira.

3. Vana vakafira mumatumbu kana vakasvodzwa vachange varikowo kudenga. (Mateo 19:14, Muparidzi 12:7)

II. Runako nekushongedzwa kweJerusarema idzva hakarondedzereke.

A. Hapana rimwe guta rakaita kana richasvika paguta iri.

1. Guta iri rakareba mamaira chiuru nemamaira nazana mashanu, uye kupamhamha nekukkwira kudenga zvimwechetezvo.

2. Chidziro cheguta chakavakwa nezvicherwa zvakakosha uye magedhi eguta akavezwa zvakanaka.

3. Nzira dzeguta uye zvivakwa ndezvegoridhe zvekuti zvinotaridzika segirazi risina ruvara.

B. Rwizi rweupenyu runoyerera kubva pachigaro chaMwari ruchienda muguta rose.

1. Iyi ingava nzvimbo yakanaka kushambira. Unokwanisa kushambira uri pasi pasi rerukova asi usinganyuri.

2. Muti weupenyu unokura mumativi ose erukova uye unopa vatendi michero yekudya.

C. Jesu naMwari vanotungidza guta nekubwinya kwavo.

1. Hakuzovazve nerima kana husiku.

2. Tichafarira kunamata Mwari naJesu kudarika zvimwe zvinhu zvese.

D. Tichashandira Jehova nekusingaperi nerudo.

1. Tichaonana naJehova takatarisana.

2. Nekuti Mwari achange achitiratidza hupfumi hwenyasha dzake kubudikidza naJesu Kristu (vaEfeso 2:7)

III. Haasi munhu wese achakwanisa kupinda muJerusarema rekudenga iri.

A. Vamwe vanhu vachararama nekusingaperi kugehena.

1. Gehena rakagadzirirwa satani nevatumwa vake (Mateo 25:41)

2. Hachina kumbogara chiri chido chaMwari kuti pave nemumwe munhu anoenda kugehena.

B. Kana vanhu vachiramba kugashira Jesu semuponesi, vanoita sarudzo yekuenda kugehena.

1. Jesu ndiye oga nzira yekuenda nayo kudenga (Johane 14:6)

2. Kuramba Jesu chivi chinotadzisa munhu kuenda kudenga

(Johane 16:8-9)

3. Kana usingade kuenda kugehena, haufanire kuzviita.

C. Gehena rinotsanangudzwa sedziva remoto uye nzvimbo yekutambura. (Zvakazarurwa 20:15, Ruka 16:22-26)

1. Kana munhu aenda kugehena, hapasisina mukana wekushandura mafungiro kana kubuda mumatambudziko ekurwadziswa.

2. Satani pachake achaiswa mudziva remoto (Zvakazarurwa 20:10)

D. Tinofanira kuendesa vanhu vakawanda kudenga.

1. Tinofanira kutenda Mwari toshandisa kutenda kuvatendi kuti vaponeswe (Mapisarema 2:8, Mateo 9:37-38)

2. Tinofanira kugara tichitsvaga mikana yekutaura nezvaJesu

(VaKorose 4:5-6)

3. Tichagashira mibairo yemabasa nezvinhu zvatinoitira vamwe.

(1 vaKorinte 3:8)


Dzidziso yemweya


Denga, Denga, Denga

Denga inzvimbo yakanaka

Tichaonana naJesu tichitarisana

Mafaro ekugumbatirana

Denga, Denga, Denga

Zuva risingagumi

Hapana rima, hapana kusuwa

Hapana urwere, hapana kusuruvara

Nekuti tichange tisina zvivi

KUGADZIRIRA KUENDA


Vatambi: Bennie, Sally


(Bennie anopinda akapfeka mbatya dzemumhepo)


Bennie: Mbatya idzi hadzinatsonditeera. Dzakakurisa.

(Sally anopinda)


Sally: Chii icho chawakapfeka?


Bennie: Imbatya dzemumhepo. Dzakaita sei?


Sally: Hadzisi hombe kwauri here?


Bennie: Ihombe kwandiri asi dzinotofanira kuita. Nguva yapera.


Sally: Yapera yekuita sei?


Bennie: Yepanyika Sally. Jesu ari kudzoka nekukasika uye akati tinofanira kusanogadzirira apo anouya. Ndicharamba ndakapfeka mbatya dzemumhepo idzi kusvikira adzoka.


Sally: Nepamusana pei?


Bennie: Pamusana pekuti, apo anouya, akati tichasimuka kuti tisangane naye mumhepo. Kana tiri kuenda mumhepo tinofanira kuva nembatya dzemumhepo. Unofanira kukurumidza uvewo neyako, Sally.


Sally: Handidi mbatya dzemumhepo.


Bennie: Hausi kuenda here?


Sally: Ndiri kuenda zvangu asi handidi mbatya dzemumhepo.


Bennie: Pamusana pei?


Sally: Pamusana pekuti apo tinoenda kunosangana naJesu munhepo, bhaibheri rinoti tichashanduka nekubwaira kweziso. Tichava nemiviri yakarumbidzwa.


Bennie: Miviri yakarumbidzwa?


Sally: Hongu, wakangoita sewaiva naJesu. Tinokwanisa kufamba mumhepo sezvatinongoti - kunyangwe kudarika pazvivakwa!


Bennie: Tinokwanisa kupfuura pazvivakwa nemiviri yedu?


Sally: Jesu anokwanisa, saka nesuwo tinokwanisa.


Bennie: Ho-o! Zvakanaka izvi! Ndafara kuti handifaniri kupfeka mbatya dzangu dzemumhepo dzakakurisa idzi zvekare. Ndichangorongedza mabhokisi angu ndomirira kuenda.


Sally: Mabhokisi ako?


Bennie: Ndakarongedza zvinhu zvakawanda zvandinoda kuenda nazvo kudenga.


Sally: Zvakaita sechii?


Bennie: Mapiritsi emusoro.


Sally: Hazvikodzere kuti uve nawo.


Bennie: Hazvikodzere?


Sally: Kwete. Hakuna kana chirwere kudenga.


Bennie: Ko tochi yangu?


Sally: Haikodzere zvekare. Hakuna rima kana usiku kudenga.


Bennie: Saka hapasisina kukurumidza kurara?


Sally: Hapasisina kurara zvachose!


Bennie: Ko mbatya nechekudya?


Sally: Zvese zvakagadzirirwa. Hapana kana chinhu chaunofanira kutakura.


Bennie: Ndinofunga kuti ndichafarira denga.


Sally: Ndiyo nzvimbo yakanaka kupfuura dzimwe nzvimbo dzose. Uye munhu wese anotora Jesu Kristu saMambo nemuponesi wake anokwanisa kuendako.


Bennie: Ko vasingatendi muna Jesu saMambo wavo?


Sally: Vanopedza upenyu hwavo hwese vari mudziva remoto. Zvakanyanya kuoma ikoko sezvazvinonyanya kunakidza kudenga.


Bennie: Huya, Sally, handei.


Sally: Tiri kuenda kupi?


Bennie: Kunoudza vanhu vakawanda pamusoro pedenga idzva iri uye zvavanofanira kuita kuti vapinde mariri.


Sally: Ipfungwa yakanaka iyi! Handei. (Vose vanoenda)
ZVISO ZVINOMWE ZVEZVIVI


Chidzidzo chegumi nenomwe


Ndima yekutarisa: Zvakazarurwa 21:8, "Asi kana vari vanotya, navasingatendi navanyangadzi, navaurayi nemhombwe, navaroyi, navanonamata zvifananidzo, navose vanoreva nhema, mugove wavo uri mudziva rinopfuta nemoto nesurferi, ndirwo rufu rwechipiri."


Zvinodiwa: Mapepa masere epepa risina mitsetse, maka, poto nhema, machisi, botoro rinosvinika mvura, parafini.


Gadziriro: Nyora chiso parimwe nerimwe remapepa masere aya. Nyora chivi chimwe papepa rega rega chakataurwa muna Zvakazarurwa 21:8.


Svinira tuparafini tushoma mupoto nhema uye apo unotanga chidzidzo, bataidza parafini iya iri mupoto. Iva nechokwadi kuti une botoro rine mvura yekudzimurisa padyo. Nekushandisa poto huru neparafini shoma, zvinoita kuti zvisanyanyova nenjodzi huru.


Chidzidzo


Bhaibheri rinotiudza kuti kune nzvimbo inotyisa yakagadzirirwa satani nevatumwa vake. Mwari haana kumbobvira ada kuti vanhu vake vapinde munzvimbo yakadai, asi vanokwanisa kusarudza kuendako kana kugamuchira Jesu samambo. Nzvimbo iyi inodaidzwa kuti dziva remoto. Mwari anoda vanhu kuti avayambire nezvenzvimbo iyi. (Batidza moto)


Kune mhando tsere dzevanhu vari kuyambirwa nezvenzvimbo iyi. Vane mhosva yekuita zvitadzo zvakaomarara. Mwari vanoda kuregerera zvitadzo zvese, asi kurwadza kwazvo vanhu vemabato aya vazhinji havatombokumbira Mwari kuti avaregerere.


Chitadzo chekutanga ndechekutya. Kutya kuti vamwe vanhu vanofungei uye kuramba Jesu kunokonzera vanhu kuti vaende kugehena. Vanhu vakawanda vachaenda kudziva remoto pamusana pekutya kuti vanhu vakavatenderedza vanofungei kana vakagashira Jesu. (Apo unotaura, simudza mifananidzo umwe neumwe. Kana wapedza kutaura nezvechivi chimwe nechimwe, kandira mufananidzo wacho mumoto.)


Chivi chinotevera, chivi chekusagutsikana. Kune vanhu vanoramba kutenda kuti Jesu akavafira uye kuti akamukazve pamusana pekuti havazvione. Jesu akadzidzisa kuti kana vanhu vasingatendi shoko raMwari, havangazotendi kana munhu akamuka kuvakafa. Mwari vakapa umbowo hwakakwana kunyika yose kuti Jesu akamuka. Chokwadi chekuti Jesu haana kushanduka chinoitika mumoyo meavo vanogashira Jesu. Zvakaipa zvikuru kuti kusatenda kunokonzera vamwe kuti vaende kugehena.


Mwari vanoyambira vanyangadzi pamusoro pegehena nekuipa kwaro. Munyangadzi munhu anoita zvinhu zvakaipa. Ngochani vanyangadzi pamberi paMwari. Chitadzo chikuru kuti vanhu vadanane verudzi rumwe chete (sekuti varume voga kana kuti vakadzi voga) Mwari havadi kuti varume vaite tsika dzechikadzi kana kuti vakadzi vaite tsika dzechirume. Kune nzvimbo mudziva remoto yemunyangadzi asingakumbire ruregerero kubva kuna Mwari.


Kuuraya chivi chikuru uye Mwari havabvumire muurayi asina kukumbira ruregerero kuti apinde kudenga. Chitenderano chitsva chinotiyambira pamusoro pekuvenga hama dzedu uye rinoti zvakangoenzana nemuurayi. Tinofanira kusava neruvengo nekuti runozokonzera kuuraya. Hakuna nzvimbo kudenga yeruvengo nekuuraya.


Chimwe chivi chinoitwa nemhombwe. Mune kutadza kukuru muchivi ichi. Mwari havadi kuti vanhu vaverenge mapepa akaipa , uye kutarisa mifananidzo isina kunaka kana chimwe chinhu chinoita nekusapfeka. Pamwe makamboona mabhuku aya muzvitoro kana kubva kune vamwe vanhu. Sudurukai kubva kuchivi ichi.


N'anga vanhu vanodzinga mweya yakaipa vachishandisa mishonga. Vanotengesa zvinodhaka vanoenda kudziva remoto. Zvinodhaka zvinokanganisa muviri wemunhu

tisingataure mweya wemunhu. Mwari anovenga kuona zvinotwa ne zvinodhaka kumweya wemunhu. Mwari anovenga kuona zvinoitwa nemweya kuvanhu vaanoda. Vanotengesa zvinodhaka chenjerai! Kana mukasareurura muchaenda kudziva remoto.


Vanonamata chimwe chinhu chisiri Mwari zvakaita sezvifananidzo, mari, motokari, dzimba, zvikepe kana zvimwewo zvinhu. Chifananidzo chingangova chinhu chaunobvumira kuti chikubvise pana Mwari. Dziva remoto richange rakazara nevanhu vanonamata zvifananidzo.


Rimwe boka rakataurwa nderevarevi venhema. Varevi venhema vachakandwa mudziva remoto. Maitiro asatani ekunyepa uye Mwari ndivo muridzi wechokwadi. Avo vose vanonyepa uye nekunyengedza vamwe vachaendeswa kudziva remoto zvachose.


Tendai Mwari nenyasha dzake. Haadi kuti murume, mukadzi, mukomana, kana musikana aende kudzviva remoto. Ane nzira yekuti usapindemo. Nekugashira Jesu samambo nemuponesi wako, une kodzero kubva kuna Mwari kuti uchaponeswa (vaRoma 10:9). Kana uchinzwa kuremerwa nechimwe chezvivi zvatataura nezvazvo kubvira pawakava muKristu, kumbira Mwari kuti vakuregerere. Kana usingade kuenda kudziva remoto, haufanire! Mwari vakakuitira zvese zvaunoda kuti usaendeswe kudziva remoto.
DZOKORORO


Chidzidzo chegumi nenomwe


Shandisa shoko


Denga inzvimbo yakanaka. Chii chaunofunga kuti ndicho chichanyanyo kunakidza ikoko?Mibvunzo


1. Ndekupi kuchagara maKristu naMwari rimwe zuva munguva shoma iri kutevera?

2. Jerusarema idzva inzvimbo yakaita sei?

3. Sei vabereki vasingafanire kunetsekana nevana vavo kudenga?

4. Ishamhu ngani dzicharohwa vasingatereri kudenga?

5. Ndeupi musha wedu chaiwo, kudenga kana kuti pasi pano?

6. Ndiani watichasangana naye kudenga?

7. Kuchave nerimwe guta rakaita seJerusarema idzva here?

8. Jerusarema idzva rakakura sei?

9. Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvakavakiswa Jerusarema?

10. Chii chinoerera kubva pachigaro chaMwari chichienda kuJerusarema idzva?

11. Muti rudzii unokura kumativi ose erwizi rweupenyu?

12. Sei kuchinge kusina usiku kana rima kuJerusarema idzva?

13. Tichange tichiitei kudenga kweupenyu hwese?

14. Vanhu vasingapinde muJerusarema idzva vachaendepi kweupenyu hwavo

hwese?

15. Kuda kwaMwari here kuti vanhu vaende kugehena?

16. Munhu anosarudza sei kuti aende kugehena?

17. Gehena rakaita sei?

18. Pane munhu here anozokwanisa kubuda mugehena?

19. Tingashandisa sei kutenda kkwedu kunze kwemakomborero?

20. Mibairo ichapiwa kudenga inenge iri yei?


MAITIRWO EMUTAMBO WECHITENDERANO CHITSVA


Tambanudza bhodhi rekutambisa woriisa pabhodhi kana pamadziro. Iva nemaka yechikwata chega chega. Unokwanisa kutora pini ine musoro mukuru woita kuti inyatsoonekwa nekuisa mureza wepepa rakajeka.


Chinnangwa chemutambo ndechekudzokorora zvidzidzo kubvira pane chekutanga kusvika pane chekugumi nenomwe. Mibvunzo inotevera yakaiswa muzvikwata zvitatu zvinoti yakapfava, iri pakati nepakati uye yakaoma. Mubvunzo wakapfava unenge wapindurwa unowana chibodzwa chimwe uye wepakati nepakati unowana zvibodzwa zviviri , wakaoma unowana zvibodzwa zvitatu. Chinangwa chemutambo ndechekuona chikwata chinotanga kusvika pakanyorwa kuti “Famba naJesu.”


Kamura vana uchivaisa muzvikwata zviviri. (Usaite vakomana voga kana kuti vasikana voga). Sarudza chikwata chichatanga.


Mutambo unotanga nekubvumira chikwata chekutanga kupindura mubvunzo. Mwana anenge asimuka kupindura mubvunzo anofanira kusarudza oga mubvunzo waanoda kupindura.


Usabvumire vana kuti vataurirane. Usaverenga zvibodzwa uchiudza vana kuti zvibodzwa zviviri zvinokusvitsa apa nekuti izvi zvinopedza nguva.


Kana mwana akapindura mubvunzo zvakanaka ipa chikwata chake zvibodzwa zvakakodzera. Tevedzera mirawo yemutambo. Kana apindura zvisiri izvo, chikwata chepiri chinokwanisa kupindura zvibodzwa zvinoenderana nemubvunzo uyu. Mumwe wechikwata ichocho anosimuka kuti apindure mumwe mubvunzo waanoda.


Mutambo uno unofanira kutambwa muzvidzidzo zviviri zvakatevedzana. Edza kuwana mamineti gumi nemashanu svondo roga roga kuti vana vakwanise kusvika pakanyorwa kuti “Famba naJesu”


Mibvunzo yakapfava( Chibodzwa chimwe)


1. Chii chakaita kuti Jesu afare apo aitaura nemukuru wevarwi? Kutenda kwake kukuru

2. Jesu akaudza vadzidzi vake kuti aizovatumira ani? Mweya Mutsvene

3. Mweya Mutsvene anozvikudza here? Kwete

4. Sei uchifanira kutaura nendimi mazuva ose? Kuti uvake mweya wako

5. Murume aigara pagedhi rainzi “Beautiful gate” airwara nei? Ainge akaremara makumbo.

6. Ndiani ane simba panyika pose nekudenga? Jesu

7. Taura chinhu chimwe chatinofanira kutevedzera kana tichipa? Ipai kuna Mwari musingatarisiri kudzoserwa kana kuti ipai nekuterera Mwari nekumunamata.

8. Unofanira kuenda kuna ani kana watadza? Mwari

9. Chii chakaitika kumeso kwaStephen apo akamira pamberi pedare? Kwakapenya nekubwinya kwaMwari.

10. Stephen akatarisa kudenga uye akaonei? Jesu amire kurudyi rwaMwari

11. Hushingi hwaStephen hwaibva kupi? Mweya Mutsvene

12. Firipi akaparidzira ani mungoro make? Mutongi weEthiopia.

13. Chii chakaitika kuna Herod musmashure mekugashira kurumbidzwa kwaMwari? Akadyiwa nehonye.

14. Chii chakitka kuna Sauro mamaira mashoma kuti asvike kuguta reDamascus? Akasangana naJesu

15. Kana vanhu vachisvora mutendi zvakafana nekusvora ani? Jesu

16. Ndiani anodiwa naMwari kuti agashire ruponseso semaJuda? Gentiles

17. Ndiani akauya kuzosunungura Peter kubva mutingo? Mutumwa

18. Ndiani aifamba naPauro? Barnabas

19. Sei vafundisi vepaAntioch vakanamata vachiisa maoko avo pana Pauro naBarnabas? Kuti vavape makomborero , vagoenda kunoparidza.

20. Sei Satani asingade kuti shoko raMwari riparidzwe? Nekuti chokwadi chinosunungura vanhu.

21. Sei Pauro ainge asingatye kutapwa nemaJuda emuJerusarema? Nekuti aiziva kuti ari kuterera Mwari.

22. Ndiani anoshandira vatendi asi asingaonekwi? Vatumwa

23. Chii chinouya pasi pezita raJesu? Zvinhu zvese.

24. Chiitiko chekuti Jesu achaonekwa mumhepo uye vanhu vake vachaenda kunosangana naye chinonzi chii? Kubvutwa

25. Vanhu vacharohwa zvakadii kudenga? HakunaMIBVUNZO YEPAKATI NEPAKATI (Zvibodzwa zviviri)


1. Sei Jesu akatitumira Mweya Mutsvene? Kuti atore chinzvimbo chake panyika.

2. Ishamwari ngani dzaJesu dzaiva mumba yekumusoro pazuva rePendakosita?Zana nemakumi maviri.

3. Kutaura nendimi dzimwe nguva chiratidzo kuna ani? Kune vasingatendi.

4. Murume akaremara makumbo akaita sei apo Petro naJohane vainge vopinda mutemberi? Akakumbira rubatsiro.

5. Murume akaremara uyu akapinda sei mutemberi? Achifara nekusvetuka achirumbidza Mwari.

6. Petro akaziva sei kuti Ananias ainyepa? Mweya Mutsvene wakamuudza.

7. Chii chakaitika kuna Ananias apo Petro akamuudza kuti ainge anyepera Mwari? Akadonhera pasi afa.

8. Nemhosva yei vakuru vechiJuda vakati Stephen atakwe nematombo afe? Akati vakauraya mununuri wavo.

9. Stephen akakwanisa sei kuregerera avo vaimuuraya? Aiva akazadzwa nerudo rwaMwari.

10. Chii chinhu chakanaka chakaitika nekuda kwekutambudzwa kwechechi yeJerusarema? Vakaparidzira shoko kune dzimwe nzvimbo.

11. Sei Petro naJohane vakaenda kuSamaria mumashure maFiripi? Kunoparidzira Mweya Mutsvene kune vanhu.

12. Sei Sauro wekuTarsus akatambudza maKristu? Aifunga kuti ari kushandira Mwari.

13. Ndiani akashandiswa naMwari kuti abatsire Sauro mumashure mekuona Jesu? Ananias

14. Tsanangura chiono chakaratidzwaPetro naMwari. Mhuka, dzakasiyana siyana dzichidzikiswa dziri mujira.

15. Mutumwa akashanyira Cornelius akamuudza kuti chii? Kwaaikwanisa kuwana muparidzi, mupositori Petro.

16. Ndiani akauya kuzovhura apo Petro akagugudza pagedhi raMaria mumashure mekusunungurwa mujeri? Rhoda

17. Vanhu vekuLystra, vakaona chishamiso vakafungei pamusoro paPauro naBarnabas? Kuti vaiva vana mwari.

18. Kana tichida kutenda mune chimwe chinhu mukati meupenyu hwedu tinofanira kuita sei? Kutaura nekunzwa shoko.

19. Sei Pauro asina kuparidza shoko muAsia neBithynia? Mweya Mutsvene akavayambira.

20. Mwari akatumira chii mumashure mekutenda nekurumbidza kwaPauro naSilas mutirongo? Kundengendeka.

21. Ndiani akanunura Pauro kubva kuvaJuda vaiedza kumuuraya muJerusarema? Varwi veRoma

22. Mwari vakaudza Pauro kuti chii pakutanga kweushumiri hwake? Aizoparidza kumadzishe.

23. Chii chakaitika kuna Pauro apo aiunganidza huni dzekuvesesa moto? Akarumwa nenyoka.

24. Urwere nemarwadzo akapinda riini munyika? Apo satani akapinda kubudikidza nechivi chaAdam.

25. Ndeipi nyika yakazova mhuri yaiva chiratidzo chekudzoka kwaJesu? Israeri.


MIBVUNZO YAKAOMA (Zvibodzwa zvitatu)


1. Mweya Mutsvene ndiani uye munhu akaita sei? Munhu wetatu muna Mwari, ane tsitsi, akateramira uye akanaka.

2. Sei ndimi dzainge dzakasiyana? Kuratidza kuvadzidzi kuti dzainge dzakanaka uye dzakanaka kugashira.

3. Vanhu vainge vakaungana vakafunga kuti chii apo vakanzwa vatendi vachitaura nedzimwe ndimi? Vakafunga kuti vakadhakwa.

4. Jesu akaita sei neukuru hwaaiva naho? Akapa vadzidzi vake bvumo yekushandisa zita rake.

5. Petro akati chii kuchirema chainge chiri pagedhi rainzi Beautiful? Sirivhera nendarama hatina, asi chatinacho tichakupa nezita raJesu simuka ufambe.

6. Ananias naSaphira vakaranga kuita sei? Kutora chimwe chikamu chemari yavainge vawana mukutengesa vorega kuudza mumwe munhu.

7. Saphira akadavira sei kumubvunzo waPetro uye chii chakaitika kwaari? Akanyepa akabva afa?

8. Ndiani murume wechidiki akaona kuurayiwa kwaStephen? Sauro/Pauro

9. Mweya mutsvene wakaita sei kubatsira Stephen apo ainge amiswa pamberi pedare? Wakamupa uchenjeri vatongi vakaguma vokakavadzana.

10. Firipi aiita chii mubasa raMwari? Muvhangeri.

11. Chii chakaitika mumashure mekubhabhatidzwa kwemushandi mukuru wamambokadzi? Mweya Mutsvene wakabvisa Firipi ipapo.

12. Chitendero inzira yekuedza kusvika kuna Mwari. ChiKristu chii? Inzira yaMwari yekuedza kusvika kumunhu.

13. Sauro akaendepi mumashure mekutiza kubva Damascus? Jerusarema

14. Ndiani akaunzwa kumba naCornelius kuti anzwe Petro achiparidza? Hama neshamwari dzepadyo.

15. Chiroto chaPetro chemhuka chairevei? Kuti Mwari vaida kuti Petro aparidzire kunyangwe maGentile ayo aitorwa sevanhu vakaraswa.

16. Chii chakaitika apo Rhodha akataura kuti Petro aiva pagedhi? Havana kuzvitenda.

17. Maererano navaRo,ma 10:17 sei vanhu vasingatendi muna Jesu? Havana kunzwa

18. Vanhu vasina kumbobvira vanzwa nezvaJesu vachatongwa sei? Nemafungiro avo.

19. Taura zvinhu zvitatu zvoga zvatakapiwa naMwari kuti tishandise? Munamato, kurumbidza, kutaura shoko, kupa, zita raJesu.

20. Ndiani mukadzi akapfuma akagashira Jesu pamwe chete nemhuri yake kubudikidza nekuparidza kwaPauro? Lydia

21. Chii chakashandura pfungwa dzevaRoma vaida kurova Pauro? Vakazoona kuti aiva chizvarwa cheRome.

22. Ndiani akatsiva Felix semutungamiriri? Festus

23. Chii chakaitika kuvanhu vemhuri yaCaesar? Vazhinji vakaita vatendi nekuda kwaPauro.

24. Taura magwaro anoreva kuti zvishamiso nekurapwa kwakapera hakuchaitika. Hapana

25. Kana kubvutwa kwouya chii chichaitika kuvatendi vapenyu? Vachasangana naJehova mumhepo.